Tải bản đầy đủ

Chất lượng điện áp và phương pháp điều chỉnh

KIM TRA 45 PHT
1:

Cõu1: Kể tên các biện pháp điều chỉnh điện áp đã
học ? Nêu nội dung của phơng pháp điều chỉnh
điện áp khi MBA có bộ phận điều chỉnh ?
Cõu2: Nêu nội dung phơng pháp tính chọn tiết diện
dây theo điều kiện phát nóng
2:

Cõu1: Trình bày khái niệm về tổn thất điện áp ?
Cho biết những yếu tố ảnh hởng tới tổn thất
điện áp ?
Cõu2: Vẽ sơ đồ trạm biến áp phân xởng dùng máy
biến áp nối qua cầu dao cách ly và cầu chì cao
áp ? Nêu quy trình đóng cắt ?


Chươngư7:ưChấtưlượngưđiệnưápưvàưphươngưphápưđiềuư
chỉnh.
7.1.ưCácưchỉưtiêuưchấtưlượngưđiệnưáp.

Nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển, do đó đòi hỏi
ngày càng nhiều năng lợng điện. Do vậy hệ thống cung cấp điện
phải đáp ứng đợc lợng điện năng tiêu thụ và đảm bảo chất lợng của
nó. Chất lợng điện năng đợc đáng giá trên hai chỉ tiêu cơ bản là
chất lợng điện áp và chất lợng tần số.
7.1.1. Chỉ tiêu về điện áp.
Với lới điện 3 pha xoay chiều ngời ta quy định chất lợng
điện áp theo 5 đại lợng sau đây:
1. Độ lệch điện áp (khi tốc độ biến đổi của điện áp nhỏ hơn 1%
trong một giây) so với giá trị định mức.
2. Độ dao động điện áp (khi tốc độ biến đổi của điện áp không
nhỏ hơn 1% trong 1 giây).
3. Độ không hình sin của dạng đờng cong điện áp.
4. Độ không đối xứng của điện áp.
5. Độ lệch trung tính.


a

b

c

B

A

C

2

+5%

+5%

+5%

0%

0%0%
1

-5%

-5%

-5%

H×nh 7.1. Bé phËn thay ®æi ®Çu ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×