Tải bản đầy đủ

Bài giảng role thời gian

s¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o r¬le thêi gian dïng kü thuËt t¬ng tù

+12V

+12V

CT

I

II
D

P

D

R1

R3
R4

+
T1

T2

C

R2

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×