Tải bản đầy đủ

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần hữu nghị Đà Nẵng

��#ࡱ#�################>###��
#################>###########@#######����####/###0###1###2###3###4###5###6###7##
#8###9###:###;###<###=###E###�###_###�###P
##�
##|
##������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������#q`
###�#�#####################bjbjqPqP##################
###(2###:###:##B�######0#######################��##########��##########��#######
###########�#####d#######d###d#######d#######\#######\#######\###$###########�##
#####(�######(�######(�##P###x�##\###�##L###�#######�y##N###,###F###r###.###�###
####�#######�#######�3##�C##�w##t####�##�
##Lw######Nw######Nw######Nw######Nw######Nw######Nw##$###�{##h###K~##T###rw##�#
##################\#######?�######################�2##l###�3######?�######?
�######rw##############d#######d#######�###############�###�###Oy######��######�
�######��######?�##.
##d###�###�#######\#######�#######Lw##############��############################
##########################?

�######Lw##############��######��##�###�###�###@#######\########################
#######################################�%######�####### ###


###`��#


��#########(�######m�##�'##l"##J###########�.##�H##ey##0###�y######�"##�###�~###
###��##p


##�~##�###�
%######################################################################�
%##�###�~##############\#######p(##@###‫ה‬##�###��##�###��#######�##l###��##�#####
##############################‫ה‬######‫ה‬######‫ה‬######rw######rw###################
###################k�##T###################################‫ה‬######‫ה‬######‫ה‬######
�y######?�######?�######?�######?
�##############�#######�#######�###�##d�##�;##�#######�#######�#######d�######�#
######�#######�#######d#######d#######d#######d#######d#######d#######����######


################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################M#�# ###�#U##1#.# #L#�# #d#o# #c#h#�#n# ###�# #t#�#i#
#T#r#o#n#g# #h#�# #t#h#�#n#g# #n#g#u#�#n# #l#�#c# #c#�#u# #t#h#�#n#h# #h#�#
#t#h#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#a# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�#
#n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #l#�# #n#g#u#�#n# #l#�#c# #c#h#�# #y#�#u# #v#�#
###�#c# #b#i#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#.# #C#h#�#n#h# #k#i#�#n# #t#h#�#c#,#
#k#�# #n###n#g#,# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m#,# #t#h#�#i# ###�# #c#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #l#�# #n#h#�#n# #t#�# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #n###n#g#
#s#u#�#t#,# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #v#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #s#�# #d#�#n#g#
#c#�#c# #y#�#u# #t#�# #k#h#�#c# #c#�#a# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.# #T#r#o#n#g#
#t#h#�#i# ###�#i# #k#i#n#h# #t#�# #t#r#i# #t#h#�#c#,# #c#�#n#h# #t#r#a#n#h#
#g#i#�#a# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�# #h#i#�#n# #�# #s#�#n#
#p#h#�#m#,# #c#�#n#g# #n#g#h#�#,# #p#h#�#�#n#g# #t#h#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #v#�#


#t#i#�#p# #t#h#�# #n#h#�#n#g# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #h#�#n# #c#�# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p# #n#�#o# #t#h#u# #h#�#t# #v#�# #g#i#�# #c#h#�#n# ###�#�#c#
#n#h#�#n# #s#�# #c#�# #t#r#�#n#h# ###�# #c#a#o#,# #n#�#m# ###�#�#c# #t#r#i#
#t#h#�#c# #v#�# #b#i#�#t# #s#�#n#g# #t#�#o# #t#h#�# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#
###�# ###�#n#g# #�# #t#h#�# #c#h#�# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #c#�#n#h#
#t#r#a#n#h#.# ##Q#u#�#n# #t#r#�# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #l#�# #m#�#t#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #l#�#u# #d#�#i#,# #c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #s#�#
#d#�#n#g# #k#�# #t#h#u#�#t# #q#u#�#n# #l#�# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c#
#n#h#�#m# #t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #p#h#�#t#
#h#u#y# #h#�#t# #k#h#�# #n###n#g# #t#i#�#m# #�#n#,# #g#i#�#m# #l#�#n#g# #p#h#�#
#n#g#u#�#n# #l#�#c#,# #t###n#g# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#,#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#c# #c#h#�#c# #n###n#g# #t#h#u#
#h#�#t#,# #d#u#y# #t#r#�# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n#
#l#�#c#.# #T#u#y# #v#�#y#,# #t#h#�#c# #t#�# #c#h#o# #t#h#�#y#,# ###a# #p#h#�#n#
#c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #t#h#�#�#n#g# #t#�#p# #t#r#u#n#g# #c#h#o#
#v#�#n# ###�# #t#h#u# #h#�#t# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #v#�# #x#e#m#
#v#i#�#c# #t#h#u# #h#�#t# ###�#�#c# #n#h#i#�#u# #n#h#�#n# #s#�# #c#�# #c#h#�#t#
#l#�#�#n#g# #c#a#o# #l#�# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #n#h#�#n#g# #l#�#i# #q#u#�#n#
#m#�#t# #r#�#n#g# #v#i#�#c# #d#u#y# #t#r#�# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
#n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #m#�#i# #l#�# #v#�#n# ###�# #p#h#�#c# #t#�#p#
#c#�#n# #p#h#�#i# #t#�#p# #t#r#u#n#g# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t#.# #Q#u#�#n# #t#r#�#
#n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #q#u#a#n# #t#�#m# ###�#c# #b#i#�#t# ###�#n#
#y#�#u# #t#�# #b#�#n# #v#�#n#g#,# #l#�#u# #d#�#i#,# #k#h#�#n#g# #t#h#e#o#
###u#�#i# #m#�#c# #t#i#�#u# #n#h#�#t# #t#h#�#i# ###�# #t#r#�#n#h# #n#h#�#n#g#
#x#�#o# #t#r#�#n# #k#h#�#n#g# #c#�#n# #t#h#i#�#t#,# #t#h#�#m# #c#h#�# #c#�#
#t#h#�# #p#h#�# #v#�# #m#�#i# #t#h#�#n#h# #q#u#�# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g#
###�#�#c# #t#r#�#�#c# ###�#y#.# #D#u#y# #t#r#�# ###�#�#c# #s#�# #t#r#u#n#g#
#t#h#�#n#h#,# #g#�#n# #b#�# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n# ###�#i# #v#�#i# #t#�#
#c#h#�#c# #l#�# #c#h#�#a# #k#h#�#a# #c#�#a# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g#.# ##T#�#o#
###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #l#�# #p#h#�#n# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#
#t#i#�#p# #t#h#e#o# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #h#i#�#u# #s#u#�#t#
#l#�#m# #v#i#�#c#.# #T#r#o#n#g# #k#h#i# #n###n#g# #l#�#c# #s#�#n# #x#u#�#t#
#c#�#a# #p#h#�#n# #l#�#n# #c#�#c# #n#g#u#�#n# #l#�#c# #k#h#�#c# #b#�# #g#i#�#i#
#h#�#n#,# #t#h#�# #n###n#g# #l#�#c# #s#�#n# #x#u#�#t# #c#�#a# #n#g#u#�#n#
#n#h#�#n# #l#�#c# #c#�# #k#h#�# #n###n#g# #k#h#a#i# #t#h#�#c# #v#�# #p#h#�#t#
#h#u#y# #t#�#i# #v#�# #h#�#n# #n#�#u# ###�#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #h#�#p# #l#�#
#v#�# ###�#�#c# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c#.# #N#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #m#u#�#n#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#r#o#n#g# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#�#a# #m#�#n#h#
#n#�# #l#�#c# #h#�#t# #s#�#c# #v#�# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�# #h#�#
#p#h#�#i# #s#�# #d#�#n#g# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
###�#n#g# #t#h#�#i# #t#�#o# #m#�#i# ###i#�#u# #k#i#�#n# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#a# #h#�#
#m#�#t# #c#�#c#h# #t#�#t# #n#h#�#t#.# #K#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #b#�#n#g#
#v#�#t# #c#h#�#t# #l#�#n# #t#i#n#h# #t#h#�#n#,# #t#�#o# #r#a# #b#�#u#


#k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#h#i# ###u#a# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�# #�#
#n#g#h#)#a# #h#�#t# #s#�#c# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #s#�#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#a# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.# #B#�#i# #l#�#,#
#n#g#o#�#i# #y#�#u# #t#�# #t#h#�# #c#h#�#t# #v#�# #t#r#�# #t#u#�#,# #b#�#n#
#t#r#o#n#g# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�#n# #c#�# #y#�#u# #t#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n#
#v#�# #t#�#m# #l#�#.# #T#r#�# #t#u#�#,# #t#i#n#h# #t#h#�#n#,# #t#�#m# #l#�#
#t#�#o# #n#�#n# #n###n#g# #l#�#c# #t#i#�#m# #t#�#n#g# #v#�# #t#�#n# #c#�#a#
#c#o#n# #n#g#�#�#i#.##C#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t##t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�# #N#�#n#g# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #t#r#o#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c# #g#i#�#y# #x#u#�#t#
#k#h#�#u#,# #l#�# #l#)#n#h# #v#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #n#h#i#�#u# #l#a#o#
###�#n#g# #v#�# #k#�#t# #q#u#�# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#h#�#u# #n#h#i#�#u#
#�#n#h# #h#�#�#n#g# #c#�#a# #b#i#�#n# ###�#n#g# #t#h#�# #t#r#�#�#n#g# #v#�#
#b#i#�#n# ###�#n#g# #c#�#a# #n#�#n# #k#i#n#h# #t#�# #t#r#o#n#g# #n#�#�#c# #v#�#
#t#h#�# #g#i#�#i#.# #R#i#�#n#g# #n###m# #2#0#1#0#,# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #h#�#n#g# #x#u#�#t# #n#h#�#p# #k#h#�#u# #t#r#o#n#g#
#n#�#�#c# #n#�#i# #c#h#u#n#g# #v#�# #h#�#n#g# #d#a# #g#i#�#y# #n#�#i#
#r#i#�#n#g# #t#i#�#p# #t#�#c# #b#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #l#�#n# #b#�#i#
#c#u#�#c# #k#h#�#n#g# #h#o#�#n#g# #k#i#n#h# #t#�# #t#h#�# #g#i#�#i#.# #B#�#n#
#c#�#n#h# ###�# #l#�# #s#�# #v#i#�#c# ###�#n#h# #c#�#n#g# #v#�#o# #s#�#n#g#
#n#g#�#y# #1#5#-#1#-#2#0#1#0# #c#�#a# #g#�#n# #5#0#0# #c#�#n#g# #n#h#�#n#
#c#�#a# #c#�#n#g# #t#y# ###�# ###�#n#g# #l#o#�#t# ###�#n#h# #c#�#n#g# ###�#
#p#h#�#n# ###�#i# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g#,# #p#h#�#n#
#l#�#n# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #m#�#c# #l#�#�#n#g# #c#�#
#b#�#n# #c#�#a# #m#�#n#h#,# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# ###�#n# #g#i#�# #s#�#n#
#p#h#�#m#,# #t###n#g# #c#a# #n#h#i#�#u# #n#h#�#n#g# #t#h#u# #n#h#�#p# #q#u#�#
#t#h#�#p#.#.#.# #n#h#i#�#u# #l#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c# #v#�#i# #l#�#n#h# ###�#o#
#p#h#�#n# #x#�#�#n#g# #v#�# #l#�#n#h# ###�#o# #C#�#n#g# #t#y# #n#h#�#n#g#
#k#h#�#n#g# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# ###�#�#c#.# #N#g#o#�#i# #r#a#,# ###�#y# #l#�#
#n###m# #m#�# #c#�#n#g# #t#y# #b#�# #t#�#n# #t#h#�#t# #r#�#t# #l#�#n# #d#o#
#v#�# #h#�#a# #h#�#a#n# #x#�#y# #r#a# #n#g#�#y# #8#/#8#/#2#0#1#0#,# #c#�#n#g#
#v#�#i# #s#�# #t#h#a#y# ###�#i# #v#�# #c#�# ###�#n#g# #c#h#i# #p#h#�#i# #n#�#n#
#m#�#t# #s#�# #t#�#n# #t#�#i# #c#i# #v#�# #h#�#n#g# #h#�#a# #t#�#n# #k#h#o#,#
#v#�# #c#�#n#g# #n#�# #v#�# #c#h#�# ###�# #t#h#a#n#h# #t#o#�#n# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.#.#.# ###�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #n#g#h#i#�#m#
#t#r#�#n#g# ###�#n# #k#�#t# #q#u#�# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #n###m# #2#0#1#0#
#c#�#a# #c#�#n#g# #t#y#.##�# #C#h#�#n#h# #v#�# #n#h#�#n#g# #l#�# #d#o# #t#r#�#n#
#c#�#n#g# #v#�#i# #s#�# ###�#n#g# #�# #c#�#a# #g#i#�#o# #v#i#�#n# #h#�#�#n#g#
#d#�#n#,# #t#�#i# ###�# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# ###�#
#t#�#i#:# ## T#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�#
#N#�#n#g## #2#.# #M#�#c# ###�#c#h# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u##-# #T#h#�# #n#h#�#t#,#
#h#�# #t#h#�#n#g# #h#�#a# #n#h#�#n#g# #l#�# #l#u#�#n# #k#h#o#a# #h#�#c# #c#�#
#b#�#n# #v#�# ###�#n#g# #l#�#c# #l#a#o# ###�#n#g#,# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c#
#l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #c#h#�# #r#a# #c#�#c# #t#i#�#p# #c#�#n# #v#�#i# #t#�#o#
###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##-# #T#h#�# #h#a#i#,#
#p#h#�#n# #t#�#c#h# #v#�# ###�#n#h# #g#i#�# #t#h#�#c# #t#r#�#n#g# #c#�#n#g#
#t#�#c# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y#
#c#�# #p#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�#
#N#�#n#g#,# #t#�#m# #r#a# #n#h#�#n#g# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #l#�#m# #h#�#n#
#c#h#�# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�#i#
#c#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u#
#N#g#h#�# ###�# #N#�#n#g## #-# #T#h#�# #b#a#,# ###�# #x#u#�#t# #g#i#�#i#
#p#h#�#p# #n#h#�#m# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#�#o# ###�#n#g#
#l#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #c#�#
#p#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�#
#N#�#n#g#.##3#.# ###�#i# #t#�#�#n#g# #v#�# #p#h#�#m# #v#i# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#-# #P#h#�#m# #v#i# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# ###�# #t#�#i#:# #N#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#m#�#t# #s#�# #g#i#�#i# #p#h#�#p# #n#h#�#m# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m#
#v#i#�#c# #c#h#o# #c#�#n# #b#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y#.##-#
#T#h#�#i# #g#i#a#n#:# ###�# #t#h#u#�#n# #t#i#�#n# #c#h#o# #v#i#�#c# #p#h#�#n#
#t#�#c#h#,# ###�#n#h# #g#i#�# #c#�#c# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h#,# #c#�#c# #b#�#n#g#
#s#�# #l#i#�#u# #t#h#�#n#g# #k#�# #c#i#n#g# #n#h#�# #t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#c#h#o# #v#i#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #s#�#t# #v#�#i#


#t#h#�#c# #t#�# #h#i#�#n# #n#a#y#.# #T#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u# #v#�# #p#h#�#n# #t#�#c#h# #c#�#c#
#s#�# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i# #t#�# #n###m# #2#0#0#8##
#2#0#1#0#.##-# ###�#a# ###i#�#m#:# #T#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n#
#s#�#n# #x#u#�#t# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�# #N#�#n#g#
#+#T#r#�# #s#�# #c#h#�#n#h#:# #K#h#u# #c#�#n#g# #n#g#h#i#�#p# ###�# #N#�#n#g#,#
#p#h#�#�#n#g# #A#n# #H#�#i# #B#�#c#,# #q#u#�#n# #S#�#n# #T#r#�#,# #t#h#�#n#h#
#p#h#�# ###�# #N#�#n#g##+# ###i#�#n# #t#h#o#�#i#:# #(#8#4#-#5#1#1#)# #3#9#3#
#4#1#7#7##+# #F#a#x#:# #(#8#4#-#5#1#1#)# #3#9#3# #5#7#0#6##+# #W#e#b#s#i#t#e#:#
#h#t#t#p#:#/#/#w#w#w#.#h#u#n#e#x#.#c#o#m#.#v#n##4#.# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#
#n#g#h#i#�#n# #c#�#u##-# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#h#u# #t#h#�#p# #d#�#
#l#i#�#u#:# #p#h#�#n# #t#�#c#h# #c#�#c# #d#�# #l#i#�#u# #t#h#�# #c#�#p# #d#o#
#c#�#n#g# #t#y# #c#u#n#g# #c#�#p# #n#h#�#:# #c#�#c# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h#
#c#�#a# #c#�#n#g# #t#y# ###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,# #b#�#n#g# #b#�#o#
#c#�#o# #k#�#t# #q#u#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#,# #b#�#n#g#
#c#�#n# ###�#i# #k#�# #t#o#�#n#& #-# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#h#�#n#g# #k#�#,#
#p#h#�#n# #t#�#c#h# #t#�#n#g# #h#�#p#,# ###i#�#u# #t#r#a# #b#�#n#g# #b#�#n#g#
#h#�#i# #v#�# #p#h#�#n#g# #v#�#n# #s#�#u#.# #T#r#o#n#g# ###�# #p#h#�#t# #r#a#
#3#0#0# #p#h#i#�#u# #k#h#�#o# #s#�#t#,# #t#h#u# #v#�# #2#9#4# #p#h#i#�#u#,#
#s#�# #p#h#i#�#u# #h#�#p# #l#�# #l#�# #2#8#6# #p#h#i#�#u#.# #P#h#�#n#g# #v#�#n#
#s#�#u# ###�#i# #v#�#i# #7# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #c#h#�#c# #v#�#
#t#�# #t#r#�#�#n#g# #p#h#�#n#g# #t#�#i# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #v#i#�#n#.# #K#�#t#
#c#�#u# #m#�#u# #p#h#i#�#u# ###i#�#u# #t#r#a# #t#r#�#n#h# #b#�#y# #�# #P#h#�#
#l#�#c# #1##-# #S#�# #l#i#�#u# #t#h#�#n#g# #k#�# ###�#�#c# #t#h#u# #t#h#�#p#
#t#h#�#n#g# #q#u#a# #c#�#c# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#�#n#g# #k#�#,# #b#�#o#
#c#�#o#,# #b#�#o#,# #t#�#p# #c#h#�#,# #i#n#t#e#r#n#e#t# #v#�# #c#�#c# #k#�#t#
#q#u#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #k#h#�#c# ###�# ###�#�#c# #c#�#n#g# #b#�#.##5#.#
#C#�#u# #t#r#�#c# #c#�#a# #l#u#�#n# #v###n##M#�# ###�#u##T#r#�#n#h# #b#�#y#
#c#�#c# #v#�#n# ###�#:# #l#�# #d#o# #c#h#�#n# ###�# #t#�#i#,# #m#�#c# #t#i#�#u#
#n#g#h#i#�#n# #c#�#u#,# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#,#
#p#h#�#m# #v#i# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# ###�# #t#�#i# #v#�# #c#�#u# #t#r#�#c#
#l#u#�#n# #v###n#.##N#�#i# #d#u#n#g##C#h#�#�#n#g# #1#-#C#�# #s#�# #l#�#
#l#u#�#n# #v#�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #t#�#i# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p##C#h#�#�#n#g# #2#-#T#�#n#h# #h#�#n#h#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #v#�# #t#h#�#c#
#t#r#�#n#g# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c#
#c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n# #s#�#n#
#x#u#�#t# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�# #N#�#n#g#.##C#h#�#�#n#g#
#3#-#G#i#�#i# #p#h#�#p# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #c#�# #p#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t#
#t#h#�#�#n#g# #m#�#i# #H#�#u# #N#g#h#�# ###�# #N#�#n#g##K#�#t# #l#u#�#n# #v#�#
#k#i#�#n# #n#g#h#�##


