Tải bản đầy đủ

giao trinh phay bao mặt phẳng bac ranh cat dut

GIÁO TRÌNH

MÔ ĐUN: PHAY, BÀO
MẶT PHẲNG BẬC RÃNH CẮT ĐỨT
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

1


MỤC LỤC
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN..........................................................................................2
LỜI GIỚI THIỆU..........................................................................................................2
MỤC LỤC....................................................................................................................3
Bài 1............................................................................................................................ 11
DAO BÀO XÉN - MÀI DAO BÀO............................................................................11
1.Cấu tạo của dao bào.................................................................................................11
2.Các thông số hình học của dao bào ở trạng thái tĩnh................................................13
3.Sự thay đổi thông số hình học của dao bào khi gá dao.............................................14
4. Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao bào đến quá trình cắt.....................14
5. Mài dao bào............................................................................................................. 15
5.1 Các bước bào dao bào phá 2 phía:.........................................................................15

5.2 Các bước mài dao bào cắt:....................................................................................15
6.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................18
Bài 2............................................................................................................................ 20
CÁC LOẠI DAO PHAY MẶT PHẲNG BẬC............................................................20
1.Cấu tạo của các loại dao phay mặt phẳng.................................................................20
2. Các thông số hình học của dao phay.......................................................................23
3.Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao phay đến quá trình cắt....................24
4.Công dụng của các loại dao phay mặt phẳng...........................................................25
Bài 3............................................................................................................................ 28
PHAY BÀO MẶT PHẲNG BẬC...............................................................................28
1.Yêu cầu kỹ thuật khi phay bào mặt phẳng bậc.........................................................28
2.Phương pháp gia công..............................................................................................28
2.1.Gá lắp, điều chỉnh êtô............................................................................................28
2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi.........................................................................................28
2.3Gá lắp, điều chỉnh dao............................................................................................29
2.4.Điều chỉnh máy.....................................................................................................30
2.5.Cắt thử và đo.........................................................................................................31
2.6.Tiến hành gia công................................................................................................31
3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng Chiều dài lưỡi cắt lớn làm ảnh
hưởng đến độ chính xác. Sai kích thước do điều chỉnh sai..........................................36
4.Kiểm tra sản phẩm...................................................................................................37
5.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................37
Bài 4............................................................................................................................ 39
DAO BÀO RÃNH - MÀI DAO BÀO........................................................................39
1.Cấu tạo của dao bào rãnh.........................................................................................39
2.Các thông số hình học của dao bào rãnh ở trạng thái tĩnh........................................40
3.Sự thay đổi thông số hình học của dao bào khi gá dao.............................................40
4.Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao bào đến quá trình cắt......................40
5.Mài dao bào..............................................................................................................41
6.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................42
2


Bài 5............................................................................................................................ 45
CÁC LOẠI DAO PHAY RÃNH.................................................................................45
1.Cấu tạo của các loại dao phay rãnh, cắt đứt..............................................................45
2.Các thông số hình học của dao rãnh, cắt đứt............................................................47
3.Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao phay đến quá trình cắt....................48
4.Công dụng của các loại dao phay rãnh, cắt đứt........................................................48
Câu 1: Trình bày Công dụng của các loại dao phay mặt phẳng?.................................49


