Tải bản đầy đủ

Đánh giá vai trò của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Chí Thảo huyện Quảng Uyên – tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

NG

: Chính quy
Chuyên nghành
: K43
Khoa
Khóa

: 2011

2015


-

,


05
Sinh viên

5


i

-

Xuân Lâm
4
.
này.
-

,

05
Sinh viên

5


ii

G
4.1.

2014...... 33
....................... 35
giai
-2014 ............................................................... 36
Tình hì

................... 38
............................................................... 41

4.6
....................................... 48


xây
......................................................... 50
.................................................................. 51
4.9.
.................................................................. 52
nông thôn
.................................................................................. 53
................................................................................. 55
.................................................................. 57
nông
................................................................. 59
nông
............................................. 61
........................................................................ 62
................................................... 63


iii

NN và PTNT
GDP
UBND
XHCN
NTM
HND
CSXH
TTCN
TMDV
GTVT
QG
GV
VH TT - DL

Giáo viên
Thông tin

HTX
THCS

SX - KD

MTTQ
CCB
ANTQ
NHTG
CDF

kinh doanh


iv

:

.........................................................................1
.......................................................................1
..........................................................................2

3.M

.....................................................................................3
............................................................................3
................................................................................3

4.

................................................................................3

4.1

.........................................3

4.2

.............................................................................4
:

...........................................................5
...................................................................................5

2.1.1. Khái

................................................................5

và PTNT .................................................................................................7

......................................................8
............ 10

............................................................................................... 11
............................................................................... 14
2.2.1.
................................................................................... 14

..................................................................................................... 17
:
..................................................................................................... 27


v

.................................. 27
.................................................................. 27
3.1.2. Ph m vi nghiên c u..................................................................... 27
...................................................................... 27
............................................................... 27
..................................... 27
....................................... 28
......................................... 29
P

4:

....................... 30
....................................... 30

4.1.1.

...................................................................... 30

4.1.2. Tài nguyên .................................................................................. 32
.............................................................. 34
-

.. 39
............ 41
.... 48

............................... 48

............................................................................................... 49

........................................................ 53

............................................................................................... 53
4.3.2. Vai trò

.... 56

.............................................................................. 58


vi

....................................................................................................... 63

.............................................................................. 65

....................................................................................... 65
................... 65
Giao thông ............................................................................................ 65
................................................ 71
......................................................................................... 71
....................................................................................... 72
n. ...................................................................... 72
.............................................................. 72
...................................................................... 73
.......................................................................1


1

1.
c ta là m
c và gi

c nông nghi p, do l ch s

c nên ph n l

u tranh d ng

c ta song qu n t theo t ng dòng

h và theo ph m vi làng

hóa di n ra khá

m nh m
vi c

sinh s

ng làm

nông thôn. Nông nghi

t m chi

thành vc trong quá trình phát tri n kinh t , xã h i, góp ph n quan tr ng
ng kinh t

qu c phòng, là y u t quan tr

nh chính tr và an ninh
m b o s phát tri n b n v ng c

c trong quá trình công nghi p hóa, hi
ch

ng xã h i

c h t ph i xu t phát t l i ích c

huy s tham gia c
c, t

t

i nông dân, phát

i dân, tr thành ch d a v ng ch c c

u ki n thu n l

ng và
m i m t,

i s ng v t ch t và tinh th n ngày càng cao. Phát tri n nông nghi p, nông
thôn nh m gi i quy t các v
c bi t t

u ki

v

is
h

ng các nhu c u c a nông
có th t gi i quy t v

Trong nh

c a mình.

án nh m phát tri n nông

c th c hi
m c tiêu qu c gia v

h t
c s ch và v
c tiêu qu

nh
riêng r (N

h t

cho nh

c bi

m nghèo và vi c
án này ch m

ng ) ho c nhi m v

th c hi n còn ch m do b ràng bu c b

c gi i quy t
m nghèo
c tri n khai

,

c


2

còn h n ch , trong vi c phát tri
hi

i.
Xây d ng nông thôn m i trong t ng th i kì là v

quan tâm c

c ta. T

án

2006 c

n

ng mô hình nông thôn m i c

công nghi p hóa, hi

i hóa, dân ch

B Nông nghi p và PTNT ch

ng

do Ban kinh t

o

m

ti p c n t c

ng

c th c hi n th ng l i, t

phá trong phát tri n nông nghi

is

Cùng v

o,huy n Qu ng Uyên, t nh Cao B

th c hi

i theo ch

và Nhà n

c s

c. Sau khi tri n khai, th c hi

Qu

t
i dân.
n hành

ng l i c

ng
i huy n

c nhi u k t qu tích c c. Tuy nhiên trên th c t

nhi

n th c c

i dân v nông thôn m i còn nhi u h n ch ,

c vai trò c

i dân trong vi c th c hi n d án phát

tri n nông thôn.
Xu t phát t nh ng yêu c u và tình hình th c t
quan tr ng c

i dân trong vi c tham gia xây d ng nông thôn m i, tôi

ti n hành nghiên c
th c hi

hi u rõ t m

i dân trong vi c
c tiêu xây d ng nông thôn m i t i xã Chí Th o-

huy n Qu ng Uyên t nh Cao B


3

3.1
i dân trong vi c xây d ng nông thôn m i
t i xã Chí Th o,huy n Qu ng Uyên, t nh Cao B
m t s gi

nâng cao vai trò c

xu t
i dân trong vi c xây d ng

nông thôn m i.
3.2 M c tiêu c th
u ki n t

nhiên, kinh t , xã h i c

a bàn

nghiên c u.
Tìm hi

c vai trò c

i dân trong vi c xây d ng nông

thôn m i.
hi u bi t c

i dân trong xây d ng nông thôn m i t i

xã Chí Th o,huy n Qu ng Uyên, t nh Cao B ng.
ng thu n l

i dân khi tham gia xây

d ng nông thôn m i.
t qu

xu t các gi
d ng nông thôn m i.
4.
4.1
-

-

c và m t s

ng c a nông thôn m

nâng cao vai trò c

n

i dân trong xây


4

- Qua quá t

4.2
-

-

-


5

Nông thôn
,

chính

quan

[3]


6

khác nhau.

-

[21]

[3]

M

.[19]

-

- xã.


7

-

hút

-

-

PTNT

-

-

:

-

-

-

: Chú


8

-

[7]

-

-

- 30%.

-

[9]

Tiêu ch


9

[9]

.

[18]

,

thôn

.[9]

Q

- xã


10

-

2.1.4.1

.

-


11

nông thôn.
,

,


12-

tr

- Dân bàn: B

- Dân làm: C


13

ng

-

-

rình.

-

,

các


14

tham gia

[3]

2.1.5.2.

h

ông thôn
quy m

[1]

2.2.1.

-


15

Tuy nhiên,

2.2.1.1. X

,


16

-

[11]
2.2.1.2.
-

2.2.1.3

ne Product -


17

-

-

[12]
2.2.2.

2.2.2.1. X

p


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×