#C#H#�#�#N#G# #1# #-# #C#�# #S#�# #L#�# #L#U#�#N# #V#�# #T#�#O# ###�#N#G#
#L#�#C# #L#�#M# #V#I#�#C# #C#H#O# #N#H#�#N# #V#I#�#N# #T#�#I# #D#O#A#N#H#
#N#G#H#I#�#P##1#.#1# #C#�#C# #K#H#�#I# #N#I#�#M# #C#�# #B#�#N##1#.#1#.#1#
#N#h#u# #c#�#u## #N#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #l#�# #m#�#t#
#t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#m# #g#i#�#c# #t#h#i#�#u#
#h#�#t# #m#�#t# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#�#o# ###�#.# #N#g#�#�#i# #t#a#
#c#�#n# #c#�# #t#h#�#c# ###n#,# #q#u#�#n# #�#o#,# #n#�#i# #�#,# #s#�# #a#n#
#t#o#�#n#,# #c#�#a# #c#�#i#,# #s#�# #q#u#�# #t#r#�#n#g# #v#�# #m#�#t# #v#�#i#
#t#h#�# #k#h#�#c# #n#�#a# ###�# #t#�#n# #t#�#i#.# #N#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u#
#n#�#y# #k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #d#o# #x#�# #h#�#i# #t#�#o# #r#a#,# #c#h#�#n#g#
#t#�#n# #t#�#i# #n#h#�# #m#�#t# #b#�# #p#h#�#n# #c#�#u# #t#h#�#n#h# #c#�#
#t#h#�# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #v#�# #n#h#�#n# #t#h#�#n# #c#o#n# #n#g#�#�#i#.# ##
#N#h#u# #c#�#u# #v#�# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# ###�#u#
#g#�#n# #l#i#�#n# #v#�#i# #s#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#a# #n#�#n# #s#�#n#
#x#u#�#t# #x#�# #h#�#i# #v#�# #s#�# #p#h#�#n# #p#h#�#i# #c#�#c# #g#i#�# #t#r#�#
#v#�#t# #c#h#�#t# #v#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#x#�# #h#�#i# #n#�#o# ###�#.# #N#h#�#n#g# #d#�# #t#r#o#n#g# #n#�#n# #s#�#n#
#x#u#�#t# #n#�#o# #t#h#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#c#i#n#g# #g#�#m# #h#a#i# #n#h#u# #c#�#u# #c#h#�#n#h# #l#�#:# #n#h#u# #c#�#u#
#v#�# #v#�#t# #c#h#�#t# #v#�# #n#h#u# #c#�#u# #t#i#n#h# #t#h#�#n#.##
#N#h#u#
#c#�#u# #v#�# #v#�#t# #c#h#�#t# #l#�# #n#h#u# #c#�#u# #h#�#n#g# ###�#u#,#
###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# #s#�#n#g#
###�# #t#�#o# #r#a# #c#�#a# #c#�#i# #v#�#t# #c#h#�#t#,# #t#h#�#a# #m#�#n#
###�#�#c# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #c#�#n#g# #v#�#i#
#s#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #x#�# #h#�#i#,# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #v#�#t#
#c#h#�#t# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #t###n#g# #l#�#n#
#c#�# #v#�# #s#�# #l#�#�#n#g# #v#�# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g#.# #T#r#�#n#h# ###�#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#a# #x#�# #h#�#i# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #c#a#o# #t#h#�#
#n#h#u# #c#�#u# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #n#h#i#�#u# #h#�#n#,# #c#�#n#g# #p#h#�#c#
#t#�#p# #h#�#n#,# #t#h#�#m# #c#h#�# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# ###�#n#
#g#i#�#n# #n#h#�#t# #c#i#n#g# #k#h#�#n#g# #n#g#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i#.##
#N#h#u# #c#�#u# #v#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #c#i#n#g# #r#�#t# ###a# #d#�#n#g#,# #n#�# ###�#i# #h#�#i# #n#h#�#n#g#
###i#�#u# #k#i#�#n# ###�# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #t#�#n# #t#�#i# #v#�# #p#h#�#t#
#t#r#i#�#n# #v#�# #m#�#t# #t#r#�# #l#�#c# #n#h#�#m# #t#�#o# #r#a# #t#r#�#n#g#
#t#h#�#i# #t#�#m# #l#�# #t#h#o#�#i# #m#�#i# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#l#a#o# ###�#n#g#.##
#N#h#�# #v#�#y# #c#�# #h#a#i# #y#�#u# #t#�# #v#�#t#
#c#h#�#t# #v#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #c#�#n#g# #l#�#c# #t#�#n# #t#�#i#
#t#r#o#n#g# #b#�#n# #t#h#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #c#h#�#n#g# #c#�#
#m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #k#h###n#g# #k#h#�#t# #v#�#i# #n#h#a#u#,# #n#�#
#k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #c#h#�# #c#�# #m#�#t# #y#�#u# #c#�#u# #v#�#t# #c#h#�#t#
#h#a#y# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #m#�# #n#�# #c#�# #n#h#i#�#u# ###�#i# #h#�#i#
#k#h#�#c# #n#h#a#u#.# #V#�# #t#h#�# #t#�#i# #m#�#i# #t#h#�#i# ###i#�#m#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #s#�# #�#u# #t#i#�#n# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #m#�#t#
#h#o#�#c# #m#�#t# #s#�# #y#�#u# #c#�#u# #m#�# #h#�# #n#h#�#n# #t#h#�#y# #l#�#
#c#�#n# #t#h#i#�#t#.# #V#a#i# #t#r#�# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#�#n#h# ###�#o#,#
#n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�# #l#�# #p#h#�#i# #n#�#m# ###�#�#c# #c#�#c# #n#h#u#
#c#�#u# #v#�# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#p# #t#h#i#�#t# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g#,# #h#a#y# #n#�#i# #c#�#c#h# #k#h#�#c# #l#�# #p#h#�#i# #n#�#m#
###�#�#c# ###�#n#g# #c#�#,# ###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#,# ###�# #t#�# ###�# #c#�# #c#h#�#n#h#
#s#�#c#h# #q#u#�#n# #l#�# #p#h#�# #h#�#p#,# #v#�#a# #t#h#�#a# #m#�#n# ###�#�#c#
#m#�#c# #t#i#�#u#,# #c#i#n#g# #n#h#�# #n#h#�#n#g# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#p#
#t#h#i#�#t# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#h#u#n#g# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c# #m#�#n#h#.#
#1#.#1#.#2# ###�#n#g# #l#�#c##
#B#�#t# #k#�# #m#�#t# #t#�# #c#h#�#c#
#n#�#o# #c#i#n#g# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#a#
#m#�#n#h# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#i# #h#i#�#u# #q#u#�#
#c#a#o# ###�# #g#�#p# #p#h#�#n# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g#
#c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,#
#t#r#o#n#g# #t#�#p# #t#h#�# #l#a#o# ###�#n#g# #l#u#�#n# #c#�# #n#h#�#n#g#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #h###n#g# #s#a#y# #n#h#i#�#t#
#t#�#n#h#,# #c#�# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#c#a#o# #n#h#�#n#g# #c#i#n#g# #c#�# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#


#l#�#m# #v#i#�#c# #t#r#o#n#g# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #u#�# #o#�#i#,# #t#h#i#�#u#
#h#�#n#g# #t#h#�# #t#r#o#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#,# #t#h#�# #�# #v#�#i# #c#�#n#g#
#v#i#�#c#,# #t#h#�#m# #c#h#�# #b#�# #v#i#�#c#,# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�#p#.# ##C#�#c# #n#h#�# #k#i#n#h# #t#�#
#h#�#c# ###�# #c#h#�# #r#a# #r#�#n#g# #c#�#u# #t#r#�# #l#�#i# #c#h#o# #v#�#n#
###�# #t#r#�#n# #c#h#�#n#h# #l#�# ###�#n#g# #l#�#c# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#a#
#m#�#i# #c#�# #n#h#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #C#�# #r#�#t#
#n#h#i#�#u# #c#�#c#h# #t#i#�#p# #c#�#n# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #v#�# #b#�#n#
#c#h#�#t# #c#�#a# ###�#n#g# #l#�#c# #l#a#o# ###�#n#g#:# ### ##�#n#g# #l#�#c#
#l#�# #s#�# #k#h#a#o# #k#h#�#t# #v#�# #t#�# #n#g#u#y#�#n# #c#�#a# #c#�#
#n#h#�#n# ###�# #t###n#g# #c#�#�#n#g# #s#�# #n#�# #l#�#c# #n#h#�#m# #h#�#�#n#g#
#t#�#i# #v#i#�#c# ###�#t# #c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#
## .# #[# #7#,# #t#r# #1#2#8#]### ##�#n#g# #l#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #l#�# #n#h#�#n#g# #n#h#�#n# #t#�# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #k#�#c#h#
#t#h#�#c#h# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #n#�# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#r#o#n#g#
###i#�#u# #k#i#�#n# #c#h#o# #p#h#�#p# #t#�#o# #r#a# #n###n#g# #s#u#�#t#,#
#h#i#�#u# #q#u#�# #c#a#o#.# #B#i#�#u# #h#i#�#n# #c#�#a# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#
#s#�# #s#�#n# #s#�#n#g# #n#�# #l#�#c#,# #s#a#y# #m#�# #l#�#m# #v#i#�#c#
#n#h#�#m# ###�#t# ###�#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c# #c#i#n#g#
#n#h#�# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ## .# #[#7#,#
#t#r# #1#5#1#]##M#a#i#e#r# #v#�# #L#a#w#l#e#r#(#1#9#7#3#)# ###�# ###�#a# #r#a#
#m#�# #h#�#n#h# #v#�# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#l#�# #m#�#t# #h#�#m# #s#�# #c#�#a# #n###n#g# #l#�#c# #v#�# ###�#n#g# #l#�#c#
#l#�#m# #v#i#�#c#.# #T#r#o#n#g# ###�#,# #n###n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c#
#p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #k#h#�# #n###n#g# #b#�#m# #s#i#n#h#;# #k#i#�#n#
#t#h#�#c#,# #k#�# #n###n#g# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #c#�# ###�#�#c# #t#h#�#n#g#
#q#u#a# ###�#o# #t#�#o#;# #c#�#c# #n#g#u#�#n# #l#�#c# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#n#g# #v#i#�#c#.# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�# #s#�# #k#h#a#o# #k#h#�#t# #t#�#
#n#g#u#y#�#n# #c#�#a# #m#�#i# #c#�#c# #n#h#�#n#.##T#�# #n#h#�#n#g# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u# #t#r#�#n# #t#h#e#o# #c#�# #t#h#�# #h#i#�#u#:# ## ###�#n#g# #l#�#c#
#l#�# #n#h#�#n#g# #n#h#�#n# #t#�# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h#
#b#�#n# #t#h#�#n# #m#�#i# #c#�# #n#h#�#n# #n#�# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c#
#v#�#i# #s#�# #k#h#a#o# #k#h#�#t# #v#�# #t#�# #n#g#u#y#�#n# ###�# ###�#t#
###�#�#c# #c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n# #v#�# #m#�#c#
#t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c# ## .# #N#�# #c#�# #t#�#c# #d#�#n#g# #c#h#i#
#p#h#�#i# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #t#a# #s#u#y# #n#g#h#)# #v#�# #h#�#n#h#
###�#n#g#,# #c#�#c# #c#�# #n#h#�#n# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #t#h#�# #c#�# #c#�#c#
###�#n#g# #l#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u#.# ###�#n#g# #l#�#c# #r#�#t# #t#r#�#u#
#t#�#�#n#g# #v#�# #k#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i#:##
#M#�#t# #l#�#,# #n#�#
#t#h#�#�#n#g# ###�#�#c# #c#h#e# #d#�#u# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�#c# #v#�#
#n#h#i#�#u# #l#�# #d#o# #k#h#�#c# #n#h#a#u#,# #d#o# #y#�#u# #t#�# #t#�#m#
#l#�#,# #d#o# #q#u#a#n# ###i#�#m# #x#�# #h#�#i#.##
#H#a#i# #l#�#,# ###�#n#g#
#c#�# #l#u#�#n# #b#i#�#n# ###�#i#,# #b#i#�#n# ###�#i# #t#h#e#o# #m#�#i#
#t#r#�#�#n#g# #s#�#n#g# #v#�# #b#i#�#n# ###�#i# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n#,#
#t#�#i# #m#�#i# #t#h#�#i# ###i#�#m# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #s#�# #c#�# #n#h#�#n#g#
#y#�#u# #c#�#u# #v#�# ###�#n#g# #c#�# #l#�#m# #v#i#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u#.#
#K#h#i# ###�#i#,# #k#h#�#t# #t#h#�# ###�#n#g# #c#�# #l#�# ###�#�#c# ###n#
#n#o#,# #m#�#c# #�#m#.# #K#h#i# #c#�# ###n# #c#�# #m#�#c# #t#h#�# ###�#n#g#
#c#�# #t#h#�#c# ###�#y# #l#�#m# #v#i#�#c# #l#�# #m#u#�#n# #g#i#�#u# #c#�#,#
#m#u#�#n# #t#h#�# #h#i#�#n#& #v#�# #d#o# #v#�#y# ###�# #n#�#m# #b#�#t#
###�#�#c# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#l#�#m# #v#i#�#c#,# #t#a# #p#h#�#i# #x#�#t# ###�#n# #t#�#n#g# #t#h#�#i#
###i#�#m# #c#�# #t#h#�#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #c#�# #t#h#�# #v#�# #l#�# #d#)#
#n#h#i#�#n# #l#�# #p#h#�#i# ###�#i# #v#�#i# #t#�#n#g# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #c#�# #t#h#�#.##
#T#�# #n#h#�#n#g# ###�#c# #t#�#n#h# #t#r#�#n#
#c#�#a# ###�#n#g# #l#�#c# ###�#i# #h#�#i# #c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�#
#k#h#�#n#g# #n#h#�#n#g# #n#�#m# #b#�#t# ###�#�#c# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #m#�#t# #c#�#c#h# #c#h#�#n#h# #x#�#c#,# #n#�#m#
#b#�#t# ###�#�#c# ###�#n#g# #c#�# #s#�# #m#�#t#,# #m#�# #p#h#�#i# #c#�#i#
#b#i#�#n# #n#h#�#n#g# ###�#n#g# #c#�# #k#h#�#n#g# #l#�#n#h# #m#�#n#h#,#
#k#h#�#n#g# #c#�# #t#h#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #p#h#�#
#h#�#p# #v#�#i# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n# #k#h#�# #n###n#g# ###�#p# #�#n#g# #c#�#a#
#c#�#n#g# #t#y#.##1#.#2# #C#�#C# #H#�#C# #T#H#U#Y#�#T# #V#�# #T#�#O# ###�#N#G#
#L#�#C##1#.#2#.#1# #L#�# #t#h#u#y#�#t# #p#h#�#n# #c#�#p# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a#


#A#b#r#a#h#a#m# #M#a#s#l#o#w## #
#L#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #l#�#
#t#h#u#y#�#t# #v#�# ###�#n#g# #l#�#c# ###�#�#c# #n#h#�#c# ###�#n#
#r#�#n#g# #r#�#i# #n#h#�#t#.# #M#a#s#l#o#w# ###�# #n#h#�#n# #n#h#�#n# #n#h#u#
#c#�#u# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #t#h#e#o# #h#�#n#h# #t#h#�#i# #p#h#�#n# #c#�#p#,#
#s#�#p# #x#�#p# #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #t###n#g# #d#�#n# #c#�#a# #n#h#u#
#c#�#u# #t#�# #t#h#�#p# ###�#n# #c#a#o# #v#�# #�#n#g# #k#�#t# #l#u#�#n#
#r#�#n#g#:# #K#h#i# #m#�#t# #n#h#�#m# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# ###�#�#c#
#t#h#�#a# #m#�#n# #t#h#�# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#y# #k#h#�#n#g# #c#�#n# #l#�#
###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #n#�#a#.# # # # # # #N#h#�#n#g# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�# #b#�#n# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# ###�# ###�#�#c# #M#a#s#l#o#w#
#m#�# #t#�# #t#h#e#o# #m#�# #h#�#n#h# #s#a#u#:# ##


