Tải bản đầy đủ

điện tử công suất 23

A

*

B

*

C

*

BA

o

* a

D1

* b


D

* c

D3ud
R

K
id

H2. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R

u

ud

0

ub

uc

1

0

iua

3

4

id

1

H3. Đồ thị điện áp tải là R


A
B

*

BA

*

D1

a
ia

*

o

*

b

*

*

iD

i
b

C

D

c

ic

iD3

D3
iD1

ud
Zt
H1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt

K
id


A

*

B

*

C

*

BA

o

* a

D1

* b

D

* c

D3ud
R

K
id

H2. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R

ua u ub
d

u
D3

0

D1

D2

D3

1



D1i
0

uc
3

4

id

1


H3. Đồ thị điện áp tải là R


A

*

B

*

C

*

BA

o

* a

D1

* b

D

* c

D3ud
R

K
id

H2. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R

ua

u
0

1

ub ud


i
0

uc


3

4

id

1



3

H3. Đồ thị điện áp tải là R


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3ud
R

K
id

H2. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R

ua

u
0

ub

uc u
d

1



4

3

i
0id

1


3
H3. Đồ thị điện áp tải là R

4


+ Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lu:
1
Ud
2

2

ud d
0

3 6
U2
2

+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi điôt Ungmax :

U ng max 6U 2
+ Giá trị trung bình dòng điện tải:
Ud
Id
R
+ Trị số trung bình của dòng điện qua mỗi
điôt:
Id
ID
3A

B

*

BA

D1

* a

D

* b

*

o
C

*

D3

* c

K
id

ud
R

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E
E

u

ua

2U 2
2

0

ub

uc1

i
0

id1

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

u
2U 2
2

0

E

ub

uc1

i
0

ua

id

1

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

u
E

ud

2U 2
2

0

ua

ub

uc1

i
0

id1

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

u
E

u
u a

ub

d

2U 2
2

0

uc


1 

3

i
0

id
1 


3

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

ua ud

u

ub

uc

E
2U 2
2

0 1




3

i
0

id
1 


3

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

ua

u
E

ud

2U 2
2

0

ub

uc



1 

3 45

i
0

id
1 

3 4


5

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

ua

u

ub

E
2U 2
2

0

ud

uc



1 

3 45

i
0

id
1 

3 4


5

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

* b

D

* c

D3
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

ua

u
E

ub u

d

uc

2U 2
2

0

1



3 4


5 6

7 8

i
0

id
1 

3 4

5 6

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


7 8


A

*

B

*

C

*

BA

D1

* a
o

D

* b
D3
* c
ud
R

K
id

E
+

H4. Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha hình tia dùng điốt khi tải là R + E

u

ua

ub

uc

ud

E
2U 2
2

0

1 

3 4



5 6

7 8

i
0

id
11  

3 4

5 6

H5. Đồ thị điện áp tải là R + E


7 81. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý làm việc chỉnh lưu
hình tia 3 pha dùng điốt trường hợp phụ tải là
một động cơ điện một chiều có sức phản điện
E, điện trở R và điện cảm L.
2. Đọc tài liệu: Chỉnh lưu cầu ba pha dùng điốt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình Điện tử công suất – Nhà xuất bản Khoa học
và Kỹ thuật 2000 (Nguyễn Bính) trang 61 – trang 66
- Giáo trình Điện tử công suất – Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội 2004 PGS.TS Lê Văn Doanh trang 165 –
trang 168.


Thụng s c bn
+ Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lu:
2

1
3 6
U d ud d
U2
2 0
2

+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi điôt Ungmax:
U ng max 6U 2

+ Giá trị trung bình dòng điện tải: (gián đoạn)
1
Id
2

21

2U 2 Sin E
3 2U 2 Cos1
d
(
Sin1 )
R
R

T

+ Trị số trung bình của dòng điện qua mỗi
điôt:
Id
ID

3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×