Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập khí cụ điện 1

bộ câu hỏi ôn tập
môn lý thuyết chuyên môn điện học phần 1
(Hệ: Dạy nghề)
1. Nêu công dụng, cấu tạo, phân loại cầu dao tay? Giải thích
nguyên tắc dập tắt hồ quang ở cầu dao tay có lỡi cắt phụ? Nêu
cách lắp đặt, lựa chọn cầu dao tay?
2. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của
công tắc tơ xoay chiều? Giải thích tác dụng của vòng ngắn
mạch?
3. Vẽ hình, nêu phạm vi ứng dụng của các thiết bị đóng cắt
không tiếp điểm đã học?
4. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của
rơle cảm biến vị trí kiểu cảm ứng? Nêu ứng dụng của loại rơle
này?
5. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách
lắp đặt, chỉnh định áptômát dòng điện cực đại?
6. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách
lắp đặt, chỉnh định áptômát điện áp giảm?
7. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách
lắp đặt, chỉnh định áptômát công suất ngợc?
8. Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách

lắp đặt, chỉnh định áptômát vạn năng?
9. Nêu các yêu cầu công nghệ khi lắp đặt và điều chỉnh cầu
dao cách ly? Quy trình vận hành cầu dao cách ly?
10.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy
cắt điện nhiều dầu? Nêu các yêu cầu cơ bản của dầu trong
máy cắt?
11.
Nêu công dụng, phạm vi sử dụng và cách lắp đặt cầu
chì trong các lới điện?
12.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý dập tắt hồ quang
của cầu chì ống trong không có cát thạch anh?
13.
Nêu cách tính toán lựa chọn cầu chì - dây chảy trong lới
điện?
14.
Tính toán lựa chọn cầu chì bảo vệ cho một động cơ
điện xoay chiều không đồng bộ ba pha trên nhãn có ghi Pđm =
4,5kW, tổ đấu dây Y/:380/220V, cos=0,85, =0,84, Kkđ=5
và =2.
15.
Có một nhóm phụ tải gồm 5 động cơ xoay chiều không
đồng bộ ba pha có thông số sau: Động cơ thứ nhất: P đm=20 kW,
Uđm=380V, Y/ - 380/220V, cos=0,82, =0,85, Kkđ=6 và =2.
Bốn động cơ còn lại có thông số giống nhau: P đm=15 kW,
Uđm=380V,Y/ - 380/220V, cos=0,8, =0,9, Kt=1. Hãy tính chọn
cầu chì bảo vệ cho nhóm phụ tải trên.
16.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc
của rơle nhiệt? Điều kiện tính chọn đặt ngắt rơle?
17.
Một động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha Rô
to dây quấn trên nhãn có ghi P đm=35kW, Y/Y,Uđm=380V,


cos=0.83, =0.85. Hãy tính chọn Rơ le nhiệt để bảo vệ cho
động cơ trên, tính dòng đặt ngắt(dòng tác động) cho Rơ le.
18.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


của rơle dòng điện cực đại kiểu điện từ? Điều kiện tính chọn
đặt ngắt rơle?
19.
Từ bản vẽ sơ đồ nguyên lý rơle bảo vệ mất pha đã học ?
Hãy trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện đó.
20.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm
việc, cách lắp đặt, chỉnh định rơle điện áp giảm kiểu điện
từ?
21.
Từ bản vẽ sơ đồ nguyên lý rơle bảo vệ điện áp cao thấp
bằng diode ổn áp và transistor ? Hãy trình bày cấu tạo, nguyên
lý làm việc của mạch điện đó?
22.
Từ bản vẽ sơ đồ nguyên lý rơle bảo vệ điện áp cao thấp
dùng IC lôgic ? Hãy trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của
mạch điện đó?
23.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc
của rơle thời gian kiểu điện từ ?
24.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc
của rơle thời gian dùng kỹ thuật tơng tự ?
25.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơle
thời gian dùng IC lôgic?
26.
Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc
của mạch điện khởi động từ kép? Trình bày các liên động và
bảo vệ của mạch điện đó?
27.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
hãm động năng động cơ xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc ? Giải
thích quá trình hãm?
28.
Từ bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch khởi động động cơ xoay
chiều 3 pha rôto lồng sóc bằng triắc? Hãy trình bày nguyên lý
làm việc của mạch điện đó?
29.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động và hãm ngợc không đảo chiều quay động cơ
xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc ?
30.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc
bằng biến áp tự ngẫu?
31.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc
bằng cuộn kháng?
32.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc
bằng điện trở phụ mắc ở mạch stato?
33.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto dây
quấn qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện?


34.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto dây
quấn qua 1 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ?
35.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện xoay chiều 3 pha rôto dây
quấn qua 1 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian?
36.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện 1 chiều kích từ song song qua
3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ?
37.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện khởi động động cơ điện 1 chiều kích từ song song qua
1 cấp điện trở phụ và hãm động năng?
38.
Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch
điện máy tiện T6M16?
39.
Từ sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6H-82. Hãy trình
bày nguyên lý làm việc của mạch điện truyền động chính?
40.
Từ sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6H-82. Hãy
trình bày nguyên lý làm việc mạch di chuyển bàn máy ở chế
độ di chuyển bằng tay?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×