Tải bản đầy đủ

Chương 5 máy điện một chiều

CHƯƠNG 5: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
- Định nghĩa
Là loại máy điện quay, dùng để biến đổi điện năng một chiều thành cơ năng hoặc cơ năng thành điện năng một chiều
- Công dụng
Làm động cơ để kéo tải trong những truyền động có yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ.
Dùng làm máy phát để phát điện một chiều.


CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.2.1. Cấu tạo


copyright@TMLTCS_Khoa éi?n


CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU


5.1. CấU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.2.1.1. Phần cảm (stato)
Cực từ chính

Dây quấn kích từ

Gông từ

Cực từ phụ

Dây quấn phụ


CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.1. CấU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.2.1.2. Phần ứng (Rôto)

Lá thép lõi rôto

Lỗ thông gió

Trục máy

Rãnh


CHƯƠNG 5: MáY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.1. CấU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

5.2.1.3. Phần đổi điện

Cổ góp

Chổi than5.2.2 Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
5.2.2.1. Chế độ động cơ một chiều
a. Sơ đồ nguyên lý

b

s
a

A

c

1

2

B

d

n


b

a

s

A
1

2

c

B
d

n


b

Iab

s
a

A

+
-

c

1

2

Icd

B
d

n


I

N
B

b

Iab

s

S
a

A

+
-

c

1

2

Icd

B
d

n


N
I
B

b

F

Iab

s

S

a

A

+
-

c

1

2

Icd

B
d

n


b

s
a

A

+
-

Fab

Fcd

1

2

B
d

n

c


c

Icd

N
d

Fcd

A

+

Fab

2
Iab

-

1

B

a

S

bN

B

b

Iab

N

S
a

Fab

A

+

Fcd

1
Icd

-

2

B
d

S

c


N

e

B

b

Iab

N

S

a

Fab

A

+

Fcd

1
Icd

-

2

B
d

S

cEab
b

Iab

N
a

Fab

A

+

Fcd

1
Icd

-

2

B
d

S

ecd

c


U
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu trong thùc tÕ


5.2.2.2. Chế độ m¸y ph¸t mét chiÒu

a.

Nguyªn lý lµm viÖc
* S¬ ®å nguyªn lý

b

N
a

A
1

2

c

B
d

S


a.

Nguyªn lý lµm viÖc
* Ho¹t ®éng

b

N

eab

a

i

A
1

ecd

R
2

B
d

S

c


a.

Nguyªn lý lµm viÖc
* Ho¹t ®éng

c

N

ecd

d

i

A
2

eab

R
1

B
a

S

b


e,i
e,i

t
a

t
b

Dßng­®iÖn­vµ­®iÖn­¸p­cña­m¸y­ph¸t:­a.­cã­1­khung­
d©y;­b.­cã­2­khung­d©y


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×