Tải bản đầy đủ

Thảo luận sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

THẢO LUẬN
Nhóm I:
Câu 1: Hãy trình bày khái niệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. từ đó nêu một
số ví dụ về việc sử dụng năng lượng lãng phí trong đời sống hàng ngày mà anh/chị biết.
có sử dụng sản phẩm này không? Nếu có, hãy kể tên các sản phẩm đó.
Điểm:
Câu 2: Nêu tóm tắt nội dung cơ bản trong chính sách năng của Mỹ.
Bài tập 1: Lập phiếu phân tích tình hình sử dụng thiết bị điện tại gia đình, trong đó:
- Liệt kê tên và số lượng các thiết bị dùng điện trong gia đình
- Xác định chỉ số công suất tiêu thụ của các thiết bị đó.
- Thống kê tên và số lượng thiết bị được sử dụng từ 17-20 giờ hàng ngày trong thời gian
một tuần.
Từ đó đề ra các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

Nhóm II:
Câu 1: Sản phẩm tiết kiệm năng lượng là gì? Kể tên các sản phẩm nhà anh, chị đang
dùng.
Điểm:
Câu 2: Nghị định 102/2003 của Chính Phủ Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả nhằm múc đích gi? Bao gồm các nội dung chính nào?
Bài tập Lập phiếu điều tra tình hình sử dụng điện tháng trước tại khu dân cư đang ở,

trong đó:
- Thống kê chỉ số công suất tiêu thụ điện năng của các hộ gia đình
- Thống kê số người trong các hộ tương ứng.
- Xác định chỉ số công suất công suất tiêu thụ điện năng trung bình của mỗi người trong
từng hộ và lập biểu đồ mô tả cho số hộ gia đình đã nói trên.
- Xác định chỉ số công suất tiêu thụ điện năng trung bình tại khu dân cư đã kiểm tra.
-Từ đó đề ra các giải pháp tiết kiệm điện năng

Nhóm III:
Câu 1: Mục đính của kiểm toán năng lượng là gì? Hãy nêu các nội dung chính trong
kiểm toán năng lượng?
Điểm:
Câu 2: Nêu nội dung chính của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.


Bài tập Lập phiếu điều tra tình hình sử dụng điện tháng trước tại công ty nơi anh/ chị làm
việc, trong đó:
- Thống kê chỉ số công suất tiêu thụ điện năng của các thiết bị trong công ty
- Xác định chỉ số công suất công suất tiêu thụ điện năng trung bình của toàn nhà máy lập
biểu đồ mô tả các thiêt bị đó
-Thông kê các biện pháp tiết kiệm năng lượng ở công ty đã thực hiện
- Tù đó hãy đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Nhóm IV:
Câu 1: Nêu mục đích và vai trò của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Câu 2: Trình bày các nội dung cơ bản của dự thảo luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả.
Bài Tập: Lập phiếu điều tra lượng xăng dầu tiêu thụ hàng tháng cho việc đi lại (của bản
thân, hay người thân) và liên hệ với loại xe sử dụng, khoảng cách giữa nơi làm việc và
chỗ ở, mật độ dân cư (thường xuyên tắc đường hay không...) và thói quen sử dụng
- Từ đó anh /chị hãy đề ra các giải pháp sử dụng xăng dầu tiết kiệm và hiệu quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×