Tải bản đầy đủ

Thực trạng xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã HuyềnTụng thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

INH TH H NG

tài:
TH C TR NG XÂY D NG MÔ HÌNH NÔNG THÔN M I
T I XÃ HUY NT NG, TH XÃ B C K N,T NH B C K N

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành


: Phát tri n nông thôn

Khoa

: Kinh t và phát tri n nông thôn

Khoá h c

: 2011 - 2015

Thái Nguyên 2015


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

INH TH H NG

tài:
TH C TR NG XÂY D NG MÔ HÌNH NÔNG THÔN M I
T I XÃ HUY NT NG, TH XÃ B C K N,T NH B C K N

KHÓA LU N T T NGHI

H

o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát tri n nông thôn

L p

: 43- Phát tri n nông thôn


Khoa

: Kinh t và phát tri n nông thôn

Khoá h c

: 2011 - 2015
ng d n

: PGS.TS. inh Ng c Lan

Thái Nguyên 2015


i

L IC M

N

c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Kinh t
và Phát tri n nông thôn tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, sau khi hoàn thành
khoá h c tr ng tôi ã ti n hành th c t p t t nghi p t i xã Huy nT ng,Th xã B c
K n,t nh B c K n v i tài:
Th c tr ng xây d ng mô hình nông thôn m i t i xã Huy nT ng, th xã
B c K n, t nh B c K
Khóa lu n
c hoàn thành nh s
ki n c a th y cô, cá nhân, c quan và nhà tr

ng d n, quan tâm giúp
ng.

,t

u

Tôi xin chân thành c m n tr ng
i h c Nông lâm Thái Nguyên n i ào
t o, gi ng d y và giúp
tôi trong su t quá trình h c t p nghiên c u t i tr ng.
Tôi xin chân thành c m n sâu s c t i cô giáo PGSc Lan
gi ng viên khoa Kinh t và Phát tri n nông thôn, ng i ã tr c ti p h ng d n ch
b o và giúp
t n tình tôi trong su t th i gian th c hi n tài.
Tôi xin chân thành c m n các th y cô giáo trong khoa Kinh t và Phát tri n nông
thôn ã t o m i i u ki n giúp . ng th i tôi xin chân thành c m n s giúp
c a
UBND xã Huy nT ng,Th xã B c K n, T nh B c K n , các ban ngành cùng nhân dân
trong xã, b
ã t o m i i u ki n thu n l i và giúp tôi trong quá trình
th c hi n và hoàn thành lu
Trong quá trình th c hi n khóa lu n, m
g ng r t nhi
i nh ng sai xót mong th y, cô ch b
bài khóa
lu n c
ct
M t l n n a tôi xin chân thành c
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5
Sinh viên


ii

DANH M

B ng 4.1. Di

nT

B ng 4.2: Tình hình dân s

....................................31

ng t i xã Huy n T ng

B ng 4.3: So sánh tiêu chí quy ho ch t

4..........34

...................................35

B ng 4.4: So sánh hi n tr ng xã Huy n T ng và các tiêu chí h t ng
kinh t - xã h i c a b tiêu chí qu c gia v nông thôn m i.............37
B ng 4.5: Th c tr ng m t s ch tiêu Kinh t và t ch c s n xu t c a xã
Huy n T

.....................................................................43

B ng 4.6: So sánh th c tr ng xã Huy n T ng v
-Xã h i -

ng c a b tiêu chí qu c gia v nông thôn

m i....................................................................................................48
B ng 4.7: So sánh th c tr ng xã Huy n T ng v i nhóm tiêu chí v H
th ng chính tr c a b tiêu chí qu c gia v nông thôn m i .............50
B ng 4.8

ánh giá v th c hi n tiêu chí giao thông c a xã Huy n T ng ...........53

B ng 4.9

th c hi n tiêu chí th y l i c a xã Huy n T ng...........54

B ng 4.10

th c hi n tiêu chí xây d

ng h c c a xã

Huy n T ng......................................................................................55
B ng 4.11
c

Xã h i

i dân ...................................................................................55

B ng 4.12: Ý ki n c
B ng 4.13
ý ki

ng

i nông dân v s n xu t nông nghi p ...................64
nhóm Kinh t và t ch c s n xu t theo
a bàn xã......................................................57