Bài 6............................................................................................................................ 50
PHAY RÃNH.............................................................................................................. 50
1.Yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh................................................................................50
2.Phương pháp gia công..............................................................................................51
2.1.Phay rãnh bằng dao phay đĩa.................................................................................53
2.2.Phay rãnh bằng dao phay ngón..............................................................................58
2.3.Phay rãnh then bán nguyệt trên trục bằng dao phay đĩa........................................60
2.4.Phay rãnh then suốt trên trục bằng dao phay đĩa..................................................61
2.5.Phay rãnh then hở, then kín trên trục bằng dao phay ngón....................................63
2.6.Phay rãnh then kín bằng dao phay ngón................................................................65
2.7.Phay trục trên máy phay rãnh then chuyên dùng...................................................66
2.8.Cắt thử và đo.........................................................................................................66
2.9.Tiến hành gia công................................................................................................67
3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng................................................68
4.Kiểm tra sản phẩm...................................................................................................69
5.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................70
Bài 7............................................................................................................................ 73
. PHAY CẮT ĐỨT......................................................................................................73
1.Yêu cầu kỹ thuật khi phay cắt đứt............................................................................73
2.Phương pháp gia công..............................................................................................73
2.1.Gá lắp, điều chỉnh êtô............................................................................................75
2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi.........................................................................................76
2.3.Gá lắp, điều chỉnh dao...........................................................................................77
2.4.Điều chỉnh máy.....................................................................................................78
2.5.Cắt thử và đo.........................................................................................................78
2.6.Tiến hành gia công................................................................................................78
3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng................................................79
4.Kiểm tra sản phẩm...................................................................................................80
5.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................81
Bài 8............................................................................................................................ 83
BÀO RÃNH................................................................................................................83
1.Yêu cầu kỹ thuật khi bào rãnh..................................................................................83
2.Phương pháp gia công..............................................................................................83
2.1 Lắp ê tô lên bàn máy.............................................................................................83
2.2.Gá lắp, điều chỉnh phôi.........................................................................................84
2.3.Gá lắp, điều chỉnh dao...........................................................................................85
2.4.Điều chỉnh máy.....................................................................................................85
2.5.Cắt thử và đo.........................................................................................................86
2.6.Tiến hành gia công................................................................................................86
3.Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng................................................86
3


3.1. Sai số về kích thước.............................................................................................86
4.Kiểm tra sản phẩm...................................................................................................88
5.Vệ sinh công nghiệp.................................................................................................88

4


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian.........................................................8
Bảng 2: QUY TRÌNH MÀI DAO BÀO XÉN.............................................................16
Bảng 3: Thông số dao cầu...........................................................................................20
Bảng 4: Dao thép gió...................................................................................................21
Bảng 5: Dao hợp kim..................................................................................................21
Bảng 6: Thông số dao phay phá..................................................................................22
Bảng 7: Đặc điểm của phay.........................................................................................25
Bảng 8: Bảng quan hệ giữa đường kính moayơ và đường kính dao phay...................56
Bảng 9: Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng.....................................68

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Các thông số của dao bào...............................................................................11
Hình 2: Dao bào trái và dao bào phải..........................................................................12
Hình 3: Các thông số hình học của dao bào................................................................13
Hình 4: Sự thay đổi thông số hình học........................................................................14
Hình 5: Các bước mài dao bào cắt..............................................................................15
Hình 6: Dao Cầu 2 Me................................................................................................20
Hình 7: Dao Phay Hss.................................................................................................20
Hình 8: Dao Phay Hợp Kim........................................................................................21
Hình 9: Dao Phay Rãnh Su X's...................................................................................21
Hình 10: Dao phay rãnh then tin "g"...........................................................................22
Hình 11: Dao Phay Pha...............................................................................................22
Hình 12: Tổ hợp dao phay...........................................................................................23
Hình 13: Dao phay trụ răng thưa và răng....................................................................23
Hình 14: Dao phay trụ răng.........................................................................................24
Hình 15: Dao phay chắp mảnh hợp.............................................................................24
Hình 16: Dao phay mặt đầu liền..................................................................................24
Hình 17: Phương pháp phay nghịch:...........................................................................24
Hình 18: phay thuận....................................................................................................25
Hình 19: Công dụng của các loại dao phay.................................................................26
Hình 20: Yêu cầu kỹ thuật khi phay............................................................................28
Hình 21: Rà gá bằng đồng hồ so.................................................................................29
Hình 22: Gá lắp, điều chỉnh dao..................................................................................30
Hình 23: Dao bào xén.................................................................................................31
Hình 24: Tiến hành gia công.......................................................................................31
Hình 25: Kiểm tra độ không thẳng..............................................................................37
Hình 26: Cấu tạo của dao bào rãnh.............................................................................39
Hình 27: Thông số hình học dao bào cắt.....................................................................40
Hình 28: Cấu tạo của các loại dao phay rãnh, cắt đứt..................................................45
Hình 29: Dao phay đĩa 3 lưỡi cắt................................................................................46
Hình 30: Dao phay ngón có đuôi hình trụ...................................................................46
Hình 31: Thông số hình học dao phay đĩa...................................................................47
Hình 32: Các góc cơ bản trên dao phay.......................................................................48
5


