Tải bản đầy đủ

de thi on chung chi tin hoc can ban va nang cao

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Đề thi:

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và
Excel. Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì
xem như bài thi khơng đạt **

I. Phần lý thuyết (2 điểm)
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau?
1. Nêu cách thêm một trang web mà bạn hay sử dụng vào menu Favorites trên Internet Explorer?
2. Nêu cách xóa tất cả thơng tin trong History trên Internet Explorer?
3. Nêu ý nghĩa của cụm từ sau Site:Quantrimang.com “Bảo mật thơng tin” khi thực hiện
thao tác tìm kiếm thơng tin trên Google
4. Nêu cách gửi dữ liệu từ Powerpoint sang word?
5. Nêu phím tắt để xóa ghi chú trong khi trình chiếu trong Powerpoint?

II. Phần Thực hành
A. Word (4 điểm)

1. Từ tập tin DuLieuThucHanh.doc thực hiện các u cầu sau:
a. Tìm và thay thế từ Airlines bằng từ Hàng khơng với định dạng sau: Font=Tahoma, Size=12, Gạch
chân, Highlight màu bất kỳ.
b. Chia phân chương theo cấp đề mục lớn nhất, sau đó tạo tiêu đề đầu trang có nội dung là: Tiêu đề
của cấp đề mục đó.
Tạo Tiêu đề cuối trang có nội dung là: Trang hiện hành trên tổng số trang. (Ví dụ: Trang 3/5, Trang
5/5).
c. Tạo WaterMark là dòng chữ “Thi Cuối Khóa”
d. Tạo Macro tên DinhDang với u cầu Đóng khung, canh giữa văn bản, đính kèm Macro này vào
tập tin DuLieuThucHanh.Doc
e. Tạo mục lục cho văn bản tại cuối tài liệu.

SC_BVP_0012_0066_201107_35.doc

Trang 1/3


TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
2. Từ tập tin DanhSachKH.doc cho sẵn trình bày và thực hiện các u cầu sau:

a. Dùng Directory trộn thư cho những khách hàng có Số lượng >=100
b. Lưu bài vào thư mục làm bài với tên PTKET.doc.
3. Hãy tạo Form với u cầu sau và lưa vào thư mục làm bài với tên BBGN.DOC
a. Hơm nay ngày: Chèn ngày tháng hiện hành
b. Tại: là Listbox gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Đà Nẵng
c.

Tên sản phẩm: là Listbox gồm Thiết bị vệ sinh, Máy lạnh, Tủ lạnh, Bàn ghế.

d. Số lượng, Đơn giá là dữ liệu số. Thành Tiền, Tổng số sản phẩm tự động tính tốn.

SC_BVP_0012_0066_201107_35.doc

Trang 2/3


TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
B. Excel (4 điểm)
Từ dữ liệu cho sẵn hãy thực hiện u cầu sau:


Tại Sheet ChiTiet hãy :
1. Khống chế dữ liệu tại cột Hãng SX: Gồm 3 hãng tại sheet DanhMuc (Honda,Yamaha, Suzuki).
2. Khống chế dữ liệu tại cột Tên xe: Ứng với Hãng SX sẽ hiện lên loại xe tương ứng.
3. Đơn giá: Dựa vào tên xe tra trong sheet DanhMuc để lấy giá tương ứng của từng hãng theo loại xe.
4. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá, tuy nhiên giảm 0.5% cho sản phẩm của hãng Honda, có số lượng
>=10. u cầu dùng cơng thức mảng để tính
5. Khống chế dữ liệu nhập tại cột Ngày. Chỉ cho phép nhập trong tháng 8 ăm 2011. Khống chế dữ liệu
nhập tại cột Số lượng: Chỉ cho nhập từ 0 đến 50.
6. Tơ màu cho 2 mẫu tin có Số lượng lớn nhất.
7. Ẩn những cột chứa lỗi #N/A (do chưa có dữ liệu)
8. Dùng Pivot Table: Thống kê tổng số lượng xe theo từng hãng SX
9. Dùng cơng thức mảng: Tính Tổng thành tiền

Tại Sheet TongKet hãy:
10. Dùng Validation để tạo list và lập cơng thức tính tốn theo u cầu sau:

 Khi click chọn Hãng sản xuất sẽ liệt kê hãng 3 hãng sản xuất đã cho. Khi click Chọn loại xe sẽ hiện
lên xe tương ứng của hãng đó.
 Tổng thành tiền: Hiện tiền tương ứng của hãng xe và loại xe tương ứng.

Kết quả thi sẽ được cơng bố vào ngày 19/8/2011. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/8/2011 đến hết
ngày 21/8/2011. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.t3h.vn
SC_BVP_0012_0066_201107_35.doc

Trang 3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×