Tải bản đầy đủ

Bài giảng lý thuyết điện

H¶i D¬ng ngµy 17,18 -5 - 2008

Ng­êi­thùc­hiÖn­bµi­gi¶ng­:

Ph¹m §øc KhÈn
Gi¸o viªn khoa


kiểmưtraưbàiưcũ
Câuưhỏi

Từ hình vẽ cấu tạo nguyên lý rơ le cờng độ cực đại
kiểu điện từ hãy trình bày công dụng, cấu tạo,
nguyên lý làm việc và cách chỉnh định?


1
2

M¹ch b¸o sùA

3

B

4

5
6


c

M¹ch ®iÒu
khiÓn

d

¬ ®å cÊu t¹o nguyªn lý r¬ le cêng ®é cùc ®¹i kiÓu ®


1
2

M¹ch b¸o sù


A

3

B

4

5
6c

M¹ch ®iÒu
khiÓn

d

¬ ®å cÊu t¹o nguyªn lý r¬ le cêng ®é cùc ®¹i kiÓu ®S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

P

D1

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

DZ

10K

U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

10K

1K

DZ

I

b
c

II
Y1
IC 7410

5.6V

27K

D
DZ

5.6V

47µF/25V

10K
Y2

T

P1Khèi gi¶m
¸p
A

10K

0.1µF

DZ

Khèi
logic

5.6V

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

10K
U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

P

D1

1K
DZ

10K

+ 24V

a

1K

D

10K

Khèi chÊp
hµnh

DZ

b

I

c

II
Y1
IC 7410

5.6V

27K

D
DZ

5.6V

47µF/25V

10K
Y2

T

P1S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha

A

10K

0.1µF

(A)

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

O
B

10K

0.1µF

C

10K

(B)

10K
0.1µF

1K

D

10K

DZ

D

(C)

DZ

khèi­gi¶m­¸p

5.6V

1K

5.6V

Tíi­khèi­
logic

b
cS¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha

a
b
c

I

Y1

II

IC 7410

khèi­logic

Y2

Tíi­khèi­
chÊp­hµnhB¶ng­tr¹ng­th¸i­cña­khèi­logic

a

b

c

Nand
(Y1)

Not
(Y2)

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

0
0
0
1S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V

D1

P

10K

P1

T

­khèi­chÊp­hµnhS¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

P

D1

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

DZ

10K

U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

10K

1K

DZ

b

“1”
“1”
“1”

c

“0
I ”

Y1
IC 7410

5.6V

27K

D
DZ

5.6V

47µF/25V

II

“1
”Y2

10K

T

P1


S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

P

D1

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

DZ

10K

U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

10K

1K

DZ

b

“1”
“1”
“1”

c

“0
I ”

Y1
IC 7410

5.6V

27K

D
DZ

5.6V

47µF/25V

II

“1
”Y2

10K

T

P1S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

MÊt­pha­a

5.6V

D1

P

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

DZ

10K

U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

10K

1K

DZ

b

“0”
“1”
“1”

c

“1
I ”

Y1
IC 7410

5.6V

27K

D

47µF/25V
DZ

5.6V

II

“0

Y2

10K

T

P1S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

DZ

10K

U~=6V

5.6V
1K

D

0.1µF

10K

1K

DZ

b

“1”
“0”
“1”

c

MÊt­pha­b

D1

“1
I ”

“0

Y2

Y1
IC 7410

5.6V

27K

D

47µF/25V
DZ

5.6V

II

P

10K

T

P1S¬­®å­nguyªn­lý­m¹ch­b¶o­vÖ­mÊt­pha
+ 24V
A

10K

0.1µF

a

1K

D

10K

DZ

5.6V

D1

P

O
B

10K

D

10K
0.1µF

C

10K

1K
DZ

10K

5.6V
1K

D

b

“1”
“1”
“0”

c

“1
I ”

II

Y1
IC 7410

MÊt­pha­c
0.1µF

10K
U~=6V

DZ

5.6V

27K

D

47µF/25V
DZ

5.6V

“0

Y2

10K

T

P1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×