Tải bản đầy đủ

Làm Quen chữ cái o ô ơ

Chủ đề : Trường mầm non của bé
* Lớp 5 -6 tuổi
* Người dạy : - Nguyễn Thị Tuyết Sương.
- Hồ Hồng Bảo Tú.


qu¶ bãng


qu¶
bãng o
1

2

3

4

5


6

7Oo


x¾c


x¾c

1

2

3

4

5


x¾c «o


««


l¸ cê


l¸ cê
¬


1

2

3

4


o


Ơơ


o
oo
«¬Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×