##############H#�#n#h# #1#.#1#.# #T#h#�#p# #p#h#�#n# #c#�#p# #c#�#c# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�#a# #A#b#r#a#h#a#m# #M#a#s#l#o#w##N#h#u# #c#�#u# #v#�# #s#i#n#h#
#l#�####�#y# #l#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�# #b#�#n# ###�# #d#u#y# #t#r#�# #b#�#n#
#t#h#�#n#,# #c#u#�#c# #s#�#n#g# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #n#h#�#:# #t#h#�#c#
###n#,# #t#h#�#c# #u#�#n#g#,# #s#�#�#i# #�#m#,# #n#h#�# #�#,# #n#g#�#,#
#t#h#�#a# #m#�#n# #t#�#n#h# #d#�#c#& #M#a#s#l#o#w# #q#u#a#n# #n#i#�#m#
#r#�#n#g#:# #k#h#i# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#y# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#t#h#�#a# #m#�#n# ###�#n# #m#�#c# ###�# #c#�#n# #t#h#i#�#t# ###�# #d#u#y#
#t#r#�# #c#u#�#c# #s#�#n#g# #t#h#�# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #k#h#�#c# #s#�#
#k#h#�#n#g# ###�#�#c# #t#h#�#c# ###�#y#.##N#h#u# #c#�#u# #v#�# #a#n# #t#o#�#n#
#N#h#u# #c#�#u# #a#n# #t#o#�#n# ###�#�#c# #t#h#�#u# #r#�# #m#�#t# #c#�#c#h#
#h#i#�#n# #n#h#i#�#n# #v#�# #r#�#t# #p#h#�# #b#i#�#n# #v#�#i# #m#�#i#
#n#g#�#�#i#,# #t#�#t# #c#�# #m#�#i# #n#g#�#�#i# ###�#u# #m#o#n#g# #m#u#�#n#
#t#h#o#�#t# #k#h#�#i# #n#h#�#n#g# #r#�#i# #r#o# #t#r#o#n#g# #c#u#�#c# #s#�#n#g#
#n#h#�#:# #t#�#i# #n#�#n#,# #c#h#i#�#n# #t#r#a#n#h#,# #b#�#n#h# #t#�#t# #v#�#
#s#�# #b#�#p# #b#�#n#h# #v#�# #k#i#n#h# #t#�#.# #D#o# ###�#,# #c#�#c# #t#�#
#c#h#�#c# #m#u#�#n# ###�#m# #b#�#o# #c#h#�#c# #c#h#�#n# #c#h#o# #n#h#�#n#g#
#r#�#i# #r#o# #n#�#y# #s#�# ###�#�#c# #g#i#�#p# ###�# #n#�#u# ###�#a# #r#a#
#c#�#c# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h#:# #p#h#�# #c#�#p#,# #b#�#o# #h#i#�#m# #s#�#c#
#k#h#�#e#,# #b#�#o# #h#i#�#m# #t#a#i# #n#�#n# #r#�#i# #r#o#& ###i#�#u# #n#�#y#
#s#�# #l#�#m# #c#h#o# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #d#�# #b#�# #p#h#�#c# #t#�#n#g#
#h#�#n# #n#h#�#n#g# #c#h#�#a# #c#h#�#c# #c#h#�#n# #c#h#o# #h#i#�#u# #q#u#�#
#c#a#o# #n#�#u# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#n# #s#�# #s#�#n#g# #t#�#o#
#m#�# #n#h#�#n# #m#�#n#h# #q#u#�# #m#�#c# #v#�#o# #n#h#u# #c#�#u# #c#�# #t#h#�#
#c#�#n# #t#r#�# #h#�#n#h# #v#i# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #c#�#a# #h#�#.# ##N#h#u#
#c#�#u# #x#�# #h#�#i##C#o#n# #n#g#�#�#i# #l#�# #m#�#t# #t#h#�#c# #t#h#�# #c#�#a#
#x#�# #h#�#i#,# #h#�#u# #h#�#t# #m#�#i# #n#g#�#�#i# ###�#u# #c#�# #s#�# #t#�#c#
###�#n#g# #q#u#a# #l#�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g#
#h#o#�#n# #c#�#n#h# #m#�# #�# ###�# #h#�# #t#h#�#y# #h#o#�#n# #c#�#n#h#
#t#h#u#�#c# #v#�# #h#�# #v#�# ###�#�#c# #m#�#i# #n#g#�#�#i# #x#u#n#g#
#q#u#a#n#h# #c#h#�#p# #n#h#�#n#.# #M#�#c# #d#�# ###�#y# #l#�# #n#h#u# #c#�#u#
#c#h#u#n#g#,# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#y# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #m#�#n#h# #m#�#
#h#�#n# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #h#o#�#n# #c#�#n#h# #n#h#�#t# ###�#n#h#.#
#K#h#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�#c# #n#�#o# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #t#�#t# ###�#p#
#t#h#�#c# ###�#y# #s#�# #h#�#i# #n#h#�#p#.# #T#r#o#n#g# #n#h#i#�#u# #v#�# #d#�#
#c#o#n# #n#g#�#�#i# #t#i#�#m# #k#i#�#m# #s#�# #h#�#i# #n#h#�#p# #v#�# #h#�#
#m#u#�#n# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #k#h#�#n#g# ###�#n#h#:# ## n#i#�#m# #t#i#n##
#c#�#a# #h#�#,# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #c#�# #n#i#�#m# #t#i#n#,# #l#�#
#t#�#�#n#g# #g#i#�#n#g# #n#h#a#u# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #k#�#t# #b#�#n#
#v#�#i# #n#h#a#u#.# ###�#c# #b#i#�#t# #n#�#u# #c#�# #n#i#�#m# #t#i#n# #v#�#n#
###�# #s#�#u# #s#�#c# #n#h#�#n#g# ###�# #b#�# #t#a#n# #v#�#,# #t#r#o#n#g# #x#u#
#h#�#�#n#g# #n#�#y# #h#�# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #t#�# #h#�#p# #v#�# ###�#t#
###�#n# #s#�# #h#i#�#u# #b#i#�#t# #c#h#u#n#g# #n#�#o# ###�# #v#�# ###i#�#u#
#h#�# #p#h#�#i# #t#i#n# #t#�#�#n#g#.# #T#r#o#n#g# #v#�# #d#�# #n#�#y# #n#h#u#
#c#�#u# #h#�#i# #n#h#�#p# ###�#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #b#�#i# #n#h#�#n#g#
#m#o#n#g# #m#u#�#n# #t#�#o# #l#�#p# #c#u#�#c# #s#�#n#g# #r#i#�#n#g#.# #M#�#t#
#k#h#�#c# #k#h#i# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #b#�# #k#�#c#h# ###�#n#g#,# #b#�#i#
#r#�#i# #h#o#�#c# #b#�#t# #h#�#n#h# #t#h#�# #h#�# #m#u#�#n# #t#�#m# #k#i#�#m#
#m#�#t# #n#g#�#�#i# #n#�#o# ###�# #c#�# #c#�#n#g# #n#i#�#m# #t#i#n# #�#
#b#�#n#.##N#h#u# #c#�#u# ###�#�#c# #t#�#n# #t#r#�#n#g##N#h#u# #c#�#u# #t#�#n#
#t#r#�#n#g# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #d#�#�#i# #m#�#t# #s#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c#,#
#x#�#t# #h#a#i# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #c#h#�# #y#�#u#:# ## u#y# #t#�#n## #v#�# ##
q#u#y#�#n# #l#�#c## .## #U#y# #t#�#n#:# #T#h#e#o# #G#e#l#l#e#r#m#a#n# ###�#
#l#�# #m#�#t# #k#i#�#u# ###�#n#h# #n#g#h#)#a# #b#�#t# #t#h#�#n#h# #v###n#
#c#�#a# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #c#�#c#h# #c#�# #x#�# #m#�# #n#g#�#�#i# #t#a#
#m#o#n#g# #m#u#�#n# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #t#h#�# #h#i#�#n# #v#�#i#
#s#�# #h#i#�#n# #d#i#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i# ###�# #v#�# #m#�#c# ###�# #t#�#n#
#t#r#�#n#g# #h#o#�#c# #k#h#�#n#g# #t#�#n# #t#r#�#n#g#,#t#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g#
#h#a#y# #l#�# #n#g#h#i#,# #d#�# #d#�#t# #h#a#y# #m#�#n#h# #d#�#n#.# #U#y#
#t#�#n# #c#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n# #m#�#c# ###�# #t#h#u#�#n# #l#�#i#
#v#�# #t#h#o#�#i# #m#�#i# #m#�# #t#a# #c#�# #t#h#�# #h#y# #v#�#n#g# #t#r#o#n#g#
#c#u#�#c# #s#�#n#g#.## #C#o#n# #n#g#�#�#i# #t#�#m# #u#y# #t#�#n# #t#r#o#n#g#
#c#u#�#c# #s#�#n#g# #b#�#n#g# #n#h#i#�#u# #c#�#c#h#,# #n#h#i#�#u# #n#g#�#�#i#
#c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #c#h#�# #t#�#m# #c#�#c# #d#�#u# #h#i#�#u# #v#�# ###�#a#


#v#�#,# #v#�#t# #c#h#�#t#& T#r#o#n#g# #k#h#i# ###�# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i#
#k#h#�#c# #c#�# #g#�#n#g# ###�#t# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #t#h#�#n#h# #t#�#u#
#c#�# #n#h#�#n# #h#a#y# #n#h#�#n#g# #g#�# #t#�# #t#h#�# #h#i#�#n#,# ###i#�#u#
#n#�#y# #h#�#m# #c#h#�#a# #u#y# #t#�#n# #t#r#o#n#g# #b#�#n# #t#h#�#n# #h#�#.##
#C#h#o# #d#�# #u#y# #t#�#n# #c#�# ###�#�#c# #t#h#�# #h#i#�#n# #b#�#n#g#
#c#�#c#h# #n#�#o# #t#h#�# #c#�# #l#�# #c#�# #n#h#i#�#u# #n#g#�#�#i# #m#u#�#n#
#c#�# #v#�# #t#r#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�#t# ###�#n#h# #t#r#o#n#g#
#t#h#�#c# #t#�#.# #T#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�# ###�#�#c# #t#h#i#�#t#
#l#�#p# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #c#�#p# #b#�#c# #m#�# #m#�#i# #n#g#�#�#i# ###�#u#
#c#�#m# #t#h#�#y# #x#�#n#g# ###�#n#g#.# #N#h#u# #c#�#u# #v#�# #u#y# #t#�#n#
#d#�# #c#�# #n#h#i#�#u# #h#a#y# #�#t# #c#i#n#g# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n#.#
#N#g#�#�#i# #t#a# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #t#�#m# #u#y# #t#�#n# #c#h#�# #t#�#i#
#m#�#c# #n#h#�#n# #t#h#�#c# ###�#�#c#.# #K#h#i# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�#m#
#t#h#�#y# ###�#t# ###�#�#c# #m#�#c# ###�# #n#�#y# #t#h#�# #s#�#c# #m#�#n#h#
#n#h#u# #c#�#u# #n#�#y# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #g#i#�#m# #x#u#�#n#g# #v#�#
#u#y# #t#�#n# #t#r#�# #t#h#�#n#h# #v#�#n# ###�# #d#u#y# #t#r#�# #h#�#n# #v#�#
#t#i#�#n# #x#a# #h#�#n#.####�#n#g# #l#�#c# #u#y# #t#�#n# #t#h#�#�#n#g# #x#u#�#t#
#h#i#�#n# #�# #n#h#�#n#g# #t#h#a#n#h# #n#i#�#n# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g#
#c#h#�#a# #t#h#�#a# #m#�#n# #v#�#i# #v#�# #t#r#�# #t#r#o#n#g# #c#u#�#c#
#s#�#n#g# #c#�#a# #m#�#n#h#.# #N#g#�#�#i# #l#�#n# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g#
###�#t# #t#�#i# #m#�#c# #u#y# #t#�#n# #m#�# #h#�# #c#�#m# #t#h#�#y# #t#h#�#a#
#m#�#n# #h#o#�#c# #c#i#n#g# #c#�# #t#h#�# #c#a#m# #c#h#�#u# #m#�#t# #t#h#�#c#
#t#�# #l#�# #h#�# #c#h#�# #c#�# #t#h#�# #l#�#m# ###�#�#c# #r#�#t# #�#t# ###�#
#n#�#n#g# #c#a#o# #v#�# #t#h#�# #c#�#a# #h#�#.##Q#u#y#�#n# #l#�#c#:# #q#u#y#�#n#
#l#�#c# #l#�#m# #c#h#o# #m#�#t# #n#g#�#�#i# #c#�# #t#h#�# ###e#m# #l#�#i# #s#�#
#b#�#n#g# #l#�#n#g# #h#o#�#c# #t#�#i# #c#�#c# #�#n#h# #h#�#�#n#g#
#k#h#�#c#.###�# #l#�# #t#i#�#m# #n###n#g# #c#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #c#�#a#
#m#�#t# #n#g#�#�#i#.# #C#�# #h#a#i# #l#o#�#i# #q#u#y#�#n# #l#�#c#:# ##
q#u#y#�#n# #l#�#c# ###�#a# #v#�## #v#�# ## q#u#y#�#n# #l#�#c# #c#�#
#n#h#�#n## .# ##C#�#c# #c#�# #n#h#�#n# #c#�# #t#h#�# #g#�#y# #�#n#h# #h#�#�#n#g#
#q#u#y#�#n# #l#�#c# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #n#h#�# ###�#a# #v#�#
#c#�#a# #h#�# #t#r#o#n#g# #t#�# #c#h#�#c#,# ###�#y# #l#�# #n#h#�#n#g#
#n#g#�#�#i# #c#�# #q#u#y#�#n# #l#�#c# ###�#a# #v#�#.# #C#�#n# #q#u#y#�#n#
#l#�#c# #c#�# #n#h#�#n# #g#�#y# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #t#�# ## t#�#n#h# #c#�#c#h##
#v#�# ## h#�#n#h# #v#i## c#�#a# #h#�#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n# #c#i#n#g# #c#�#
#t#h#�# #c#�# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #g#�#y# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #b#�#n#g#
#c#�# #q#u#y#�#n# #l#�#c# #c#�# #n#h#�#n# #v#�# #q#u#y#�#n# #l#�#c# ###�#a#
#v#�#.# # # ##N#h#u# #c#�#u# #t#�# #k#h#�#n#g# ###�#n#h####�#y# #l#�# #n#h#u#
#c#�#u# #k#h#�# #n#h#�#n# #b#i#�#t#:# ## n###n#g# #l#�#c## #v#�# ## t#h#�#n#h#
#t#�#c#h## #l#�# #h#a#i# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n#.##
#N###n#g# #l#�#c#:# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# ###�#n#g# #l#�#c#
#c#h#�#n#h# #c#�#a# #h#�#n#h# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #c#o#n#
#n#g#�#�#i#,# #n###n#g# #l#�#c# #�# #n#�#i# #t#�#i# #s#�# #k#i#�#m# #c#h#�#
###�#i# #v#�#i# #c#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#,# #c#�# #v#�#
#m#�#t# #v#�#t# #c#h#�#t# #v#�# #m#�#t# #x#�# #h#�#i#.# #C#o#n# #n#g#�#�#i#
#c#�# ###�#n#g# #l#�#c# #n#�#y# #k#h#�#n#g# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #c#h#�# ###�#i#
#m#�#t# #c#�#c#h# #t#h#�# ###�#n#g# #t#r#�#�#c# #m#�#i# #v#i#�#c# #x#�#y#
#r#a#.##T#h#�#n#h# #t#�#c#h#:# #n#h#u# #c#�#u# #v#�# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #l#�#
#n#h#u# #c#�#u# #t#h#u#�#c# #v#�# #b#�#n# #n###n#g# #c#o#n# #n#g#�#�#i#.#
#M#�#t# ###�#c# #t#r#�#n#g# #k#h#�#c# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�#
###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #l#�# #h#�# #q#u#a#n# #t#�#m#
#n#h#i#�#u# ###�#n# ## t#h#�#n#h# #t#�#c#h## c#�# #n#h#�#n# #h#�#n# #l#�#
#p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g# #c#h#o# #s#�# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g#.# #H#�# #p#h#�#n#
###�#i# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g# #n#h#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #h#�# #p#h#�#n#
#t#h#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�# #c#h#�#n#h# ##
t#h#�#n#h# #c#�#n#g## .# #H#�# #t#h#�# #v#�# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #g#i#�#n#h#
###�#�#c# #c#h#i#�#n# #t#h#�#n#g# #h#o#�#c# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# ###�#�#c#
#v#�#n# ###�# #k#h#�# #k#h###n# #h#�#n# #l#�# #n#h#�#n# ###�#�#c# #t#i#�#n#
#h#a#y# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g#.# #T#i#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n#g#
#n#g#�#�#i# #c#�# ###�#n#g# #l#�#c#,# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #c#�# #g#i#�#
#t#r#�# ###�#n# #g#i#�#n# #n#h#�# #l#�# #s#�# ###o# #l#�#�#n#g# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# #c#�#a# #h#�#,# #n#�# #c#u#n#g# #c#�#p# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
###�#n#h# #g#i#�# #s#�# #t#i#�#n# #b#�# #v#�# #s#o# #s#�#n#h# #n#h#�#n#g#
#t#h#�#n#h# #t#�#u# #c#�#a# #h#�# #v#�#i# #t#h#�#n#h# #t#�#u# #c#�#a#