B ng 4.14: B ng t ng h p các tiêu chí so v i tiêu chí chung..........................60


iii

DANH M C CÁC T

VI T T T

T vi t t t

Di n gi i

ANTT

:An ninh tr t t

ATXH

:An toàn xã h i

BHYT

:B o hi m y t

BNN PTNT

:B nông nghi p phát tri n nông thôn

GTVT

:Giao thông v n t
:Giáo d

o

HTX NN

:H p tác xã nông nghi p

HTX

:H p tác xã

KH, TB

: K ho ch, Thông báo

MTQG

:M c tiêu qu c gia

MTTQ

:M t tr n t qu c

NQ, TW

: Ngh quy

NTM

: Nông thôn m i

PRA

tham gia c

TDTT

:Th d c th thao

THCS

: Trung h

THPT

:Trung h c ph thông

TDTT

: Th d c th thao

TT
UBND
VH-TD-TT
SX-KD

: y ban nhân dân
Th d c-Th thao
: S n xu t kinh doanh

i dân


iv

M
Ph n 1: M

L

U ............................................................................................ 1

1.1.Tính c p thi t c

tài .......................................................................... 1

1.2. M c tiêu nghiên c u c

tài .............................................................. 3

1.2.1. M c tiêu chung................................................................................ 3
1.2.2. M c tiêu c th ................................................................................ 3
tài................................................................................... 3
c t p và nghiên c u khoa h c .............................. 3
c ti n c

tài............................................................. 4

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 5
s khoa h c....................................................................................... 5
2.1.1. Các khái ni m v nông thôn............................................................ 5
2.1.2. Các v

v nông thôn ................................................................. 7

2.1.3.Mô hình nông thôn m i.................................................................. 10
2.1.4. Tiêu chí v nông thôn m i ............................................................ 11
xây d ng nông thôn m i........................................ 14
th c ti n ..................................................................................... 15
2.2.1. Kinh nghi m xây d ng mô hình nông thôn m i trên th gi i ...... 15
2.2.2. Mô hình nông thôn m i

Vi t Nam............................................. 18

Ph n 3:
ng và ph m vi nghiên c u........................................................ 25
ng nghiên c u ................................................................... 25
3.1.2. Ph m vi nghiên c u....................................................................... 25
3.2. N i dung nghiên c u c

tài ........................................................... 25
u...................................................................... 25

nm

u tra.................................................... 25

p thông tin .................................................... 26
x lý s li u............................................ 28
..................................................................... 28


v

Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................. 29
4.1. T ng quan v

a bàn nghiên c u. ....................................................... 29
a bàn nghiên c u........................................................ 29

u ki n kinh t - xã h i.............................................................. 33
4.2. Th c tr ng nông thôn xã Huy n T ng theo 19 tiêu chí v nông thôn m i 35
4.2.1. Quy ho ch và hi n tr ng quy ho ch.............................................. 35
4.2.2. Nhóm tiêu chí h t ng kinh t - xã h i c a xã Huy n T ng ......... 36
4.2.3. Nhóm tiêu chí Kinh t và T ch c s n xu t c a xã Huy n T ng . 43
4.2.4. Nhóm tiêu chí v

- Xã h i -

ng......................... 45

4.2.5. Nhóm tiêu chí v h th ng chính tr .............................................. 49
4.3. K t qu th c hi n ................................................................................. 51
4.3.1. K t qu th c hi n xây d ng các công trình h t ng...................... 51
t ch c s n xu t, h tr
c

i dân nâng cao thu nh p

i dân .......................................................................................... 56
c tr ng m t s v

chung c a xã Huy n T ng ........... 58

4.4.1. Nh n xét chung ............................................................................. 58
4.4.2. T ng h p các tiêu chí c a xã Huy n T ng ................................... 60
4.5. M t s gi i pháp c th

th c hi n các tiêu chí xây d

trình NTM t i xã Huy n T ng. ................................................................... 61
4.5.1. Nguyên t c th c hi n .................................................................... 61
4.5.2. M t s gi i pháp c th

th c hi n các tiêu chí xây d

trình NTM t i xã Huy n T ng. ............................................................... 62
Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 65
5.1. K t lu n ................................................................................................ 65
5.2. Ki n ngh .............................................................................................. 66
iv

c, các c

ng y c p trên ............................... 66

i v i UBND xã Huy n T ng. ................................................... 66
iv

i dân ......................................................................... 67

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 68


1

1.1.Tính c p thi t c

tài

ôn

ôn.


