Tải bản đầy đủ

TƯ TƯỞNG hô CHÍ MINH

LỊCH TRÌNH HỌC MÔN

TƯ TƯỞNG

•HỒ CHÍ MINH
ThS GVC Tạ Trần Trọng
DĐ: 0917.530.533
Email. trongtt@vhu.edu.vn


CHÀO MỪNG THẦY VÀ
CÁC BẠN ĐẾN VỚI CHỦ ĐỀ 3

TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÌ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI
MỚI


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1/ Chúng em muốn tìm hiều nhiều về Bác.
2/ Chúng em muốn xây dựng một “con người mới” đúng đắn, trưởng thành
hơn.


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1/ Hiểu và trở thành một công dân tốt hơn.
2/ Thêm phần tự hào về nhà lãnh tụ sáng suốt của dân tộc ta.


+ Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

Gồm 3 ý chính:
- Con người như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thể lực và các hoạt động
của nó.
- Con người luôn muốn vươn tới cái Chân -Thiện - Mỹ.
- Con người có tốt, có xấu nhưng “dù có tốt, xấu, văn minh hay dã man đều có
“tình”


Con người được chia làm hai phần là phần xác và phần hồn.
Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo thì cho rằng:
- Phần hồn là do thượng đế sinh ra; quy định, chi phối mọi hoạt động của phần xác, linh
hoòn con người tồn tại mãi mãi.
Chủ nghĩa duy vật thì ngược lại họ cho rằng:
- Phần xác quyết định và chi phối phần hồn, không có linh hồn nào là bất tử cả, và quá
trình nhận thức đó không ngừng được phát hiện.


+ Chân – trong Chân Thành:
- Là sự phản ảnh trung thực trong đời sống. Con người sống trong cuộc đời không thể thiếu thốn đức tính
chân thành được, lòng chân thành là sự thành thật của chính cá nhân mình đối với mọi người trong xã hội.
+ Thiện – trong Lương Thiện:
- Là tấm lòng nhân hậu, k làm những điều xấu. 
sống lương thiện là luôn giúp đỡ mọi người, hòa đồng ,yêu thương những người xung quanh.
+ Mỹ - trong Thẩm Mỹ:
- Là hiểu biết và thưởng thức cái đẹp. Một hệ thống lí thuyết về giáo dục cái đẹp và nghệ thuật. Lựa chọn
con đường tốt nhất để đưa toàn bộ những gì thuộc về nghệ thuật và cái đẹp đến với từng loại đối tượng khác
nhau, giúp cho họ đồng hóa được những giá trị đó.


+ “Tình”:
Sẽ có nhiều nghĩa khác nhau khi được ghép với từ có nghĩa khác. Trong
từng trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Và con người sẽ có tình cảm


khác nhau, không thể nào định nghĩa hết được chữ “tình”


VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI

Đối với Bác: “Vô luận việc gì đều do con người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ xa đến gần đều thế cả”
Con người tạo ra mọi giá trị, cả vật chất và tinh thần. Là nhân tố quyết định sự thành công của sự
nghiệp Cách mạng.
Không chỉ thấy rõ vai trò của con người, HCM còn nhìn thấy sức mạnh của con người khi được tổ
chức lại. Người viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “Dễ mấy lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân
liệu cũng xong.


+ Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”


Có tư tưởng xã hội chủ nghĩa: có ý thức làm chủ, có tnh thần tập thể, có tư tưởng mình vì
mọi người, mọi người vì mình, có tnh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,
quyết chí vươn lên chủ nghĩa xã hội.
Có đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa: trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con
người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tnh thần quốc tế trong sáng, lối sống lành
mạnh.
Có tác phong xã hội chủ nghĩa: làm việc có kế hoạch, biện pháp, có quyết tâm, tổ chức, kỷ
luật, có năng suất, chất lượng, lao động hăng say.
Có năng lực làm chủ: làm chủ bản thân, gia đình và công việc mình đảm nhiệm, đủ sức
khoẻ và tư cách tham gia làm chủ nhà nước và xã hội, thực hiện tốt quyền công dân.


