Tải bản đầy đủ

CHU DE DAY HOC TD DA CAU

CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐÁ CẤU
MÔN: THỂ DỤC KHỐI: 8
TIẾT 31 – PPCT (TIẾT 5 CỦA ĐÁ CẦU)
Tên
chủ đề

Số tiết

Tăng
6
(5 tiết
thực
hành, 1
tiết KT)

Đá cầu

Nội dung chính

Điều chỉnh
nội dung


- Một số trò chơi, động tác
bổ trợ kĩ thuật và phát triển
khéo léo.
- Kỹ thuật:
+ Phát cầu thấp chân, cao
chân chính diện bằng mu
bàn chân.
+ Đỡ cầu bằng ngực, bằng
đùi;
+ Đá cầu bằng mu bàn
chân, má trong bàn chân;
+ Di chuyển: một bước đỡ,
đá cầu;

* So với lớp 7:
- Đỡ cầu bằng đùi
- Đỡ cầu bằng ngực.
- Kĩ thuật di chuyển
- Một số chiến thuật
thi đấu đơn, đôi.
- Trò chơi “chuyền
cầu theo nhóm” “Thi
tang cầu”

Giảm
tải

Phương pháp/kỹ thuật
thể hiện

Thời gian
thực hiện

- Vấn đáp, đàm thoại
- Học kỳ I
- Dạy và học phát hiện và T - Tiết 23giải quyết vấn đề
32
- Dạy học hợp tác, thảo
luận theo nhóm nhỏ


- Dạy học với lí thuyết tạo
tình huống
- Luyện tâp theo cá nhân,
nhóm.
- Thi đấu đơn, đôi.

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sự khéo léo.
- Biết tên, cách thực hiện kĩ Kỹ thuật: + Phát cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
+ Đỡ cầu bằng ngực, bằng đùi;
+ Đá cầu bằng mu bàn chân, má trong bàn chân;
+ Di chuyển: một bước đỡ, đá cầu;
2. Kĩ năng:
Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật trên.


3. Thái độ:
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động. Vận dụng tự tập hàng ngày.
* Phát triển năng lực:
- Bồi dưỡng khả năng tự tập goại khóa, tự nghiên cứu và tự hoàn thiện các động tác. Tự t/c thi đấu.T
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
1. Phương pháp:
- Trực quan,
- Vấn đáp, đàm thoại,
- Phân nhóm đồng loạt, phân nhóm theo nội dung ;
2. Kĩ thuật dạy học:
- Dạy kiến tạo
- Dạy học hợp tác, thảo luận theo nhóm nhỏ
- Dạy học với lí thuyết tình huống, kiến tạo
- Làm mẫu : GV, HS hoặc xem trên Iternet.
III. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo
- Giáo viên chuẩn bị thiết bị cọ
- Hs : Quả cầu (mỗi quả cầu/hs)
2. Chuẩn bị của học sinh:
Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ theo yêu cầu của giáo viên
MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ ĐÁ CẦU
NỘI DUNG
1.Chuẩn KTKN

CÂU
HỎI/BT
KTKN

NHẬN
BIẾT

THÔNG
HIỂU

VẬN DỤNG
THẤP

VẬN DỤNG CAO


Biết
- Biết cách thực hiện một số
trò chơi, động tác bổ trợ kĩ
thuật và phát triển sự khéo
léo.
- Biết tên, cách thực hiện kĩ
thuật:
+ Phát cầu thấp chân, cao
chân chính diện bằng mu bàn
chân.
+ Đỡ cầu bằng ngực, bằng
đùi;
+ Đá cầu bằng mu bàn chân,
má trong bàn chân;
+ Di chuyển: một bước đỡ,
đá cầu;
2.Năng lực có thể hình
thành thông qua chủ đề:
( Thu nhận và sử dụng thông
tin/ Sử dụng ngôn môn học/
phát hiện và giải quyết vấn
đề…).
Vận dụng những hiểu biết về
điều luật trong tập luyện, đấu
tập

Câu hỏi/
bài tập
định tính
(trắc
nghiệm/tự
luận)

- Tham
gia chơi
và luyện
tập

- Học
sinh biết
tên kĩ
thuật,
Bài tập
định
lượng(trắc
nghiệm/tự
luận)
Bài tập
thực hành

Học sinh kể
tên và biết
cách thực
hiện một số
ĐTBT, kĩ
thuật đơ
giản (Phát
cầu, trò
chơi, Đá cầu
bằng mu bàn
chân,
ĐTBT)

Học sinh có thể
thực hiện được cơ
bản (tuy còn một
số sai sót nhỏ).
Học sinh bước đầu
thực hiện và mô tả
được các yếu lĩnh
kĩ thuật của từng
kĩ thuật. Cơ bản xử
lý được các tình
huống đơn giản.

- HS thực hiện cơ
bản đúng động tác
về chủ đề.
- Tổ chức được
nhóm tập luyện
- Nhận xét, tự
nhận xét đánh giá
lẫn nhau khi thực
hiện kĩ thuật. (tuy
còn chưa đầy đủ)
- Học sinh bước
đầu lập kế hoạch
tập luyện, tự tập
trong và ngoài nhà
trường.
- Học sinh bước

Học sinh nhận xét và giải
thích yếu lĩnh KT.
Học sinh chỉ ra được một
số sai lầm thường mắc
khi thực hiện các KT.
Phối hợp nhịp nhàng các
kĩ thuật.
Ứng dụng trong quá trình
đấu tập.

- Học sinh chủ động thực
hiện cơ bản đúng kĩ
thuật, bài tập, trò chơi.
- Tổ chức được nhóm tập
luyện một cách chủ động
do giáo viên phân công.
- Học sinh nhận xét đánh
giá lẫn nhau khi thực
hiện kĩ thuật.
- Học sinh chủ động lập
kế hoạch tập luyện các
nhóm động tác bổ trợ.
- Lựa chọn một số bài tập
bổ trợ phù hợp để tập
luyện ở trong và ngoài
nhà trường.


đầu lựa chọn được
một số bài tập phù
hợp với khả năng.
A. Nhận biết:
1. Hãy kể tên một số kĩ thuật đá cầu được học ở lớp 8?
2. Hãy kể tên một số ĐTBT đá cầu đã được học?
B. Thông hiểu:
1. Em hãy mô tả tư thế phát cầu thấp chân hoặc cao chân chính diện?
2. Em hãy mô tả kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi?
C. Vận dụng thấp:
1. Em hãy thực hiện kĩ thuật phát cầu hoặc đỡ phát cầu? (Mỗi KT động tác 3 lần).
2. Em hãy điều khiển cho nhóm mình thực hiện động tác đỡ cầu bằng đùi, bằng ngực?
D. Vận dụng cao:
1. Sau khi nhóm của mình thực hiện kĩ thuật động tác đỡ cầu bằng đùi, bằng ngực. Hãy chọn 1-2 bạn để nhận xét
kết quả thực hiện.
2. Em hãy sửa cho bạn khi bạn thực hiện sai động tác kĩ thuật đá cầu bằng long bàn chân (Má trong) ( sử dụng
lời nói hoặc thực hiện động tác đúng để bạn làm theo).
3. Khi sử dụng các kĩ thuật đá cầu để thường xuyên tập luyện, nó có tác dụng gì ?
4. Em hãy tổ chức đấu tập cho 2 hoặc 4 bạn.
5. Lập một KHTL cho nhóm mình trong thời gian 1 tuần.
HT, ngày 21 tháng 10 năm 2016
Giáo viên thực hiện

Ngang ni thôi nghe, đoạn dưới ko phải


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×