Tải bản đầy đủ

ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ NGỌC KHÁNH

1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Tên đề tài
ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô
TÔ NGỌC KHÁNH
Họ và tên sinh viên
Mã sinh viên
Chuyên ngành
Lớp
Hệ
Thời gian thực tập
Giảng viên hướng
dẫn

:
:

:
:
:
:
:

11130543

Chính Quy
Đợt II năm học 2016 – 2017

Hà Nội, tháng 5/2017
MỤC LỤC

2


3


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1
Bảng 1.2
Bảng 1.3
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8

Tình hình tổ chức lao động phân theo trình độ của Công ty TNHH
TM&DV ô tô Ngọc Khánh.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Hyundai Ngọc Khánh.
Tình hình kinh doanh năm 2012-2016 của Hyundai Ngọc Khánh.
Giá các loại xe thuộc dòng xe du lịch trong tháng 12 năm 2016 do
Hyundai Ngọc Khánh cung cấp.
Giá các loại xe thuộc dòng xe SUV, xe MVP trong tháng 12 năm


2016 do Hyundai Ngọc Khánh cung cấp.
Giá các loại xe thuộc dòng xe chuyên dụng, tải nhẹ trong tháng 12
năm 2016 do Hyundai Ngọc Khánh cung cấp.
Số lượng bán các dòng xe ô tô của Hyundai tại thị trường Việt Nam
từ 2012-2016.
Dự báo số lượng xe bán ra trong các dòng xe năm 2017 của Hyundai
Ngọc Khánh.
Tình hình bán xe ô tô theo các dòng xe của Hyundai Ngọc Khánh từ
năm 2012 – 2016.
Tình hình bán xe ô tô theo thị trường của Hyundai Ngọc Khánh từ
năm 2012 – 2016.
Tình hình bán xe ô tô theo hình thức bán hàng của Hyundai Ngọc
Khánh từ năm 2012 – 2016.

4


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1
Hình 1.2
Hình 1.3
Hình 2.1
Hình 2.2
Hình 2.3
Hình 2.4
Hình 2.5
Hình 2.6
Hình 2.7
Hình 2.8

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh.
Biểu đồ doanh thu bán hàng và CCDV ô tô tại Công ty TNHH
TM&DV ô tô Ngọc Khánh từ năm 2012-2016.
Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH TM&DV ô tô
Ngọc Khánh từ năm 2012-2016.
Hình ảnh chiếc xe Hyundai Sonata.
Hình ảnh chiếc xe Hyundai Santa Fe.
Hình ảnh chiếc xe Hyundai Porter (H-100).
Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh của Công ty TNHH TM&DV ô
tô Ngọc Khánh.
Biểu đồ số lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu
nguyên chiếc giai đoạn 2012-2016 của thị trường Việt Nam.
Biểu đồ sản lượng bán xe ô tô qua các năm 2012-2016 của
Hyundai Ngọc Khánh.
Biểu đồ số lượng xe bán ra và chỉ tiêu đề ra từ năm 2012-2016
của Hyundai Ngọc Khánh.
Doanh thu từ bán ô tô của Hyundai Ngọc khánh năm 2012-2016.

5


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1. Viết tắt tiếng Việt.

ST
T
1
2
3
4
5

Viết tắt tiếng Việt

Đầy đủ tiếng Việt

TNHH
TM&DV
CP
CCDV
CBCNV

Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại và dịch vụ
Cổ phần
Cung cấp dịch vụ
Cán bộ công nhân viên

2. Viết tắt tiếng Anh.

ST
T

Viết tắt tiếng Anh

Đầy đủ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

1

VAMA

Vietnam Automobile
Manufacturers Association

Hiệp hội các nhà sản
xuất ô tô Việt Nam.

2

CKD

Completely Knocked Down

Xe lắp ráp trong nước
với 100% linh kiện
được nhập khẩu.

New Completely Built-Up

Xe được sản xuất hoàn
toàn ở nước ngoài và
nhập khẩu nguyên
chiếc về Việt Nam.

3

New SBU

1.

6


LỜI MỞ ĐẦU
1) Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Bán hàng là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh
nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt
động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh
doanh của doanh nghiệp. Bán sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là
khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình tái
sản xuất của doanh nghiệp, theo đó các doanh nghiệp sau mỗi quá trình sản xuất
phải tiến hành việc bán sản phẩm để thu lại những gì đó bỏ ra và có lãi. Thông qua
hoạt động này, doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình. Ta thấy rằng không có tiêu dùng thì không có sản xuất. Quá trình
sản xuất trong nền kinh tế thị trường thì phải căn cứ vào việc bán được sản phẩm.
Hoạt động bán sản phẩm là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền, nhằm thực
hiện đánh giá giá trị hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt
động bán hàng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau và có liên quan chặt chẽ với
nhau: như hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng mạng lưới bán
hàng, tổ chức và quản lý hệ thống kho tàng, xây dựng chương trình bán.... Muốn cho
các hoạt động này có hiệu quả thì phải có những biện pháp và chính sách phù hợp để
đẩy nhanh tốc độ bán sản phẩm, đảm bảo cho hàng hoá của doanh nghiệp có thể tiếp
xúc một cách tối đa với các khách hàng mục tiêu của mình, để đứng vững trên thị
trường, chiến thắng trong cạnh tranh và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn
mạnh.
Thực tế hoạt động bán hàng ô tô tại Công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô
Ngọc Khánh trong những năm gần đây đang rất phát triển, doanh thu từ bán hàng và
cung cấp dịch vụ trong năm 2012 là trên 113 tỷ, 2013 là trên 140 tỷ, năm 2014 là
trên 240 tỷ, năm 2015 là trên 410 tỷ và năm 2016 là trên 350 tỷ. Trong đó doanh thu
bán ô tô chiếm tới 70% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, với số liệu 4 năm
gần đây có thể thấy doanh thu tăng theo từng năm và tăng đột biến vào năm 2015
nhưng vào năm 2016. Tình hình tăng đột biến vào năm 2015 là công ty đã áp dụng
các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng, làm cho vòng quay vốn nhanh
không bị ứ đọng hàng tồn kho nhiều và đây cũng là năm mà Hyundai Ngọc Khánh
thay máu hoàn toàn hướng tới đón đầu các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt
7