Ngoài những têu chuẩn chung trên, Hồ Chí Minh còn nêu những têu chuẩn cụ thể cho từng giới, từng ngành.- Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát triển quan điểm của Quản Trọng: “Thập niên chi kế mạc nhi thụ mộc, bách niên chi kế mạc nhi thụ nhân”
mà khẳng định: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.+ “Trồng người”, xây dựng con người mới phải được thường xuyên đẩy mạnh trong suốt tến trình đi lên chủ nghĩa xã hội và phải đạt được kết
quả cụ thể qua từng chặng đường của thời kỳ quá độ. Bởi vì, nếu sao nhãng việc trồng người, nhất định sẽ dẫn đến những bất cập, hơn nữa
còn là những suy thoái về con người có thể gây những hậu quả khôn lường. R.Tagore nói: “một ngày mà quên giáo hoá, ta lùi gần về thú tính
hơn”.+ “Trồng người”, xây dựng con người mới phải được đặt ra trong suốt cuộc đời mỗi người. Đây là quyền lợi, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ
của mỗi người với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời nó cũng thể hiện sự trưởng thành, vươn lên của mỗi cá nhân.+ Những người có trách nhiệm trồng người cũng phải được vun trồng bởi quần chúng nhân dân, bởi tập thể những người đi trồng và được
trồng, bởi cuộc sống thực tễn và sự tự vun trồng trong suốt cuộc đời của chính họ.


Đảng ta vận dụng những quan niệm của
Hồ Chí Minh vào thực tế
Trung thành với quan điểm của Lênin, năm 1927, Hồ Chí Minh viết Đường cách mệnh - tác
phẩm đặt cơ sở cho việc xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nêu cao vai
trò con người.
Năm 1960, Đảng ta đặt vấn đề phải đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong
Hồ Chí Minh. Những nội dung trên luôn được khẳng định và bổ sung trong các Văn kiện
Đại hội III (1960), Đại hội IV (1976), Đại hội V của Đảng (1982). Đặc biệt Đại hội VI - Đại hội
đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở nền tảng cho đổi mới tư duy lý luận của
Đảng. Đưa ra chiến lược “trồng người”


+ Những “căn bệnh” tồn tại trong mối quan hệ con người:
Khoa học hiện đại đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người ngày nay. Con người ngày nay
rất thích thú với nền văn minh hiện đại nhưng lại phải chịu đựng những căn bệnh hiện đại.
Kéo theo vai trò con người đối với xã hội – môi trường xung quanh ngày càng giảm sút.
- Phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.
- Hãm hại lẫn nhau và gây ra vô số hành vi tạo nghiệp
- Bệnh “vô cảm” ...v….v…


+ Các biện pháp để phát huy vai trò con người giai đoạn hiện đại:
- Giáo dục về giá trị con người từ sớm và xuyên suốt.
- Được “thực hành” thông qua những buổi học ngoài trời, cấm trại…v…
v…
- Khai thác giá trị con người trong quá trình giáo dục và “thực hành”. Tổ
chức các cuộc thi tìm ra những ý tưởng sáng tạo và hiệu quả nhằm nâng cao vai
trò con người.


+ Chiến lược “Trồng người” là phải được thực hiện, bồi dưỡng từng ngày. Nên nó đòi
hỏi tính kỷ luật, nghiêm túc thực hiện cao của từng cá nhân để trở thành một thói quen
tốt.
- Lập kế hoạch rõ ràng. Ví dụ: lên kế hoạch ngày mai mình sẽ làm bao nhiêu việc
tốt, làm cho bao nhiêu người vui vẻ, cần rèn luyện thêm đức tính nào…v…v…
- Tích cức truyền bá, khuyên khích mọi người tham gia “chiến lược”, tạo ra một
phong trào mạnh mẽ và bền vững. Cũng như có người cùng tiến với mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×