Tải bản đầy đủ

KE HOACH HOI THI XDMTGD LAY TRE LAM TT 2017

PHÒNG GD&ĐT CẨM THUỶ
TRƯỜNG MN CẨM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /KH-MNCT

Cẩm Thành, ngày 09 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và Thực hiện kế hoạch số 26
/KH-PGD&ĐT ngày 20/10/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Thuỷ
về việc tổ chức Hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Trường mầm non Cẩm Thành xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi: “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
1. Mục đích – yêu cầu:
a. Mục đích:

Hội thi là cơ hội để phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của giáo
viên trong trường về việc thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện. Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn
nhau giữa các giáo viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm.
Thông qua Hội thi tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các ban, ngành đoàn
thể và cộng đồng về sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây
dựng môi trường giáo dục cho trẻ, đồng thời tăng cường công tác huy động xã hội
hóa trong nhà trường.
Hội thi còn nhằm tuyển chọn môi trường nhóm lớp đạt hiệu quả cao nhất,
phục vụ thiết thực cho công tác dạy học phù hợp với chủ đề chuẩn bị cho Hội thi
“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.
b. Yêu cầu
Các nhóm/lớp mầm non trong trường “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm” để tham gia Hội thi cấp trường;
Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa
học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên các lớp học hỏi, trao đổi, chia
sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục và nhân rộng kết quả toàn
trường.
2. Đối tượng:
Nhóm trẻ 25-36 tháng Trung tâm


Lớp Mẫu giáo: 3-4 tuổi A, B, C Trung Tâm
Lớp MG 4-5 tuổi A, B, C Trung Tâm
Lớp MG 5-6 tuổi A, B Trung Tâm.
Lớp MG 5-6 tuổi C, D Trung Tâm
Lớp Mẫu giáo Lớn Muốt.
3. Sản phẩm dự thi:
Giáo viên xây dựng môi trường tại nhóm lớp mình phụ trách, các sản phẩm
dự thi phải đảm bảo yêu cầu xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, sáng tạo,
an toàn, phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.
4. Chủ đề thi:
Trường Mầm non; Gia đình; Giao thông; Nghề nghiệp; Thế giới động vật,
Thế giới thực vật tết và mùa xuân; Quê hương đất nước - Bác Hồ
5. Nội dung, hình thức thi
* Nội dung:
Xây dựng môi trường vật chất ( Môi trường trong lớp học; môi trường
ngoài lớp học ) theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.


* Hình thức:
Giáo viên xây dựng môi trường tại nhóm lớp mình và thuyết trình về nội
dung thi của mình ( Thời gian thuyết trình 30 phút )
6. Cách đánh giá:
6.1. Tính Khoa học:
- Giúp cho giáo viên trong việc truyền thụ kiến thức khoa học chính xác và
tiện lợi.
- Giúp cho trẻ tiếp thu kiến thức dể dàng, giúp trẻ phát triển toàn diện.
6.2.Tính hiệu quả:
- Môi trường xây dựng cần phải đảm bảo nguyên tắc: Phải lấy trẻ làm trung
tâm, phát huy được khả năng của trẻ, phải bền chắc và an toàn khi sử dụng, hiệu
quả sử dụng cao. Môi trường xây dựng được làm bằng nguyên liệu phế thải, những
nguyên vật liệu dễ tìm, dễ mua, dễ thay thế, giá thành thấp, có thể phổ biến rộng
rãi để giáo viên tự làm được.
6.3. Tính thẩm mỹ:
- Môi trường xây dựng kích thước phù hợp, cân đối, hình thức đẹp, màu sắc
hài hoà tiện lợi khi sử dụng, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.
6.4. Tính sáng tạo:
- Môi trường xây dựng phải có tính sáng tạo
7. Thang điểm xếp loại:
7.1 Thang điểm: (15 điểm)
2


Tính khoa học:

2 điểm

Tính hiệu quả:

2,5 điểm

Tính thẩm mỹ:

2,0 điểm

Tính sáng tạo:

1,5 điểm

Phù hợp với chủ đề: 2 điểm
Thuyết trình: 5 điểm
7.2 Xếp giải:
Giải nhất:

Từ 9 đến 10

Giải nhì:

Từ 8 đến dưới 9

Giải ba:

Từ 7 đến dưới 8

Giải khuyến khích:

Từ 6 đến dưới 7

8. Thời gian, địa điểm tổ chức:
* Thời gian: Chiều thứ 3 ngày 12/12/2017:
* Địa điểm: Ban tổ chức tiến hành chấm thi tại địa điểm lớp tham gia dự thi.
9. Thành phần:
- Hội đồng thi, toàn thể giáo viên, nhân viên.
- Trong quá trình chấm thi các giáo viên có trách nhiệm thuyết trình về môi
trường giáo dục do nhóm lớp mình xây dựng.
10. Giải thưởng:
- Dự kiến cơ cấu giải thưởng như sau:
- 1 giải nhất; 1 giải nhì, 2 giải ba; 3 giải khuyến khích.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm
trung tâm” năm học 2017 – 2018” của trường Mầm non Cẩm Thành.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(để b/c);

P. HIỆU TRƯỞNG

- Tập thể CB,GV,NV(để t/h )
- UBND xã (để b/c);
- Lưu VT

Phạm Thị Công

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×