Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, tại xã Cao Trĩ – huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

2015,
-

: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:
: 2011 - 2015

THÁI NGUYÊN 2015


i

i xã
2015,


-

.

cô giáo
Lan

-

Thái Nguyên, tháng 05
Sinh viên

5


ii

Trang
..........................24
................................. 27
..................... 27
................................... 28
................................ 29
............................ 31
................ 32
........................... 33
2014 ................................................................................................................. 34
2014 ......................................................................................................36
1
Cao
4 ................................................................................................... 38
2
4..... 39
......................... 41
...43
4.15
4 ..................... 45
.................................. 46
B ng 4.17: Các kênh ti p c n thông tin c
i dân v mô hình nông


thôn m i................................................................................................47
B ng 4.119: Nh ng công vi
i dân tham gia vào xây d ng nông thôn
m it
................................................................................. 47
B ng 4.18: Ý ki n c
i nông dân v
it
48
trong
(n = 10) .................................................................................. 49
................................................................................................... 50


iii

GDP
GTVT
THCS
VH - TT - DL

-

-

HTX
THPT
SX - KD

- kinh doanh

ANTQ

NTM
BCH
UBND
SWOT
TD&MNPB
NN$PTNT
KHKT
GTSX

n phân tích


iv

Ph n 1. M

Trang
U ............................................................................................ 1

1.1. Tính c p thi t c

tài ............................................................................. 1

1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 3
tài....................................................................................... 3
Ph n 2. T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 4
khoa h c........................................................................................... 4
2.1.1. Các khái ni m v nông thôn.................................................................... 4
2.1.2. Các v

v nông thôn ......................................................................... 6

2.1.3. Mô hình nông thôn m i........................................................................... 9
2.1.4. Tiêu chí v nông thôn m i .................................................................... 10
xây d ng nông thôn m i................................................ 13
th c ti n ......................................................................................... 14
2.2.1. Kinh nghi m xây d ng mô hình nông thôn m i trên th gi i .............. 14
2.2.2. Mô hình nông thôn m i
Ph n 3.

Vi t Nam..................................................... 17
U .21

NG, N

ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 21
ng nghiên c u............................................................................ 21
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 21
3.2. N i dung nghiên c u................................................................................ 21
u................................................................... 21
3.3.1. P

p thông tin ........................................................... 21
lý thông tin................................................................. 23
............................................................................. 23

Ph n 4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................. 24
u ki n t nhiên, kinh t - xã h

a bàn nghiên c u.......................... 24


v

u ki n t nhiên................................................................................. 24
u ki n kinh t - xã h i...................................................................... 26
4.2. Th c tr

nông thôn m i............... 30

4.2.1. Quy ho ch và hi n tr ng quy ho ch...................................................... 30
4.2.2. H t ng kinh t - xã h i......................................................................... 31
4.2.3. Th c tr ng kinh t và t ch c s n xu t ................................................. 37
4.2.4. Giáo d c - y t -

....................................................................... 39
ng c

................................................... 41

4.2.6. H th ng chính tr , an ninh tr t t ......................................................... 42
4
4.2.8

u ki n kinh t xã h i c a h

.......................... 44

i dân v vi c xây d ng mô hình nông thôn m i ..... 45
c tr ng các v

chung c

4.3.1. Phân tích SWOT v nh ng thu n l

............................ 50
i và thách th c

.................................................................................... 50
4.3.2. T ng h p k t qu so sánh hi n tr

i b tiêu chí Qu c

gia v NTM ..................................................................................................... 51
4.4. Các gi i pháp th c hi

a bàn xã Cao

........................................................................................... 52
4.4.1. Nguyên t c th c hi n ............................................................................ 52
4.4.2. M t s gi i pháp c th
NTM t

th c hi n các tiêu chí xây d ng

......................................................................................... 53

4.4.3. Gi i pháp v t ch c th c hi n d án .................................................. 58
Ph n 5. K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 61
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 64


1

l


2

mai sau.

-

-

-

-

.


3

-

- 2015.

-

-

.


4

2.1.
-

nh


5

[2].

-


6

Phát

ng
[2].


7

(tam nông),
-

-

-


8

-

-

- 44 0].
-

g

-

-


9

-

9].
-

2.1.3.

hóa -


10

[3].

-

- xã.

-

-

ông

-

-

-

-

-


11

- xã
* Giao thông
-

-

-

-

-

-

-

-

-

TT - DL.
- TT - DL.


12

-

* Nhà
-

-

-

-

-

-

-

-

-


13

- TT - DL.
-

-

-

-

-

-


14

-

-

-

/BNN -

-

-

-

-

-

- TTg ngày

-

-

nông thôn
-

- 2015 do

- SMU)
-


15

-


16

- OVOP)

ne Product -

hính là:
-

-

ne Product - OTOP)

one Product -

-


17

-

8].

phát tr

2020 có trên 50%

trên 6

[5].

:
-

-

-


18

-

bàn nông thôn.
-

-

-

-

- Nam

-

- Trà Vinh),

-

-H


19

Ngày 13/1/2012

h t

c c i t o, nâng c p khá

rõ nét di n m
s ng c

ng tr c ti

h th

i

n vi c c i thi n ch

y ho
c hoàn thi n, b n s

ng b

ng cu c

n kinh t - xã h i t ng
c gìn gi

dân trí và ch

ng

c nâng cao [7].

ng túng trong


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×