Hình 33: Các loại rãnh then trên trục..........................................................................50
Hình 34: Phương pháp phay thuận, phay nghịch.........................................................51
Hình 35: Phay rãnh bằng dao phay rãnh ba mặt cắt...................................................56
Hình 36: Chọn đường kính dao phay đĩa tương ứng với chiều rộng và chiều sâu của
rãnh............................................................................................................................. 57
Hình 37: Sử dụng các loại cữ so dao để phay rãnh bằng dao phay ba mặt cắt.............57
Hình 38: Bạc lót..........................................................................................................58
Hình 39: Cắt rãnh bằng dao phay ngón.......................................................................59
Hình 40: Sử dụng cữ chỉ thị để phay rãnh bằng dao phay đĩa ba mặt cắt...................59
Hình 41: Phay rãnh then bán nguyệt...........................................................................60
Hình 42: Chọn dao phay cắt để phay rãnh bán nguyệt................................................61
Hình 43: Sử dụng dao phay đĩa để phay rãnh suốt trên trục........................................61
Hình 44: Dạng rãnh then trên trục...............................................................................64
Hình 45: Dao phay ngón tiêu chuẩn............................................................................64
Hình 46: Gá trụ bằng khối V để phay rãnh then trên bàn máy.....................................65
Hình 47: Cắt đứt bằng dao phay đĩa............................................................................75
Hình 48: Rà gá bằng đồng hồ so.................................................................................76
Hình 49: Kiểm tra rãnh bằng calíp..............................................................................88

6


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Phay, Bào Mặt Phẳng Bậc, Rãnh, Cắt Đứt
Mã mô đun: CG451304
Vị trí, tính chất của mô đun
-Vị trí: Mô đun phay bào mặt phẳng bậc được bố trí sau khi sinh viên đã học
xong các mô đun cơ sở bắt buộc
- Tính chất:
+ Là mô đun chuyên môn nghề thuộc các mô đun, mô đun đào tạo nghề bắt
buộc.
+ Là mô đun tiên quyết để có thể học tiếp các mô đun sau.
Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức:
+ Trình bày được các các thông số hình học của dao bào xén.
+ Trình bày được các các thông số hình học của dao phay mặt phẳng bậc.
+ Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay
mặt phẳng bậc.
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay, bào mặt phẳng bậc.
+ Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Về kỹ năng:
+ Mài được dao bào xén đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng
yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và
máy.
+ Vận hành thành thạo máy phay, bào để gia công mặt phẳng bậc đúng qui trình
qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời
gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận,
nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
Nội dung của môn đun:
Bảng 1: Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
Số

Tên chương, mục

Thời gian

7


Tổng
số

TT
1

2

3

4

Bài 1: Dao bào xén – Mài dao bào xén
1. Cấu tạo của dao bào
2. Các thông số hình học của dao bào ở
trạng thái tĩnh
3. Sự thay đổi thông số hình học của dao
bào khi gá dao
4. Ảnh hưởng của các thông số hình học
của dao bào đến quá trình cắt
5. Mài dao bào
6. Vệ sinh công nghiệp
Bài 2: Các loại dao phay mặt phẳng
bậc
1. Cấu tạo của các loại dao phay mặt
phẳng
2. Các thông số hình học của dao phay
mặt phẳng
3. Ảnh hưởng của các thông số hình học
của dao phay đến quá trình cắt
4. Công dụng của các loại dao phay mặt
phẳng
Bài 3: Phay, bào mặt phẳng bậc
1. Yêu cầu kỹ thuật khi phay bào mặt
phẳng bậc
2. Phương pháp gia công
2.1. Gá lắp, điều chỉnh êtô
2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi.
2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
2.4. Điều chỉnh máy.
2.5. Cắt thử và đo.
2.6. Tiến hành gia công.
3. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện
pháp đề phòng
4. Kiểm tra sản phẩm.
5. Vệ sinh công nghiệp.
Bài 4: Dao bào rãnh – mài dao bào
rãnh.
1. Cấu tạo của dao bào rãnh
2. Các thông số hình học của dao bào
rãnh ở trạng thái tĩnh
3. Sự thay đổi thông số hình học của dao
bào khi gá dao
4. Ảnh hưởng của các thông số hình học
của dao bào đến quá trình cắt

