Tải bản đầy đủ

bai 5: TextBox, Button, label, ...

LABEL, TEXTBOX,
BUTTON
GV: LÊ THỊ NGỌC HẠNH

11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

1


LABEL
 Trình bày, chú giải tiêu đề
 Có hai loại Label và LinkLabel

11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

2TEXTBOX
 Cho phép nhập dữ liệu
 Hai dạng là TextBox và MaskedTextBox
 Các hình thức nhập của TextBox là:
PasswordChar và Multiline
 MaskedTextBox: có nhiều dạng có sẵn
Numeric, Phone Number, Date, Time v.v…
 Lấy nội dung nhập : [ObjectName].Text
11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

3


THUỘC TÍNH CỦA TEXTBOX

11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

4


SỰ KIỆN CỦA TEXTBOX

11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

5


BUTTON
 Dùng chuột nhấn để thao tác.
 Có thể show Icon trên button.

11/12/2014


Lập trình Windows Form với C#

6


THIẾT LẬP GIÁ TRỊ MASK

11/12/2014

Lập trình Windows Form với C#

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×