Tải bản đầy đủ

Làm quen chữ cái a , ă , â

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Lµm quen víi ch÷
a

¨ ©

Chủ đề : Bản Thân
Người dạy : - Nguyễn Thị Thu Lĩnh
- Đoàn Diệu Hạnh


đ

«

i

t

a


y


đ

1

«

i

t

2

3

4

a

5

y

6


a


Aa


§

«

im

¨

t


§

1

«

i

m

¨

t

2

3

4

5

6


¨


Ă

¨


§

«

i

c

h

©

n


§
1

«

i

c

2

3

4

h

©

n

5

6

7


©


Â

©

©


So sánh

a-¨-©


¨
a

©


¤n ph¸t ©m: a-¨-©

©
¨
aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×