Tải bản đầy đủ

điện tử công suất 22


2.2.3. ChØnh lu 1 pha 2 nöa chu kú dïng
thyristor
: thuÇn
a. Khi t¶i
trë(R)

u

u21

α
BAu1

A

ud


T1

∗ u21
w21

-

∗o
w22

0

ud
R

u22

B

u22

id

+

θθ1
1

K

iT1
0

iT2
T2

id

00

π π θθ2
2θ3
2 θ
π 3
θ

θ
θ
θ


+ Giá trị trung bỡnh của điện áp chỉnh lu:
1
Ud =
2

2

u d d =
0

2
U 2 (1 + Cos )


+ iện áp ngợc cực đại trên mỗi điôt Ungmax:
U ng max = 2 2U 2

+ Giá trị trung bỡnh dòng điện tải:
Id =

Ud
R

+ Trị số trung bỡnh của dòng điện qua mỗi
thyristor:
I
IT =

d

2


b. Khi t¶i trë
c¶m(R+L)
u

u21

u22

ud (®Ëm)

α
θ
A

u21

*

u1

T1

* o

R

id

L

u22

iT2

B

T2

θθ11

iT1

ud

*

0

iT1

K

ππ

θθ22

π
22π

θ33θ

0

iT2
id

θ

0

0

Ιd

θ


+ Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lu:
1
Ud =
2

2

ud d =
0

2 2
U 2Cos


+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi điôt Ungmax:

U ng max = 2 2U 2
+ Giá trị trung bình dòng điện tải:
Ud
Id =
R

+ Trị số trung bình của dòng điện qua mỗi
thyristor:
Id
IT =
2


Chỉnh lu 1 pha 2 nửa chu kỳ dùng
thyristor :

c. Hiện tợng trùng dẫn khi tải trở cảm(R+L)
u
e21

Lc

T1

ud

e22

id

K

L
Lc

iT2
T2

u22

ud (đậm)

iT1
0

R

u21iT1

1

23

4

2


3
à0
T2

i0

id

0

d
Biểu thức tính toán:
Điện áp chỉnh lưu:

U d = U d − ∆U µ
'

Với:

X c .I
∆U µ =
π

'

d

2 2U 2
cosα
Ud =
π
Phương trình chuyển mạch:

X c .I ' d
cosα - cos (µ+α) =
2U 2


2.2.4. ChØnh lu cầu dïng thyristor
K
a. Khi tải R

T3

T1
u1

BA
* *

u2

M

id
ud

N
T4

T2
A

Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu cầu một pha
sử dụng Tiristo tải R

R


u2


0

K
T1

BA
* *

u1

u2

id

T3

M

ud

R

N
T4

T2

iT2,4

0

iT2,4

0

id
0

θ1

π

-u2

α

α

θ2θ3

θ2θ3

ud
θ1
θ1

θ1

π
π

π

θ2

θ2

θ3

θ3

A
Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu cầu một
pha sử dụng Tiristo tải R

θ

Đồ thị biến thiên điện áp

θ
θ

θ


K

u1

BA
* *

M
u2

id

T3

T1

ud
N
T2

T4
A

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu cầu một pha
sử dụng Tiristo tải R + L

R
L


u2


0

K
T1

BA
* *

u1

u2

id

T3

M

ud
N

T4

R
L

π

θ2α

θ3

θ

ud
iT2,4

0

iT2,4

0

T2
A

θ1

-u2

α

id
0

θ1
θ1

θ1

π
π

π

θ2
θ2
θ2


θ3
θ3
θ3

θ
θ

θ

ungmaxT1
0

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo tải R + L

θ1

π

θ2θ3

Hình 2. Đồ thị biến thiên điện áp

θ


u2


0

K
T1

BA
* *

u1

u2

id

T3

M

ud
N

T4

R

T2
Aθ3

θ

iT2,4

0

iT2,4

id
0

ung
0

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo tải R + L

θ2

α

ud

0

L

π

θ1

-u2

α

π

θ1

π

θ1

π

θ1

θ2
θ2
θ2


θ3
θ3
θ3

uT1

θ1

π

θ2θ3

Hình 2. Đồ thị biến thiên điện áp

θ
θ

θ

θ


u2


0

K
T1

BA
* *

u1

u2

id

T3

M

ud
N

T4

R

iT1,2

θ1

T2
A

0

iT3,4

id
0

ung
0

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo tải R + L

π

θ2α

θ3

θ

ud

0

L

-u2

α

θ1
θ1

θ1

π
π

π

θ2
θ2

θ2

uT3,4
θ1

π

θ2
θ3
θ3
θ3

θ3

Hình 2. Đồ thị biến thiên điện áp

θ
θ

θ

θ


u2


0

K
T1

BA
* *

u1

u2

id

T3

M

ud
N

T4

R

iT2,4

θ1

T2
A

0

iT2,4

id
0

ung
0

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo tải R + L

π

θ2α

θ3

θ

ud

0

L

-u2

α

θ1
θ1

θ1

π
π

π

θ2
θ2

θ2

uT3,4
θ1

π

θ2
θ3
θ3

θ3

θ3

Hình 2. Đồ thị biến thiên điện áp

θ
θ

θ

θ


+ Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lu:
1
Ud =
2

2

ud d =
0

2 2
U 2Cos


+ Điện áp ngợc cực đại trên mỗi Thyrirtor Ungmax:
U ng max = 2 2U 2

+ Giá trị trung bình dòng điện tải:
Id =

Ud
R

+ Trị số trung bình của dòng điện qua mỗi
thyristor:
Id
IT =
2u
0
T1
Lc
A

T3

L

e2
B
T4

θ

θ

1

2

T2

id

θ1

0 Id

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo có điện
cảm của nguồn

π

θ

θ

3

4

2
π

θ

θ

iT3,4 θ 1
0

α

µ

iT1,2
0

R

u2

α

θ2

θ3

θ4

θ2

θ3

θ4

θ
θ

θ1 θ2

θ3

θ4

Hình 4. Đồ thị biến thiên điện áp


u
0
Lc

T1

T3
L

A

e2
B
T4

α

θ1

T2

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo có điện
cảm của nguồn

θ2

π

θ3

θ4θ

µ

iT1,2

θ

0

R

α

θ2

θ3

θ4

id θ 1

θ2

θ3

θ4

0

iT1,2 Id
θ2
θ3

iT3,4 θ 1
0

θ1

θ4

θ
iT3,4

θ

Hình 4. Đồ thị biến thiên điện áp


u
0
Lc

T1

T3
L

A

e2
B
T4

α

θ1

T2

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý chỉnh lưu
cầu một pha sử dụng Tiristo có điện
cảm của nguồn

θ2

π

θ3

µ

iT1,2
0

R

α

θ4
µ

θ

θ2

θ3

θ4

id θ 1

θ2

θ3

θ4

0

iT1,2 Id
θ2
θ3

iT3,4 θ 1
0

θ1θ

θ4

θ
iT3,4

θ

Hình 4. Đồ thị biến thiên điện áp


Biểu thức tính toán:
Điện áp chỉnh lưu:

U d = U d − ∆U µ
'

Với:

2 X c .I ' d
∆U µ =
π

2 2U 2
cosα
Ud =
π
Phương trình chuyển mạch:
'

2 X c .I d
cosα - cos(µ+α) =
2U 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×