2

-Xu t phát t

-

nh ng th c tr ng trên tôi ti n hành nghiên c

tài:

Th c tr ng xây d ng mô hình nông thôn m i t i xã Huy nT ng, th xã
B c K n, t nh B c K

.


3

1.2. M c tiêu nghiên c u c

tài

th c tr ng, t
nh m th c hi

xu t nh ng gi i pháp
ng nông thôn theo mô hình

nông thôn m i t i xã Huy n T ng, th xã B c K n, t nh B c K n.

u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a xã Huy n T ng, th xã

-

B c K n, t nh B c K n
- Tìm hi

c tr ng nông thôn t i xã Huy n T ng, th xã B c

K n, t nh B c K n theo các tiêu chí trong B tiêu chí qu c gia v xây d ng
nông thôn m i.
-

xu t m t s gi i pháp nh m th c hi

d ng nông thôn m i t
tài

-

-


4

Xây d ng Nông thôn m i là m t v
và di n ra trên c
giúp m

c. Do v y k t qu nghiên c u c

i hi u rõ th c tr ng t

phát tri n phù h

cm

ng th

xây d ng nông thôn m i vào th c ti n.

i quan tâm
tài s là tài li u

t
i pháp giúp các c p chính quy n


5

khoa h c

-

xã h


6

[2].

-


7

Phát

[2].


8

h

nông),
-

-

-


9

-

-

- 44 -

-

xu

-

-

n


10

-

thông tin kho

2.1.3.
Xây d ng mô hình nông thôn m i là m t chính sách v m t mô hình phát
tri n c v nông nghi p và nông thôn, nên v a mang tính t ng h p, bao quát nhi u
c, v

i quy t nhi u v

quan h v i các chính sách

c th

ng th i gi i quy t các m i

c khác trong s

i

mang tính t ng th , kh c ph c tình tr ng r i r c, ho c duy ý chí.
S hình dung chung c a các nhà nghiên c u v mô hình nông thôn m i
là nh ng ki u m u c
KHKT hi

ng theo tiêu chí m i, ti p thu nh ng thành t u

i mà v n gi

i

Vi t Nam. Nhìn chung mô hình làng nông thôn m
hóa - hi

i hóa, h p tác hóa, dân ch

Mô hình nông thôn m
c u phát tri

ng công nghi p

nh b i các tính ch

i m i v t ch c, v n hành và c

t

hi u qu cao nh t trên t t c các m t kinh t , chính tr
b
và v n d ng trên c

ng yêu
i; ti n

m chung, có th ph bi n
c.


11

Có th quan ni

i là t ng th nh

c u trúc t o thành m t ki u t ch c nông thôn theo tiêu chí m
m

m,
ng yêu c u

u ki n hi n nay, là ki

d ng so v i mô

c xây

n th

tính tiên ti n v m i

m
Nh

a mô hình nông thôn m i c

c ta t

án c a B NN&PTNT:
-

c xây d

n là c p làng - xã.

- Vai trò c
-

c nâng cao, nêu cao tính t ch c a nông dân.

i dân ch

s

ng trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n, thu hút

c a các thành viên trong nông thôn nh

cm c

ra có tính hi u qu cao.
- Vi c th c hi n k ho ch d a trên n n t ng huy

ng ngu n l c c a b n

i dân, thay cho vi c d a vào s h tr t bên ngoài là chính.
- Các t ch c nông dân ho
- Ngu n v n t

ng m nh, có tính hi u qu cao.
c phân b và qu n lý s d ng có hi u qu .
m t o nên nét riêng bi t c a mô hình nông

thôn m

c kia.

-

-

-

-

-


12

2.1.4.2. Nhóm

-

* Giao thông
-

-

-

-

-

-

-

-

-

TT - DL.
- TT - DL.


13

-

- Có i

-

chun
-

-

2

-

-

-

-

-


14

-

- TT - DL.

-

-

-

-

2.1

-

-

-

-


15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2015 do

th c ti n

- SMU)

(Saemaul Undongthôn. Mô hình này


16

-

- Kích thích
-


17

2.2.1.2. M

ne Product -

-

-

2.2

one Product -


18

-

20%
trên 50%

6

2020 có
[5].

:
-

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×