#n#g#�#�#i# #k#h#�#c#,# #h#�# #t#h#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#i#�#m# #t#i#�#n#
#v#�# #s#�# #a#n# #t#o#�#n# #v#�# #k#i#n#h# #t#�#
#h#o#�#c# ###�# #c#�# ###�#a# #v#�#.# ##Q#u#a#n# #n#i#�#m# #v#�# #s#�#
#p#h#�#n# #c#�#p# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #M#a#s#l#o#w# #l#�# ###�#i#
#t#�#�#n#g# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #r#�#n#g# #l#�#n# #c#�#a# #E#.#L#a#w#L#e#r#
#v#�# #J#.#S#u#t#l# ###�# #t#h#u# #t#h#�#p# #s#�# #l#i#�#u# #t#�# #1#8#7#
#n#h#�# #q#u#�#n# #l#�# #�# #n#h#i#�#u# #t#�# #c#h#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u#,#
#h#�# #t#�#m# ###�#�#c# #m#�#t# #s#�# #d#�#n# #c#h#�#n#g# ###�# #�#n#g# #h#�#
#c#h#o# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #c#�#a# #M#a#s#l#o#w# #l#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a#
#c#o#n# #n#g#�#�#i# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #s#�# #p#h#�#n# #c#�#p#.# #T#u#y#
#n#h#i#�#n#,# #h#�# #c#i#n#g# #l#�#u# #�# #r#�#n#g# #c#�# #h#a#i# #m#�#c#
#n#h#u# #c#�#u#:# ## n#h#u# #c#�#u# #v#�# #s#i#n#h# #h#�#c## #v#�# ## n#h#u#
#c#�#u# #k#h#�#c## ,# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #k#h#�#c# #c#h#�# #x#u#�#t#
#h#i#�#n# #k#h#i# #n#h#u# #c#�#u# #v#�# #s#i#n#h# #h#�#c# ###�# ###�#�#c#
#t#h#�#a# #m#�#n# #m#�#t# #c#�#c#h# #h#�#p# #l#�#.# #H#�#n# #n#�#a# #h#�#
#p#h#�#t# #h#i#�#n# #r#a# #r#�#n#g# #�# #m#�#c# ###�# #c#a#o# #h#�#n# #t#h#�#
#c#�#�#n#g# ###�# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #s#�# #t#h#a#y# ###�#i# #v#�#i#
#t#�#n#g# #c#�# #n#h#�#n#:# ###�#i# #v#�#i# #m#�#t# #s#�# #n#g#�#�#i# #t#h#�#
#n#h#u# #c#�#u# #v#�# #x#�# #h#�#i# #t#r#�#i# #h#�#n#,# #v#�# #n#h#�#n#g#
#n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #t#h#�# #n#h#u# #c#�#u# #v#�# #t#�# #t#h#�#n# #v#�#n#
###�#n#g# #l#�# #c#a#o# #n#h#�#t#.##S#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u#
#c#�#a# #c#�#c# #c#�# #n#h#�#n# # #s#�# ###i# #t#h#e#o# #t#h#�# #b#�#c# #n#h#�#
#t#r#�#n# #v#�# #m#�#c# #d#�# #k#h#�#n#g# #c#�# #m#�#t# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#o#
###�# ###�#�#c# #t#h#�#a# #m#�#n# #h#o#�#n# #t#o#�#n#,# #n#h#�#n#g# #m#�#t#
#n#h#u# #c#�#u# #t#h#�#a# #m#�#n# #v#�# #c#�# #b#�#n# #t#h#�# #k#h#�#n#g#
#c#�#n# #t#�#o# #r#a# ###�#n#g# #l#�#c#.# #V#�# #t#h#�# #t#h#e#o#
#M#a#s#l#o#w#,# ###�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,#
#n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�# #c#�#n# #p#h#�#i# #h#i#�#u# #n#h#�#n# #v#i#�#n#
###�# ###a#n#g# #�# ###�#u# #t#r#o#n#g# #h#�# #t#h#�#n#g# #t#h#�# #b#�#c#
#n#�#y# #v#�# #h#�#�#n#g# #v#�#o# #t#h#�#a# #m#�#n# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #�#
#t#h#�# #b#�#c# ###�#.##1#.#2#.#2# #H#�#c# #t#h#u#y#�#t# #t###n#g# #c#�#�#n#g#
#t#�#c#h# #c#�#c# #c#�#a# #B#.#F#.#S#k#i#n#n#e#r##H#�#c# #t#h#u#y#�#t# #c#�#a#
#S#k#i#n#n#e#r# #c#h#o# #r#�#n#g# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #s#�# #c#�# #x#u#
#h#�#�#n#g# #l#�#p# #l#�#i# #n#h#�#n#g# #h#�#n#h# #v#i# #m#�# #h#�# #n#h#�#n#
###�#�#c# #n#h#�#n#g# ###�#n#h# #g#i#�# #t#�#c#h# #c#�#c# #(#k#h#e#n#
#t#h#�#�#n#g#)# #c#�#n# #n#h#�#n#g# #h#�#n#h# #v#i# #k#h#�#n#g# ###�#�#c#
#t#h#�#�#n#g# #h#o#�#c# #b#�# #p#h#�#t# #s#�# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g#
#k#h#�#n#g# ###�#�#c# #l#�#p# #l#�#i#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #t#�#c# #d#�#n#g#
#c#�#a# #c#�#c# #t#�#c# ###�#n#g# #t###n#g# #c#�#�#n#g# #n#h#�# #t#h#�#�#n#g#
#p#h#�#t# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #k#h#o#�#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n#
#g#i#�#a# #t#h#�#i# ###i#�#m# #x#�#y# #r#a# #h#�#n#h# #v#i# #v#�# #t#h#�#i#
###i#�#m# #t#h#�#�#n#g# #h#o#�#c# #p#h#�#t#,# #k#h#o#�#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n#
#n#�#y# #c#�#n#g# #n#g#�#n# #t#h#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #t#�#c# ###�#n#g# ###�#n#
#h#�#n#h# #v#i# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#n#g# #c#a#o#.#
#T#h#e#o# #h#�#c# #t#h#u#y#�#t# #n#�#y# #t#h#�# ###�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�# #n#�#n# #t###n#g# #c#�#�#n#g#
#k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g# #c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #n#h#�# ###�#a# #r#a#
#l#�#i# #k#h#e#n# #n#g#�#i#,# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #t#h###n#g# #t#i#�#n#,#
#t#h#�#�#n#g# #m#�#t# #k#h#o#�#n# #t#i#�#n# ###�# #k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#
#c#h#o# #n#h#�#n#g# #t#h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h#,# #c#�# #g#�#n#g# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# ###e#m# #l#�#i# #l#�#i# #�#c#h# #c#h#o#
#c#�#n#g# #t#y#.# #M#�#t# #k#h#�#c#,# #n#�#n# #h#�#n# #c#h#�# #s#�# #d#�#n#g#
#h#�#n#h# #p#h#�#t# #n#h#�# #l#�# #q#u#�# #t#r#�#c#h#,# #c#�#t# #g#i#�#m#
#q#u#y#�#n# #l#�#i# ###�#i# #v#�#i# #l#�#i# #l#�#m# #m#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #m#�#c# #p#h#�#i# #h#o#�#c# #c#�# #t#h#�# #l#�#m# #n#g#�#,# #c#o#i#
#n#h#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# ###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #s#a#i# #s#�#t#
#m#a#n#g# #t#�#n#h# #t#�#m# #t#h#�#i# #h#o#�#c# #k#h#�#n#g# #n#g#h#i#�#m#
#t#r#�#n#g# #t#�#i# #m#�#c# #p#h#�#i# #d#�#n#g# #h#�#n#h# #p#h#�#t# #c#�#a#
#n#h#�#n# #v#i#�#n#,# #t#�#o# #c#�# #h#�#i# #c#h#o# #h#�# #t#�# #s#�#a#
###�#i#.# ####�# #c#�# #t#h#�# #s#�# #d#�#n#g# #t#�#t# #c#�#c# #h#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#h#�#�#n#g# #p#h#�#t# ###�# #k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#h#�# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #p#h#�#i#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#�#t# #c#�#c# #v#i#�#c# #s#a#u#:##-# #X#�#c# ###�#n#h#
#m#�#t# #c#�#c#h# #c#�# #t#h#�# #n#h#�#n#g# #h#�#n#h# #v#i# #t#�#c#h# #c#�#c#


###�# ###�#n#h# #h#�#�#n#g# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#h#�# #r#a# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#�#n#g# #h#�#n#h# #v#i# #t#i#�#u# #c#�#c#
#k#h#�#n#g# #n#�#n# #p#h#�#m# #p#h#�#i#.# ##-# #X#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c#
#h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#h#�#�#n#g# #p#h#�#t# #g#�#n# #v#�#i# #c#�#c# #h#�#n#h#
#v#i# ###�# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #�# #t#r#�#n#,# #t#u#y# #n#h#i#�#n#
#n#�#n# #n#h#�#n# #m#�#n#h# #v#�#o# #c#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#h#�#�#n#g#
#h#�#n# #l#�# #c#�#c# #h#�#n#h# #p#h#�#t#.# ##-# #T#h#�#n#g# #b#�#o# #v#�#
#g#i#�#i# #t#h#�#c#h# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#�#m# ###�#�#c#
#c#�#c# #h#�#n#h# #v#i# #t#�#t# #v#�# #k#h#�#n#g# #t#�#t#,# #c#�#c# #b#i#�#n#
#p#h#�#p# #t#h#�#�#n#g# #p#h#�#t# #t#�#�#n#g# #�#n#g#.# ##-# #V#i#�#c#
#t#h#�#�#n#g# #h#a#y# #p#h#�#t# #c#�#n# #p#h#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #s#a#u#
#k#h#i# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #h#�#n#h# #v#i# #c#�#n#g# #s#�#m# #c#�#n#g# #t#�#t#
#v#�# #p#h#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#c#h# #c#�#n#g# #b#�#n#g#,#
#c#�#n#g# #k#h#a#i#.##1#.#2#.#3# #L#�# #t#h#u#y#�#t# #h#a#i# #y#�#u# #t#�#
#c#�#a# #F#.#H#e#r#z#b#e#r#g# ## # # # # # # # # # #C#�#c#h# #t#i#�#p# #c#�#n#
#t#h#e#o# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #A#b#r#a#h#a#m# #M#a#s#l#o#w# ###�# ###�#�#c#
#F#.#H#e#r#z#b#e#r#g# #v#�# #c#�#c# #t#r#�# #l#�# #c#�#a# #�#n#g# #s#�#a#
###�#i# #m#�#t# #c#�#c#h# ###�#n#g# #k#�#.# #S#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #c#�#a#
#h#�# #n#h#�#m# #m#�#c# ###�#c#h# ###�#a# #r#a# #m#�#t# #l#�# #t#h#u#y#�#t#
#h#a#i# #y#�#u# #t#�# #v#�# ###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y#.#
#F#.#H#e#r#z#b#e#r#g# #g#�#i# #n#h#�#m# #t#h#�# #n#h#�#t# #l#�# # #y#�#u# #t#�#
#d#u#y# #t#r#�# #h#a#y# #l#�# #y#�#u# #t#�# #v#�# #s#i#n#h#.# #S#�# #c#�#
#m#�#t# #c#�#a# #c#h#�#n#g# #s#�# #k#h#�#n#g# #t#h#�#c# ###�#y# #m#�#i#
#n#g#�#�#i# #t#r#o#n#g# #t#�# #c#h#�#c#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #c#h#�#n#g#
#c#�#n# #t#�#n# #t#�#i#,# #n#�#u# #k#h#�#n#g# #s#�# #n#�#y# #s#i#n#h# #s#�#
#b#�#t# #b#�#n#h#.# #N#h#�#m# #t#h#�# #h#a#i#,# #h#o#�#c# #c#�#c# #y#�#u# #t#�#
#t#h#�#a# #m#�#n# #v#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #�#n#g# #c#o#i# #l#�# #n#h#�#n#g#
###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #v#�# #c#h#�#n#g# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#
#t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #l#�#m#
#v#i#�#c# #t#�#t# #h#�#n#.# ##C#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #d#u#y# #t#r#�# #(#m#�#i#
#t#r#�#�#n#g#)###C#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #t#h#�#c# ###�#y# #(###�#n#g#
#l#�#c#)#####C#�#c# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# #v#�# #c#h#�# ###�# #q#u#�#n#
#t#r#�###T#h#�#n#h# #t#�#c#h#####S#�# #g#i#�#m# #s#�#t# #c#�#n#g#
#v#i#�#c###S#�# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #####T#i#�#n#
#l#�#�#n#g###B#�#n# #c#h#�#t# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#a# #c#�#n#g#
#v#i#�#c#####C#�#c# #q#u#a#n# #h#�# #c#o#n# #n#g#�#�#i###T#r#�#c#h# #n#h#i#�#m#
#l#a#o# ###�#n#g#######i#�#u# #k#i#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c###S#�# #t#h###n#g#
#t#i#�#n#####C#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #d#u#y# #t#r#�# #c#�# #t#�#c# #d#�#n#g#
#d#u#y# #t#r#�# #t#r#�#n#g# #t#h#�#i# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#�#t#,# #n#g###n#
#n#g#�#a# #s#�# #k#h#�#n#g# #t#h#�#a# #m#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#n#h#�#n#g# #k#h#�#n#g# #l#�#m# #c#h#o# #h#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# #t#�#t# #h#�#n#.# #N#g#�#�#c# #l#�#i# #n#�#u# #k#h#�#n#g# ###�#�#c#
#g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #t#�#t# #s#�# #t#�#o# #r#a# #s#�# #b#�#t# #m#�#n# #v#�#
#s#�# #p#h#�#n# #�#n#g#,# #c#h#�#n#g# ###�#i# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#�# ###�# #l#�#m# #g#i#�#m# #h#i#�#u# #s#u#�#t# #l#�#m# #v#i#�#c#.#
#C#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #t#h#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #n#�#u# ###�#�#c# #g#i#�#i#
#q#u#y#�#t# #t#�#t# #s#�# #t#�#o# #r#a# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #v#�# #t#�#
###�# #s#�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#l#�#m# #v#i#�#c# #t#�#c#h# #c#�#c# #h#�#n#,# #c#h###m# #c#h#�# #h#�#n#;#
#n#h#�#n#g# #n#g#�#�#c# #l#�#i# #n#�#u# #k#h#�#n#g# ###�#�#c# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #t#�#t# #t#h#�# #s#�# #t#�#o# #r#a# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #k#h#�#n#g#
#t#h#�#a# #m#�#n# #k#h#�#n#g# #h#�#i# #l#�#n#g# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#l#�#m# #v#i#�#c# #n#h#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# ###�# ###�#t# #y#�#u# #c#�#u#
#m#�# #k#h#�#n#g# #c#�# #s#�# #t#h#�#c#h# #t#h#�#,# #t#�#m# #l#�# #c#h#�#n#
#n#�#n#,# #k#h#�#n#g# #c#�# ###�#n#g# #l#�#c# ###�# #p#h#�#n# ###�#u# #n#�#n#g#
#c#a#o# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g#.# #T#h#e#o#
#H#e#r#z#b#e#r#g#,# #n#�#u# #c#�#c# #y#�#u# #t#�# #n#�#y# #m#a#n#g# #t#�#n#h#
#c#h#�#t# #t#�#c#h# #c#�#c# #t#h#�# #s#�# #c#�# #t#�#c# #d#�#n#g# #n#g###n#
#n#g#�#a# #s#�# #k#h#�#n#g# #t#h#�#a# #m#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.#
#T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #n#�#u# #c#h#�# #r#i#�#n#g# #s#�# #h#i#�#n# #d#i#�#n#
#c#�#a# #c#h#�#n#g# #t#h#�# #k#h#�#n#g# ###�# ###�# #t#�#o# #r#a# ###�#n#g#
#l#�#c# #v#�# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.##H#�#c#


