Tải bản đầy đủ

Kĩ thuật tính liều trong việc điều trị bằng đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân

:
:

:

1.
2. TS. BS.

Q

– ăm 2

8


m
m

ă:
m

: TS.

-

m
: TS.BS

-Q a

ă .
â
ă

m

-

â

ThS. BS.

m
-

-

GS. TS.
a

a
m


m

1


2

m

.3

m

..4

ơ1.1
ă

1.2

ơ

.7

2– ơ
...9
ơ

2.1

9

2.1.1

9

2.1.2

10
ơ

2.1.3

12

2.1.4

......16
ơ

2.2

........17
ơ

2.2.1

...17

2.2.2

.

.18

2.3

..

27

2.4

....27

ơm
29

3.1

...29
29

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

38
m.

39


3.2.1

..

3.2.2

..

9

ă

3.2.3

.41

3.2.4

ơ


.

4.1

.47

ơ
ơ

4.1.1
4.1.2

7

.
.

ơ

7

.

..

.

.49

4.1.3

..

.

..63

4.1.4

..

.

74
79

4.1.5
m

4.1.6

88

..

4.2

9

.
ơ

4.3

Ch ơ

..98

.

m
.

.100

5.1

..

5.1.1
5.1.2

7

.....
ơ

5.1.3
ơ

m

– Marinelli
..

5.2

....

..

..113
...116

.123
a

....125


1

:
A

A

D

D

ST
TT

B
E
f

T
S

S
3D – ID

3D internal dosimetry

CT

Computed tomography

DCPX
DVH

Dose volume histograms

ĐVPX

Đ

HCC

Hepatocellular carcinoma

IAEA

International atomic energy agency

LET

Linear energy transfer

MIRD

Medical Internal Radiation Dose

MRI

Magnetic resonance imaging

NHL

Non – Hodgkin lymphoma

NST
ORE

Oxygen enhancement ratio


2

OT

Other tissue

RBE

Relative biological effectiveness

RIS

Radio immuno scintigraphy

RIT

Radio immuno therapy

SF

Survival fraction

TAE

Transhepatic arterial embolization

TAT

Targeted alpha therapy

WFNMB

World federation of nuclear medicine and biology

WHO

World health organization

YHHN

Y

V

– Anh
Differentiated
Near total thyroidectomy
Total thyroidectomy
Target organ (region)
Source organ (region)
International atomic energy agency
Ablation

Đ

Boron neutron capture therapy

Đ

Molecular targeted therapy

Đ

Targeted radiotherapy
Energy absorption buidup factor
Accute effects
Late effects
Non – penetrating
Transhepatic arterial embolization
Self – dose
Standard anatomic model


3

P

Fix – dose method

Ph

Deliver rads method

S

Biokinetic

S

Hypothyroidism

T

Residence time

T

Poin kernel convolution

T

Uptake

T

Scaling

U

Carcinoma

U

Papipallary thyroid carcinoma

U

Follicular thyroid carcinoma
Medical Internal Radiation Dose

Vaquez

B

X

Brachytherapy

X

External beam radiotherapy

X

Unsealed source radiotherapy

X

Sealed source radiotherapy

X

Teletherapy

X

Penetrating

T

Trang
Y

36

Y

36

Y

37
57

T

65


4

T

Trang

Đ

11

S

13

Đ

14
15
20
ST

21

ST

22

S

T

Đ

T

23

25

T

X

26

T

33

T
n 2000

34
R

50

Đ52

Đ53

Đ53

Đ54
55

T

57

alpha
V

58

V

58

S
72


5

82
S
Đ

93

-131

S

-131

100
102
102

6

T

107

T

108

Q

117


6U

1.1.
:

-60,Cs-137

;
P-32:

ĩ

ặ trong

Đò

N


ýđiều trị bằng đồng vị phóng xạ (radionuclide therapy) Y


ý

chúng.

P
R

R

X

X


X R

Y

:W
X
P
R
Y

h

ý

R


7

:
ý


Y

[3, 71].

ĩ
:


nguyên phá
% [44] S

[3]. Tuy nhiên,
ý

,

ò
Đ

1.2.

s
[58, 29, 61],
Y

ò

[49] V
õ

ý

Y

ỞV
Y

V
ò
ý
ò

ò

Tuy nhiên,
õ

ý

ý

Y


8quy trình
trong
T


trong


ò

. Ngoài ra,
tình hình
;
ý

;

;

Y

c

;
nguyên
phát.


