Tải bản đầy đủ

Bất Đồng Nội Bộ EU Trong Vấn Đề Nhập Cư

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ VÀ NGOẠI GIAO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
B T

NG NỘI BỘ EU TRONG V N Ề NHẬP C

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ oàn Kết
Sinh viên thực hiện: Tr n Th Tu ết Linh
Lớp: CT39H0118-1216


LỜI CẢM ƠN

c h t, tôi xin gửi l i c

Vũ Đ


n th

gi ng viên Khoa Quan h Qu c t , H c vi n Ngo

p nh n là giáo


ng dẫ

ũ

Bên c
ng H c vi n Ngo
giúp tôi

K t–

n thể hi n lòng bi

n các gi ng viên

ặc bi t là các gi ng viên khoa Quan h Qu c t

c nh ng ki n th c n n t

ể từ

c nghiên c u khóa lu n. Ngoài ra, s
khoa, nh
Tác gi xin chân thành c

ể t m nhìn sâu r ng
ỡ c a b n bè – cùng

u ki n giúp tôi hoàn thành bài khóa lu n.
t c các gi ng viên và b

è
cho tác gi hoàn thành khóa lu n!
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

2


M CL C
Đ

...........................................................................................................................................5
..............................................10

K

......................................................................................10

K

............................................................................................................. 10

1.2. K

....................................................................................................................... 10

K

...................................................................................................................... 11
............................................................................................................. 13
.........................................................................15
........................................................................................................ 15
.................................................................................................... 19
............................................................ 21
......................................................................................24
Đ

Đ

V

...............................28
...................................................28...........................................32
................................................ 32

K

............................................ 34
............................................................. 37
K

K

Đ

K

..................41

...................................................................................................................................41
................................................................................................................42

K

.............................................................................................................................................47
................................................................................................................................................49
K

................................................................................................55

3


DANH M C CÁC TỪ VIẾT TẮT
CEAS

H th ng t n n chung châu Âu

( The Common European Asylum System)

ECJ
(The European Court of Justice)

EEC

C

ng Kinh t châu Âu

(The European Economic Community)

EU

Liên minh châu Âu

(The European Union)

giám sát h p tác

FRONTEX
(The European Agency for the

ho

ng t i biên gi i EU

Management of Operational Cooperation
at the External Borders)

IOM

Tổ ch c Di dân qu c t

(The International Organization for
Migration)

TFEU

Hi

c v ch

(Treaty on the Functioning of the

châu Âu

a Liên minh

European Union)

VIS

H th ng thông tin th th c

(Visa Information System)

CJEU
(The Court of Justice of the European
Union)

ECHR
(European Court of Human Rights)

4


LỜI MỞ

U

. L do ch n ề tàiĐể
không gia
. Tuy


nhiên,K

è ặ
Trong b i c nh hi n t i, vi c nhìn nh n l
n thi t. B i v y, tác gi quy
dung "B t

ng n i

EU trong v n ề nhập cư

"

nh ch n n i
tài nghiên c u

cho khoá lu n t t nghi p c a mình.

5


. M c tiêu nghiên c u

K
c sự

t

“T i s o

ng trong cách gi i qu ết v n ề nhập cư c

n i

EU ?”

3. T nh h nh nghiên c u trong và ngoài nước
V

:

“The
; Geddes

Europeanisation of Refugee Policies”

(“Immigration and European Integration. Towards Fortress Europe”

:
"The EU immigration Pact – From Hague to Stockhom, via Paris, Elizabeth
8 ; Natalia Macyra, “Immigration:

Collett”

An Opportunity for the European Union” ( The ECIPE Bulletin No. 08/2012);
EC, “Third Annual Report on Migration and Integration”, 2007....
V
ũ
Đ

“Nh p

:
Li n minh h u u v n
8 8

nh p

ũ

a Li n minh h u u và

;
a một s n

Đặ

và thá h th ”
“ h nh sá h

thành vi n m i

ng u”

6


9
i tư ng ph

4.vi và gi thu ết nghiên c u:

Đ
.


::
: th nh t
Th hai

Th

a

. Cách tiếp cận phư ng pháp nghiên c u:
:K

:
ử:
Đ7

:

:

:


: ừ

.B c c:

8


Chư ng I. Nhập cư và Ch nh sách nhập cư c

Liên

inh Ch u u –Chư ng II. Nh ng

t

ng trong n i

nhập cư-

EU

i

t với àn s ngChư ng III. Kết qu trong
i ph với h ng ho ng nhập cư ở EU


V
các chuyên gia, các

n!

9


C A LI N MINH CH U U1

CH ƠNG I. CHÍNH S CH NHẬP C

1. Khái niệ
1.1. Khái niệ

và các h nh th c nhập cư
về nhập cư
ũ


ũ “


” “1.2. Khái niệ


di cư2K

V
V

do
;
1
2


.
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/migration?q=migration

10


ũ
1.3. Khái niệ


t n n3

K

99

V
98


3

Nxb

V

“T

i n á h Khoa ritanni a T p 2”, 2014, tr 1941.

11

” “
” Trong B

988


, Liê


ũ

4]-

:
-

-12


1.4. Các h nh th c nhập cư

” ừ; ặũ

Đ
:
:

-


ũ


K


-55
40].
]

13


:

-:

-

:


V
ũ14


2. Ch nh sách nhập cư c

Liên

inh Ch u u

2.1. Ch nh sách di cư n i h i
9
Đ


Đ
Đ

Liên minh Châu Âu).

9

4

49
Đ9
K

915


Hiệp ước P ris 9
V9
195
Đ
Đ


Hiệp ước Ro

99
ể”9K
K9

Brussels5


ũ

Đ
5

9

;133].16


Hiệp ước Schengen 9

ể”

Đ
98

Đ
Đ
9
ũ


6

.V
ũ
ũ

6

8
Đ
Đ
Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta.

:

Đ

Để

17


T Hiệp ước M stricht ến Hiệp ước Lis on
99

99(ECHR) [16; 89q18


Hiệp ước Lisbon (2007)9

ũ


ũ

2.2. Ch nh sách di cư ngo i h i

ũ
tâm

ublin.
99

ặ ừ

Đ
99

9 99

Đ

19


Đ

Đ

V

99

Để

998
ũ

.


ừĐ
8

rừ Đ


9

ũ
ể ừĐ
ũ

[15


V
20
è
8

8


8Liên minh Châu Âu “
]


9ũ


2.3. Ch nh sách

i với người nhập cư h p pháp và t n n

21


999
ũ

:

-

Đ

a. Nhập cư inh tế

9922


b. Nhập cư theo diện h c tập và ào t o chu ên ngànhc. Ch nh sách oàn t gi

nh
8

9

ũ

d. Ch nh sách

i với người t n n in cư tr t i EU
9
II,Tuy nhiên,

c Dub

b o v , công b ng và hi u qu

ũ

ch trích do không c p s
i t n n. Nhi

it n

23


b gửi tr

c ti p nh n; phân bổ

u; quy n t do và l i ích c

i t n n không

i t n n b xâm ph m.

3. Thực tr ng nhập cư ở EU nă

Đ
99

Đ


Đ

Đ


ũ

C
8


8:

Th nh t à do m u thu n s

tộ ,t n giáo
ũ


ũ

Đ
24
ũ


Th hai à do h ng ho ng h nh tr
Afghanistan, Iraq,


Yemen, Somali.23


K

38

ũ
Đ

,
Đ

-

Ngoài ra,s ngh o
nguy n nh n àm tăng s

i

Kosovo s
ng ng

i nh p

m quy n

Eritrea

u à nh ng

vào EU.


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×