Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật an toàn điện hệ đại học

12.1.­nh÷ng­vÊn­®Ò­c¬­b¶n­cña­c«ng­
t¸c­phßng­hé­lao­®éng­vµ­an­toµn­
lao­®éng:
12.1.1. B¶o hé lao ®éng vµ an toµn
lao ®éng:
- B¶o hé lao ®éng
- An toµn lao ®éng
- Tai n¹n lao ®éng
- Sù cè lao ®éng
12.1.2. BiÖn ph¸p ®Ò phßng tai n¹n
sù cè:


12.2.ưKỹưthuậtưanưtoànưđốiưvớiưngànhư
điện:
12.2.1. Khái niệm:
1. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể ngời:
- Hủy hoại thần kinh:
- Đốt cháy điện:
2. Những yếu tố ảnh hởng đến dòng điện
giật:

- Điện áp tiếp xúc:
- Điện trở cơ thể ngời.


~

a)

b)

c)

d)

e)

+ TiÕp xóc ®ång thêi víi 2 pha cña m¹ng ®iÖn
+ TiÕp xóc víi 1 pha cña nguån cã trung tÝnh nèi
®Êt
+ Ch¹m vµo vá m¸y ®· bÞ háng c¸ch ®iÖn
+ BÞ ®iÖn ¸p bíc (do 2 ch©n tiÕp xóc)
+ TiÕp xóc víi 1 pha khi líi cã trung tÝnh c¸ch ly


- Điện trở cơ thể ngời.
Điện trở ngời bị ảnh hởng bởi các yếu tố:
+ Khi da bị tổn thơng (đứt, sứt, lở loét...)
thì điện trở giảm mạnh
+Môi trờng xung quanh:
+ Tình trạng ngời
+Vị trí nơi tiếp xúc với phần tử mang điện.
+ Diện tích và áp lực tiếp xúc càng lớn thì
điện trở càng bé.
+Điện áp nguồn điện
+ Thời gian dòng điện qua ngời
+Tần số tăng từ 0 (một chiều) đến 50Hz
(xoay chiều)


12.2.2. Những biện pháp đề phòng điện giật:


1. Những bộ phận dẫn điện hở
2. Tất cả các vỏ kim loại của thiết bị điện
3. ở những lới điện mà ngời lao động thờng xuyên
phải tiếp xúc
4. Đối với thợ điện khi làm việc với lới điện cao hơn 50V
5. Trang bị những thiết bị an toàn cho lới điện
12.3.ưCácưbiệnưphápưcấpưcứuưngườiưbịưđiệnưgiật:
12.3.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện:
1. Trờng hợp cắt đợc nguồn điện:
2. Trờng hợp không cắt đợc nguồn điện:12.3.2. Sơ cứu ngời bị điện giật:
1. Hô hấp nhân tạo:
- Phơng pháp đặt ngời bị nạn nằm sấp
- Nhợc điểm
- Ưu điểm
- Phơng pháp đặt ngời bị nạn nằm ngửa:


2. C¸c ph¬ng ph¸p h« hÊp nh©n t¹o, hµ h¬i thæi
ng¹t:
Ph¬ng ph¸p hµ h¬i thæi ng¹t:

C¸ch thùc hiÖn:
Thæi ng¹t kÕt hîp víi Ên tim ngoµi lång ngùc:


12.4.­An­toµn­khi­sö­dông,­vËn­
hµnh­söa­ch÷a­m¹ng­®iÖn­xÝ­
nghiÖp.
12.4.1. An toµn khi sö dông, vËn hµnh
söa ch÷a thiÖt bÞ ®iÖn
12.4.2. An toµn khi söa ch÷a ®êng
d©yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×