Tải bản đầy đủ

Bài giảng kỹ thuật điện

ChươngưI:ưMạchưđiệnưmộtưchiều
1.1. Khái niệm về dòng điện.
- Dòng điện là dòng chuyển dời có hớng của
các hạt mang điện tích dới tác dụng của lực điện
trờng.
- Quy ớc: Chiều dòng điện là chiều chuyển
dời của các điện tích dơng.
- Cờng độ dòng điện ( Ký hiệu là I ): là đại l
ợng dùng để đo mức độ mạnh yếu của dòng
điện.
- Biểu thức:


Giíi­thiÖu­mét­sè­phÇn­tö­trong­thùc­tÕ

1. §iÖn trë

H×nh d¹ng thùc tÕ vµ ký hiÖu cña ®iÖn trë


2. §iÖn c¶m


H×nh d¹ng vµ ký hiÖu cuén c¶m trªn s¬ ®å


3.Tô ®iÖn.

H×nh d¹ng vµ ký hiÖu tô ®iÖn


Nguån ®iÖn
T¹o¸p
nªn vµ duy tr× mét ®iÖn ¸p trªn 2 cùc cña
nguån

E(t)

U(t)

U(t)= e(t)
Nguån dßng
®iÖn
T¹o
nªn vµ duy tr× mét dßng ®iÖn ¸p cung
cÊp cho m¹ch ngoµi

J(t)


®éng c¬ ®iÖn

§


§éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé 1 pha

cÇu­dao
cÇu ch×


Ampe mÐt

A


V«n­mÐt

V


o¸t mÐt

WM¸y biÕn ¸p
A

u1

W1

W2

u2

a

B

b

C

c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×