Tải bản đầy đủ

Các quy luật của tư duy logic

CÁC QUY LUẬT CƠ
BẢN CỦA TƯ DUY
LOGIC HỌC


CÁC QUY
LUẬT CƠ
BẢN CỦA
TƯ DUY

LUẬT ĐỒNG NHẤT
LUẬT PHI MÂU THUẪN
LUẬT BÀI TRUNG
LUẬT CÓ LÝ DO ĐẦY ĐỦ


LUẬT
ĐỒNG
NHẤTTư tưởng
không thay đổi
trong quá trình
tư duy.

NỘI DUNG

A=A
hoặc

AA


Đã hình thành
thì không thể
thay đổi.

Thay đổi  tư
tưởng khác.

Không được
làm khác biệt
hóa một tư
tưởng đồng
nhất. 

Tính ổn định là
điều kiện cần
của quá trình
tư duy

Tính xác định
của tư tưởng.

CĂN CỨ CỦA QUY LUẬT
ĐỒNG NHẤT

Phản ánh tính
ổn định,xác
định của tư duy.
YÊU
CẦU

Không được
đánh tráo đối
tượng.

Không được
đánh tráo ngôn
ngữ.

Tư tưởng tái
tạo đồng nhất
với tư tưởng
ban đầu.

Phân biệt sự
vật này với sự
vật khác.

Giữ nguyên giá
trị trong suốt
quá trình suy
luận.


TÁC DỤNG VÀ LƯU Ý
Tác dụng
• Giúp tư duy xác định và nhất
quán.
• Tránh hiện tượng “ bất đồng
ngôn ngữ” ngộ biện hay ngụy
biện.

Lưu ý
Tư tưởng phản ánh sự vật,
hiện tượng ở những không
gian, thời gian khác nhau
không nhất thiết phải đồng
nhất.


LUẬT PHI MÂU
THUẪN


Hai phán đoán mâu
thuẫn nhau, trái
ngược nhau thì không
thể cùng đúng.Trong
đó có ít nhất một
phán đoán sai.

NỘI DUNG

Vừa chua
vừa không
thể chua.


YÊU CẦU
Khẳng định phủ
định không thể
cùng tồn tại ở
một vấn đề.
Không được tự ý
thay đổi quan hệ
đối tượng khi
đang xem xét về


Không được có
mâu thuẫn
gián tiếp trong
tư duy.


Ý NGHĨA


LUẬT BÀI
TRUNG


Trong hai phán đoán
mâu thuẫn, phải có
một phán đoán đúng
và một phán đoán
sai, không có khả
năng thứ ba.

NỘI DUNG

Hai phán
đoán không
thể cùng
sai.


YÊU CẦU
Xác định tính
chân thật hay
giả dối của tư
tưởng đã định
hình.

Xác định phán
đoán đúng
trong hai phán
đoán mâu
thuẫn nhau.


LUẬT CÓ
LÝ DO
ĐẦY ĐỦ


NỘI DUNG

Tất cả những gì tồn
tại đều có lý do tồn
tại.Một tư tưởng chỉ
được xem là chân
thực khi có đủ lý do
làm căn cứ.

Nguyên nhânKết


YÊU CẦU
Xác định giá
trị cho một ý
nghĩa định
hình.

Đưa ra căn cứ
của sự xác
định đó.


TÁC DỤNG

TƯ DUY
PHI LOGIC


CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Quy luật đồng
nhất

Quy luật phi mâu
thuẫn

QUY LUẬT TƯ
DUY LOGIC

Quy luật bài trung

Quy luật có lý do
đầy đủ


CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI!

ANH KHOA
HUY LONG
NGỌC ANH
CÔNG SINH
MAI GIANG
CÁT TƯỜNG
YẾN THU
KIM DUYÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×