Nam sắp ký kết có liên quan tới mặt hàng ô tô. Nhưng việc áp dụng các biện pháp
thúc đẩy hoạt động bán hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng bởi các
chính sách nhà nước, đội ngũ phòng kinh doanh còn chưa ổn định cũng như trình độ
nhân viên còn yếu kém…Chính vì còn gặp nhiều khó khăn cũng như hạn chế khi áp
dụng các biện pháp thúc đẩy bán hàng ô tô tại công ty mà chi phí cho hoạt động thúc
đẩy cũng rất tốn kém chiếm khoảng 5% doanh thu, làm cho lợi nhuận của doanh
nghiệp không đạt được như chỉ tiêu đề ra trong các năm 2015 và 2016.
Đối với Hyundai Ngọc Khánh, đẩy mạnh hoạt động bán xe ô tô và tăng cường
hoạt động dịch vụ là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Từ những lý do trên em nhận
thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại
Công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh, em xin được chọn đề tài:
“Đẩy mạnh bán hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc
Khánh” để thực hiện chuyên đề Thực tập của mình.
Từ việc tìm hiểu về Hyundai Ngọc Khánh, chuyên đề Thực tập đi sâu nghiên
cứu phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh trong công tác bán xe ôtô và hoạt động
dịch vụ trong giai đoạn 2012 - 2016. Trên cơ sở đó chuyên đề đưa ra một số giải
pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán sản phẩm của Công ty.
2) Tổng quan các công trình khoa học đã được công bố liên quan tới đề tài:

Bắt kịp xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp công
ty trong nước của chúng ta đã bắt đầu chú trọng tới các giải pháp để nhằm thúc đẩy
hoạt động kinh doanh và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như các giải
pháp để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Với nền kinh tế thị trường mở
cửa các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong đó các công ty
thương mại đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải đó là tình hình tiêu thụ sản phẩm
rất chậm, do có nhiều mặt hàng thay thế cũng như nhiều công ty đối thủ cạnh tranh.
Chính vì vậy mà trong những năm gần đây rất nhiều các công trình khoa học đã
được viết ra để nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ
trong các công ty cũng như doanh nghiệp thương mại.
Điển hình trong các công trình nghiên cứu có rất nhiều các công trình nghiên
cứu về các công ty thương mại kinh doanh ô tô, một mặt hàng mà Việt Nam chỉ có
thể gia công lắp đặt chứ chưa làm chủ được các công nghệ để chính thức tạo ra một
sản phẩm hoàn chỉnh mang thương hiệu của Việt Nam. Chính vì vậy mà các công
trình khoa học chủ yếu chú trọng tới việc đẩy mạnh tiêu thụ ô tô tại các công ty
8


thương mại, giúp các công ty đạt được doanh thu đã đề ra cũng như cạnh tranh được
với các công ty đối thủ trong và ngoài nước.
Một trong các công trình có luận văn tốt nghiệp của Ông Nguyễn Đình Sơn với
đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ô tô tại Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng”.
Đề tài gồm 3 chương
 Chương 1: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng của
doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
 Chương 2: Thực trạng công tác tiêu thụ xe ô tô và chất lượng dịch vụ
sau bán xe của Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng.
 Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh
Toyota Giải Phóng.
Đề tài nêu ra các nội dung lý thuyết liên quan tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm
như:
 Thực chất yêu cầu và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh

nghiệp.
 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu sản phẩm của các doanh
nghiệp.
 Nội dung cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
Sau khi đưa ra nội dung lý thuyết liên quan đề tài tiếp tục đi vào phân tích chi
tiết từng nội dung lý thuyết gắn với thực tiễn của doanh nghiệp. Từ thực trạng hiện
tại của Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng đề tài đưa ra giải pháp nhằm khắc
phục những khó khăn hiện tại và đưa ra giải pháp dài hạn để Toyota Giải Phóng tiếp
tục kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra cho các năm tới.
Dựa trên những gì đề tài đã phân tích và đánh giá em đã đưa ra nội dung phân
tích mà đề tài của tác giả Ông Nguyễn Đình Sơn chưa phân tích tới, để nhằm tìm
hiểu sâu hơn về những vấn đề liên quan tới bán hàng mà Công ty TNHH TM&DV ô
tô Ngọc Khánh nơi em đang thực tập đang tồn tại.
3) Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
 Mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về bán hàng ô tô tại công ty

kinh doanh ô tô và phân tích thực trạng bán hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại
& dịch vụ ô tô Ngọc Khánh, chuyên đề đề xuất hệ thống các giải pháp đẩy mạnh bán
hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh đến năm
2020.
 Nhiệm vụ nghiên cứu :
9


- Nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản và sự cần thiết phải đẩy mạnh bán

hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
- Phân tích, đánh giá thực trạng bán hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại
& dịch vụ ô tô Ngọc Khánh từ 2012-2016.
- Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh bán hàng ô tô tại công ty
TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh đến năm 2020.
4) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
• Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản và thực trạng bán hàng ô tô tại
công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
• Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng bán xe ô tô tại công ty TNHH


thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
Về thời gian : Nghiên cứu thực trạng bán xe ô tô tại công ty TNHH thương

mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh từ 2012-2016 và đề xuất giải pháp đẩy mạnh
bán hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh đến
năm 2020.
5) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu của
luận văn là phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngoài
ra, còn sử dụng các phương pháp của khoa học kinh tế là phương pháp phân tích gắn
với tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, gắn lý luận với thực tiễn.
6) Kết cấu luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài
được kết cấu thành 3 chương :
Chương 1 : Những vấn đề cơ bản và sự cần thiết phải đẩy mạnh bán hàng ô tô tại
công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
Chương 2 : Thực trạng bán hàng ô tô tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô
Ngọc Khánh.
Chương 3 : Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh bán hàng ô tô tại Công ty TNHH
thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh đến năm 2020.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY
MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô TÔ NGỌC
KHÁNH.
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
TM&DV Ô TÔ NGỌC KHÁNH.
10


 Giới thiệu công ty.


Tên công ty: Công Ty TNHH TM &DV ô tô Ngọc Khánh.Tên giao dịch: NGOCKHANH AUTO SERVICE AND TRADINGTên viết tắt: NGOCKHANH AUTO CO., LTDGiám đốc: Ông Nguyễn Danh Vĩ.Ngày thành lập và đi vào hoạt động: tháng 12 năm 2002.Ngày cấp giấy phép kinh doanh: 31/10/2002Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn.Lĩnh vực kinh doanh: Bán các sản phẩm của Hyundai và cung cấp các dịch vụ
liên quan.

• Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, ngõ 99, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.
• Mã số thuế: 0101306756
• Điện thoại: (04) 37556408

Fax: (04) 37556409

♦ Lô gô công ty

 Quá trình ra đời và phát triển của công ty.
Kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, kéo theo nó là sự
phát triển của thị trường Việt Nam ngày càng sôi động và đầy tính cạnh tranh. Nhận
thấy được điều đó, nhà nước đã khuyến khích phát triển nền kinh tế với 5 thành
phần kinh doanh cơ bản, dưới 3 hình thức chủ yếu chính trong hoạt động sản xuất
kinh doanh là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất.
Cùng với công cuộc đổi mới này, luật doanh nghiệp tư nhân được ban hành ngày
21/12/1990 đã tạo hành lang pháp lý cho nhiều tập thể cá nhân có khả năng về vốn,
về khoa học công nghệ kỹ thuật. Trong điều kiện thuận lợi sẵn có đó, Công ty
11


TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh là công ty cổ phần được thành lập và đi vào hoạt
động vào tháng 12 năm 2002 theo giấy phép kinh doanh số 0102006855 do sở kế
hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 31/10/2002.
Giai đoạn từ 10/2002 đến 8/2006 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty:
 Kinh doanh xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
 Kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng.
Giai đoạn từ 08/2006 đến nay, Công ty Ngọc Khánh được chính thức được bổ
nhiệm là đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của
công ty:
 Kinh doanh xe ô tô Hyundai du lịch nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp
tại Việt Nam.
 Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ :
• Cung cấp các loại xe Hyundai du lịch nhập khẩu nguyên chiếc.
• Bảo hành, bảo dưỡng các xe ô tô du lịch hiệu Hyundai theo tiêu
chuẩn toàn cầu của Hãng Hyundai.
• Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe Hyundai.
• Cung cấp phụ tùng chính hiệu Hyundai.
• Ngoài ra còn một số lĩnh vực kinh doanh khác.
Do mới được thành lập và là một doanh nghiệp trẻ nên Công ty TNHH
TM&DV ô tô Ngọc Khánh gặp phải rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất và đội ngũ
cán bộ công nhân viên chưa nhiều, khách hàng đến với công ty cũng chưa đáng kể.
Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty đã hết sức khắc phục những trở ngại đó, không ngừng
chăm lo, nâng cao đời sống của công nhân viên, năng động, học hỏi sáng tạo,
thường xuyên thay đổi cách chiến lược kinh doanh, tạo cho Công ty có một hướng
đi riêng phù hợp và bắt nhịp với xu thế phát triển của thị trường trong nước.
Trong những năm qua, mặc dù mới đi vào kinh doanh nhưng Công ty đã có
những bước đi đáng kể trong khâu kế toán và kinh doanh. Hiện nay, Công ty cũng đã
có một số khách hàng thường xuyên. Đây là tiền đề, là điều kiện then chốt để Công
ty đứng vững, ngày càng phát triển và lớn mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt doanh
thu của Công ty liên tục tăng trong những năm gần đây và Công ty đang từng bước
12


tiến sâu hơn. Trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế WTO.
Cùng với sự phát triển của thị trường và đất nước, Công ty đã đề ra chiến lược
cụ thể cho sự phát triển của mình trong những năm tiếp theo: Phát huy những lợi thế
có sẵn để phục vụ khách hàng tốt hơn, có chiến lược Marketing phù hợp, tạo điều
kiện việc làm ổn định cho công nhân viên tăng cường đội ngũ cán bộ công nhân
viên, khuyến khích các sáng kiến trong tiêu thụ của công nhân viên, đưa Công ty
ngày càng vững mạnh với số lợi nhuận những năm sau cao hơn năm trước.
1.1.1

Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh.