#t#h#u#y#�#t# #n#�#y# #c#h#�# #r#a# ###�#�#c# #m#�#t# #l#o#�#t# #c#�#c# #y#�#u#
#t#�# #t#�#c# ###�#n#g# #t#�#i# ###�#n#g# #l#�#c# #v#�# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n#
#c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#i#n#g# #g#�#y#
###�#�#c# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #c#�# #b#�#n# #t#�#i# #v#i#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�# #v#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #l#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #�# #n#h#i#�#u#
#c#�#n#g# #t#y#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #c#�#c# #n#h#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#p#h#�# #p#h#�#n# #h#�#c# #t#h#u#y#�#t# #n#�#y#.# #H#�# #c#h#o# #r#�#n#g# #n#�#
#k#h#�#n#g# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #t#h#�#c# #t#�#,# #v#�# #t#r#�#n# #t#h#�#c#
#t#�# ###�#i# #v#�#i# #m#�#t# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�#,#
#c#�#c# #y#�#u# #t#�# #n#�#y# #h#o#�#t# ###�#n#g# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#h#�#
#k#h#�#n#g# #t#�#c#h# #r#�#i# #n#h#a#u# #n#h#�# #v#�#y#.##D#o# #v#�#y#,# ###�#
#t#�#o# #r#a# #s#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #n#h#�#m#
###e#m# #l#�#i# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#h#�# #t#r#�#�#c# #h#�#t# #n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�# #p#h#�#i#
#q#u#a#n# #t#�#m# #c#�#c# #n#h#�#n# #t#�# #d#u#y# #t#r#�# # #n#h#�#m# #n#g###n#
#c#h#�#n# #s#�# #b#�#t# #m#�#n# #v#�# #t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #l#�#m#
#v#i#�#c# #t#h#u#�#n# #l#�#i# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #T#i#�#p#
###�#,# #t#�#c# ###�#n#g# ###�#n# #c#�#c# #y#�#u# #t#�# #t#h#�#c# ###�#y#
#n#h#�#m# #t#�#o# #r#a# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #p#h#�#n# #t#�#c#h# #t#h#i#�#t# #k#�#
#l#�#i# #n#h#�#m# #l#�#m# #p#h#o#n#g# #p#h#�# #n#�#i# #d#u#n#g# #c#�#n#g#
#v#i#�#c#,# #t###n#g# #t#�#n#h# #t#h#�#c#h# #t#h#�#c#,# #t###n#g# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m#,# #g#i#a#o# #t#h#�#m# #q#u#y#�#n# #t#�# #c#h#�# #t#r#o#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#;# #t#h#�# #h#i#�#n#
#s#�# #g#h#i# #n#h#�#n# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #c#�#c# #v#i#�#c# #t###n#g# #l#�#�#n#g#,#
#k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g#,# ###�# #b#�#t# #v#�# #c#�#c# #c#h#�# ###�# ###�#i#
#n#g#�# #k#h#�#c#.##1#.#2#.#4# #S#�# #l#�#�#n#g# #p#h#�#n# #t#r#o#n#g# #q#u#�#n#
#t#r#�#:# #L#�# #t#h#u#y#�#t# #X# #v#�# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #Y##M#c#
#G#r#e#g#o#r# ###�#a# #r#a# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #v#�# #2# #b#�#n# #c#h#�#t#
#k#h#�#c# #n#h#a#u# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i#,# #n#�#i# #t#�#n#g# #q#u#�#t#
#l#�#:# #N#g#�#�#i# #c#�# #b#�#n# #c#h#�#t# #X# #l#�# #n#g#�#�#i# #k#h#�#n#g#
#t#h#�#c#h# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #l#�#�#i# #b#i#�#n#g# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g#
#v#i#�#c#,# #k#h#�#n#g# #m#u#�#n# #n#h#�#n# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #v#�#
#c#h#�# #l#�#m# #k#h#i# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #b#�#t# #b#u#�#c#.# #T#r#�#i#
#l#�#i#,# #n#g#�#�#i# #c#�# #b#�#n# #c#h#�#t# #Y# #l#�# #n#g#�#�#i# #h#a#m#
#t#h#�#c#h# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #b#i#�#t# #t#�# #k#i#�#m# #s#o#�#t# ###�#
#h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #m#�#c# #t#i#�#u#,# #s#�#n# #s#�#n#g# #c#h#�#p# #n#h#�#n#
#t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�# #k#h#�# #n###n#g# #s#�#n#g# #t#�#o#
#t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.# #N#h#�# #v#�#y#,# #p#h#�#i# #t#�#y#
#n#g#�#�#i# #m#�# #c#�# #n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #�#n#g# #x#�#
#t#r#o#n#g# #q#u#�#n# #t#r#�#.# #S#a#u# ###�#y# #l#�# #n#h#�#n#g# #l#�#i#
#p#h#�#t# #b#i#�#u# #c#�#a# #M#c# #G#r#e#g#o#r#,# #�#n#g# #g#�#i# #l#�# #g#i#�#
#t#h#u#y#�#t# #v#�# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #X# #v#�# #c#�#c# #g#i#�# #t#h#u#y#�#t#
#v#�# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #Y#.##-# #C#�#c# #g#i#�# #t#h#u#y#�#t# #c#�#a# #l#�#
#t#h#u#y#�#t# #X#:# ##+# #C#o#n# #n#g#�#�#i# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #s#i#n#h#
#r#a# #l#�# #k#h#�#n#g# #t#h#�#c#h# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #t#�#m# #m#�#i#
#c#�#c#h# #t#r#�#n#h# #l#a#o# ###�#n#g#.##
#
#+# #D#o# ###�#c# #t#�#n#h#
###�# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i#,# #n#�#u# #t#a# #m#u#�#n# #c#h#o# #c#o#n#
#n#g#�#�#i# #c#�# #n#h#�#n#g# #c#�# #g#�#n#g# #c#�#n# #t#h#i#�#t# ###�# ###�#t#
###�#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #n#h#�#t# ###�#n#h# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#,# #t#a#
#p#h#�#i# #b#�#t# #b#u#�#c#,# #c#h#�# #h#u#y#,# #k#i#�#m# #t#r#a#,# ###e#
#d#�#a#,# #t#r#�#c#h# #p#h#�#t#.## #
#+# #C#o#n# #n#g#�#�#i# #t#r#u#n#g#
#b#�#n#h# #t#h#�#c#h# ###�#�#c# #b#�#o# #s#a#o# #l#�#m# #v#�#y#,# #m#u#�#n#
#t#r#�#n#h# #c#�#c# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m#,# #c#�# #t#�#�#n#g# ###�#i# #�#t#
#t#h#a#m# #v#�#n#g#,# #m#�#u# #t#�#m# #s#�# #a#n# #t#o#�#n# #t#r#�#�#c#
#h#�#t#.## #-# #C#�#c# #g#i#�# #t#h#u#y#�#t# #c#�#a# #l#�# #t#h#u#y#�#t# #Y#:##
#
#+# #C#o#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�#t# #n#h#i#�#n#
#p#h#�#i# #c#�# #s#�# #t#i#�#u# #h#a#o# #v#�# #n###n#g# #l#�#c# #t#h#�#
#c#h#�#t# #v#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n#.# #V#�# #v#�#y#,# #t#�#t# #n#h#i#�#n#
#c#�#n# #c#�# #s#�# #n#g#h#�# #n#g#�#i# #v#�# #g#i#�#i# #t#r#�#.##
#
#+#
#S#�# #k#i#�#m# #t#r#a# #t#�# #b#�#n# #n#g#o#�#i# #v#�# #s#�# #t#r#�#c#h#
#p#h#�#t# #k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�# #n#h#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
#d#u#y# #n#h#�#t# ###�# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�# #g#�#n#g# ###�#t# #t#�#i#


#c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#.# #C#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�#
#t#h#�# #t#�# ###i#�#u# #k#h#i#�#n# #v#�# #t#�# #k#i#�#m# #t#r#a# #t#r#o#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #n#�#u# #h#�# #t#�# #c#�#m# #t#h#�#y# #c#�# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m# ###�#i# #v#�#i# #v#i#�#c# ###�#t# #c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u#.##
#
#+# #S#�# #t#�# #n#g#u#y#�#n# #t#h#a#m# #g#i#a# #v#�#o# #c#�#c# #v#i#�#c#
###�#t# ###�#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#n# ###�#�#c# #k#�#t# #h#�#p# #v#�#i#
#s#�# #k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g# #k#h#i# #t#h#�#n#h# ###�#t#.##
#
#+#
#C#o#n# #n#g#�#�#i# #h#�#c# #t#�#p# #k#h#�#n#g# #n#h#�#n#g# #c#h#�# ###�#
#c#h#�#p# #n#h#�#n# #c#�#c# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #m#�# #c#�#n# ###�# #t#�#m#
#k#i#�#m# #c#�#c# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m#.##
#
#+# #N#g#u#�#n# #l#�#c#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #l#�#n# #v#�# #t#r#�# #t#�#�#n#g# #t#�#�#n#g#,# #v#�#
#t#�#i# #n###n#g# #v#�# #s#�#n#g# #t#�#o# ###�# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #c#�#c#
#v#�#n# ###�# #v#�# #t#�# #c#h#�#c# #l#�# #c#�# #r#�#n#g# #r#�#i# #t#r#o#n#g#
#n#h#�#n# #d#�#n#.##
#
#+# #T#r#o#n#g# #c#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#c#�#a# #c#u#�#c# #s#�#n#g# #c#�#n#g# #n#g#h#i#�#p# #h#i#�#n# ###�#i#,#
#t#i#�#m# #l#�#c# #t#r#�# #t#u#�# #c#�#a# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #t#�#n#h#
#t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #m#�#i# #c#h#�# ###�#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #c#�# #m#�#t#
#p#h#�#n#.##
#M#c# #G#r#e#g#o#r# #k#h#u#y#�#n# #r#�#n#g# #n#h#�#n#g#
#n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�# #n#�#n# #c###n# #c#�# #t#�#y# #t#h#e#o# #b#�#n#
#c#h#�#t# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# #c#�# #c#h#�#n#h#
#s#�#c#h# ###�#n#g# #v#i#�#n# #t#h#�#c#h# #h#�#p#:##-# ###�#i# #v#�#i#
#n#g#�#�#i# #c#�# #b#�#n# #c#h#�#t# #X# #t#h#�# #n#�#n# #n#h#�#n# #m#�#n#h#
#b#�#n#g# #v#�#t# #c#h#�#t#,# #g#i#a#o# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#
#t#h#�#,# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# ###�#n# ###�#c# #k#i#�#m# #t#r#a#.##-#
###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #c#�# #b#�#n# #c#h#�#t# #Y# #t#h#�#
#n#�#n# #c#h#o# #h#�# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #n#h#i#�#u# #h#�#n#,# #t#�#n#
#t#r#�#n#g# #s#�#n#g# #k#i#�#n# #c#�#a# #h#�#,# ###�# #h#�# #c#h#�#n#g# #t#�#
#n###n#g# #l#�#c# #t#h#a#y# #v#�# #k#i#�#m# #t#r#a#,# ###�#n# ###�#c#.#
#1#.#2#.#5# #T#h#u#y#�#t# #k#�# #v#�#n#g# #c#�#a# #V#R#O#O#M##
#V#i#c#t#o#r#
#V#r#o#o#m# ###�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #v#�# ###�#a# #r#a# #c#�#n#g# #t#h#�#c#
#v#�# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�#a# #m#�#t# #c#�# #n#h#�#n# #n#h#�# #s#a#u#:# #
###�#n#g# #l#�#c# #=# #K#�# #v#�#n#g# #x# #P#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #x# #T#�#n#h#
#h#�#p# #d#�#n##K#�# #v#�#n#g# #h#a#y# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #n#�# #l#�#c#-#
#t#h#�#n#h# #t#�#c#h#:# #l#�# #k#h#�# #n###n#g# #m#�# #m#�#t# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #n#h#�#n# #t#h#�#c# #r#�#n#g# #m#�#t# #n#�# #l#�#c# #n#h#�#t#
###�#n#h# #s#�# #d#�#n# ###�#n# #m#�#t# #m#�#c# ###�# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h#
#n#h#�#t# ###�#n#h#.##P#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #h#a#y# #q#u#a#n# #h#�# #t#h#�#n#h#
#t#�#c#h# #-# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g#:# #l#�# #n#i#�#m# #t#i#n# #c#�#a#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #r#�#n#g# #k#h#i# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#v#�# ###�#t# #m#�#t# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #n#h#�#t# ###�#n#h# #s#�# ###�#�#c#
#n#h#�#n# #m#�#t# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#�#�#n#g# #x#�#n#g#.##T#�#n#h#
#h#�#p# #d#�#n# #c#�#a# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g#:# #l#�# #m#�#c# ###�# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #m#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n# ###�#t# #v#�#o# #k#�#t# #q#u#�# #h#a#y#
#p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#i#�#m# #n###n#g# #m#�# #h#�# #c#�# #t#h#�# ###�#t#
###�#�#c# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.# #C#h#�#t# #x#�#c# #t#�#c# #�#
###�#y# #c#�# #n#g#h#)#a# #l#�# #s#�# #l#�#i# #c#u#�#n# #c#�#a# #c#�# #m#�#c#
#t#i#�#u# #l#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n#.##H#�#c#
#t#h#u#y#�#t# #k#�# #v#�#n#g# #c#�#a# #V#r#o#o#m# #c#h#�# #r#a# #r#�#n#g#
#m#�#t# #n#g#�#�#i# #s#�# #c#�# #n#�# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #k#h#i# #h#�#
#c#�# #n#i#�#m# #t#i#n# #m#�#n#h# #m#�# #r#�#n#g# #m#�#t# #s#�# #n#�# #l#�#c#
#n#h#�#t# ###�#n#h# #c#�#a# #h#�# #s#�# ###e#m# #l#�#i# #m#�#t# #t#h#�#n#h#
#t#�#c#h# #n#h#�#t# ###�#n#h#,# #v#�# #v#�#i# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# ###�# #h#�#
#s#�# ###�#�#c# #n#h#�#n# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #k#�#t# #q#u#�# #h#o#�#c#
#n#h#�#n#g# #p#h#�#n# #t#h#�#�#n#g# #m#o#n#g# #m#u#�#n#.# #D#o# ###�# ###�#
#t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#h###n#g# #s#a#y# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�# #p#h#�#i#
#l#�#m# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#y# #r#�# ###�#�#c# #m#�#i#
#q#u#a#n# #h#�# #g#i#�#a# #s#�# #n#�# #l#�#c# #v#�#i# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h#,#
#g#i#�#a# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #v#�#i# #k#�#t# #q#u#�# #v#�# #p#h#�#n#
#t#h#�#�#n#g#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #p#h#�#i# ###�#a# #r#a# #c#�#c# #p#h#�#n#
#t#h#�#�#n#g# #c#�# #v#�#t# #c#h#�#t# #l#�#n# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#�#�#n#g#
#x#�#n#g# #v#�#i# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #m#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
###�#t# ###�#�#c# ###�#c# #b#i#�#t# #p#h#�#i# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #n#h#u#
#c#�#u#,# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##1#.#3#


#N#�#I# #D#U#N#G# #C#�# #B#�#N# #C#�#A# #T#�#O# ###�#N#G# #L#�#C# #L#A#O#
###�#N#G# #T#R#O#N#G# #D#O#A#N#H# #N#G#H#I#�#P##1#.#3#.#1# #X#�#c# ###�#n#h#
#n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g##T#h#e#o# #M#a#s#l#o#w#,#
#c#o#n# #n#g#�#�#i# #l#u#�#n# #b#�# #c#h#i# #p#h#�#i# #b#�#i# #5# #n#h#�#m#
#n#h#u# #c#�#u# #c#�# #t#h#�# #b#�#c# #t#�##t#h#�#p# ###�#n# #c#a#o#,#
#n#h#�#n#g# #t#r#o#n#g# ###�# #n#h#u# #c#�#u# #m#�#n#h# #n#h#�#t# #t#�#i#
#m#�#t# #t#h#�#i# ###i#�#m#
#n#h#�#t# ###�#n#h# #s#�# #d#�#n# ###�#n# #h#�#n#h# ###�#n#g# #c#�#a# #c#o#n#
#n#g#�#�#i# #v#�# #k#h#i# #m#�#t# #n#h#u# #c#�#u# ###�#�#c# #t#h#�#a# #m#�#n#
#t#h#�# #n#�# #k#h#�#n#g# #c#�#n# #t#�#o# #r#a# ###�#n#g# #l#�#c# #n#�#a#,#
#k#h#i# ###�# #m#�#t# #n#h#u# #c#�#u# #k#h#�#c# #t#r#�# #n#�#n# #m#�#n#h#
#h#�#n# #v#�# #t#r#�# #t#h#�#n#h# ###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#i# #t#h#�#c#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #h#�#n#h# ###�#n#g#.# #H#�#n#h# #v#i# #l#�#m#
#v#i#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#i#n#g# ###�# #n#h#�#m#
###�#t# ###�#�#c# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n#
#n#h#�# #c#�# #m#�#c# #l#�#�#n#g# #c#a#o#,# #c#�# #c#�# #h#�#i# #t#h###n#g#
#t#i#�#n#,# ###�#�#c# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c# #t#�#n# #t#r#�#n#g#.#.#.# #V#�#
#v#�#y#,# ###�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#h###n#g# #s#a#y# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#r#�#�#c# #t#i#�#n# #p#h#�#i# #x#�#c#
###�#n#h# ###�#�#c# #n#h#u# #c#�#u#,# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #l#�# #g#�#,# ###�#c#
#b#i#�#t# #l#�# #p#h#�#i# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#o#
###a#n#g# #l#�# #�#u# #t#i#�#n# #h#�#n#g# ###�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# ###�# #t#�# ###�# #c#�# #n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#h#�#a#
#m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# ###�# #m#�#t# #c#�#c#h# #p#h#�# #h#�#p#.# ##T#r#o#n#g#
#t#�#p# #t#h#�#,# #m#�#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�# #n#h#�#n#g# #c#�#
#n#h#�#n# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #v#�#,# #g#i#�#i# #t#�#n#h#,# #t#u#�#i# #t#�#c#,#
#v#�# #t#r#�#,# #t#r#�#n#h# ###�# #c#h#u#y#�#n# #m#�#n# #v#�# #c#h#�#n#h#
#n#h#�#n#g# ###�#c# ###i#�#m# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #n#�#y# #s#�# #t#�#o# #r#a#
#s#�# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #v#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#i#n#g# #n#h#�# #m#o#n#g#
#m#u#�#n# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#a# #m#�#i# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g#.# #V#�# #d#�# #n#h#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #m#�#t#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#r#�# #m#�#i# #r#a# #t#r#�#�#n#g# #l#�# #l#�#�#n#g# #c#�#
#b#�#n# #c#a#o#,# ###�#�#c# #l#�#m# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #y#�#u# #t#h#�#c#h#
#v#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #c#a#o# #t#r#o#n#g# #k#h#i# ###�# #n#h#u# #c#�#u#
#c#�#a# #m#�#t# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c# #l#�#u# #n###m# #c#�#
#n#h#i#�#u# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #b#a#o# #g#�#m# #t#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
#h#�#n#g# #n###m#,# #s#�# #a#n# #t#o#�#n# #c#�#a# #v#�# #t#r#�# #l#�#m#
#v#i#�#c#,# #s#�# #t#h###n#g# #t#i#�#n# ###�#u# ###�#n#,# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #v#�# #t#r#�# #t#r#o#n#g#
#n#h#�#m# #l#�#m# #v#i#�#c#.# #D#o# ###�# ###�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c#
#m#�#t# #c#�#c#h# #h#i#�#u# #q#u#�# #t#h#�# #c#�#n# #p#h#�#i# #x#�#c# ###�#n#h#
#x#e#m# #t#r#o#n#g# #s#�# #c#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#u#
#c#�#u# #n#�#o# ###a#n#g# #l#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#p# #t#h#i#�#t# #n#h#�#t#
#c#�#a# ###�#i# #b#�# #p#h#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#r#o#n#g#
#c#�#n#g# #t#y# #v#�# #s#a#u# ###�# #p#h#�#i# #p#h#�#n# #l#o#�#i# #n#h#u#
#c#�#u# #t#h#e#o# #t#�#n#g# #n#h#�#m# ###�#i# #t#�#�#n#g# #n#h#�# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�#a# #l#a#o# ###�#n#g# #q#u#�#n# #l#�#,# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a#
#c#�#n#g# #n#h#�#n#,# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #l#a#o# ###�#n#g# #n#a#m#,#
#l#a#o# ###�#n#g# #n#�#.#.#.# #t#�# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h#
#c#�#n#g# #t#�#c# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #m#�#t# #c#�#c#h# #h#�#p# #l#�#,#
#t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#p# #b#�#c#h# #t#r#�#�#c#,#
#c#�# #s#�# #�#u# #t#i#�#n# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#o#
#t#r#�#�#c#,# #n#h#u# #c#�#u# #n#�#o# #s#a#u#.##N#h#u# #c#�#u# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#�#n#g#
#q#u#a# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# ###i#�#u# #t#r#a# #b#�#n#g# #b#�#n#g# #h#�#i#
#t#h#�#n#g# #q#u#a# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #p#h#�#n#g# #v#�#n#,# #t#r#a#o#
###�#i# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #T#r#�#n#
#c#�# #s#�# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#u# #t#h#�#p# ###�#�#c# #c#�#n# #t#i#�#n#
#h#�#n#h# #p#h#�#n# #l#o#�#i# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#h#e#o# #c#�#c# #n#h#�#m# ###�#i# #t#�#�#n#g# #t#�# ###�# #c#�#
#t#h#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #p#h#�# #h#�#p# #n#h#�#m#
#t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #t#�#n#g# #n#h#�#m# ###�#i#
#t#�#�#n#g#.##1#.#3#.#2# ###o# #l#�#�#n#g# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a# #m#�#n#


