Tải bản đầy đủ

Cac tu de hoi thhong dung

Whom
-Dùng để hỏi về người ( tân ngữ)
Ví dụ: Whom do you go with? ( Bạn đi cùng với ai th


WHO
WHO chỉ được dùng khi hỏi về người
Who is the best football player in the world?WHERE
WHERE dùng để hỏi vị trí và địa điểm
Where is the library?
WHEN
WHEN dùng để hỏi thời gian và sự kiện
When do the shops open?

When are we going to finish?

WHYWHY dùng để hỏi nguyên nhân và tìm lí do của sự việc
Why do we need a nanny?
Why are they always late?
Câu trả lời thường bắt đầu bằng "Because..."

WHATWHAT dùng để hỏi về 1 sự việc, 1 điều chưa biết
What is your name?
What is the time?

WHICH: Dùng để hỏi về sự lựa chọn
WHICH dùng để hỏi khi cần biết đáp án của 1 sự lựa chọn. (= I want to know the thing between alternatives)
Which drink did you order – the rum or the beer?
Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow?
Which is better - this one or that one?

HOW
HOW idùng để hỏi cách tiến hành 1 sự việc đã diễn ra. (= I want to know the way)
How do you cook paella?
How does he know the answer?
How can I learn English quickly?

Với HOW chúng ta có thêm nhiều dạng câu hỏi như sau:


How much – để hỏi giá (uncountable nouns)

How much time do you have to finish the test?
How much is the jacket on display in the window?
How many – để hỏi số lượng (countable nouns)
How many days are there in April?
How many people live in this city?

How often – để hỏi về sự thường xuyênHow often do you visit your grandmother?
How often does she study?

How far – để hỏi về khoảng cách


How far is the university from your house?


Whose

-Dùngđểhỏivềsựsởhữu
Ví dụ: Whose are these shoes? (Những đôi giày này là của ai)
How long: hỏi cho thời gian bao lâuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×