 Chức năng:
Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh là đơn vị kinh doanh và hạch toán
độc lập theo pháp lệnh thống kê, kế toán Việt Nam.
Được thành lập từ tháng 12 năm 2002 hoạt động với 3 chức năng:
 Giới thiệu và bán ô tô.
 Bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa.
 Cung ứng phụ tùng chính hiệu Hyundai.
 Nhiệm vụ:
Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh kinh doanh và hoạt động trên lãnh
thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì vậy mà công ty phải chấp
hành, tuân thủ hoàn toàn luật pháp của Việt Nam. Ngoài việc tuân thủ luật pháp
Hyundai Ngọc Khánh còn phải có nhiệm vụ với khách hàng, xã hội và với chính
Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh cụ thể là:
-

Các loại hàng hóa mà Công ty kinh doanh buôn bán đạt chất lượng cao nhằm hục vụ
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của thị trường.

-

Công ty phải kinh doanh buôn bán theo đúng qui định của pháp luật, không kinh
doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm.

-

Công ty phải xây dựng được chiến lược, kế hoạch phát triển hàng năm và dài hạn
cho mình.

-

Thực hiện kí kết các hợp đồng kinh tế trong phạm vi pháp luật cho phép.

-

Thực hiện nghĩa vụ giao nộp ngân sách và các chính sách đối với người lao động
theo qui định của bộ luật lao động và của cơ quan quản lý Nhà nước.
13


-

Thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường, an ninh,
quốc phòng…
1.1.2

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh.

Hình 1.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh.
Tính tới thời điểm cuối tháng 12 năm 2016 thì số lượng lao động của toàn
Công ty TNHH TM & DV ô tô Ngọc Khánh là 75 người, có trách nhiệm quản lý
các phòng ban, giám sát trực tiếp đến quá trình phát triển của Công ty trong đó có:
 Một giám đốc.
 Một phó giám đốc.
 Trưởng phòng (5 người), phó phòng (5 người - phòng kinh doanh), 65 nhân
viên các phòng.
Trong đó :
-

Phòng kinh doanh có 34 người bao gồm: Trưởng phòng, phó phòng, nhân
viên kinh doanh.

-

Phòng tổ chức hành chính có 13 người bao gồm: trưởng phòng, nhân viên
phòng.

-

Phòng kỹ thuật gồm có 14 người bao gồm: trưởng phòng, nhân viên phòng.
14


-

Phòng kế toán gồm có 9 người bao gồm: kế toán trưởng, kế toán viên.
Phòng bảo vệ gồm có 5 người.

Để đáp ứng yêu cầu của công việc, đòi hỏi lao động có trình độ tay nghề phù
hợp với công việc, Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo
nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong Công ty như tạo điều kiện cho
nhân viên phòng kế toán tham gia các lớp học về các phần mềm kế toán mới. Bên
cạnh đó có đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cũng không ngừng học tập, trau dồi
kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao trình độ để theo kịp yêu cầu công việc.
Bảng 1.1: Tình hình tổ chức lao động phân theo trình độ của Công ty TNHH
TM&DV ô tô Ngọc Khánh.
2015
CHỈ
TIÊU

Số lượng
(Người)

2016
(%)

Số lượng
(Người)

So sánh
(%)

Số lượng
(Người)

(%)

Đại học

40

50

50

50,51

10

0,51

Cao đẳng

25

31,25

29

29,29

4

-1,96

Trung cấp

15

18,75

20

20,20

5

1,45

Tổng

80

100

99

100.00

19

0.00

(Nguồn: phòng kế toán Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh)
Qua hai năm ta thấy tình hình cơ cấu lao động phân theo trình độ của đơn vị có
thay đổi tích cực, số lượng lao động trình độ đại học năm 2016 tăng so với năm
2015, số lượng lao động trình độ cao đẳng và số lượng lao động ở trình độ trung cấp
cũng thay đổi theo chiều hướng phù hợp với yêu cầu của Công ty.
 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các

phòng ban, bộ phận trong công ty.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức cũng như quy mô, Công ty đã tổ chức bộ máy
quản lý một cách tương đối phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo và kiểm tra.
Đứng đầu là Giám đốc giữ vai trò lãnh đạo chung toàn bộ hoạt động của Công ty.
Giúp cho giám đốc là các phó giám đốc có thể nắm bắt được tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty.
15


 Giám đốc: Là đại diện pháp nhân cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
có quyền và nghĩa vụ cao nhất trong Công ty, là người chịu trách nhiệm trước cơ
quan quản lý Nhà nước, quyết định mọi thủ tục hay định hướng phát triển của Công
ty.
 Phó giám đốc công ty: Là người giúp việc cho Giám đốc, thay mặt cho Giám đốc
điều hành các hoạt động của Công ty khi cần thiết, có trách nhiệm quản lý các
phòng ban, giám sát trực tiếp đến quá trình phát triển của Công ty. Thẩm định các dự
án phát triển thị trường hay xúc tiến bán hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế cung cấp
hàng hóa, tổ chức điều hành các phòng ban hoạt động hiệu quả và hợp lý nhất.
 Phòng kinh doanh: Làm nhiệm vụ chủ yếu tìm nguồn hàng, thực hiện các chiến
lược bán hàng, kinh doanh, báo giá cho khách hàng, soạn thảo các hợp đồng kinh tế,
tìm hiểu và phân tích nhu cầu thị trường, phát triển các dịch vụ mới, đồng thời cung
cấp đầy đủ thông tin về thị trường, mở rộng thị trường, để từ đó đặt kế hoạch sẽ
nhập mặt hàng gì, sản xuất mặt hàng gì…Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn
và dài hạn cho Công ty thông qua sự chỉ đạo của Giám đốc.
 Phòng tổ chức hành chính: Phụ trách các vấn đề liên quan đế nhân sự của Công ty
như tuyển chọn, bố trí nhân sự theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh sao cho hợp
lý, hiệu quả nhất, lập các kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhân viên, giải quyết các
công tác về thủ tục hành chính, có trách nhiệm tiếp khách, chăm sóc khách hàng chu
đáo, thực hiện các chính sách với người lao động…
 Phòng kỹ thuật: Làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng các mặt hàng Công ty nhập về
và bán ra, kiểm tra các sản phẩm của Công ty sản xuất, tư vấn kỹ thuật và bảo hành
sản phẩm cho khách hàng…
 Phòng tài chính kế toán: Thực hiện công tác hạch toán kế toán và công tác tài chính
của Công ty. Cụ thể là thực hiện việc ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời
và hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty,
tổng hợp các số liệu, lập các báo cáo tài chính theo định kỳ, phân tích kết quả hoạt
động kinh doanh, tình hình công nợ, tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty trong
các kỳ báo cáo. Thực hiện chế độ thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của
Nhà nước, quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn,theo dõi hàng nhập xuất của Công
ty. Cung cấp đầy đủ các thông tin tài chính kế toán cho Giám đốc, Phó Giám đốc,
chi cục thuế, kiểm toán viên…khi cần thiết. Giúp Giám đốc nắm bắt được toàn bộ
quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
16