#c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#
#S#a#u# #k#h#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #v#i#�#c# #�#p# #d#�#n#g#
#c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #n#h#�#m# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#n# #p#h#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# ###o#
#l#�#�#n#g# #v#�# ###�#n#h# #g#i#�# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�# ###�# #c#�# #n#h#�#n#g#
#s#�# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #p#h#�# #h#�#p# #k#�#p# #t#h#�#i# ###�# #d#u#y#
#t#r#�# #v#�# #t###n#g# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g#.# # ####�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# ###o# #l#�#�#n#g# #g#i#�#n# #t#i#�#p#
#t#h#�#n#g# #q#u#a# # #c#�#c# #c#h#�# #t#i#�#u# #n###n#g# #s#u#�#t# #l#a#o#
###�#n#g#,# #d#o#a#n#h# #t#h#u#,# #l#�#i# #n#h#u#�#n#,# #t#�# #l#�# #b#�#
#v#i#�#c#,# #s#a# #t#h#�#i#,# #l#u#�#n# #c#h#u#y#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.#.#
#N#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�# ###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#
#l#u#�#n# #h###n#g# #s#a#y#,# #c#�# #g#�#n#g# #p#h#�#n# ###�#u#,# #g#�#n# #b#�#
#v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#i# #c#�#n#g# #t#y#,# #l#u#�#n# #t#�#m# #t#�#i#
#c#�#i# #t#h#i#�#n# #v#�# #n#�#n#g# #c#a#o# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#�# ###�# #g#�#p# #p#h#�#n# #t###n#g# #d#o#a#n#h#
#t#h#u#,# #g#i#�#m# #c#h#i# #p#h#�#,# #t###n#g# #l#�#i# #n#h#u#�#n#,# #g#i#�#m#
#t#�# #l#�# #b#�# #v#i#�#c#,# #c#h#u#y#�#n# #c#�# #q#u#a#n#.##T#u#y# #n#h#i#�#n#
#c#�# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #l#�#i#,# #n#h#u#�#n# #g#i#�#m#
#c#�# #t#h#�# #c#�# #r#�#t# #n#h#i#�#u# #l#�# #d#o#,# #t#r#o#n#g# ###�#
###�#n#g# #l#�#c# #c#i#n#g# #c#�# #t#h#�# #l#�#m# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #s#�#
#n#h#�#n#g# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# ###�#.# ###�# #t#�#m# #v#�# ###�#n#h#
#g#i#�# #x#e#m# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�# #p#h#�#i# #l#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g#
#n#h#�#n#g# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n# #k#�#t# #q#u#�#
#s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#a# #c#�#n#g# #t#y# #h#a#y#
#k#h#�#n#g# #c#�#n# #p#h#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# ###i#�#u# #t#r#a# #b#�#n#g#
#b#�#n#g# #h#�#i# #v#�# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a# #m#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #b#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# ###i#�#u# #t#r#a# #b#�#n#g# #b#�#n#g# #h#�#i# #g#�#m#
#c#�#c# #c#�#u# #h#�#i# ###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�# #n#h#�#m# #t#h#u#
#t#h#�#p# ###�#�#c# #s#�# ###�#n#h# #g#i#�# #v#�# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a#
#m#�#n# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #c#�#c# #k#h#�#a#
#c#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #m#�# #h#�# ###a#n#g# #t#h#�#c# #h#i#�#n#.# ##T#�#
#v#i#�#c# #x#�# #l#�# #v#�# #p#h#�#n# #t#�#c#h# #c#�#c# #k#�#t# #q#u#�# #t#h#u#
#t#�#n#g# #h#�#p# #t#�# #b#�#n#g# #h#�#i# #s#�# ###�#n#h# #g#i#�# ###�#�#c#
#c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #m#�# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p# ###a#n#g# #�#p# #d#�#n#g# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #k#h#�#n#g#,#
#c#�# #t#h#�#a# #m#�#n# ###�#�#c# #h#a#y# #k#h#�#n#g# #n#h#�#n#g# #n#h#u#
#c#�#u# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #m#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
###a#n#g# #t#h#e#o# ###u#�#i# #v#�# #t#h#�#a# #m#�#n# #�# #m#�#c# ###�# #n#�#o#
#t#�# ###�# #c#�# #n#h#�#n#g# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #h#i#�#u# #q#u#�# #h#�#n#.#
#S#a#u# #k#h#i# ###o# #l#�#�#n#g# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# ###�#a# #r#a# #c#�#c#
#b#i#�#n# #p#h#�#p# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #c#�#n# #p#h#�#i# #q#u#a#y# #l#�#i#
#t#i#�#p# #t#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #v#�# #l#�#c# #n#�#y# #c#�# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #c#i# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# ###�#�#c# #t#h#�#a# #m#�#n# #t#h#�#
#n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #m#�#i#,# #�# #c#�#p# ###�# #c#a#o# #h#�#n# #s#�#
#x#u#�#t# #h#i#�#n# #v#�# #t#�#c# ###�#n#g# ###�#n# #h#�#n#h# #v#i# #l#a#o#
###�#n#g# #c#�#a# #h#�#.# #T#i#�#p# #t#h#e#o# #l#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#c#
#b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #n#h#u# #c#�#u# #m#�#i#,#
###o# #l#�#�#n#g# #m#�#c# ###�# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u#.# #Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #t#r#�#n# #p#h#�#i# ###�#�#c# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #l#�#p# ###i#
#l#�#p# #l#�#i# #l#i#�#n# #t#�#c# ###�# #l#u#�#n# ###�#m# #b#�#o# #x#�#c#
###�#n#h# ###�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�#
###�#a# #r#a# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #h#i#�#u#
#q#u#�##1#.#3#.#3# #T#h#i#�#t# #k#�# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #n#h#�#m#
#t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g##D#�#a#
#t#r#�#n# #k#�#t# #q#u#�# #c#�#a# #c#�#n#g# #t#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #n#h#u#
#c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #s#�#
#t#i#�#n# #h#�#n#h# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #n#h#�#m#


#t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#�#
###�# #t#�#o# #r#a# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #h#�#�#n#g# #t#�#i# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #m#�#c# #t#i#�#u#
#c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#.##C#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #v#i#�#c# #t#h#�#a#
#m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #b#a#o# #g#�#m#:#
#1#.#3#.#3#.#1# #C#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #b#�#n#g#
#v#�#t# #c#h#�#t##*# #T#h#�# #l#a#o# #l#a#o# ###�#n#g##
#T#h#e#o# #t#�#
#c#h#�#c# #l#a#o#
###�#n#g# #q#u#�#c# #t#�# #(#I#L#O#)#:# #T#h#�# #l#a#o# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#
#s#�# #t#r#�# #c#�#n#g# #h#o#�#c# #t#h#u# #n#h#�#p#,# #b#�#t# #l#u#�#n# #t#�#n#
#g#�#i# #h#a#y# #c#�#c#h# #t#�#n#h# #t#h#�# #n#�#o#,# #m#�# #c#�# #t#h#�#
#b#i#�#u# #h#i#�#n# #b#�#n#g# #t#i#�#n# #v#�# ###�#�#c# #�#n# ###�#n#h#
#b#�#n#g# #t#h#�#a# #t#h#u#�#n# #g#i#�#a# #n#g#�#�#i# #s#�# #d#�#n#g# #l#a#o#
###�#n#g# #v#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #h#o#�#c# #b#�#n#g# #p#h#�#p#
#l#u#�#t#,# #p#h#�#p# #q#u#i# #q#u#�#c# #g#i#a#,# #d#o# #n#g#�#�#i# #s#�#
#d#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g# #p#h#�#i# #t#r#�# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#h#e#o# #m#�#t# #h#�#p# ###�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#�#c#
#v#i#�#t# #r#a# #h#a#y# #b#�#n#g# #m#i#�#n#g#,# #c#h#o# #m#�#t# #l#a#o#
###�#n#g# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #h#a#y# #s#�# #p#h#�#i# #t#h#�#c#
#h#i#�#n#,# #h#o#�#c# #c#h#o# #n#h#�#n#g# #d#�#c#h# #v#�# ###�# #l#�#m# #h#a#y#
#s#�# #p#h#�#i# #l#�#m#.# ##T#h#e#o# #q#u#a#n# ###i#�#m# #c#�#i# #c#�#c#h#
#t#i#�#n# #l#�#�#n#g#:# #T#h#�# #l#a#o# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�# #g#i#�# #c#�#
#s#�#c# #l#a#o# ###�#n#g#,# ###�#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #q#u#a# #t#h#�#a#
#t#h#u#�#n# #g#i#�#a# #n#g#�#�#i# #s#�# #d#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #c#u#n#g#
#c#�#u# #s#�#c# #l#a#o# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #n#�#n# #k#i#n#h# # #t#h#�#
#t#r#�#�#n#g#.##N#h#�# #v#�#y#,# #t#h#�# #l#a#o# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�# #t#�#t#
#c#�# #c#�#c# #k#h#o#�#n# #m#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#�#n#
###�#�#c# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #t#h#u#�# #m#�#�#n#
#g#i#�#a# #h#�# #v#�#i# #t#�# #c#h#�#c#.# #T#h#�# #l#a#o# #l#a#o# ###�#n#g#
#d#o# #h#a#i# #b#�#n# #t#h#�#a# #t#h#u#�#n# #t#r#o#n#g# #h#�#p# ###�#n#g#
#l#a#o# ###�#n#g# #v#�# ###�#�#c# #t#r#�# #t#h#e#o# #n###n#g# #s#u#�#t# #l#a#o#
###�#n#g#,# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #v#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c##
#T#r#o#n#g# #n#�#n# #k#i#n#h# #t#�# #t#h#�# #t#r#�#�#n#g# #h#i#�#n#
#n#a#y#,# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #l#�# #c#�#n#g# #c#�# #c#h#�# #y#�#u# #l#�#m#
###�#n# #b#�#y# #k#i#n#h# #t#�#.# #T#h#�#n#g# #q#u#a# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g#,#
#c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�# #c#�# #t#h#�# #k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t###n#g# #n###n#g# #x#u#�#t# #l#a#o# ###�#n#g#,#
#k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# ###�#i#
#v#�#i# #h#�#.## #T#h#�#c# #t#�# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#
#n#�#�#c# #t#a# #h#i#�#n# #n#a#y#,# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #l#�# #n#h#�#n# #t#�#
#c#h#�#n#h# #t#�#c# ###�#n#g# ###�#n# ###�#n#g# #l#�#c# #l#a#o# ###�#n#g#,#
#n#�# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#
#h###n#g# #h#�#i# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#c# #l#�#i# #n#�# #c#i#n#g# #l#�# #m#�#t#
#t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #n#h#�#n# #t#�# #g#�#y# #r#a# #s#�# #t#r#�# #t#r#�#,#
#b#�#t# #m#�#n# #v#�# ###�#i# #v#�#i# #h#�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# ###�#
#c#h#i#�#m# #t#�#i# #7#0#-#8#0#%# #t#r#o#n#g# #t#�#n#g# #t#h#u# #n#h#�#p#,#
#c#�#n# #l#�#i# #l#�# #t#i#�#n# #t#h#�#�#n#g# #c#h#i#�#m# #k#h#o#�#n#g# #t#�#
#2#0#-#3#0#%#.# ###i#�#u# #n#�#y# #d#�#n# ###�#n# #n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�#
#p#h#�#i# #x#�#y# #d#�#n#g# #m#�#t# #c#h#�# ###�# #t#r#�# #l#�#�#n#g# #h#�#p#
#l#�# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #b#�#i# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #c#�#
#c#�#c# #c#h#�#c# #n###n#g# #s#a#u#:##
#-# #T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #l#�#
#c#�#n#g# #c#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#�#c# #n###n#g# #p#h#�#n# #p#h#�#i#
#t#h#u# #n#h#�#p# #q#u#�#c# #d#�#n#,# #c#h#�#c# #n###n#g# #t#h#a#n#h# #t#o#�#n#
#g#i#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #n#g#�#�#i# #s#�# #d#�#n#g#
#l#a#o# ###�#n#g#.##
#-# #T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #n#h#�#m# #t#�#i# #s#�#n#
#x#u#�#t# #s#�#c# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #v#i#�#c# #s#�#
#d#�#n#g# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#r#a#o# ###�#i# #l#�#y# #c#�#c# #v#�#t#
#s#i#n#h# #h#o#�#t# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #c#h#o# #t#i#�#u# #d#�#n#g#.## #-#
#T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #t#h#a#m#
#g#i#a# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #l#�# #m#�#t# #b#�#
#p#h#�#n# #c#�#a# #t#h#u# #n#h#�#p#,# #n#�# #c#h#i# #p#h#�#i# ###�#n# #m#�#c#
#s#�#n#g# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##
#T#�# #n#h#�#n#g# #c#h#�#c#


#n###n#g# #t#r#�#n# #c#�#a# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#a# #t#h#�#y# #t#i#�#n#
#l#�#�#n#g# #c#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #r#�#t# #l#�#n# ###�#n# ###�#n#g# #c#�#
#l#�#m# #v#i#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #t#h#�# ###�#
###�#m# #b#�#o# #c#�# #t#h#�# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #t#�#t# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #p#h#�#i# ###�#m# #b#�#o#
#3# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #s#a#u#.##
#-# #N#g#u#y#�#n# #t#�#c# #c#�#n#
#b#�#n#g# #t#h#�# #t#r#�#�#n#g#:# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #n#�#y# ###�#m# #b#�#o#
#s#�# #n#g#a#n#g# #n#h#a#u# #c#�#a# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#r#�# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #g#i#�#a# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.#
#N#�#u# #k#h#�#n#g# #c#�# #s#�# #c#�#n# #b#�#n#g# #n#�#y# #n#�# #s#�# #�#n#h#
#h#�#�#n#g# ###�#n# #c#u#n#g# #c#�#u# #v#�# #l#a#o# ###�#n#g# #g#i#�#a# #c#�#c#
#d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#u#n#g# #c#�#u# #h#�#n#g# #h#�#a#
#t#r#�#n# #t#h#�# #t#r#�#�#n#g#.## #-# #N#g#u#y#�#n# #t#�#c# #c#�#n# #b#�#n#g#
#n#�#i# #b#�#:# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�#
#n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #n#�#y# ###�#m# #b#�#o# #p#h#�#i# #t#r#�# #l#�#�#n#g#
#n#g#a#n#g# #n#h#a#u# #c#h#o# #n#h#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#�# #n#h#a#u#,#
#n#�# #d#�#n#g# #t#h#�#�#c# ###o# #h#a#o# #p#h#�# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#
###�#n#h# #g#i#�#,# #s#o# #s#�#n#h# #v#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#r#�#
#l#�#�#n#g#.# ###�#y# #l#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#
###�#m# #b#�#o# #s#�# #c#�#n#g# #b#�#n#g#,# #b#�#n#h# ###�#n#g# #t#r#o#n#g#
#t#r#�# #l#�#�#n#g#,# #l#�#m# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #h#�#i#
#l#�#n#g# #v#�#i# #k#�#t# #q#u#�# #c#�#a# #m#�#n#h# ###e#m# #l#�#i#,# #x#�#a#
###i# #n#h#�#n#g# #b#�#t# #h#�#p# #l#�#.# ###i#�#u# #n#�#y# #s#�# #c#�# #m#�#c#
#k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #r#�#t# #l#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g#.##
#-# #N#g#u#y#�#n# #t#�#c# #c#�#n# #b#�#n#g# #c#h#i# #t#r#�#:#
#n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #n#�#y# #n#�#i# #l#�#n# #s#�# #d#a#o# ###�#n#g# #c#�#n#g#
#c#h#i#�#u# #g#i#�#a# #k#�#t# #q#u#�# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#
#c#�#a# #c#�#n#g# #t#y# #v#�#i# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#r#�# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #N#�#u# #k#�#t# #q#u#�# #s#�#n# #x#u#�#t#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #t#�#t# #h#�#n# #l#�#i# #n#h#u#�#n# #t###n#g# #t#h#�#
#t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#i#n#g# #p#h#�#i#
###�#�#c# #t###n#g# #l#�#n#,# #c#�# #n#h#�# #v#�#y# #t#h#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #s#�# #t#h#�#y# ###�#�#c# #s#�# ###�#n#g# #g#�#p# #c#i#n#g# #n#h#�#
#t#h#�#n#h# #q#u#�# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�#t# ###�#n# ###�#u#
#v#�# ###�#�#c# ###�#n# ###�#p# #n#h#�# #t#h#�# #n#�#o#.# ###i#�#u# #n#�#y#
#s#�# #g#i#�#p# #h#�# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #p#h#�#n# ###�#u# #l#�#m# #v#i#�#c#
#t#�#t# #h#�#n#.##
#H#i#�#n# #n#a#y#,# #v#i#�#c# #t#�#n#h# #t#r#�#
#t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#�#c# #t#i#�#n#
#h#�#n#h# #t#h#e#o# #2# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #c#h#�# #y#�#u#:# #h#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#r#�# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #v#�# #h#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#r#�# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #s#�#n# #p#h#�#m#.##+# #H#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#r#�# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n#.##T#i#�#n#
#l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #l#�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g#
#t#�#n#h# #t#r#�# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#e#o# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #c#�#p# #b#�#c# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#
#t#h#a#n#g# #l#�#�#n#g# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #T#i#�#n#
#l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #c#�# #t#h#�# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #t#h#�#n#g#,# #n#g#�#y# #h#o#�#c# #g#i#�# #l#�#m#
#v#i#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#u#�# #t#h#e#o# #y#�#u#
#c#�#u# #v#�# #t#r#�#n#h# ###�# #q#u#�#n# #l#�# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #l#a#o#
###�#n#g# #c#�#a# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.# #T#r#o#n#g# #m#�#i# #t#h#a#n#g#
#l#�#�#n#g#,# #t#u#�# #t#h#e#o# #t#r#�#n#h# ###�# #t#h#�#n#h# #t#h#�#o#
#n#g#h#i#�#p# #v#�#,# #k#�# #t#h#u#�#n# #c#h#u#y#�#n# #m#�#n# #v#�# #c#h#i#a#
#l#�#m# #n#h#i#�#u# #b#�#c# #l#�#�#n#g#,# #m#�#i# #b#�#c# #l#�#�#n#g# #c#�#
#m#�#t# #m#�#c# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #n#h#�#t# ###�#n#h#.##T#i#�#n# #l#�#�#n#g#
#t#r#�# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #c#�# #t#h#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#t#�#n#h# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #g#i#�#n# ###�#n# #h#a#y# #t#�#n#h#
#t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #c#�# #t#h#�#�#n#g##+# #H#�#n#h# #t#h#�#c# #t#r#�#
#l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #s#�#n# #p#h#�#m##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o#
#s#�#n# #p#h#�#m# #l#�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#r#�# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#e#o# #k#�#t# #q#u#�# #l#a#o# ###�#n#g#,#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #v#�# #l#a#o# #v#�# ###�# #h#o#�#n#
#t#h#�#n#h#,# #b#�#o# ###�#m# ###�#n#g# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n#,# #k#�#
#t#h#u#�#t#,# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# ###�# #q#u#y# ###�#n#h# #v#�# ###�#n#


