Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng

Thảo luận môn
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THÚC ĐẨY
Nhóm 5 – Chiều thứ 5 tiết 6 - 7


CHỦ ĐỀ
Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo
nâng cao chất lượng tập huấn
cho nông dân về kỹ thuật trồng
rừng


1. TÊN HỘI THẢO
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẬP HUẤN
CHO NÔNG DÂN
VỀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG


2. MỤC ĐÍCH,MỤC TIÊU CUỘC HỘI THẢOMục đích:
Giúp cán bộ xã và nông dân chủ chốt hiểu được
tiến trình tổ chức một lớp tập huấn về kỹ thuật
trồng rừng cho nông dân hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu:


Sau buổi hội thảo, 90% CB xã và NDCC trình bày
tốt tiến trình tổ chức một lớp tập huấn cho nông
dân về kỹ thuật trồng rừng
80% CB xã và NNCC tổ chức tốt các lớp tập huấn
về kỹ thuật trồng rừng cho nông dân
100% CB và NDCC tham gia đầy đủ, tích cực và
đóng góp ý kiến trong buổi hội thảo.


3. KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY


Thời gian:225 phút + 30 phút giải lao
Bắt đầu từ 7h00 – 9h00, 9h30 – 11h35

Địa điểm: Hội trường UBND xã


Các nội dung chính1. Giới thiệu2. Giới thiệu về kỹ thuật trồng
3. Thực trạng về các lớp tập huấn kỹ
thuật trồng rừng cho ND
4. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm
và đưa ra giải pháp
5. Bế mạc
Nội Phương
dung pháp
1. Giới
thiệu

- Trình
bày có
minh họa

2. Giới
thiệu
về kỹ
thuật
trồng

-

Hoạt động/ mô tả
Khai mạc
- Nêu lý do cuộc HT
- Nêu các mục đích, mục tiêu
- Các nội dung chính, thời gian hội
thảo
-

- Dùng phương pháp: nội dung
Trình
bày có
mang tính chất lý thuyết
minh họa - Để tạo sự hiểu biết chung về kỹ
- Trao đổi
thuật trồng rừng
ý kiến
- Trình bày các kỹ thuật trồng rừng:
làm đất, chọn cây giống, trồng,
chăm sóc,...có hình ảnh minh họa,
kết hợp xem video.

Tgian
Phút
10

15


Nội
dung

Phương
pháp

2. Giới
thiệu về
kỹ thuật
trồng

3. Thực
trạng
về các
lớp tập
huấn kỹ
thuật
trồng
rừng
cho ND

Hoạt động/ mô tả
Đặt câu hỏi: cần chú ý gì trong kỹ
thuật trồng rừng khi hướng hẫn cho
nông dân.
- Tóm tắt nội dung các bước kỹ thuật
trồng rừng.
- Vật liệu: tài liệu phát tay, video,
bảng phấn.
-

-Vấn

đáp

Thời
gian
15

5

-Mục

tiêu: tìm hiểu thực tế của công
tác tổ chức tập huấn KTTR cho ND,
để biết khó khăn, trở ngại khi tổ chức
- Vật liệu: giấy Ao, máy chiếu, micro,
loa đài...
-

Đặt câu hỏi, gồm các câu hỏi:

5


ND

PP

3.
Thực
trạng
.....

Hoạt động/ mô tả
1.

2.

-

Gợi ý
trả lời
khi
cần
Đúc
rút

1.

2.

-

TG

Hiện nay công tác tổ chức tập huấn
KTTR cho ND tại địa phương diễn ra như
thế nào? Gợi ý: thường xuyên tổ chức
hay không? Số lượng ND t.gia? ND có áp
dụng KTTR được tập huấn không?
Sau mỗi lớp tập huấn KTTR cho ND thì
số cây trồng sống nhiều không? Ở mức
độ nào?(cao hay thấp, trung bình)
Giao nhiệm vụ trả lời:
15
Đại diện các thành phần tham gia trả lời
trên Micro (Cán bộ thúc đẩy)
Có người ghi chép các câu trả lời (thư kí
ghi chép, cán bộ thúc đẩy)

Tổng hợp thực trạng
(do cán bộ thúc đẩy)

5


ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

-Trình
bày

minh
họa
-Thảo
luận
nhóm
-Sơ
đồ 2
mảng
-Thực
hành

Hành động/ mô tả

TG

Lý do: xuất phát từ thực tế CB và NNCC
chưa có đầy đủ kiến thức về tổ chức tập
huấn KTTR cho ND, và các lớp tập huấn về
mảng này chưa đạt kết quả cao.
-Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng
cho CB và NDCC tổ chức tốt các lớp tập
huấn về KTTR cho ND
4.1 trình bày tiến trình thực hiện để tổ
chức tốt một khóa tập huấn KTTR cho 30
ND (cán bộ thúc đẩy)
4.1.1. Chuẩn bị: tài chính cho: bài giảng,
tài liệu phát tay, vật liệu giảng dạy sinh
động (Ao, bút phớt, máy chiếu, loa đài,
hình ảnh, video nếu có thể...), địa điểm
thăm quan, thực hành và các dụng cụ phục
vụ thực hành: cuốc xẻ, phân bón, cây
con.....
-ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

