Tải bản đầy đủ

dich chay rung califonia

Southern California continues to deal with devastating

Phía Nam bang California phải tiếp tục ứng phó

wildfires and some of them have only gotten worse

với các vụ cháy rừng lớn có sức tàn phá khủng

due to high winds. Now, I just to give you a quick

khiếp, một vài đám cháy đã bùng lên do gió

rundown of the estimated damage so far the four

mạnh. Bây giờ, tôi xin gửi đến quý vị và các

largest fires and there were a lot of other smaller fires

bạn tóm tắt nhanh về thiệt hại ước tính cho đến

had scorched a combined 116 thousand acres in


nay. Bốn đám cháy lớn và rất nhiều đám cháy

Losangeles and ventura countries by Thursday to day

nhỏ khác đã thiêu cháy 116.000 mẫu thuộc khu

in the morning, and none of those fires was even close

vực los angeles và ventura vào sáng hôm nay –

to being contained, now there were smaller brush fires

thứ 5, không một đám cháy nào gần nhau được

in areas like Malibu but firefighters were able to put

dập tắt. Dù hiện tại vẫn xuất hiện những đám

them out quickly enough so they wouldn’t spread

cháy nhỏ ở các khu vực như Malibu nhưng lính

schools are closed, roadways are shut and nearly

cứu hỏa đã nhan chóng dập tắt để những đám

200.000 people have been told to evacuate their home,

cháy này không lan rộng. các trường học phải

also consider that winds were strengthening today and

đóng cửa, đường xá tắc nghẽn, gần 200.000

firefighters expected some of these fires to get worse.

người dân bị buộc phải sơ tán nhà cửa. Thật

now worst fires is in Ventura county is know as theđáng quan ngại khi hôm nay gió càng ngày

Thomas fire, and that has unfortunately created the

càng mạnh hơn. Lính cứu hỏa dự kiến rằng một

most destruction, and people are stull evacuated from

số đám cháy sẽ bùng lên mạnh hơn nữa. Hiện

their homes as a result of that graphic 16. it

nay, Ba đám cháy lớn nhất đang ảnh hưởng đến

essentially shares the three largest fires that are

nười dân là: đám cháy lớn nhất ở quận Ventura

affecting people. the Sepulveda pass fire in bel air and

được đặt tên là Thomas, đám cháy này đã gây

also the Creek fire in Sylmar are the two other fires to

ra những thiệt hại đáng tiếc khiến nhiều người

take note of. Now when you look at the damage that’s

dân phải sơ tán. Hai đám cháy được ghi nhận

happened as a result. there have been at least 300

khác là Sepulveda ở Bel-air và Creek ở Sylmar.

destroyed structures again many of which are in

Nhìn lại hậu quả thiệt hại thì có ít nhất 300

ventura County. There have been freeway closures

công trình bị phá hủy, trong đó có nhiều công

yesterday one of the most important freeways in Los

trình thuộc ventura. Hôm quá, nhiều đường cao

Angeles the 405 was shut down. All LAUSD

tốc tạm đóng, trong đó có cả đường 405, con

(losangeles Unified schools district) in the San

đường cao tốc quan trọng nhất ở Los Angeles.

Fernando Valley were closed today. Nearly 40 horses

Tất cả trường học ở khu học chánh thuộc khu

burned to death in the Sylmar fire and 160 –000 acres

vực Losangeles tại Thung lũng San Fernando


have been burned thus far but there could be mor

đều bị đóng cửa trong ngày hôm nay. Gần 40

damage again because of the fact that these winds are

con ngựa bị thiêu sống trong trận lửa Sylmar,

making the situation a lot wores

và 160-000 mẫu Anh bị thiêu rụi. Và Những
thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn thế nữa vì gió
đang thực sự khiến tình hình tồi tệ hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×