Tải bản đầy đủ

Maximise your important business conversations


FIONA COHN

MAXIMISE YOUR
IMPORTANT BUSINESS
CONVERSATIONS
ACHIEVE A POSITIVE AND
PRODUCTIVE RESULT IN
ANY CONVERSATION

Download free eBooks at bookboon.com
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×