Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử công suất

§IÖN Tö C¤NG SUÊT
Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất
Chương 2: Mạch chỉnh lưu
Chương 3: Hệ thống điều khiển mạch chỉnh
lưu dùng thyristor

Chương 4: Các bộ điều áp xoay chiều
Chương 5: Bảo vệ cho mạch điên tử công
suất


chu¬ng 1

c¸c phÇn tö b¸n dÉn c«ng suÊt


1.1. Diode c«ng suÊt
1.1.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu cña1.1. Diode c«ng suÊt
1.1.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.2. C¸ch kiÓm tra Diode


1.1. Diode c«ng suÊt
1.1.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.3. H×nh ¶nh cña Diode
thùc tÕ


1.1. Diode c«ng suÊt
1.1.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.4. H×nh ¶nh cña Diode
thùc tÕ


1.1. Diode c«ng suÊt
1.1.2.Nguyªn lý lµm viÖc
I(A
)

UAK(V)

H×nh3.5. §Æc tÝnh Votl-Ampe cña
Diode


1.1. Diode công suất
1.1.3. Các thông số kỹ
thuật
Dòng điện thuận định mức(Ia): là dòng
điện cực đại cho phép đi qua Diode trong
một thời gian dài khi Diode mở
Điện áp ngợc lớn nhất(UAKmax): là điện áp ng
ợc cực đại cho phép đặt vào Diode trong


một khoảng thời gian dài khi Diode khoá
Điện áp rơi định mức(Ua ): là điện áp rơi
trên Diode khi mở và dòng qua nó bằng dòng
điện thuận định mức


1.2. Transitor c«ng suÊt
1.2.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.6. S¬ ®å vµ ký hiÖu cña
Transitor


1.2. Transitor c«ng suÊt
1.2.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.7. S¬ ®å vµ ký hiÖu cña
Transitor


1.2. Transitor c«ng suÊt
1.2.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.8. H×nh ¶nh cña Transitor
thùc tÕ


1.2. Transitor c«ng suÊt
1.2.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.9. H×nh ¶nh cña Transitor
thùc tÕ


1.2. Transitor c«ng suÊt
1.2.2. Nguyªn lý lµm viÖc

H×nh3.10. §Æc tÝnh Votl-Ampe cña
Transitor


1.2. Transitor công suất
1.2.3. Các thông số kỹ thuật
chủ yếu

UCE0 - Điện áp góp - phát cực đại cho phép khi
IB =0(Transitor khoá)
UCEbh - Điện áp góp phát khi Transitor mở
bão hoà
ICmax - dòng điện góp cực đại cho phép
PT - Công suất tiêu tán cực đại cho phép
ton Thời gian cần thiết để Transitor
chuyển từ trạng thái khoá sang trạng thái mở
bão hoà
tof Thời gian cần thiết để Transitor
chuyển từ trạng thái mở bão hoà sang trạng


1.1.3. Thyristor
1.1.3.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.11. S¬ ®å vµ ký hiÖu cña
Thyristor


1.1.3. Thyristor
1.1.3.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu

H×nh3.12. H×nh ¶nh cña Thyritor
thùc tÕ


1.1.3. Thyristor
1.1.3.1. S¬ ®å vµ ký hiÖu
I

UBO

U
UBO

H×nh3.13. H×nh ¶nh cña Thyritor
thùc tÕ


1.1.3. Thyristor
1.1.3.2. Nguyªn lý lµm viÖc

H×nh3.14. CÊu t¹o, ký hiÖu, ®Æc
tÝnh V-A


1.1.3. Thyristor
1.1.3.3. Các thông số kỹ thuật
Dòng điện trung bình qua Thyristor(IT): là
dòng trung bình cho phép chạy qua Thyristor
với điều kiện nhiệt độ của cấu trúc tinh thể
bán dẫn không vợt quá một giá trị cho phép.
Điện áp ngợc cho phép lớn nhất(Ungmax): là
điện áp ngợc lớn nhất cho phép đặt lên
Thyristor
Thời gian phục hồi tính chất khoá của
Thyristor(tr): là thời gian tối thiểu phải đặt
điện áp ngợc lên Thyristor sau khi dòng
Anode- Kathod đã về bằng không trớc khi lại


chu¬ng 2

THIẾT BỊ CHỈNH LƯU


2.1. Khái niệm chung
* Khái niệm
Chỉnh lu là quá trình biến đổi năng lợng
điện xoay chiều thành năng lợng điện một
chiều.
Để chỉnh lu công suất nhỏ ta thờng dùng
chỉnh lu một pha hai nửa chu kì, còn để
chỉnh lu công suất lớn thờng dùng chỉnh lu
ba pha
Điện áp và dòng điện sau chỉnh lu có
chiều không đổi nhng vẫn giao động về trị
số. Do vậy để tải nhận đợc điện áp hoặc
dòng điện hoàn toàn không đổi cả về


2.1. Khái niệm chung
* Phân loại
Có nhiều cách phân loại các sơ đồ chỉnh l
u(theo sơ đồ đấu van, theo số pha nguồn,
theo van bán dẫn trong mạch v..v ), khi
phân loại theo van đợc sử dụng, chia thành
ba mạch sau:
+ Chỉnh lu không điều khiển: dùng van là
Diode
+ Chỉnh lu điều khiển: dùng van là
Thyristor
+ Chỉnh lu bán điều khiển: dùng hỗn hợp
cả hai loại van: Diode và Thyristor


2.1. Khái niệm chung
* * Các tham số cơ bản của mạch
CL
Về phía tải: giá trị trung bình của điện
áp và dòng điện chỉnh lu(Ud, Id)
Về phía van gồm: dòng trung bình qua
van Ivtb và điện áp ngợc cực đại trên van
Ungmax
n
Tham số Pvề
nguồn:
Chính là công
1
1 P2 phía
S ba
(U 1 I 1 U 2i I 2i ) k sd Pd
suất biến áp2 lực:2
i 1

Với: U1, I1, U2i, I2i là trị số hiệu dụng của điện


Chơng 2:. Mạch chỉnh lu
2.2. Chỉnh lu
không điều khiển
Mạch chỉnh lu không điều khiển chỉ
cho phép nhận đợc điện áp một chiều cố
định ( chỉ phụ thuộc vào điện áp nguồn
xoay chiều), không điều chỉnh đợc.
Vì vậy loại này thờng dùng cho phần kích
từ động cơ, hoặc cho các khâu khống
chế, điều khiển. Tuy nhiên các tham số
của chỉnh lu điôt lại tơng ứng với chế độ
làm việc tối đa của chỉnh lu điều khiển.


2.2.1. Chỉnh lu Điốt 1 pha một nửa
chu kỳ:
a. Khi tải thuần trở(R)
u,i
A

u1

**

D

u2

i

ud

0

ud
i


2

t

B

Sơ đồ
nguyên lý

Giản đồ dòng điện và điện áp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×