Tải bản đầy đủ

điện tử công suất 24

2.3.1. ChØnh lu tia 3 pha dïng
thyristor
a. Khi t¶i :thuÇn trë(R)
* α > 30º

u
0

BA

A

*

*

a

T1

B


*

*

b

T2

c

T3

C

o
*

*

R

Ud

M

α

ud α
N

θ1

π

P

α

θ2α

θ3
5π/3θ4
7π/3

θ

iT1
0

θ

K iT2

0

θ

id iT3

0

θ

id

0

θ


2.3.1. ChØnh lu tia 3 pha dïng
thyristor
a. Khi t¶i :thuÇn trë(R) u α
α

* α ≤ 30º
BA

A

B

*

*

*

a

*

b

T1

C

*

*

Ud

π/3

π

ud

α

θ
5π/3

2
π

7π/3

iT1
T2

0

o

c

0

α

T3

K

iT2

0

id

θ

θ

iT3

R

id

0

0

θ

θ


Cỏc thụng s c bn ca s
+ Giá trị trung bình của điện áp

chỉnh lu:
+
3 2U
Ud =
2

3

sin d =


+
3

3 6U 2
(cos + 1)
2

+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi thyristor
Ungmax:

U ng max = 6U 2

+ Giá trị trung bình dòng điện tải:
Ud
Id =
R

+ Trị số trung bình của dòng điện qua
mỗi thyristor : I d
IT =

3


2.3.1. ChØnh lu tia 3 pha dïng
thyristor
: trë c¶m (R+L)
b. Khi t¶i
u
α ua

A
B
C

*

BA

*

*
*

a

T1

b

T2

o
*

*

R

c

uudd

T3

L

0 π/6

θθ11

α ub

5π/6π
π

i

θθ22

α uc

α ud

θθ3 3

θθ44

19π/6

/6

1 42π
/6 π

θ

T1

K

id

i

0

i

0

θ

T2

θ

T3

i

θ

0

d

0 uab

uac

θ

uu
T

1

0

θ


Cỏc thụng s c bn ca s
+ Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lu:
3 2U
Ud =
2


+
3

3 6U 2
sin d = 2 cos

+
3

+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi thyristor
Ungmax:U
= 6U
ng max

2

+ Giá trị trung bình dòng điện tải:
Ud
Id =
R

+ Trị số trung bình của dòng điện qua mỗi
thyristor I: = I d
T

3


2.3.1. ChØnh lu tia 3 pha dïng
c. HiÖn :tîng trïng dÉn khi t¶i trë c¶m
thyristor
(R+L)

u

α

α

ud

α

µ (ua+ub)/2
ea
eb
o ec

T1 i1

Lc

T2 i2

Lc

T3

Lc

R

ud

L

θ2 θ '

θ1

0

θ

θ3

2

K

i3
id

i
i
i

µ

T1

T1

0

θ

T2

T2

0

θ

d

T3
0

T1

T2

T3

θ


Biểu thức tính toán:
Điện áp chỉnh lưu:

U d = U d − ∆U µ
'

Với:

X c .I ' d
∆U µ =


3 6U 2
cosα
Ud =

Phương trình chuyển mạch:
'

2 X c .I d
cosα - cos (µ+α) =
6U 22.3.1. Chỉnh lu cầu 3 pha dùng thyristor :
a. Khi tải thuần trở (R)

K +

b. Khi ti tr cm(R+L)
A
B
C

BA
o

a

T1

id

T5

T3

b

ud

c
T4

T6

T2

R
L

A-

Sơ đồ nguyên lý chỉnh lu cầu ba pha dùng thyristo


o

T4
o

T4

c

b

c

a

b

T6
a T1

T2
A

A

T6

T3

T2

T5

o

+

-

ud
Zt

K

c

b

a T1
T3

id
T5
K


o

o

c b aT
1

T4

T3

T6

T5

T2

K

u
α

α

α

α

ua

udK

uc

ub

ua

A

u

c b a

ub

uc
ωt

θ

θ

θ

θ

1

3

5

7

ωt

θ

θ
uc

α

2

ub

α

4

u
a

θ
α6

udA


K +
BA
A

a

B

o

C

T1

id

T5

T3

b

u
ua

ud

c

uc

ub

R
T4

T6

T2

π

L
A -

ωt

2
π

S¬ ®å nguyªn lý chØnh lu cÇu ba pha dïng thyristor

u

uc ua

ub

uc
2
π

π

u ucb uabuac ubc uba uca ucb ua
ωt

b

uac
π
6

π/
6

7 π/
6

1 3 π ωt
/6

3
π6

5
π6

7
π6

9
π6

11
π6

13π
6

15π
6

ωt


2.3.1. ChØnh lu cÇu 3 pha dïng thyristor :
a. Khi t¶i trở kháng (R+L)
u
T5

K +
A

BA

B

*
*

*
*

C

*

*

0

T5

T3

T1
a

i

ub

b

T1
θ

α

ub
T3

θ

T2
2

α uc

θ
3

T5
θ

T4

4

α ua

θ
5

ϕK

α

uc

T1
θ

θ
7

T6

α

θ

6

ϕA

u ucb uab uac ubc uba uca ucb uab

L

c

T6

T6

α

ua

1

d

R

T4

α

θ

T2
A -

id
0

θ


+ Giá trị trung bỡnh của điện áp
5
+
chỉnh lu:
6
Ud =

3 2U
2


6

sin d =

3 6U 2+

cos

+ in áp ngợc cực đại trên mỗi thyristor
Ungmax:
U
= 6U
ng max

2

+ Giá trị trung bỡnh dòng điện tải:
Ud
Id =
R

+ Trị số trung bỡnh của dòng điện qua
mỗi thyristor :
Id
IT =

3


Hiện tượng trùng dẫn:
Điện áp chỉnh lưu:

U d = U d − ∆U µ
'

'

Với:

3 X c .I d
∆U µ =
π

3 6U 2 cosα
Ud =
π
Phương trình chuyển mạch:

3 X c .I ' d
cosα - cos (µ+α) =
6U 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×