Tải bản đầy đủ

Giới thiệu chung về kiểm tra không phá huỷ (NDT)

kiÓm tra kh«ng ph¸ huû
ndt


Néi dung chÝnh
• Kh¸i niÖm NDT (Non-Destructive
Testing)
• S¸u ph¬ng ph¸p NDT phæ biÕn nhÊt
• C¸c øng dông
• KiÓm so¸t chÊt lîng NDT
• Th¶o luËn


Khái niệm NDT
Việc sử dụng các ph
ơng pháp kỹ thuật
để kiểm tra tính
nguyên vẹn, đồng
nhất của vật liệu, bộ
phận, kết cấu


Không làm ảnh hởng
đến tính năng sử
dụng của chúng.

NDT = Non-Destructive Testing

(Inspection, Examination NDI, NDE)
Kim tra khụng phỏ hy


Nguyên lý chung
Truyền năng lợng vào đối tợng kiểm
tra
Tơng tác của năng lợng với đối tợng
Ghi nhận và giải đoán chỉ thị, tín
hiệu


Mục đích
Đảm bảo tính nguyên vẹn & độ tin cậy
của sản phẩm, công trình
Phòng ngừa tai nạn, bảo vệ cuộc sống
Thoả mãn khách hàng
Hỗ trợ thiết kế
Kiểm soát quá trình chế tạo, sản xuất
Giảm giá thành
Duy trì sự nhất quán của chất lợng


í nghĩa
Có vai trò quan trọng trong bất kỳ ch
ơng trình đảm bảo/kiểm soát chất l
ợng
- Chất lợng sản phẩm phụ thuộc vào sự
tồn tại của các bất liên tục ở trong nó
- NDT cung cấp một công cụ quí giá
nhiều khi không thể thay thế đợc
thực hiện chức năng nhiệm vụ QA/QC.NhiÖm vô
• Ph¸t hiÖn bÊt liªn tôc
• §Þnh vÞ, ®o ®¹c kÝch thíc
• §¸nh gi¸ møc ®é nghiªm träng


Khi nào NDT đợc sử dụng?
NDT
NDT đ
đợc
ợc ứng
ứng dụng
dụng cho
cho mọi
mọi giai
giai đoạn
đoạn
chế
chế tạo
tạo và
và tuổi
tuổi đời
đời của
của sản
sản phẩm:
phẩm:
+
+ vật
vật liệu
liệu thô
thô
+
+ chế
chế tạo
tạo
+
+ sử
sử dụng
dụng


đặc điểm ndt so với dt
Phần
Phần lớn
lớn các
các ph
phơng
ơng pháp
pháp NDT
NDT nhanh,
nhanh, đòi
đòi hỏi
hỏi
thời
thời gian
gian công
công sức
sức ít,
ít, giá
giá thành
thành thấp
thấp
áp
áp dụng
dụng cho
cho từng
từng bộ
bộ phận
phận hoặc
hoặc toàn
toàn thể
thể sản
sản
phẩm
phẩm

Có thể
thể áp
áp dụng
dụng một
một số
số kỹ
kỹ thuật
thuật khác
khác nhau
nhau
trên
trên cùng
cùng một
một đối
đối ttợng
ợng
Yêu
Yêu cầu
cầu chuẩn
chuẩn bị
bị mẫu
mẫu đơn
đơn giản.
giản.
Thiết
Thiết bị
bị công
công cụ
cụ cơ
cơ động
động


đặc điểm ndt so với dt

Bản chất gián tiếp, cần đối chứng
Kết quả định tính, ít định lợng
Môi trờng làm việc không thuận lợi
Đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm


C¸c ph¬ng ph¸p
• Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p NDT
• C¸c ph¬ng ph¸p cã tÝnh bæ xung,
kh«ng lo¹i trõ hoÆc c¹nh tranh nhau :
- lo¹i vËt liÖu
- CÊu h×nh
- Giai ®o¹n
- Lo¹i bÊt liªn tôc


C¸c ph¬ng ph¸p

ng
i
t
s
e
Tap T

Acousti
c Micros
c o py

X-ray
Emissi
on

Ult
ras
on
ic
ge
a
k
a
e
L
x
u
Fl

ogra
phy
le
c
i
t
r
a
P
c
i
t
e
Magn

Micr
owav
e

Visual

Acous
tic

The
rm

ic
t
e
n
g
a
M

ur
s
a
Me

Lase
r

ts
n
e
em

t
n
a
r
t
ne
e
P
id
u
q
i
L

Replication
Inter
fer

Eddy

o m et
ry

Curr
ent


S¸u ph¬ng ph¸p NDT phæ biÕn
nhÊt
Visual (VT) Kiểm tra trực quan
Liquid Penetrant (PT) Kiểm tra thấm lỏng
Magnetic (MT) Kiểm tra từ tính
Ultrasonic (UT) Kiểm tra siêu âm
Eddy Current (ET) Kiểm tra dòng điện xoáy
X-ray (RT) Kiểm tra chụp phim


PHNG PHP VT
Kim tra trc quan
Lâu đời, phổ biến, hiệu quả nhất
Kiểm tra điều kiện bề mặt, hình
dạng, trùng khít, rò rỉ, bất liên tục bề
mặt
Cần điều kiện chiếu sáng tốt bề mặt
Yêu cầu thị lực, kỹ năng và kinh
nghiệm
Phân loại kỹ thuật: trực tiếp, từ xa,
mờ (translucent)


Visual Inspection
Công cụ gồm:ống
soi,ống nội soi, kính
phóng đại và gơng.

Hệ thống nội soi vô
tuyến xách tay với
chức năng zoom cho
phép kiểm tra các
bòn bể bình lớn, toa
xe bồn, các chi tiết
máy móc động cơ
Ngời máy tự hành cho
khó tiếp cận bên
phép quan sát các khu
trong...
vực nguy hiểm hoặc
kín bí nh lò phản ứng
hạt nhân,các tuyến đ


phơng pháp pt
Kế thừa phơng pháp dầu và phấn
trắng có từ những năm 1900 trong
ngành đờng sắt.
áp dụng cho vật liệu không xốp, không
thấm hút
p dng cho thộp, ng, nhụm, inox,..
Phát hiện các bất liên tục mở ra bề mặt


Nguyên lý pt
Tác dụng mao dẫn
Khả năng thấm - ớt của
chất lỏng
Sức căng bề mặt, độ nhớt

Cht lng cú th thm
vo khuyt tt m ra trờn
b mt


Quy tr×nh pt
• Lµm s¹ch, kh« bÒ mÆt kiÓm tra


Quy tr×nh pt
• ¸p dông, lu chÊt thÊm trªn bÒ mÆt:
thêi gian thÊm - dwell /penetration
time


Quy tr×nh pt
• Lo¹i bá chÊt thÊm d


Quy tr×nh pt
• ¸p dông chÊt hiÖn


Quy tr×nh pt
• KiÓm tra-quan s¸t c¸c chØ thÞ t¹o ra


Quy tr×nh pt
• Lµm s¹ch sau khi kiÓm tra-post
cleaning


C¸c ph¬ng ph¸p pt
• Hai ph¬ng ph¸p lín- dùa trªn ®iÒu kiÖn
quan s¸t :
- mµu nh×n thÊy ®îc
- mµu huúnh quang


Liquid Penetrant Inspection


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×