4

Thực
hành, thí

nghiệm,
thuyết
thảo luận,
bài tập
1
3

Kiểm
tra
0

2

1

1

0

23

4

18

1

8

2

6

0

8


5

6

7

8

5. Mài dao bào
6. Vệ sinh công nghiệp
Bài 5: Các loại dao phay rãnh
1. Cấu tạo của các loại dao phay rãnh,
cắt đứt
2. Các thông số hình học của dao rãnh,
cắt đứt
3. Ảnh hưởng của các thông số hình học
của dao phay đến quá trình cắt
4. Công dụng của các loại dao phay
rãnh, cắt đứt
Bài 6: Phay rãnh
1. Yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh
2. Phương pháp gia công
2.1. Gá lắp, điều chỉnh êtô
2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi.
2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
2.4. Điều chỉnh máy.
2.5. Cắt thử và đo.
2.6. Tiến hành gia công.
3. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện
pháp đề phòng
4. Kiểm tra sản phẩm.
5. Vệ sinh công nghiệp.
Bài 7: Phay cắt đứt
1. Yêu cầu kỹ thuật khi phay cắt đứt
2. Phương pháp gia công
2.1. Gá lắp, điều chỉnh êtô
2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi.
2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
2.4. Điều chỉnh máy.
2.5. Cắt thử và đo.
2.6. Tiến hành gia công.
3. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện
pháp đề phòng
4. Kiểm tra sản phẩm.
5. Vệ sinh công nghiệp.
Bài 8: Bào rãnh
1. Yêu cầu kỹ thuật khi bào rãnh
2. Phương pháp gia công
2.1. Gá lắp, điều chỉnh êtô
2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi.
2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
2.4. Điều chỉnh máy.
2.5. Cắt thử và đo.
2.6. Tiến hành gia công.
3. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện
pháp đề phòng

2

1

1

0

12

2

9

1

12

2

10

0

12

2

10

0

9


4. Kiểm tra sản phẩm.
5. Vệ sinh công nghiệp.
Cộng

75

15

58

2

10


Bài 1
DAO BÀO XÉN - MÀI DAO BÀO
Mục tiêu:
+ Trình bày được các yếu tố cơ bản dao bào xén, đặc điểm của các lưỡi cắt,
các thông số hình học của dao bào xén.
+ Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào.
+ Mài được dao bào xén đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ,
đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người
và máy.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực
sáng tạo trong học tập.
Nội dung:
1. Cấu tạo của dao bào
Dao bào gồm có 2 phần: đầu dao (phần cắt) và thân dao (phần cán) dùng để kẹp
chặt dao.
Trên phần cắt có những yếu tố: mặt trước 2, phôi bào trượt trên mặt này; mặt sau
chính 1 và mặt sau phụ 6 đều đối diện với chi tiết gia công: lưỡi cắt chính 3 là
giao tuyến của mặt trước và mặt sau chính, lưỡi cắt phụ 5 là giao tuyến của mặt
truớc và mặt sau phụ; mũi giao 4 là giao điểm của lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ.
Dao bào được phân loại dựa theo nhiều đặc điểm phụ thuộc vào tính chất công
nghệ và các dạng gia công, để có những loại dao bào thích ứng.

Hình 1: Các thông số của dao bào
hợp kim được hàn nối, hàn đắp hoặc được kẹp vào thân bằng phương pháp cơ
khí. Theo phương chạy dao, ta có dao phải và dao trái. Để xác địng dạng dao,
ta úp bàn tay, các ngón chỉ về đỉnh dao; là dao trái nếu lưỡi cắt chính của nó
cùng phía với ngón tay cái của tay phải. Theo hình dạng đầu dao, người ta
chia ra dao đầu thẳng, dao đầu cong và dao lưỡi hẹp. Theo phương pháp chế
tạo, có dao liền và dao chắp. Dao liền chế tạo từ một khối vật liệu làm dao,
dao chắp được chế tạo từ 2 phần riêng biệt đó là mảnh hợp kim và thân dao
hoặc đầu dao và thân dao. Mảnh
11


Theo loại công việc, người ta chia dao thành dao bào thô, dao bào tinh, định
hình, dao cắt, dao bào rãnh, dao bào trái, dao bào phải ...