 Phòng Bảo vệ: Có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong và xung quanh Công ty,
đồng thời bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.
Mỗi bộ phận, phòng ban đều cố gắng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của
mình và khi cần thiết, họ phối hợp với nhau, để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công
ty.
1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc
Khánh trong 5 năm gần đây (2012-2016).
1.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2012 – 2016.
Tính đến hết tháng 12/2016, tổng số xe công ty bán ra thị trường là hơn 11.500
xe, tổng số xe vào bảo dưỡng sửa chữa tại xưởng dịch vụ đạt hơn 98.500 lượt mặc
dù công ty mới thành lập vào năm 2002 .
Các loại xe công ty đang cung cấp cho thị trường gồm các dòng:
 Xe du lịch.
 Xe SUV, xe MVP.
 Xe chuyên dụng, tải nhẹ.

Trong đó 2 dòng xe bán chạy nhất là dòng xe du lịch và dòng xe SUV, xe MVP
trong đó có 2 loại xe đó là Hyundai Sonata và Hyundai Creta. Trong dịp Tết Ất Mùi
2015 2 loại xe này thường xuyên cháy hàng, xe về showroom đến đâu bán hết đến
đấy. Khách hàng muốn có xe phải đặt hàng trước, Riêng xe Sonata và Elantra trong
dòng xe du lịch khách hàng phải đặt hàng trước Tết và sau Tết mới có hàng. Năm
2015 hai dòng xe du lịch và dòng xe SUV, xe MVP sẽ vẫn là những sản phẩm chiến
lược của Hyundai trên toàn cầu. Mỗi lần nhập xe từ nhà máy về thường từ 14 chiếc
trở lên. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2014 chiếc xe Hyundai Sonata thế hệ 2014
được ra mắt thì nó luôn là chiếc xe bán chạy nhất và liên tục phá vỡ kỉ lục bán hàng
của mình. Lần đầu tiên một chiếc xe vượt ngưỡng 100 chiếc xe bán ra trong một
tháng. Đúng một năm sau Sonata trở thành hiện tượng của thị trường ôtô Việt Nam
khi bán ra được hơn 10.000 chiếc trong đó Hyundai Ngọc Khánh là đại lý bán nhiều
nhất với 235 chiếc trong tổng số các đại lý của Hyundai Thành Công trên toàn quốc.
Đây quả là một con số ấn tượng đối với các đại lý Hyundai Việt Nam. Sở dĩ xe ô tô
Hyundai Sonata được ưa chuộng vì nó ít hao xăng, giá cả cạnh tranh so với những
xe đa dụng cùng loại. Mặt khác xe vừa có thể dùng cho sinh hoạt gia đình, lại vừa có
17


thể phục vụ cho mục đích kinh doanh. Là sản phẩm có chất lượng uy tín toàn cầu, ô
tô Hyundai Sonata không chỉ nổi trội ở chất lượng mà còn ở kiểu dáng tuyệt đẹp với
phong cách trang nhã, hoàn hảo về thiết kế, tính năng hoạt động thông minh và có
độ tin cậy cao. Nhờ vậy, kể từ khi xe ô tô Hyundai Sonata ra đời năm 2014 và được
giới thiệu vào tháng 9 năm 2004, ô tô Hyundai Sonata được ưa chuộng trên thế giới
và được khách hàng chấp nhận. Còn ở Việt Nam xe ô tô Hyundai Sonata đã trở
thành quả bom tấn vì bán chạy chưa tưng thấy. Trong năm 2015 vừa qua như dự
đoán, những chiếc xe Hyundai Sonata vẫn là sản phẩm chủ chốt của Hyundai Ngọc
Khánh, chiếm 60% tổng số xe bán ra của công ty. Mặc dù những chiếc xe Hyundai
Genesis Coupe là sản phẩm chiến lược của Hyundai trên toàn cầu nhưng ở thị
trường Việt Nam giá xe ô tô Hyundai Genesis Coupe là khá cao với 49.000$ cho
chiếc Genesis Coupe. Do vậy Hyundai Ngọc Khánh chỉ đặt chỉ tiêu 5 chiếc/tháng.
Trong 2 dòng xe là dòng xe du lịch và dòng xe SUV, xe MVP thì các xe khác
vẫn bán được nhưng số lượng khiêm tốn, ví dụ như các xe I10, I20 và I30 riêng
dòng xe chuyên dụng, tải nhẹ bán rất chậm. Thị trường của Hyundai Ngọc Khánh là
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Khách hàng rất đa dạng, bao gồm: các
cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, các Bộ, các ngành và các Đại sư quán các nước.
Trong đó thị trường Hà Nội chiếm đến 70% doanh số bán ra. Hà Nội là thị trường
lớn, dân số đông, có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, là nơi đặt trụ sở của
các Bộ, các ngành nên nhu cầu về xe ôtô là rất lớn. Mặt khác số người giàu ở Hà
Nội ngày càng tăng lên nhanh chóng, cho nên nhu cầu về sử dụng ô tô gia đình là rất
cao. Công ty TM&DV ô tô Ngọc Khánh có đội ngũ bán hàng đông đảo với 34 nhân
viên phòng kinh doanh được đào tạo bài bản, giỏi nghiệp vụ, năng động và chuyên
nghiệp. Điều đó đã góp phần không nhỏ để đưa Hyundai Ngọc Khánh trở thành một
trong các đại lý Hyundai xuất sắc nhất Việt Nam với doanh số bán cao nhất cả nước.

