Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập khí cụ điện

Bộ công nghiệp
Trờng cao đẳng công nghiệp sao
đỏ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

bộ câu hỏi ôn tập
môn lý thuyết chuyên môn điện học phần 2
(Hệ: Dạy nghề)
1.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của
mạch điện pa lăng lấy tải MC-50 ?
2.Vẽ hình, nêu công dụng, cấu tạo của mạch điện pa lăng điện ?
3.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 2, ngời ở
tầng 1 muốn lên tầng 3 ?
4.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 3, ngời ở

tầng 4 muốn xuống tầng 2 ?
5.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 4, ngời ở
tầng 2 muốn lên tầng 3 ?
6.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
7.nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 1, ngời ở
tầng 2
muốn lên tầng 4 ?
8.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 2, ngời ở
tầng 4 muốn xuống tầng 1 ?
9.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện thang máy chạy chậm nhà 4 tầng.
Trình bày
nguyên lý làm việc của mạch điện khi buồng thang ở tầng 3, ngời ở
tầng 2 muốn lên tầng 4 ?
10.Từ bản vẽ sơ đồ mạch điện đồng bộ hóa tốc độ băng tải. Hãy
trình bày cấu
tạo và nguyên lý làm việc của mạch điện đó ?


11.Từ bản vẽ đã cho. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện
nâng hạ
điện cực của lò hồ quang AC-50 (ở chế độ tự động) ?
12.Vẽ sơ đồ khối, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điều khiển
nhiệt độ bằng kỹ thuật tơng tự ?
13.Phân loại các hộ tiêu thụ điện ?
14.Trình bày khái niệm về tổn thất điện áp ? Cho biết những yếu
tố ảnh hởng
tới tổn thất điện áp ?
15.Vẽ sơ đồ trạm biến áp phân xởng dùng máy biến áp nối qua cầu
dao cách
ly và cầu chì cao áp ? Nêu quy trình đóng cắt ?
16.Nêu nội dung phơng pháp tính chọn tiết diện dây theo điều kiện
phát nóng
cho phép ?
17.Kể tên các biện pháp điều chỉnh điện áp đã học ? Nêu nội dung


của phơng
pháp điều chỉnh điện áp khi MBA có bộ phận điều chỉnh ?
18.Nêu nội dung của phơng pháp dùng tụ điện tĩnh để bù điện áp
và phạm vi
sử dụng của phơng pháp này ?
19. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo và phạm vi bảo vệ của một
cột thu lôi ?
20.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của chống sét
ống ? Cách
mắc chống sét vào lới điện ? Giải thích ký hiệu chống sét ống PTB
35/12,5 ?
21.Phân tích mục đích của việc tiếp đất vỏ thiết bị ?
22.Phân tích nội dung của các hình thức nối đất ?
23.Nêu nội dung các bớc kỹ thuật nối đất ?
24.Phân tích những yêu cầu chung của việc tính toán thiết kế
chiếu sáng ?
25.Nêu nội dung phơng pháp tính toán chiếu sáng theo phơng pháp
tính gần
đúng, cho ví dụ minh hoạ ?


26.Nêu các phơng pháp bố trí đèn trong chiếu sáng chung đã học hay
đợc sử dụng ?
27.Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý làm việc của mạch điện điều chỉnh tốc
độ quạt trần
bằng cách mắc Xf vào mạch Stato ? Nêu cách xác định các đầu dây
của quạt đó ?
28.Vẽ sơ đồ quạt bàn 3 số dùng 8 cuộn số và dùng 4 cuộn khởi động.
Giải
thích nguyên lý làm việc?
29.Vẽ hình, trình bày mạch điện điều chỉnh tốc độ quạt bằng kỹ
thuật điện tử ?
30.Vẽ sơ đồ, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện tủ
lạnh đã
học ? Nêu cách sử dụng và bảo quản tủ lạnh ?
31.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của ổn áp
kiểu bù ?
32.Từ bản vẽ đã cho. Trình bày cấu tạo, nguyên tắc làm việc của
mạch ổn áp
kiểu bù dùng Transitor ?
33.Vẽ sơ đồ mạch ổn áp :- Đơn cực dơng dùng IC 78XX
-Đơn cực âm dùng IC 79XX
- ổn áp đối xứng dùng IC 78XX và 79XX
34.Từ bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện tự động điều chỉnh điện
áp. Trình bày
cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện đó ?
35.Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài dùng
IC khuếch đại thuật toán ?
36.Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài dùng
Transitor?
37.Trình bày nội dung của phơng pháp tính toán chiếu sáng dựa vào
hệ số Ksd?
38.Trình bày tác hại của dòng điện đối với cơ thể ngời ?
39.Trình bày các yếu tố ảnh hởng tới dòng điện giật ?
40.Nêu những biện pháp đề phòng điện giật ?
41.Nêu các biện pháp an toàn khi sửa chữa đờng dây trên không ?

Bảng xếp đề thi


Đề
thi

Câu
1

Điể
m

Câu
2

Điể
m

Đề
thi

Câu
1

Điể
m

Câu
2

Điể
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
24
32
40
39
23
14
15
16
17
27
36
20

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
9
10
33
31
34
26
35
18
19
28

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22
30
37
12
22
20
24
13
30
32
15
21
39

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

29
11
8
4
5
6
7
29
38
11
1
2
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Duyệt
Ngời lập

Phòng Đào tạo

Ngày 15 tháng 4
năm 2006
Trởng Khoa

Nguyễn
Trọng CácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×