#g#i#�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #c#h#o# #m#�#t# ###�#n# #v#�# #s#�#n#
#p#h#�#m#,# #l#a#o# #v#�# ###�#.##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o#
#s#�#n# #p#h#�#m# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#h#e#o#
#n#h#�#n#g# #c#�#c#h# #s#a#u#:##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #s#�#n#
#p#h#�#m# #t#r#�#c# #t#i#�#p##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #s#�#n#
#p#h#�#m# #g#i#�#n# #t#i#�#p##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #s#�#n# #p#h#�#m#
#c#�# #t#h#�#�#n#g# ##T#i#�#n# #l#�#�#n#g# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #s#�#n# #p#h#�#m#
#l#u#�# #t#i#�#n##*# #C#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#
#k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g##
#T#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# ###i#�#u#
#h#�#n#h# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#,# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�# #h#a#y# #n#h#�#
#l#�#n#h# ###�#o# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c#
#c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #b#�#n#g# #c#a#h#c#s# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c#
#h#�#n#h# #v#i# #h#o#�#c# #s#�# #d#�#n#g# #m#�#t# #c#�#n#g# #c#�# #n#�#o# ###�#
#(#b#�#n#g# #v#�#t# #c#h#�#t# #v#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n#)# #n#h#�#m# #t#h#�#c#
###�#y# #c#�#p# #d#�#�#i# ###e#m# #h#�#t# #k#h#�# #n###n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#
#v#�#i# #n#�# #l#�#c# #c#a#o# #n#h#�#t# #n#h#�#m# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #m#�#c#
###�#c#h# #c#�#a# #c#�#n#g# #t#y#.# #N#h#�#n#g# #n#h#�#n# #c#h#u#n#g# #t#h#�#
#t#i#�#n# #l#�#�#n#g# ###�# #v#�# ###a#n#g# #l#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #m#�#
#c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#h#�# #t#r#�#n#g# #n#h#i#�#u# #n#h#�#t#
#b#�#i# #v#�#:## #T#i#�#n# #t#h#�#�#n#g# #l#�# #k#h#o#�#n# #t#i#�#n# #d#�#n#h#
#c#h#o# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h#
#c#a#o# #h#�#n# #s#o# #v#�#i# #m#�#c# #q#u#y# ###�#n#h# #c#�#a# #t#�#n#g#
###�#n# #v#�# #h#o#�#c# #t#�#n#g# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.# #T#i#�#n#
#t#h#�#�#n#g# #n#g#o#�#i# #t#�#c# #d#�#n#g# #b#�# #s#u#n#g# #t#h#u# #n#h#�#p#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#�# #c#�#n# #l#�# #p#h#�#�#n#g#
#t#i#�#n# ###�# ###�#n#h# #g#i#�# #c#�#n#g# #l#a#o#,# #s#�#c# #l#a#o#
###�#n#g#,# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m#,# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h#
#c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#
#d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.## #Q#u#a#n# #n#h#�#n#g# #n#h#�#n# ###�#n#h# #v#�#
#t#i#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#r#�#n# #l#�# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# ###�#
###�# #r#a# #n#h#�#n#g# #m#�#c# #t#h#�#�#n#g#.# #M#�#i# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #t#h#�# #c#�# #q#u#y# ###�#n#h# #v#�# #m#�#c#
#t#h#�#�#n#g# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #p#h#�# #h#�#p# ###�#n# #v#�# #m#�#n#h#.#
#T#h#�#�#n#g# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#�# #c#�#c#
#c#h#�# #t#i#�#u# #t#h#�#�#n#g# #s#a#u#:##-# #T#h#�#�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h#
#v#�#�#t# #m#�#c# #k#�# #h#o#�#c#h# #s#�#n# #x#u#�#t# ##-# #T#h#�#�#n#g# #d#o#
#n#�#n#g# #c#a#o# #t#�# #l#�# #s#�#n# #p#h#�#m# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #c#a#o##-#
#T#h#�#�#n#g# #p#h#�#t# #m#i#n#h# #s#�#n#g# #k#i#�#n##-# #T#h#�#�#n#g# #t#i#�#t#
#k#i#�#m# #n#g#u#y#�#n# #v#�#t# #l#i#�#u##-# #T#h#�#�#n#g# ###�#n#h# #k#�#,#
###�#n#h# #g#i#�# #v#�# #n#�#n#g# #l#�#�#n#g# #n#�#n#g# #b#�#c##*# #C#�#c#
#c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #p#h#�#c# #l#�#i##
#P#h#�#c# #l#�#i# #h#a#y# #c#�#n#
#g#�#i# #l#�# #l#�#�#n#g# #b#�#n#g# ###�#i# #n#g#�# #g#i#�#n# #t#i#�#p# #v#�#
#m#�#t# #t#�#i# #c#h#�#n#h#,# ###�# #l#�# #k#h#o#�#n# #t#i#�#n# #t#r#�#
#g#i#�#n# #t#i#�#p# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#g#o#�#i# #t#i#�#n#
#l#�#�#n#g# #v#�# #t#i#�#n# #t#h#�#�#n#g# #n#h#�#m# #h#�# #t#r#�# #c#u#�#c#
#s#�#n#g# #v#�# ###�#n#g# #v#i#�#n# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g#.# #P#h#�#c# #l#�#i# #g#�#m# #h#a#i# #p#h#�#n# #c#h#�#n#h#:#
#p#h#�#c# #l#�#i# #t#h#e#o# #l#u#�#t# #p#h#�#p# #q#u#y# ###�#n#h# #v#�#
#p#h#�#c# #l#�#i# #d#o# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#y# #t#�# #n#g#u#y#�#n# #�#p#
#d#�#n#g#,# #m#�#t# #p#h#�#n# #n#h#�#m# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h# ###�#n#g#
#v#i#�#n# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c# #v#�# #m#�#t# #p#h#�#n#
#n#h#�#m# #d#u#y# #t#r#�# #l#�#i# #c#u#�#n# #n#g#�#�#i# #c#�# #t#�#i# #v#�#
#l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#y#.##
#P#h#�#c# #l#�#i# #t#h#e#o#
#p#h#�#p# #l#u#�#t# #q#u#y# ###�#n#h# #�# ###�#y# #l#�# #p#h#�#n# #B#H#X#H#
#m#�# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#y#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #p#h#�#i# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�#a# #m#�#n#h#,# #n#�# #b#a#o# #g#�#m#
#5# #c#h#�# ###�# #s#a#u#:## #-# #C#h#�# ###�# #t#r#�# #c#�#p# #�#m# ###a#u##
#-# #C#h#�# ###�# #t#r#�# #c#�#p# #t#a#i# #n#�#n# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�#
#b#�#n#h# #n#g#h#�# #n#g#h#i#�#p## #-# #C#h#�# ###�# #h#�#u# #t#r#�## #-#
#C#h#�# ###�# #t#h#a#i# #s#�#n##
#-# #C#h#�# ###�# #t#r#�# #c#�#p# #t#�#
#t#u#�#t## #N#g#o#�#i# #n#h#�#n#g# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #p#h#�#c# #l#�#i#
#d#o# #p#h#�#p# #l#u#�#t# #q#u#y# ###�#n#h# #t#h#�# #t#r#o#n#g# #c#�#c#
#d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�#�#n#g# #c#�# #m#�#t# #s#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c#
#p#h#�#c# #l#�#i# #t#�# #n#g#u#y#�#n# #s#a#u# #n#h#�#m# #k#h#u#y#�#n#


#k#h#�#c#h# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #g#�#n# #b#�# #v#�#i# #c#�#
#q#u#a#n# #n#h#i#�#u# #h#�#n#:# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#o# #h#i#�#m# #y#
#t#�#,# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#o# #v#�# #s#�#c# #k#h#�#e#,# #t#r#�#
#c#�#p# ###�#c# #h#�#i#,# #t#r#�# #c#�#p# #n#g#u#y# #h#i#�#m#& # #B#�#n#
#c#�#n#h# #n#h#�#n#g# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #p#h#�#c# #l#�#i# #t#r#�#n#
#t#h#�# #h#i#�#n# #n#a#y# #�# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#i#n#g# #c#�#
#t#h#�#m# #c#�#c# #d#�#c#h# #v#�#,# ###�#y# #l#�# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#m#�# #c#�#c# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #n#h#�#m# #k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #g#�#n# #b#�# #v#�#i# #c#�#c# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# ###�#�#c# #g#i#a#o# #n#h#�#m# #t#�#o# #c#h#o# #c#u#�#c# #s#�#n#g#
#c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #k#h#�# #q#u#a#n# #h#�#n# #n#h#�# #l#�# #c#�#
#c#�#c# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#h#�# #d#�#c# #t#h#�# #t#h#a#o#,# #c#�#c#
#c#�#u# #l#�#c# #b#�#,# #c#h#i# #p#h#�# ###i# #l#�#i#,# #x#e# ###�#a# ###�#n#
#c#�#n#g# #n#h#�#n#,# #t#r#�# #c#�#p# #g#i#�#o# #d#�#c#,# #c#�#c# #c#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #b#�#n#h# #v#i#�#n#,# #n#h#�# #t#r#�#,# #k#h#u# #c#h###m# #s#�#c#
#n#g#�#�#i# #g#i#�#.#.#.##1#.#3#.#3#.#2# #C#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#�#o#
###�#n#g# #l#�#c# #p#h#i# #v#�#t# #c#h#�#t## # #B#�#n# #c#�#n#h# #c#�#c#
#h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#h#�# #l#a#o# #v#�#t# #c#h#�#t# #n#h#�# #l#�# #t#i#�#n#
#l#�#�#n#g#,# #t#i#�#n# #t#h#�#�#n#g# #l#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g#
###�#n#g# #l#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m#
#v#i#�#c# #t#h#�# #c#�#n# #c#�# #c#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#h#�# #l#a#o#
#p#h#i# #v#�#t# #c#h#�#t# #k#h#�#c# #c#i#n#g# #n#h#�#m# #t#h#�#c# ###�#y#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #h#�#n#
#b#�#i# #b#�#n# #c#h#�#t# #c#�#a# #c#o#n#g# #n#g#�#�#i# #r#�#t# #p#h#�#c#
#t#�#p#,# #c#�# #t#h#�# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #n#�#y# #t#i#�#n# #r#�#t#
#l#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #k#h#�#c#
#t#i#�#n# #c#h#�# #l#�# #t#h#�# #y#�#u#.# #V#�#y# #c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n#
#l#�# #p#h#�#i# #l#�#m# #s#a#o# ###�# #g#i#�#p# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #p#h#�#t#
#h#u#y# #h#�#t# #n###n#g# #l#�#c# #c#�#a# #m#�#n#h#.# #S#a#u# ###�#y# #l#�#
#m#�#t# #s#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#h#�# #l#a#o# #p#h#i# #v#�#t# #c#h#�#t#
#n#h#�#m# #t#h#�#c# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#
#c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#.##*# ###�#o# #t#�#o# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g##
###�#o# #t#�#o# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
###�#�#c# #h#i#�#u# #l#�# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #n#h#�#m# #g#i#�#p#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #h#�#n#,# ###�#y# #c#i#n#g#
#c#h#�#n#h# #l#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #n#h#�#m# #n#�#n#g# #c#a#o# #v#�# #c#�#p#
#n#h#�#t# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #m#�#i# #c#h#o# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,#
###�# #h#�# #c#�# #t#�#m# #l#�# #t#�# #t#i#n# #v#�#o# #b#�#n# #t#h#�#n# #t#a#y#
#n#g#h#�# #c#�#a# #m#�#n#h# #k#h#i# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #g#�#p# #p#h#�#n#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#h#u#n#g# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#.##
#N#g#o#�#i# #r#a# #h#i#�#n# #n#a#y# ###�#i# #v#�#i# #m#�#i# #t#�#
#c#h#�#c# #t#h#�# #v#�#n# ###�# ###�#o# #t#�#o# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# #g#i#�#p# #c#h#o# #c#�#c# #n#h#�#
#q#u#�#n# #l#�# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# ###�#�#c# #c#�#c# #v#�#n# ###�# #v#�#
#m#�#u# #t#h#u#�#n#,# #x#u#n#g# ###�#t# #g#i#�#a# #c#�#c# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,#
###�# #r#a# #c#�#c# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# #v#�# #q#u#�#n# #l#�# #n#g#u#�#n#
#n#h#�#n# #l#�#c# #c#�#a# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#o# #h#i#�#u# #q#u#�#.#
#B#�#n# #c#�#n#h# ###�# #k#h#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#�#c# ###�#o#
#t#�#o# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #t#h#�# #n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g#,#
#c#h#u#y#�#n# #m#�#n# #c#�#a# #h#�# #m#�#t# #p#h#�#n# ###�#�#c# #c#�#i#
#t#h#i#�#n#,# #v#�# #t#h#�# ###�#y# #s#�# #l#�# ###�#n#g# #l#�#c# #k#�#c#h#
#t#h#�#c#h# #h#�# #h###n#g# #h#�#i# #l#�#m# #v#i#�#c# ###�#t# ###�#�#c# #k#�#t#
#q#u#�# #c#a#o# #h#�#n#.##
#T#�#y# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #t#�#n#g# #m#�#c#
#t#i#�#u# #c#�# #t#h#�# #c#i#n#g# #n#h#�# #d#�#a# #v#�#o# ###�#i# #t#�#�#n#g#
#c#�#n# ###�#�#c# ###�#o# #t#�#o# #h#a#y# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #t#h#�#
#c#�#n#g# #t#y# #c#�# #n#h#�#n#g# #h#�#n#h# #t#h#�#c# ###�#o# #t#�#o#
#t#h#�#c#h# #h#�#p#.## #-# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n# #b#�# #q#u#�#n# #l#�#
#h#a#y# #c#h#u#y#�#n# #v#i#�#n# #t#h#�# #c#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c# ###�#o#
#t#�#o# #k#h#�#c# #v#�#i# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #n#h#�#t# #l#�# #v#i#�#c# #t#�#
#c#h#�#c# #h#�#i# #n#g#h#�#,# #t#h#�#o# #l#u#�#n#& # #-# ###�#i# #v#�#i#
#c#�#n#g# #n#h#�#n# #t#h#�# #c#�# #t#h#�# #s#�# #d#�#n#g# #h#�#n#h# #t#h#�#c#
###�#o# #t#�#o# #t#�#i# #c#h#�#,# #s#�# #d#�#n#g# #c#�#c# #b#�#i# #t#h#u#y#�#t#
#t#r#�#n#h# #h#a#y# #c#�# #t#h#�# #l#u#�#n# #p#h#i#�#n# #n#�#i# #l#�#m#