Bảng 1.2: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Hyundai Ngọc Khánh.
Đơn vị: 1000 đồng

STT
1
2

Chỉ tiêu
Doanh thu bán
ô tô
Doanh thu

2012
79.116.164
33.906.927

2013

2014

2015

2016

103.261.17
7
44.254.790

100.157.03
0
42.924.441

290.724.50
0
124.596.21

388.496.37
3
166.498.44

18


cung cấp dịch
vụ
Tổng cộng

113.023.09
1

147.515.96
7

143.081.47
1

4

5

415.320.71
5

554.994.81
8

(Nguồn: phòng kế toán Công ty TM&DV ô tô Ngọc Khánh)
Với những dòng sản phẩm chủ chốt tung ra tại thị trường Hyundai Ngọc
Khánh đã làm tăng doanh thu một cách đột biến vào năm 2015 lên tới 415 tỷ trong
đó doanh thu bán hàng là 290 tỷ, tăng 70% so với năm 2014 một con số rất đáng
ngưỡng mộ khi dòng xe Hyundai Sonata thế hệ 2014 ra đời. Không chỉ có vậy về
mặt kinh doanh thiết bị phụ tùng, phụ kiện và nội thất ô tô. Hoạt động kinh doanh ô
tô đạt doanh số cao đã giúp cho việc kinh doanh thiết bị phụ tùng, phụ kiện và nội
thất ô tô luôn hoàn thành chỉ tiêu đề ra của công ty. Khách hàng khi đến mua xe mới
đều muốn mua thêm bộ phụ kiện, lắp thêm nội thất để làm cho xe sang trọng hơn,
tiện nghi hơn. Việc kinh doanh thiết bị phụ kiện, nội thất phụ thuộc rất lớn vào hoạt
động kinh doanh ô tô. Nếu ô tô bán được nhiều thì phụ kiện nội thất cũng bán được
nhiều. Do vậy bộ phận kinh doanh thiết bị phụ tùng, phụ kiện và nội thất ô tô cũng
có 2 chiến dịch lớn trong năm cùng với 2 chiến dịch của phòng kinh doanh ô tô là
chiến dịch mùa hè và chiến dịch cuối năm. Trong chiến dịch, bộ phận kinh doanh
thiết bị phụ tùng, phụ kiện tăng chỉ tiêu doanh số bình quân cho mỗi nhân viên là 2
tỷ/tháng, cộng tháng bình thường là 300tr/tháng. Ngoài ra bộ phận kinh doanh thiết
bị phụ kiện, phụ tùng nội thất ô tô còn cung cấp cho các gara ô tô bên ngoài khi họ
có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng của Hyundai.
Dịch vụ sau bán hàng của Hyundai Ngọc Khánh có uy tín rất cao nên có nhiều
khách hàng ở rất xa như Lạng Sơn, Thanh Hóa khi đi công tác xa tại Hà Nội cũng
tranh thủ đưa xe vào Hyundai Ngọc Khánh để bảo dưỡng, sửa chữa. Chính bởi điều
đó mà doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cũng rất lớn chiếm tới 30% doanh
thu trong các năm. Tại xưởng sửa chữa của Hyundai Ngọc Khánh trong các năm gần
đây, các cầu trục luôn kín xe, nhân viên phòng dịch vụ luôn làm việc hết công xuất.
Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, công ty phải làm việc đến hết 29 Tết âm lịch
mới được nghỉ Tết. Xe của khách hàng khi đến bảo dưỡng sẽ được kiểm tra kĩ
lưỡng, cẩn thận và được thay thế phụ tùng của chính hãng nên đảm bảo kéo dài tuổi
thọ của xe. Các cố vấn dịch vụ sẽ điều hành mọi việc, khách hàng khi mang xe đến
bảo dưỡng chỉ cần gặp cố vấn dịch vụ để yêu cầu mở lệnh bảo dưỡng, sửa chữa và
19