Hình 2: Dao bào trái và dao bào phải
Các góc cơ bản của dao được đo trong mặt cắt chính (mặt cắt BB). Gồm: góc
sau, góc cắt, góc trước và góc cắt.


Góc sau chính α là góc giữa mặt sau chính của dao và mặt cắt.Góc sắt là góc giữa mặt sau chính và mặt phẳng tiếp tuyến với mặt trước
của dao.

phẳng vuông góc của mặt cắt, đi qua 1 điểm của lưỡi cắt chính.
φ1+φ2 = 900


Các góc phụ của dao được đo trong mặt cắt phụ, là hình chiếu của lưỡi cắt
phụ trên mặt đáy.

- Góc phụ sau α1 là góc giữa mặt sau phụ của dao và mặt đi qua lưõi cắt phụ
vuông góc với mặt đáy (mặt cắt A-A)
- Góc nghiêng chính φ là góc giữa hình chiếu lưỡi cắt chính trên mặt đáy và
phương chạy dao.

12


- Góc nghiêng phụ

là góc giữa hình chiếu lưỡi cắt phụ trên mặt đáy. Tổng
các góc này thường là 1800 .

mặt đáy.
2. Các thông số hình học của dao bào ở trạng thái tĩnh

Hình 3: Các thông số hình học của dao bào

a: Dao bào phá trái. b: Dao bào phá phải.
c: Dao bào phá đầu cong trái. d: Dao bào phá đầu cong phải
Chiều chuyển động chạy

13


dao S
* Thông số hình học dao bào cắt

3. Sự thay đổi thông số hình học của dao bào khi gá dao
Gá dao:
Gá trực tiếp lên đầu gá dao của đầu bào.
Gá dao thông qua đồ gá sau dó gá lên đầu gá dao của đầu bào.
Sử dụng tấm lật phụ nhằm tăng khả năng nâng dao ở hành trình chạy
không. Ở hành trình làm việc tấm lậc phụ gập lại ngược với chiều chuyển động
của dao bào, kết thúc hành trình tấm lật thẳng đứng và ở hành trình chạy không
tấm lật có tác dụng nâng dao lên.

Hình 4: Sự thay đổi thông số hình học
4. Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao bào đến quá trình cắt
Thông số hình học của dao bào cắt 2 phía:
Chiều chuyển động cắt V

14


15


5. Mài dao bào
5.1 Các bước bào dao bào phá 2 phía:
A.Chọn dao: chọn dao cắt hai phía
B. Xác định thông số hình học dao.
C. Các bước mài dao :
C.1 Mài mặt sau chính, ứng với góc c = 8. Thường xuyên kiểm tra.
C.2 Mài mặt sau phụ, ứng với góc f = 8, đồng thời giữ
góc  = 80. Thường xuyên kiểm tra.
C.3 Mài mặt thoát phoi, và thường xuyên đo kiểm góc 
trên hai lưỡi cắt là bằng nhau và bằng 70
D.Vê cung tròn R= 0.5
5.2 Các bước mài dao bào cắt:
a. Chọn dao: chọn dao cắt cạnh đứng
b. Xác định thông số hình học dao.
c. Các bước mài dao :
c.1. Mài mặt sau chính, ứng với góc  = 8. Thường xuyên kiểm
c.2. Mài mặt sau phụ, ứng với góc  = 6, đồng thời giữ góc  =
80. Thường xuyên kiểm tra.
c.3. Mài mặt thoát phoi, và thường xuyên đo kiểm gốc  trên lưỡi
cắt chính bằng 70
c.4. Vê cung tròn R= 0.5

Hình 5: Các bước mài dao bào cắt


Bảng 2: QUY TRÌNH MÀI DAO BÀO XÉN
Bước, hình vẽ
1. Kiểm tra khe hở giữa đá và bệ tỳ

Chỉ dẫn
- Chuẩn bị máy mài
- Kiểm tra đá có hiện tượng nứt, vỡ,
mặt đá có bị lõm, hoặc bị vết, tròn
đầu hay không.
- Hiệu chỉnh khe hở giữa đá và bệ tỳ
- Sửa lại đá theo yêu cầu

2. Vị trí đứng khi mài

- Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần
thiết trước khi mài
- Vị trí đứng của hai chân tao với
nhau một góc 45- 600
- Không được đứng đối diện với
mặt trước của đá, phải đứng lệch
sang một bên
- Không được mài hai người trên
một viên đá.