9

2 –

ƯƠ

Ơ SỞ V T
V

Đ U TR

P

X

V

S
Đ

V

Đ
ý

ĩ

ò


ý

ý

ĩ

2.1. C
P

ý

;


ý

…)

và p


,

2.1.1.
Đ
gamma, alpha, ...). C

:

Đ

:

Đ

:ên nhiên.


Y

(YHHN)

Đ

a dùng
ò

nhân...
Vsau.


10

2.1.2. H
2.1.2.1. Q y

â

ã
ĐVPX

Quy lu

:

N(t)  N0et

(2.1)
t = 0.

o

N(t)


.


ĐVPX

:
:
T = (ln2)/ 

(2.2)

: là

ân1Ci = 3,7.1010BqA(t) = .N = .Noe-t

(2.3)

T


mang

do quá trình tra
, e ,

V
b :

ý p
e   b   p

(2.4)

T

Te

Te 
V

Tb

2.1.2.2.


Tp .Tb

â

(2.5)

Tp  Tb
Tp:ý

ã

Phân rã alpha11

sau:
A
Z

X  42   AZ42Y

Các h
vài 4 MeV


MeV [60].

Phân rã beta

cách

neutrino

là phân rã beta

:
1
0

n 11 p  01 e  

ái

ng

è

n
:

1
1

p  01 n  01 e  

ò
Đ

Ec

é

, positronmax

positron

Đlectron,

E = 0.3 Emax [60], nên E là giá

Y

2.1 Đ

[

]


12Phân rã gamma

Tsau phân rã beta

sinh ra

này nhanh chóng
hS

electron (electron capture)
lectron
Selectron Auger phát ra. Q

:
AX ặ

XZ  0 e1  A Yz1  

oán trong (internal conversion)


t
lectron

electron
omeric transition)

(metastable)
(isometric) Q
ý

phân

. Technetium Te-99m

Y

2.1.3. T
2.1.3.1 T
:
 V
V
.

T


13

vài m
ST
S

ion hóa riêng

[

].

2.2 S

[33]


trên

Linear energy transfer, LET).
Đ

T
ha là

T

khí và vài
micromet trong mô [28].

2.1.3.2 T
:Ion hóa và kích thích


14P
t nhân, d
ĩ

lectronnày


T

lectron
Đ

ánh sáng

Cerenkov.electron.

,

do

lectron

nhau và

,

g

0,511Mev.
T

ng YHHN,
T

on hóa.
T

lectron càng
Quã

lectron

alpha.

Q

[28]. S
lectront
2.3) Đ

(xem hình

ý

2.3.


15

2.1.3.3 T

oo
X

R
làm pho

Đ

hoàn toàn hay
T

Y

R

éặ .


oo

V

Y
V[

V

],

 T

:

sau
:

h‫ע‬

[10])

M

tán

òò[

H

]

các
:
Ee 

h
m0 c2
1
h(1  cos )

(2.6)


16

T

Y


ò
:

trong các

E

[10])


Photon
:
Ee  h  i

(i = K, L, M)

i :

(2.7)


 T

.

ặ : (E > 1,022 Mev [10])

K


:

e-

e+

hv = 2moc2 = Ee- + Ee+

(2.8)

 là

T
 , compton, :

  

2.1.4

U

PT

(2.9)

[10, 12, 58]


Đ

ĩ :

D = E/m
T

(2.10)

, m


17

Đ

S

gray (Gy).

1 Gy = 1 J/kg
ò
1 rad = 10-2 Gy.

2.2.
ý

Đ
Đ


o

2.2.1. S

o

T

T

:

,

các bào quan, trong cùng
,

, trong nhân có

các

ò

ADN, là ngien (gene). Các g
z
T

là các

.
DN.

phân


18

2.2.2. C
S

quá
ý

au4 giai

[26, 28, 30, 43]:


Giai đoạn 1:

Đ

-16

ý

– 10-12


T

Y
[28].

T


Quá trì

. Trong quá trình này, electron

S
g


Giai

Đ

Giai đoạn 2:
é

gây

ra

T

các
T
ò

T
.

, OH.,


19

HO2.

2 O2

dro trong ADN)
:
, ARN, các enzym,Giai đoạn 3:

ò

òlà thành


P
:
M S Đ

(DS
S
P

S


20

ha
[26].
Đ


ò


2.5)
nên

,
z
ò

Ngoài ra t


z

phân chia

Đ

S

Giai đoạn 4:

Đ

sinh


21

Q
T


hàng

.

Ảnh hưởng lên tế bào
:
-

Đ

-

Trì hoãn

bào.

-bào, làm cho

-

T

-

T

.

ĩ

SSTS

.
ST

:

;
[43]

(hình 2.6, 2.7)

; các


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×