đúng giờ hẹn đến lấy xe và thanh toán tiền. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 lượt
xe đến bảo dưỡng tại xưởng của Hyundai Ngọc Khánh. Hoạt động dịch vụ hiệu quả
hỗ trợ rất đắc lực cho hoạt động bán hàng của phòng kinh doanh.
1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 5 năm gần đây.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh được thành lập ngày
31/10/2002 thành lập sớm nhất khi các dòng xe du lịch mang thương hiệu Hyundai
có mặt tại thị trường Việt Nam từ những thời gian đầu và là đại lý uỷ quyền của
Hyundai Thành Công. Công ty luôn tự hào là đại lý Hyundai lớn nhất miền Bắc về
quy mô, nhân sự, trang thiết bị hiện đại.
Qua hơn mười năm hoạt động, với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ
công nhân viên dày dặn kinh nghiệm, Hyundai Ngọc Khánh đã tham gia nhiều hoạt
động lớn nhỏ trên lĩnh vực của ngành ô tô, từng bước chuyên nghiệp hóa kinh
doanh, xây dựng mô hình tổ chức hoàn thiện, hướng tới mục tiêu trở thành doanh
nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực cung cấp xe hơi. Doanh thu ngày càng tăng theo
chiều hướng tốt, kéo theo quy mô cũng như số lượng nhân viên trong Công ty cũng
ngày càng tăng lên, cổ đông tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của công ty, cùng
nhau thực hiện mục tiêu chung là đưa Công ty ngày càng phát triển.
Hyundai Ngọc Khánh lấy hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu phấn đấu, từ đó
xem xét đến các phương án kinh doanh, quan tâm tới việc tổ chức bán hàng hóa trên
thị trường. Với phương châm “Lấy chữ tín làm đầu”, Công ty đã phát huy được nội
lực của mình, hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hàng của Công ty ngày càng
được khách hàng biết đến và quan tâm.
Vì xác định đúng hướng về nội dung kinh doanh nên bằng những chiến lược
thị trường, chiến lược bán hàng Công ty đã và đang mở rộng thị trường theo chiều
sâu, đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt trong việc tổ chức thị trường và hoạt động
kinh doanh của Hyundai Ngọc Khánh. Công ty đã và đang cố gắng tăng cường phát
triển cơ sở vật chất kỹ thuật áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến, cải tiến phương
thức bán hàng, có chính sách khuyến khích sức mua của người tiêu dùng như
khuyến mại, chiết khấu thương mại, lắp đặt và bảo hành cho khách hàng các mặt
hàng của Công ty để bảo đảm tốt hoạt động bán hàng của toàn Công ty.
Chính vì vậy trong những năm gần đây tình hình tài chính của công ty ngày
càng tốt hơn thể hiện qua những chỉ tiêu tài chính đang có xu hướng tốt hơn, quy mô
20


tài sản tăng lên. Tình hình tài chính có tiến bộ rõ nét, công ty đang hoạt động mang
lại hiệu quả kinh doanh cao. Và Hyundai Ngọc Khánh đã luôn là trong top các đại lý
có số lượng xe bán nhiều nhất trong nhiều năm qua. Đó là một thành công đáng ghi
nhận của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty Để phân tích hiệu quả hoạt
động của Hyundai Ngọc Khánh từ 2012 đến 2016 một cách tổng thể em sử dụng các
chỉ tiêu lấy trong báo cáo tài chính dưới đây:
Bảng 1.3: Tình hình kinh doanh năm 2012-2016 của Hyundai Ngọc
Khánh.
Đơn vị: 1000 đồng

Năm
2012

2013

2014

2015

2016

Doanh thu
bán hàng và
CCDV

113.023.091,01

147.515.966,57

143.081.470,52

415.320.714,89

554.994.817,89

Tổng lợi
nhuận trước
thuế

6.625.744,16

10.959.334,99

9.757.355,72

23.925.564,61

23.941.496,61

Lợi nhuận
sau thuế

5.300.595,33

8.767.467,99

7.805.884,58

19.140.451,69

19.153.197,29

Chỉ tiêu

(Nguồn: phòng kế toán Công ty TM&DV ô tô Ngọc Khánh)
Hyundai Ngọc Khánh tuy chỉ là đại lý uỷ quyền của Hyundai Thành Công
nhưng có doanh thu và
Qua bảng số liệu có thể thấy rõ hơn về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
của Hyundai Ngọc Khánh là tăng qua các năm từ năm 2012-2016 nhưng trong năm
2015 và 2016 thì doanh thu lại tăng một cách đột biến so với các năm trước, điều
này được thể hiện một cách rõ ràng hơn khi nhìn vào “Biểu đồ doanh thu Công ty
TNHH TM&DV Ngọc Khánh từ năm 2012-2016”.

21


Đơn vị: 1000 đồng

Hình 1.2: Biểu đồ doanh thu bán hàng và CCDV ô tô tại Công ty TNHH
TM&DV ô tô Ngọc Khánh từ năm 2012-2016.
Doanh thu năm 2015 và 2016 tăng một cách đột biến so với các năm trước là
do cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Công ty đã áp dụng các công nghệ khoa học
mới trong quản lý cũng như đã nghiên cứu đưa ra các biện pháp để cải thiện khâu
bán sản phẩm. Chính vì vậy mà doanh thu tăng một cách đột biến vượt chỉ tiêu
doanh thu đã đề ra, không chỉ có việc thay đổi từ phía Công ty TNHH TM&DV
Ngọc Khánh mà có một yếu tố cũng ảnh hưởng rất lớn đó là từ nhà cung cấp sản
phẩm đó là từ phía Hyundai. Hyundai đã tìm hiểu thị trường, cũng như nhu cầu tiêu
dù g xe ô tô rất kỹ và đã đưa ra một thế hệ xe mới cải tiến hơn so với thế hệ xe cũ đã
lỗi mốt và không còn được ưa chuộng. Dòng xe đó chính là Hyundai Sonata thế hệ
2014 được ra mắt vào tháng 9 năm 2014 và được người tiêu dùng đón nhận rất nhiệt
tình và làm thị trường xe ô tô Việt Nam trở lên sôi động trở lại sau những năm khó
khan do thuế nhập khẩu đánh quá cao làm đội giá những chiếc xe ô tô lên rất lớn.
Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh có doanh thu tăng theo từng năm,
không chỉ tăng mà còn có những năm tăng đột biến nhưng trái ngược với doanh thu
thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lại không tăng đều theo các năm, có sự biến động
rất chênh lệch cho thấy rằng công ty đang gặp một vấn đề trong việc quản lý chi
tiêu, các hoạt động đầu tư. Cụ thế hơn thì có thể thấy dưới biểu đồ thống kê lợi
nhuận sau thuế của các năm từ 2012-2016.