3. Mài mặt trước của dao

- Cầm dao cho mặt sau chính hướng
lên trên, Khi đó mặt trước sẽ hướng
vào đá mài.
- Cho mặt trước tiếp xúc với đá mài
- Vị trí tiếp xúc tăng dần từ dưới lên
- Tăng lực mài dao lên, đưa dao
sang trái và phải đều đặn
Thường xuyên kiểm tra góc trước
bằng dưỡng đo.

4. Mài góc sau phụ

- Cầm dao cho mặt trước ở phía
trên, mặt sau phụ hướng vào đá mài.
- Cho dao tiếp xúc với đá mài sao
cho lưỡi cắt phụ tạo ra góc lệch
1, vị trí tiếp xúc từ dưới lên.
- Mài nghiêng dao để tạo ra góc phụ
1,
- Lực mài vừa phải
- Di chuyển dao từ bên phải, sang
bên trái và ngược lại.
- Luôn kiểm tra góc bằng dưỡng.


5. Mài mặt sau chính

- Cầm dao cho mặt trước ở phía
trên, mặt sau chính hướng vào đá
mài.
- Cho dao tiếp xúc với đá mài sao
cho lưỡi cắt chính tạo ra góc lệch
, vị trí tiếp xúc từ dưới lên.
- Mài nghiêng dao để tạo ra góc phụ
- Lực mài vừa phải
- Di chuyển dao từ bên phải, sang
bên trái và ngược lại.
- Luôn kiểm tra góc bằng dưỡng.

6. Mài mũi dao

- Cho đường giao tuyến của mặt sau
chính và mặt sau phụ tiếp xúc vào đá
mài.
- Vị trí tiếp xúc từ dưới lên
- Xoay dao để tạo ra bán kính R Chú
ý: Trong các trường hợp mài mũi
dao, cho từng loại dao có các chức
năng cắt gọt khác nhau, ta phải
chọn góc bán kính mũi dao cho phù
hợp tránh mũi dao tiếp xúc quá lớn
hoặc quá nhỏ so với bề mặt gia
công.

7. Kiểm tra hoàn thiện.

- Kiểm tra các góc theo dưỡng,
trong các trường hợp sai lệch ở góc
nào, mặt nào, ta phải mài lại và
thường xuyên kiểm tra theo dưỡng
- Kiểm tra bằng cách cắt thử.

6. Vệ sinh công nghiệp
Nơi làm việc :
– Cần thoáng mát, sáng sủa, luôn được giữ sạch sẽ, ngăn nắp và thuận tiện cho
thao tác.
– Cần được thông gió tốt, và có ánh sáng đầy đủ, tốt nhất là ánh sáng thiên nhiên.
Thân thể và quần áo :


– Quần áo phải gọn gàng, vừa cỡ người và luôn giữ sạch sẽ, khô ráo.
– Thân thể, tay chân phải luôn giữ cho sạch sẽ, khô ráo. Hết ca làm việc phải rửa
tay bằng xà phòng cẩn thận, tắm rửa kỹ.
– Trong giờ giải lao, giữa ca làm việc, nên vận động thân thể ở chỗ thoáng khí.
– Ngoài giờ làm việc cần nghỉ ngơi đầy đủ và hoạt động để phục hồi sức khỏe.
Cần cố gắng giữ mức ăn uống điều hòa và đủ chất cần thiết cho cơ thể.


Bài tập

Câu 1: Trình bày cấu tạo của dao bào rãnh?
Câu 2: Trình bày các bước mài dao?


