Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2017 2018

PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY
TRƯỜNG MN CẨM THÀNH

Số: 03/KH- TrMNCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Thành, ngày 22 tháng 07 năm 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2017 – 2018
Căn cứ “ Điều lệ Trường mầm non” Ban hành kèm theo Quyết định số
05 /2014/ VBHN-BGDĐT, ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2017 của UBND
huyện Cẩm Thủy;
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch
phát triển sự nghiệp giáo dục năm hoc 2017 – 2018;
Căn cứ hướng dẫn số 16/HD-PGD&ĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2017 của

phòng Giáo dục & Đào tạo Cẩm Thủy về việc Tuyển sinh vào các trường Mầm
non;
Trường mầm non Cẩm Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học
2017 – 2018 như sau:
I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với công
tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển
sinh năm học 2017 – 2018.
2. Huy động được đảm bảo đủ tỉ lệ học sinh các độ tuổi ra lớp theo quyết
định giao chỉ tiêu biên chế, lớp, học sinh năm học 2017- 2018 và chỉ tiêu của địa
phương trong kế hoạch phát triển giáo dục miền núi đồng thời giúp nhà trường
chủ động hơn trong việc bố trí sắp sếp học sinh từng nhóm, lớp hợp lý theo quy
định của chuyên ngành.
3. Đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển sinh đối với
nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển
sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một nhóm/lớp (theo quyết
định 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 23 tháng 06 năm 2016).
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Trẻ nhà trẻ đảm bảo đủ 24 – 36 tháng tuổi (Kể cả trẻ khuyết tật nếu có);
Trẻ mẫu giáo từ 37- 60 tháng tuổi (Kể cả trẻ khuyết tật nếu có);
Trẻ trái truyến ở các địa phương khác trong độ tuổi (NT+MG).
III ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG TRẺ TUYỂN SINH:
1. Tại điểm trường chính : (Địa chỉ Thôn Chiềng Trám – Xã Cẩm Thành –
Huyện Cẩm Thủy ): Tuyển sinh trẻ đến trường và bán trú;
1


* Nhà trẻ:
Số nhóm: 04 = 48 cháu.
Học sinh cũ: 1 cháu
Tuyển mới: 47 cháu
Cụ thể như sau:
TT Tên nhóm
1 25-36 Tháng
Cộng NT

Năm sinh
2014

Số nhóm


4
4

Tổng số học sinh
48
48

Ghi chú

Tổng số học sinh
67
65
87
219

Ghi chú

* Mẫu giáo:
Số lớp: 10 lớp = 219 cháu;
Học sinh cũ: 199 cháu;
Tuyển mới : 20 cháu.
Cụ thể như sau:
TT
1
2
3

Tên lớp
Lớp 3 tuổi
Lớp 4 tuổi
Lớp 5 tuổi
Cộng

Năm sinh
2013
2012
2011

Số lớp
3
3
4
10

2. Tại các điểm trường phụ :
(Địa chỉ: Thôn Bèo Bọt; Phâng Khánh, Nâm, Trẹn, Muốt – Xã Cẩm
Thành – Huyện Cẩm Thủy): Tuyển sinh trẻ đến trường và bán trú.
* Nhà trẻ:
Số nhóm: 2 = 27 cháu.
Học sinh cũ: 0 cháu
Tuyển mới: 27 cháu
Cụ thể như sau:
TT

Tên nhóm
25-36 Tháng
1
P.Khánh
25-36 Tháng
2
Muốt
Cộng NT

Năm sinh

Số nhóm

Tổng số học sinh

2014

1

15

2014

1

12

2

27

Ghi chú

* Mẫu giáo:
Số lớp: 8 lớp = 177 cháu;
Học sinh cũ: 152 cháu;
Tuyển mới : 25 cháu.
Cụ thể như sau:
TT

Tên lớp

Năm sinh

Số lớp

Tổng số học sinh

Ghi chú
2


1
2
3
4
5
6

Lớp ghép 3độ
2011,2012,2013
tuổi bèo- Bọt
Lớp ghép 3 độ
2011,2012,2013
tuổi P.Khánh
Lớp ghép 3 độ
2011,2012,2013
tuổi Thôn Nâm
Lớp ghép 3 độ
2011,2012,2013
tuổi Thôn Trẹn
Lớp MG lớn
2011,2012
Muốt
Lớp ghép 2 độ
2012,2013
tuổi Thôn Muốt
Cộng

1

32

2

42

1

20

1

20

1

21

2

42

08

177

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
1. Từ ngày 24 - 28/07/2017.
2. Niêm yết danh sách được xét tuyển: ngày 28/7/2017.
V. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
* Hồ sơ gồm có:
Đơn xin học (theo mẫu);
Bản sao giấy khai sinh.
Bản phô tô sổ hộ khẩu.
Bản sao hộ nghèo.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 của trường mầm
non Cẩm Thành.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- UBND xã (để b/c);
- Giáo viên (để t/h);
- Lưu VP.

Phạm Thị Thắng

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×