#v#i#�#c#& #
#M#�#c# #k#h#�#c# #k#h#i# #c#h#o# #c#�#n#g# #n#h#�#n# ###i#
#h#�#c# #h#o#�#c# ###�#o# #t#�#o# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #b#�#n#g# #h#�#n#h#
#t#h#�#c# #n#�#o# ###�# #s#�# #k#h#i#�#n# #c#h#o# #h#�# #m#�#t# #c#�#m#
#g#i#�#c# #v#�# #v#a#i# #t#r#�# #c#�#a# #m#�#n#h# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #t#y#
#v#�# #c#i#n#g# #c#h#o# #h#�# #t#h#�#y# ###�#�#c# #m#�#i# #q#u#a#n# #t#�#m#
#c#�#a# #c#�#n#g# #t#y# #v#�#i# #h#�# #t#�# ###�# #t#�#o# #c#h#o# #h#�# #s#�#
#g#�#n# #b#�# #v#�#i# #c#�#n#g# #t#y# #h#�#n# #v#�# #t#�#c#h# #c#�#c# #l#�#m#
#v#i#�#c# #h#�#n#.##*# #T###n#g# #c#�#�#n#g# #t#�#n#h# #h#�#p# #d#�#n# #c#�#a#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #t#h#i#�#t# #k#�# #v#�# #t#h#i#�#t#
#k#�# #l#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ##C#�#n#g# #v#�#i# #t#h#�#i# #g#i#a#n#,#
#y#�#u# #c#�#u# #c#�#a# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #n#g#�#y#
#c#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i# ###�#i# #h#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#i#n#g#
#p#h#�#i# ###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#,# #t#h#a#y# ###�#i#
#l#�#i# #c#h#o# #p#h#�# #h#�#p# #n#h#�#m# #t#�#o# #t#h#u#�#n# #l#�#i# #c#h#o#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#.# #M#�#t#
#k#h#�#c#,# #s#a#u# #m#�#t# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #l#�#m# #v#i#�#c#,# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #s#�# #q#u#e#n# #v#�# #t#h#�#n#h# #t#h#�#o# #t#r#o#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #n#h#�#n#g# #n#�#u# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�# #l#�#p#
#l#�#i# #s#�# #d#�#n# ###�#n# #t#�#o# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#c#�# #t#�#m# #l#�# #n#h#�#m# #c#h#�#n#,# #k#h#�#n#g# #c#�# ###�#n#g# #l#�#c#
#c#�# #g#�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#.# #D#o# ###�# ###�#t# #r#a# #y#�#u# #c#�#u#
#p#h#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #v#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #l#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#n#h#�#m# #t#�#o# #r#a# #s#�# #m#�#i# #m#�# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#v#�# ###e#m# #l#�#i# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# #T#h#i#�#t# #k#�# #v#�# #t#h#i#�#t#
#k#�# #l#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#i#n#g# #l#�# #m#�#t# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#n#h#�#m# #t#h#�#a# #m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #t#�# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #p#h#�#t# #h#u#y# #n###n#g# #l#�#c#.# ##B#�#n# #c#�#n#h#
#c#�#n#g# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#i#n#g# #c#�#n#
#p#h#�#i# #q#u#a#n# #t#�#m# ###�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�# #t#r#�# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# #n#h#�#m# ###�#m# #b#�#o# #s#�# #p#h#�# #h#�#p# #g#i#�#a# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�# #n#�#u# #b#�# #t#r#�#
#k#h#�#n#g# #h#�#p# #l#�# #s#�# #k#h#�#n#g# #p#h#�#t# #h#u#y# ###�#�#c#
#n###n#g# #l#�#c# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #d#�#n# ###�#n#
#l#�#n#g# #p#h#�# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#n#
#t#�#o# #r#a# #t#�#m# #l#�# #c#h#�#n# #n#�#n#,# #s#�# #b#�#t# #m#�#n# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #g#h#�#t# #b#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#
#t#h#�#m# #c#h#�# #l#�# #s#�# #r#�#i# #b#�# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.# ###�#
#s#�# #d#�#n#g# #h#i#�#u# #q#u#�# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c#,# #p#h#�#t#
#h#u#y# ###�#�#c# #n###n#g# #l#�#c#,# #t#r#�#n#h# ###�#,# #k#i#n#h#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�#o# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#n#h#�#m# ###�#t# ###�#�#c# #c#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#
###�#i# #h#�#i# #p#h#�#i# #c#�# #s#�# #b#�# #t#r#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #p#h#�#
#h#�#p# #v#�#i# #n###n#g# #l#�#c#,# #s#�# #t#r#�#�#n#g# #c#�#a# #b#�#n#
#t#h#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #n#h#�#n#g#
#k#i#�#n# #t#h#�#c# #k#�# #n###n#g# #m#�# #h#�# ###�#�#c# ###�#o# #t#�#o#.#
#B#�#n# #c#�#n#h# ###�#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#i#n#g# #c#�# #t#h#�#
#t#i#�#n# #h#�#n#h# #l#u#�#n# #p#h#i#�#n# #t#h#a#y# ###�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #c#h#u#y#�#n# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #t#�# #m#�#t# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #n#�#y# #s#a#n#g# #l#�#m# #m#�#t#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #k#h#�#c#,# #n#h#�#m# #t#r#�#n#h# #s#�# #n#h#�#m# #c#h#�#n#
#t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #t#�#o# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #h#�#c# #h#�#i# ###�#�#c#
#n#h#�#n#g# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c#
#k#h#�#c#,# #t#�#o# #r#a# #s#�# #m#�#i# #m#�#,# #t#h#�#c#h# #t#h#�#c#
#t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.# ##*#
###�#n#h# #g#i#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c## ###�#n#h# #g#i#�#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #l#�#
#m#�#t# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #b#�#i# #v#�# #n#�#
#l#�# #c#�# #s#�# ###�# #c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #x#e#m# #x#�#t#,#
###�#n#g# #v#i#�#n#,# #k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g# #h#a#y# #k#�# #l#u#�#t#,# #l#�#
#c###n# #c#�# ###�# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #t#r#�# #l#�#�#n#g# #c#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #m#�#t# #c#�#c#h# #c#�#n#g# #b#�#n#g# #v#�# #k#h#�#c#h# #q#u#a#n#.#


#N#h#�#n# #v#i#�#n# #n#�#o# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #t#�#t# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
###�#�#c# #g#i#a#o# #s#�# ###�#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #c#a#o# #v#�# ###�#�#c#
#k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g# #v#�# #n#g#�#�#c# #l#�#i# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i#
#k#h#�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #n#h#i#�#m# #v#�# ###�#�#c# #g#i#a#o# #s#�#
#b#�# #x#�# #p#h#�#t# #t#h#�#y# #t#h#e#o# #m#�#c# ###�#.## #M#�#c# ###�#c#h#
#c#�#a# #v#i#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #l#�# #n#h#�#m# #n#�#n#g# #c#a#o# #h#i#�#u#
#q#u#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#r#o#n#g# #t#�# #c#h#�#c#,#
#n#g#o#�#i# #r#a# #n#�# #s#�# #g#i#�#p# #t#�# #c#h#�#c# ###�#t# ###�#�#c#
#m#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�#n#g# #t#h#�#i# #k#h#u#y#�#n#
#k#h#�#c#h# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#�#t# #h#�#n#.##
###�#n#h# #g#i#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#i#n#g#
#l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#h#�#c# #c#�#a#
#q#u#�#n# #t#r#�# #n#h#�#n# #s#�#.# #N#h#�# #v#�#o# #k#�#t# #q#u#�# ###�#n#h#
#g#i#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,# #n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #s#�# #x#e#m# #x#�#t#
#v#�# ###�#a# #r#a# #n#h#�#n#g# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #c#h#�#n#h# #x#�#c#.##
#D#o# ###�# #k#�#t# #q#u#�# ###�#n#h# #g#i#�# #l#�# #c#�# #s#�# ###�#
#c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�#n#h#
#s#�#c#h# ###�#i# #n#g#�# #n#h#�#n# #s#�#,# #g#i#�#p# #x#�#c# ###�#n#h#
###�#�#c# #n###n#g# #l#�#c# #c#�#a# ###�#i# #n#g#i# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�#a#
#m#�#n#h# #c#i#n#g# #n#h#�# #l#�#m# #c#�# #s#�# ###�# # #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#n#g# #t#�#c# ###�#o# #t#�#o# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #n#h#�#n# #s#�#
###�#n#g# #t#h#�#i# #g#i#�#p# #c#h#o# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�# ###�# #r#a#
#c#�#c# #k#�# #h#o#�#c#h#,# #c#�#c# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #n#h#�#n# #s#�#
#p#h#�# #h#�#p# #n#h#�#m# #t#�#o# ###�#n#g# #l#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o#
###�#n#g#.# #H#�#n# #n#�#a# #c#�#n#g# #t#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #n#h#�#n# #s#�#
#n#�#y# #c#�#n# ###�#a# #t#h#�#n#g# #t#i#n# #p#h#�#n# #h#�#i# #t#�#i#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# #t#�# ###�#y# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#c#�# #t#h#�# #t#�# #m#�#n#h# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#a#
#m#�#n#h# ###�# ###�#t# #k#�#t# #q#u#�# #t#�#t# #h#�#n#.##*# #L#�#m# #p#h#o#n#g#
#p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c##M#�#c# ###�#c#h# #c#�#a# #v#i#�#c# #l#�#m#
#p#h#o#n#g# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #l#�# #t#�#o# #c#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #q#u#y#�#n# #t#�# #d#o# #h#�#n# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #q#u#y#�#t#
###�#n#h# #n#h#�#n#g# #v#�#n# ###�# #n#h#�# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #l#�#m#
#v#i#�#c#.# #K#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #s#�# #t#h#a#m# #g#i#a# #c#�#a# #c#�#n#
#b#�# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #v#�# #s#�# #p#h#�#i# #h#�#p# #t#h#�#n#h#
#c#�#n#g# #c#�#a# #h#�#.# #L#�#m# #c#h#o# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #c#�#m# #t#h#�#y#
#t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #c#�# #n#h#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#h#i#�#m# #v#�#
#c#�#a# #h#�#,# #t#h#u# #h#�#t# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #v#�#o# #v#i#�#c# #p#h#�#n#
#t#�#c#h# #v#�# #t#h#a#y# ###�#i# #c#�#c# #m#�#t# #v#�#t# #c#h#�#t# #c#�#a#
#m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #n#h#�# #b#�# #t#r#�# #c#�#n#g# #s#�#
#n#h#�# #m#�#y#,# #n#h#i#�#t# ###�#,# #�#n#h# #s#�#n#g#,# #v#�# #s#i#n#h#
#c#�#n#g# #c#�#n#g#.##L#�#m# #p#h#o#n#g# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #n#h#�#m#
#g#i#a# #t###n#g# #s#�# #t#h#�#c#h# #t#h#�#c# #v#�# #t#h#�#n#h# #t#�#u#
#c#i#n#g# #l#�#n# #h#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.# #C#�# #t#h#�#
#l#�#m# #p#h#o#n#g# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #b#�#n#g# #n#h#i#�#u#
#c#�#c#h#:## # ###�# #c#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�# #n#h#i#�#u# #t#�# #d#o#
#h#�#n# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #l#�#a# #c#h#�#n# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #l#�#m#
#v#i#�#c#,# #t#r#�#n#h# #t#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�#
#n#h#�#p# ###�# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #(#l#�#m# #v#i#�#c#
#t#h#e#o# #g#i#�# #g#i#�#c# #l#i#n#h# #h#o#�#t#)#.## # #K#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#h#a#m# #g#i#a# #v#�#o# #c#�#c# #q#u#y#�#t# ###�#n#h#.## #
#G#i#a#o# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #c#�# #n#h#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#h#�#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c#.##K#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #g#i#a#o#
#l#�#u#,# #t#i#�#p# #x#�#c# #q#u#a# #l#�#i# #v#�#i# #n#h#a#u#.##C#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #v#a#i# #t#r#�# #c#�#a# #h#�# #l#�# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g#.##C#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#c#�#a# #h#�# #p#h#�# #h#�#p#,# #h#�#i# #h#�#a# #v#�#i# #m#�#c# #t#i#�#u#
#c#�#a# #t#o#�#n# #c#�#n#g# #t#y#.##K#�#p# #t#h#�#i# #c#u#n#g# #c#�#p# #c#�#c#
#t#h#�#n#g# #t#i#n# #p#h#�#n# #h#�#i# #v#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#�#n#g#
#t#�#c#.##C#h#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #p#h#�#t# #b#i#�#u# #v#�# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #v#�#t# #c#h#�#t# #t#�#i# #n#�#i# #l#�#m# #v#i#�#c#.# #C#h#�#t#
#l#�#�#n#g# ###�#i# #s#�#n#g# #n#g#h#�# #n#g#h#i#�#p# #(#Q#W#L#)#,# #s#�#
#d#�#n#g# #n#h#�#n#g# #c#a#m# #k#�#t# #c#�#a# #b#�#n# #q#u#�#n# #t#r#�# ##
#b#�#n# #l#a#o# ###�#n#g# ###�# ###i# ###�#n# #t#h#�#n#g# #n#h#�#t# #v#�#


#p#h#�#�#n#g# #t#h#�#c# #n#�#n#g# #c#a#o# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #l#�# #m#�#t#
#h#�#n#h# #t#h#�#c# #l#�#m# #p#h#o#n#g# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c#.##L#�#m#
#p#h#o#n#g# #p#h#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #n#g#h#)#a# #l#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#c#�#n# #p#h#�#i# ###�#�#c# #t#h#a#y# ###�#i# #v#�# #l#�#m# #c#h#o# #t#h#�#
#v#�# #h#�#n# #b#�#n#g# #c#�#c#h# #l#o#�#i# #t#r#�# #n#h#�#n#g# #s#�# #n#h#�#m#
#c#h#�#n# #c#h#�#�#n#g# #h#a#y# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #k#h#i# #p#h#�#i# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #n#h#�#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #l#�#p# ###i# #l#�#p# #l#�#i#.# #L#�#
#d#o# #c###n# #b#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�#n#g# #l#�#m# #n#h#�#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#a#y# ###�#i# #v#�# #t#h#�# #v#�# #t#h#�# #h#�#
#c#�#n#g# ###�#�#c# ###�#n#g# #v#i#�#n#.# ##*# #L#�#m# #r#�# #q#u#y#�#n# #h#�#n#
#v#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n##N#h#�#n# #v#i#�#n#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�#�#c# #g#i#a#o#,# #h#�#
###�#u# #c#�# #c#h#o# #m#�#n#h# #n#h#�#n#g# #n#h#i#�#m# #v#�# #v#�# #q#u#y#�#n#
#h#�#n# #n#h#�#t# ###�#n#h#.# #M#�#i# #n#g#�#�#i# ###�#u# #c#�# #t#h#�# #t#�#o#
#r#a# #n#h#�#n#g#
#q#u#y#�#t# ###�#n#h# #t#r#o#n#g# #q#u#y#�#n# #h#�#n# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�#
#g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #c#�#c# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #m#�#t# #c#�#c#h# #k#�#p#
#t#h#�#i# #v#�# #c#h#�#u# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #t#r#�#�#c# #q#u#y#�#t#
###�#n#h# ###�#.# #Q#u#y#�#n# #h#�#n# ###e#m# #l#�#i# #c#h#o# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #s#�# #t#�# #c#h#�# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #h#�#n#h# ###�#n#g# #c#�#a#
#m#�#n#h# #v#�# #p#h#�#m# #v#i# #h#o#�#t# ###�#n#g#.# ###�#n#g# #t#h#�#i#,#
#q#u#y#�#n# #h#�#n# #c#h#o# #t#h#�#y# #c#�#c# #l#�#i# #�#c#h# #m#�# #h#�#
###�#�#c# #h#�#�#n#g# #t#�# #h#�#n#h# ###�#n#g# ###�#.##S#o#n#g# #s#o#n#g# #v#�#
#c#�# #t#�#n#h# ###�#i# #l#�#p# #v#�#i# #q#u#y#�#n# #h#�#n# #l#�# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m#,# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# ###�#i# #h#�#i# #m#�#i# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #p#h#�#i# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #h#�#n#
#c#i#n#g# #n#h#�# #h#�# #p#h#�#i# #g#�#n#h# #c#h#�#u# #n#h#�#n#g# #g#�# #m#�#
#h#�# ###�# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #t#r#�#�#c# ###�#.# #T#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g#
###�# #t#�#o# ###�#�#c# #s#�# #n#h#�#t# #t#r#�# #v#�# #h#�#p# #t#�#c# #c#h#o#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�# #q#u#y#�#n# #h#�#n#
#v#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #p#h#�#i# #c#�# #t#�#n#h# #t#�#�#n#g# #x#�#n#g#
#v#�#i# #n#h#a#u# #n#h#�#m# #t#�#o# #r#a# #c#h#o# #h#�# #n#h#�#n#g# ###�#n#g#
#l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c# #d#�# #c#�# #g#�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# #m#�#t# #c#�#c#h# #t#�#t# #n#h#�#t#.##K#h#i# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #c#�#
#q#u#y#�#n# #h#�#n# #v#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #t#h#�# #h#�# #c#�#m#
#t#h#�#y# #l#�# #m#�#t# #p#h#�#n# #c#�#a# #c#�#n#g# #t#y#,# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #h#�#n# #n#�#a# #l#�# ###�#�#c# #c#�#p# #t#r#�#n# #t#i#n#
#t#�#�#n#g#.# ###�#y# #l#�# #y#�#u# #t#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #t#r#o#n#g#
#v#i#�#c# #t#h#�#c# ###�#y# ###�#n#g# #l#�#c# #l#�#m# #v#i#�#c#.##*# #C#�#
#h#�#i# #t#h###n#g# #t#i#�#n##M#�#t# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #g#i#�#i# #t#h#�#�#n#g#
#c#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #c#�#u# #t#i#�#n#.# #h#�# #l#u#�#n# #k#h#a#o#
#k#h#�#t# #t#�#m# #k#i#�#m# #c#�# #h#�#i# #t#h###n#g# #t#i#�#n# #p#h#�#t#
#t#r#i#�#n# #n#g#h#�# #n#g#h#i#�#p#,# #h#�# #q#u#a#n# #n#i#�#m# #r#�#n#g# ##
k#h#�#n#g# #t#i#�#n# #�#t# #l#�#i## .# #D#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #t#h#�#y# #r#�#
#n#h#u# #c#�#u# #n#�#y# #n#�#n# #v#�#c#h# #r#a# #n#�#c# #t#h#a#n#g# #v#�#
#t#r#�# #n#h#�#y# #v#�#t# #k#�# #t#i#�#p# #c#h#o# #h#�#,# ###�#n#g# #t#h#�#i#
#l#�#n# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�#o# #t#�#o# #p#h#�# #h#�#p# ###i#
#k#�#m#.# #G#i#�#i# #p#h#�#p# ###�#o# #t#�#o# #b#a#o# #g#i#�# #c#i#n#g# #t#�#n#
#k#�#m#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #c#�# #t#r###n# #t#r#�# #l#i#�#u# #h#�#
#c#�# #�# #l#�#i# #v#�#i# #m#�#n#h# #s#a#u# #k#h#i# ###�# ###�#u# #t#�# #q#u#�#
#n#h#i#�#u#.# #V#�# #v#�#y#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #k#h#�#n#g# #n#�#n#
#b###n# #k#h#o###n# #n#�#n# ###�#o# #t#�#o# #h#a#y# #k#h#�#n#g# #m#�# #n#�#n#
#c#h#�#n# ###�#n#g# #n#g#�#�#i# ###�# ###�#u# #t#�#,# #p#h#�#i# #d#�#a# #v#�#o#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #c#�#n#g# #h#i#�#n# #c#�#a# #h#�#,# #p#h#�#m# #c#h#�#t#
###�#o# ###�#c# #v#�# #c#a#m# #k#�#t# #c#�#a# #h#a#i# #b#�#n# #s#a#u# #k#h#i#
###�#o# #t#�#o#.# ##K#h#i# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�#�#c#
#t#h#o#�# #m#�#n#,# #c#o#n# #n#g#�#�#i# #c#�# #g#�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�# #c#�# #s#�# #t#h###n#g# #t#i#�#n# #t#r#o#n#g#
#c#�#n#g# #v#i#�#c#,# #m#o#n#g# #m#u#�#n# ###�#�#c# #l#�#m# #�# #v#�# #t#r#�#
#c#a#o# #h#�#n# ###�# #c#�# #q#u#y#�#n# #l#�#c# #h#a#y# #m#�#c# #l#�#�#n#g#
#c#a#o# #h#�#n#.# ###i#�#u# #n#a#y# ###�#i# #h#�#i# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#y#
#p#h#�#i# #c#h#�# #t#r#�#n#g# ###�# #c#a#o# ###�#n# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u#
#c#�#a# #c#�#n# #b#�# #v#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,# ###�#i# #h#�#i# #s#�#
#c#�#n#g# #n#h#�#n# #t#h#�#n#h# #t#�#c#h# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#h#�# ###�#


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×