Tải bản đầy đủ

Mạch điện dân dụng đặc biệt

Ch­¬ng­X:­M¹ch­®iÖn­d©n­dông­th­êng­
gÆp
10.1.­qu¹t­®iÖn:
10.1.1. Kh¸i niÖm chung:
1. CÊu t¹o chung:
- Stato còng gåm cã lâi thÐp vµ cuén d©y
+ VÒ lâi thÐp:
+ VÒ cuén d©y:
- R«to còng gåm lâi thÐp vµ d©y quÊn, kiÓu lång sãc
2. Nguyªn lý ho¹t ®éng:10.1.2. Các phơng pháp điều chỉnh tốc độ:
1. Nối tiếp thêm cuộn kháng Xp nối tiếp với mạch Stato
Ia
Cuộn
cảm
Roto

5


OFF

U

C

CLV

4 3 2
1

Ib

CKĐ

H10.2: Sơ đồ quạt trần dùng cuộn kháng để điều chỉnh tốc
độ


2. QuÊn thªm cuén d©y ®iÒu chØnh tèc ®é (cuén sè)
vµo bé d©y Stato:
§lv ra tô, nguéi
Clv

§lv

Sè 2
2 3 4
1
5
6
16
7
15
8
14
9
13
10


12
11

§k® sè 3

Cs1
§s1

Clv sè 1
Cs2
§s2
Ck®
§k®

CS2
Ck® + ra tôb)
a)

~U

H10.3: S¬ ®å qu¹t bµn dïng cuén sè ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é


3. §iÒu chØnh tèc ®é qu¹t b»ng kü thuËt
®iÖn tö:.
A

B

0,01C
R1

R2

22K

28K

A
C

T
RC

L
G
D

0,01C

52K

K


10.2. Tñ l¹nh:
10.2.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc:
1. S¬ ®å cÊu t¹o vµ chu tr×nh lµm viÖc
7
4
6

5

3

2

èng
hót
èng mao dÉn

Blèc 1

èng
nÐn

Buång
l¹nh
Dµn ngng


2. S mch in t lnh
U~

1. Cuộn rơ le dòng

4

3

Téc mô ta

2. Tiếp điểm thờng mở của rơ le
dòng
3. Tiếp điểm thờng đóng của rơ le
nhiệt
4. Phần tử đốt nóng rơ le nhiệt

1

R

C
S

2

-

Téc mô ta đặt độ lạnh

-

CR: Cuộn làm việc

-

CS: Cuộn khởi động


7
4
6

5

3

U~
2
3

èng
hót
èng mao dÉn

4

TÐc m« ta

Blèc

èng
nÐn

Buång
l¹nh
Dµn ngng

1

R

C
S

2


10.3. Nåi c¬m ®iÖn:
10.3.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc:
1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña nåi
c¬:
V

R1: §iÖn trë m©m chÝnh
R2: §iÖn trë phô
NS: Nam ch©m vÜnh cöu

TOHBA

§

M: Nót bÊm
K: C«ng t¾c

R2
K

L: Lß xo

L

§: §Ìn ®á
R1

B

A

M

NS

V: §Ìn vµng


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của nồi
điện tử:
1. Các điện trở

U~

2. Đát trích
TOHBA

3. Công tắc
4. Biến áp

1

5. Chỉnh lu
6. ổn áp
7. Các nút điều khiển
8
9

7

6
4

5

8. IC điều khiển

2

3

9. Đèn tín hiệu
10. Rơ le đóng cắt
10
NEX

D880


10.4. m¸y giÆt:
10.4.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña
m¸y giÆt:


S¬ ®å ®iÒu khiÓn m¸y giÆtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×