22


Đơn vị: 1000 đồng

Hình 1.3: Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH TM&DV ô tô
Ngọc Khánh từ năm 2012-2016.
Qua biểu đồ ta thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty Hyundai Ngọc Khánh tăng
đều theo các năm chỉ trừ có năm 2014 là bị thụt giảm. Đặc biệt là từ 2012 đến 2013
và từ 2015 đến 2016, doanh thu năm 2012 đạt trên 5,3 tỷ đồng, năm 2013 đạt trên
8,7 tỷ đồng, năm 2015 đạt trên 19,14 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận cũng tăng năm
2016 đạt trên 19.15 tỷ đồng. Xét về tốc độ tăng lợi nhuận của Công ty trong 5 năm
gần thì thấy năm 2013 và năm 2015 là những năm có tốc độ tăng lợi nhuận rất
nhanh so sới năm liền sau, như năm 2013 tăng hơn 60% so với năm 2012 còn năm
2015 thì tăng hơn 170% so với năm 2014. Duy chỉ có năm 2014 thì lợi nhuận giảm,
và giảm 11% so với năm 2014. Năm 2014 là năm có nhiều biến động trong 5 năm
gần đây với ngành ôtô Việt Nam do những thay đổi về chính sách của Chính Phủ.
Về kinh tế vĩ mô năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó
khăn nhất và đang bước vào thời kì phục hồi. Song song với đó, Chính phủ cũng
đang tích cực đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một yếu tố khác ảnh hưởng đến Công ty TNHH TM&DV ô tô
Ngọc Khánh thị trường ô tô trong nước là chính sách lãi suất trong năm 2014. Với
mặt bằng lãi suất thấp và ổn định, nhu cầu tín dụng ô tô cũng tăng trưởng mạnh kéo
theo sự phát triển của ngành ô tô trong nước. Trong năm 2015, thuế nhập khẩu xe ô
tô nguyên chiếc sẽ tiếp tục giữ nguyên mức 50% như năm 2014 trước khi giảm
xuống mức 40% trong năm 2016 và về 0% trong năm 2018. Vì vậy, người tiêu dùng
23


sẽ có xu hướng hoãn tiêu dùng và kì vọng vào xe giá rẻ trong những năm tiếp theo,
khiến cho phân khúc xe nhập khẩu nguyên chiếc sẽ tăng trưởng chậm trong năm
2014.
1.3 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ
TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô TÔ NGỌC KHÁNH.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu
bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế quản lý rất sâu vào hoạt động sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các
quyết định của mình. Quan hệ giữa các ngành là quan hệ dọc được kế hoạch hoá
bằng chế độ cấp phát, giao nộp sản phẩm, hiện vật. Hoạt động bán hàng chủ yếu là
giao nộp sản phẩm cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do Nhà nước định sẵn. Chỉ
cần đạt chỉ tiêu sản xuất do Nhà nước giao cho còn sản phẩm có bán được hay
không doanh nghiệp không cần biết, điều này dẫn đến tình trạng thụ động trong tiêu
thụ sản phẩm.
Ngày nay, trong cơ chế thị trường doanh nghiệp phải tự quyết định 3 vấn đề
trọng tâm, đó là: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và sản xuất như thế nào? Vì thế ,
quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra theo chiều: Đầu ra -> Đầu vào -> Sản xuất. Do
vậy, bán sản phẩm là vấn đề sống còn đối với mối doanh nghiệp. Từ kế hoạch tiêu
thụ mới có thể hoạch định ra các kế hoạch mua sắm các yếu tố đầu vào, thuê mướn
nhân công và tổ chức quá trình sản xuất một cách cụ thể.
Bán sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Khi sản phẩm của doanh nghiệp được bán, tức là nó được người tiêu dùng chấp
nhận để thoả mãn một nhu cầu nào đó. Sức bán sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện
uy tín của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu của khách
hàng và sự cần thiết của các hoạt động dịch vụ. Nói cách khách, bán sản phẩm phản
ánh đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
Bán sản phẩm là những tiền đề giúp doanh nghiệp có được dự đoán cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Qua bán sản phẩm, các doanh nghiệp dự đoán được nhu
cầu tiêu dùng của xã hội nói chung và từng khu vực nói riêng đối với từng loại sản
phẩm. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ xây dựng được kế hoạch phù hợp, nhằm
đạt được hiệu quả cao nhất.

24


Hơn nữa, hoạt động bán sản phẩm trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp
phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường. Muốn giành được
thắng lợi trong cạnh tranh doanh nghiệp phải có các chính sách bán linh hoạt, mềm
dẻo, luôn có sự thay đổi, hoàn thiện hơn so với các đối thủ khác.
Xuất pháp từ thực tế hoạt động bán hàng của ô tô Ngọc Khánh và sự cạnh
tranh trên thị trường ô tô Việt Nam. Do đó, việc thúc đẩy hoạt động bán sản phẩm
của các doanh nghiệp nói riêng và Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh ngày
nay là một tất yếu khách quan.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×