Tải bản đầy đủ

Thiết bị đóng cắt cao hạ thế


1.1. Khái niệm chung
Thiết bị đóng cắt cao thế là những thiết
bị và khí cụ điện đóng cắt điện cho phụ tải ở
mạng điện có điện áp lớn hơn 1000V
Thiết bị đóng cắt hạ thế là những thiết bị
và khí cụ điện đóng cắt điện cho phụ tải ở
mạng điện có điện áp nhỏ hơn 1000V


1.2. söa ch÷a cÇu dao tay

2

3
4

1


TT


1

2

3

Hiện tợng h hỏng

Cách sửa cha

Tiếp xúc không tốt - Má kẹp tiếp điểm tĩnh quá - Dùng kim, tuốc lơ
vít điều chỉnh lại
gia
tiếp
điểm rộng
- Các tiếp điểm bẩn, hoặc ôxy khe hở.
tĩnh và động
hoá, muội đen, cháy rỗ
- Dùng giẻ lau sạch
hoặc lấy giấy ráp
đánh sạch
- Nếu cháy rỗ dùng
dũa sửa lại
- Cháy hỏng nặng
thi thay mới.
-Tốc độ cắt của dao - Dao phụ bị kẹt
phụ chậm
- Lò xo cắt yếu

- Chỉnh lại ốc vít
bắt gia lỡi dao phụ
- Chỉnh hoặc thay
lại lò xo cắt.

Các bn lề mòn, ốc - Do dùng nhiều nên bn lề mòn
- Sửa lại để các khớp
vít lỏng, xộc xệch
- Các ốc tự nới lỏng trong khi làm bn lề chắc
việc


- Dùng kìm và tuốc
nơ vít vặn chặt lại
các ốc.
Dây chay đứt

4

Nguyên nhân

- Do ngắn mạch hoặc quá tai lớn. Giai quyết sự cố
- Dây chay tra cha đúng tiêu mạch điện và thay
chuẩn.
lại dây chay cầu chi
theo
đúng
tiêu
chuẩn.


1.3. söa ch÷a c«ng t¾c xoay


1.4. söa ch÷a c«ng t¾c t¬


K

Fe
C

a

b

c

1

2

LxX


1.5. thiết bị đóng - cắt không tiếp điểm
3
2

2

1

1

V

3

V
Re
C

2
1

Re

3
1

2

Công tắc hành trình không tiếp điểm cảm ứng với rơle
một chiều
1.6. söa ch÷a ¸p t« m¸t
1.6.1. C«ng dông
1.6.2. ¸p t« m¸t dßng ®iÖn cùc ®¹i
3
4
6
2

5
1


1.6.3. ¸p t« m¸t ®iÖn ¸p gi¶m

4

3

2
6

5
1


1.6.4. ¸p t« m¸t c«ng suÊt ngîc

1
WU
WI
6
4

2

5

3


1.6.5. ¸p t« m¸t v¹n n¨ng

5
7
6

3

2

3

2

3

2

4

RI>

1

RI>

1

RU<
1
1.7. söa ch÷a cÇu dao c¸ch ly


Dao c¾t phô t¶i


1.8. söa ch÷a m¸y c¾t

1. TiÕp ®iÓm
®éng
2. TiÕp ®iÓm
tÜnh
3. Sø xuyªn
4. Vá b»ng thÐp
5. Hå quang
6. Lß xo c¾t


Ch¬ng II: thiÕt bÞ b¶o vÖ


2.1. cÇu ch× h¹ thÕ


CÇu ch× èng kh«ng cã c¸t th¹ch anh

1. Vá b»ng fibro
2. èng fibro
3. N¾p b»ng
®ång
4. §Öm b»ng
®ång
5. D©y ch¶y
6. Cùc b»ng
®ång


CÇu ch× èng cã c¸t
th¹ch anh


2.2. r¬ le nhiÖt
2.2.1. C«ng dông, cÊu t¹o, nguyªn
lý lµm viÖc
1
5
2

6

3
7
4
a,

b,

H×nh 2.10. Nguyªn lý cÊu t¹o cña r¬


2.3. r¬ le cêng ®é cùc ®¹i
2.3.1. R¬ le cêng ®é kiÓu ®iÖn tõ
1. C«ng dông, cÊu t¹o
M¹ch tÝn
hiÖu
4

A
2

2

B

6
5
3

5

4

3

M¹ch lùc
a
b

1
M¹ch ®iÒu
khiÓn

1

H×nh 2.12. R¬ le cêng ®é cùc ®¹i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×