Bài 2
CÁC LOẠI DAO PHAY MẶT PHẲNG BẬC
Mục tiêu:
+ Trình bày được các yếu tố cơ bản dao phay mặt phẳng, đặc điểm của các lưỡi
cắt, các thông số hình học của dao phay mặt phẳng và công dụng của từng loại dao
phay mặt phẳng
+ Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao phay.
+ Phân loại được các dạng dao phay mặt phẳng
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực
sáng tạo trong học tập.
Nội dung:
1. Cấu tạo của các loại dao phay mặt phẳng
Dao phay là một tổ hợp nhiều lưỡi cắt cùng làm việc. Dao phay có nhiều loại: Dao phay mặt
đầu, dao phay trụ, dao phay đĩa, dao phay ngón…

Hình 6: Dao Cầu 2 Me
Mô tả sản phẩm :
Bảng 3: Thông số dao cầu
Tên gọi
Dao cầu 2 me

Số me List
2

Đường
kính

Chiều
di

6290 R0.75~R2055~220

Hình 7: Dao Phay Hss

Ứng dụng
Dao phay cầu thông dụng, phay
tạo hình


Mô tả sản phẩm :
Bảng 4: Dao thép gió
Số
Đường
List
Chiều di
Ứng dụng
me
kính
ao 6272 1~20 50~110 Dao phay thép gió thông dụng.
ph
Chiều dài khác nhau cho phép
ay
phay rãnh nông, sâu khác nha
NA
TA
C2
me
2
Dao phay NATAC 3 me. 3 6270 3~20 50~110
Ten gọi

Dao phay NATAC 4 me
Dao siêu cứng 2 me
Dao siêu cứng 4 me
Dao siêu cứng, 2 me

4
2
4

Dao siêu cứng, 4 me

4

6274 2.5~20 50~110
6230 1~50 50~160 Dao phay siêu cứng, dùng phay
rãnh (2 me), Phay cạnh (4 me)
6210 2.5~50
5
60~210 Dao phay siêu cứng thông dụng,
623 3~40
dùng phay rãnh sâu (2 me). phay
cạnh (4 me)
0
6212
3~
60~210


Hình 8: Dao Phay Hợp
Kim
Mô tả sản phẩm :
Bảng 5: Dao hợp kim
Số
List
me

Đường

Dao phay siêu cứng 2 me 2 9294

0.1~2

Tên gọi

Dao phay siêu cứng 4 me
bán kính R
4 9296
Dao cầu siêu cứng nhỏ 2
2
me

1.0~2.0

92
R0.05~R10

kính
Chiều
di
0
40
40

40

Ứng dụng

Gia công khuôn mẫu có độ
chính xác cao, c
Dao phay Carbide nhỏ, cầu:
dùng phay các vật liệu có độ
cứng cao


Hình 9: Dao Phay Rãnh Su X's
Mô tả sản phẩm :
Tên gọi

Số
List
me

Đường
kính

Dao phay rãnh su X's tiêu
2 9496 0.5~3
chuẩn
Dao phay rãnh su X's cầu 2 9498 R0.3~R1.5
0.6×30'
Dao phay rãnh su X's côn 4 9478
3×3°
Dao phay rãnh su X's cầu,
R0.3×30'
4 9494
côn
R1.25×2°

Chiều
di

Ứng dụng

35~65
35~65 Dao phay dùng phay rãnh sâu.
Hiệu quả cao gia công khuôn
35~80
nhựa
35~60

Hình 10: Dao phay rãnh then tin "g"
Mô tả sản phẩm :
Tên gọi

Số
List
me

Dao phay rãnh then, thấm
2
TiN "G" kiểu H
Dao phay rãnh then, thấm
2 6244p
TiN "G" kiểu K
Dao phay rãnh then, thấm
TiN "G" kiểu
2

Đường
3~2
3~20
3~20

kính
Chiều
di
50~85

Ứng dụng

Dao phay thấm hỗn hợp TiN
50~85 dùng phay rãnh then bánh răng.
Cĩ 3 kiểu H,K v L
50~85


Mô tả sản phẩm :
Bảng 6: Thông số dao phay phá
Tên gọi
Dao phay pha tiêu chuẩn
Dao phay pha dài

Số
me

List

Đường Chiều
kính
di

Ứng dụng

6
50~160 Dao phay pha thông dụng, dùng
3~50
phay rãnh, cạch các vật liệu: thép
636
Carbon, Inox, nhôm
4~6 6368 3~50 60~230

Các loại dao phay trụ: Dùng phay mặt phẳng, mặt bậc…

Hình 12: Tổ hợp dao phay

Hình 13: Dao phay trụ răng thưa và răng

2. Các thông số hình học của dao phay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×