Trình
bày

minh
họa

Hoạt động/ mô tả
4.1.2. Thực hiện
-Nêu rõ mục đích, mục tiêu của buổi tập huấn
-Xác định cán bộ tập huấn
-Tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho nông dân
A- Lý thuyết và thảo luận
-Sử dụng các phương pháp minh họa, trực
quan hóa thông tin, lấy người học làm trung
tâm, không áp đặt ý kiến, cần khách quan
mọi chia sẻ của người dân.
-Trình bày rõ các bước lý thuyết theo 1 tiến
trình về KTTR cho ND.
-Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm
-Giải thích những thắc mắc về KTTR cho ND
-Thời gian không quá 1 buổi

TG


ND
4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

PP

Hoạt động/ mô tả

- Trình B- Thực hành
bày có -Nguyên tắc: Không làm thay cho ND, chỉ
minh
hướng dẫn và yêu cầu họ nói về lý thuyết
(video) trước khi thực hành
-Cần chia các nhóm nông phù hợp đối
tượng, độ tuổi và thành phần giới
-Tiến hành thực hành các nội dung phù
hợp với địa điểm: cây con, chọn giống ở
vườn ươm; đào hố, cắt bầu, đặt bầu, lấp
hố, tưới nước...trên thực địa.
-Đánh giá cuối đợt thực hành:điểm đạt và
chưa đạt -> cách khắc phục
-Sử dụng các trang thiết bị đã được chuẩn
bị
-Thời gian không quá 1 ngày

TG


ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

-Thước

Hoạt động/ mô tả

TG

4.1.3. Tổng kết
đo tình -Tổng kết các bước tiến hành KTTR
cảm
-Nhận xét đánh giá – cán bộ tập huấn
-Câu hỏi
-Cảm tưởng của người dân sau khóa tập
1 chấm huấn
-Phản
-Thời gian không quá 30phút
ánh cá
nhân
-Thảo

luận
nhóm
-Vấn
đáp
-Trình
bày

4.2 Thảo luận và chia sẻ kinh
Tổng
nghiệm
80
-Lý do: đây là nội dung cần tính tham gia
cao
-Để mọi người hiểu sâu vấn đề


ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

-Thảo
luận
nhóm
-trình
bày

minh
họa
-Vấn

đáp
-Trình
bày

Hoạt động/ mô tả
4.2.1.Thảo luận
-Chủ đề:Giải pháp nâng cao chất lượng các
lớp tập huấn về KTTR cho ND
-Các nhóm lên trình bày: Ao, bút phớt, băng
dính, kéo, thẻ màu – cán bộ thức đẩy
-Ghi ghép các kết quả thảo luận – thư kí

TG
40

4.2.2. Chia sẻ kinh nghiệm
Tổng
-Các nhóm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tập
40
huấn về KTTR cho ND
-Sử dụng Ao, A4, bút phớt, băng dính, micro,
bảng phấn
A- Đặt câu hỏi: các câu hỏi bao gồm
5


ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệm

Hoạt động/ mô tả

Các đồng chí hãy cho biết những
khó khăn trong công tác tổ chức tập
huấn KTTR cho ND?
2.
Trong quá tình tổ chức các lớp tập
huấn KTTR cho ND thì họ thường
phản hồi những vấn đề gì?
3.
Các đồng chí hãy cho biết kinh
nghiệm tổ chức các lớp tập huấn đã
từng làm?
B - Giao nhiệm vụ trả lời:
35
1.
Đại diện các thành phần tham gia
trả lời trên bảng(Cán bộ thúc đẩy)
2.
Có người ghi chép các câu trả lời
(thư kí ghi chép, cán bộ thúc đẩy)
1.

Thúc
đẩy –
giao
nhiệm
vụ

T.gian


ND

PP

4. Thảo
luận và
chia sẻ
kinh
nghiệ
m
-Thảo
luận
-Đúc
rút
-trình
bày

5. Bế
mạc

Trình
bày

Hành động/ mô tả

TG

4.2.3Tình huống đặt ra: nếu có CB và
NDCC nào chưa tham gia tổ chức lớp TH
nào về KTTR cho nông dân. Thì đặt câu
hỏi: Nếu được tham gia, tổ chức thì họ
sẽ làm như thế nào?
4.3 Tóm lại, đưa ra giải pháp
- Tổng hợp các ý kiến (do cán bộ thúc
đẩy)
-Đưa ra khung tổng hợp
-Thúc đẩy CB và NDCC tham gia tổng
hợp, đóng góp ý kiến.
-Tóm tắt kỹ năng tổ chức lớp tập huấn
KTTR cho ND

10

-Tuyên

5

bố
-Cảm ơn

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×