Tải bản đầy đủ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Thái Dương

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI CAM ĐOAN
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...............................1
1.1. Lý do chọn đề tài............................................................................................1
1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu........................................................................2
1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.................................................................11
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................11
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................11
1.4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu........................................................12
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................12
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................12
1.4.2.1. Phương pháp thu thập thông tin.............................................................12
1.4.2.2. Phương pháp xử lý thông tin..................................................................13
1.5. Kết cấu của khóa luận..................................................................................14
1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu......................................................................14
CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,...16
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH...................................16
2.1. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.................16
2.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.............16

2.1.1.1. Doanh thu...............................................................................................16
2.1.1.2. Chi phí....................................................................................................16
2.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh..................................................................17
2.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh....17
2.1.3. Yêu cầu của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh..17
2.2. Kế toán doanh thu.........................................................................................19
2.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..................................................19
2.2.1.1. Chứng từ kế toán....................................................................................19


2.2.1.2. Tài khoản kế toán...................................................................................19
2.2.1.3. Báo cáo, sổ sách kế toán.........................................................................19
2.2.1.4.Hạch toán kế toán....................................................................................19
2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu..................................................................22
2.2.2.1. Chứng từ kế toán....................................................................................22
2.2.2.2. Tài khoản kế toán...................................................................................22
2.2.2.3. Báo cáo, sổ sách kế toán.........................................................................22
2.2.2.4. Hạch toán kế toán...................................................................................23
2.2.3. Doanh thu hoạt động tài chính..................................................................23
2.2.3.1. Chứng từ kế toán....................................................................................23
2.2.3.2. Tài khoản kế toán...................................................................................23
2.2.3.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................24
2.2.3.4. Hạch toán kế toán...................................................................................24
2.2.4. Thu nhập khác...........................................................................................25
2.2.4.1. Chứng từ kế toán....................................................................................25
2.2.4.2. Tài khoản kế toán...................................................................................25
2.2.4.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................26
2.2.4.4. Hạch toán kế toán...................................................................................26
2.3. Kế toán chi phí.............................................................................................27
2.3.1.Giá vốn hàng bán........................................................................................27
2.3.1.1. Chứng từ kế toán....................................................................................27
2.3.1.2. Tài khoản kế toán...................................................................................28
2.3.1.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................28
2.3.1.4. Hạch toán kế toán...................................................................................28
2.3.2. Chi phí quản lý kinh doanh.......................................................................29
2.3.2.1. Chứng từ kế toán....................................................................................29
2.3.2.2. Tài khoản kế toán...................................................................................29
2.3.2.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................29
2.3.2.4. Hạch toán kế toán...................................................................................292.3.4. Chi phí hoạt động tài chính.......................................................................31
2.3.4.1. Chứng từ kế toán....................................................................................31
2.3.4.2. Tài khoản kế toán...................................................................................31
2.3.4.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................32
2.3.4.4. Hạch toán kế toán...................................................................................32
2.3.5. Chi phí khác...............................................................................................33
2.3.5.1. Chứng từ kế toán....................................................................................33
2.3.5.2. Tài khoản kế toán...................................................................................33
2.3.5.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................33
2.3.5.4. Hạch toán kế toán...................................................................................33
2.3.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.........................................................34
2.3.6.1. Chứng từ kế toán....................................................................................35
2.3.6.2. Tài khoản kế toán...................................................................................35
2.3.6.3. Sổ sách, báo cáo kế toán.........................................................................36
2.3.6.4. Hạch toán kế toán...................................................................................36
2.4. Xác định kết quả kinh doanh........................................................................36
2.4.1. Chứng từ kế toán.......................................................................................36
2.4.2. Tài khoản kế toán......................................................................................36
2.4.3. Sổ sách, báo cáo kế toán............................................................................36
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ............39
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.....39
PHÚ HÀ THÀNH..............................................................................................39
3.1. Khái quát về công ty Cổ phần Phú Hà Thành..............................................39
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.....39
3.1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.......................39
3.1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành......................39
3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành...................41
3.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Phú Hà
Thành...................................................................................................................42


3.1.3.2....Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phú Hà
Thành...................................................................................................................43
3.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Phú Hà
Thành...................................................................................................................44
3.1.5. Khái quát về bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành..........45
3.1.6. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành................46
3.1.6.1. Chính sách kế toán chung.......................................................................46
3.1.6.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán.......................................................47
3.1.6.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán........................................47
3.1.6.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán...........................................48
3.1.6.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..........................................................49
3.1.6.6. Tình hình hoạt động kinh doanh và những kết quả đạt được của Công ty
trong 2 năm gần đây............................................................................................49
3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
Công ty Cổ phần Phú Hà Thành..........................................................................52
3.2.1. Kế toán doanh thu......................................................................................52
3.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...............................................52
3.2.1.2. Kế toán doanh thu tài chính....................................................................53
3.2.1.3. Kế toán thu nhập khác............................................................................55
3.2.2. Chi phí.......................................................................................................56
3.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ......................................................................56
3.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính.........................................................................57
3.2.2.3. Kế toán chi phí kinh doanh.....................................................................58
3.2.2.4. Kế toán chi phí khác...............................................................................60
3.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp..........................................61
3.2.3. Xác định kết quả kinh doanh.....................................................................62
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HÀ THÀNH.......................................................65


4.1.Đánh giá về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh......65
4.1.1. Ưu điểm.....................................................................................................65
4.1.1.1. Đối với công tác kế toán.........................................................................65
4.1.1.2. Đối với kinh doanh.................................................................................67
4.1.2. Nhược điểm...............................................................................................68
4.1.2.1. Tài khoản sử dụng..................................................................................68
4.1.2.2. Luân chuyển chứng từ............................................................................68
4.1.2.3.Trình tự hạch toán...................................................................................68
4.1.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán.......................................................................68
4.1.2.5. Về trích lập các khoản dự phòng............................................................69
4.2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh...........................................................................................................69
4.2.1. Tài khoản sử dụng.....................................................................................70
4.2.2.Luân chuyển chứng từ................................................................................70
4.2.3.Trình tự hạch toán......................................................................................71
4.2.5. Trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi........................................71
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 2.1: Kế toán tổng hợp Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ ( Phụ lục 01)...................................................................................22
Sơ đồ 2.2: Kế toán tổng hợp tài khoản 521 – các khoản giảm trừ doanh thu
( Phụ lục 02).......................................................................................................23
Sơ đồ 2.3: Kế toán tổng hợp TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
( Phụ lục 03)......................................................................................................26
Sơ đồ 2.4: Kế toán tổng hợp TK 711 – Thu nhập khác ( Phụ lục 04)...........27
Sơ đồ 2.5: Kế toán tổng hợp tài khoản 632- Giá vốn hàng bán ( Phụ lục 5 )
.............................................................................................................................29
Sơ đồ 2.6 : Kế toán tổng hợp tài khoản 642- Chi phí kinh doanh(Phụ lục
06 ).......................................................................................................................32
Sơ đồ 2.7: Kế toán tổng hợp tài khoản 635 – Chi phí hoạt động tài chính. 33
( Phụ lục 07).......................................................................................................33
Sơ đồ 2.8: Kế toán tổng hợp tài khoản 811- Chi phí khác ( Phụ lục 08).....34
Sơ đồ 2.9: . Kế toán tổng hợp tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp ( Phụ lục 09)...........................................................................................36
Sơ đồ 2.10: Kế toán tổng hợp tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh
.............................................................................................................................38
( Phụ lục 10).......................................................................................................38
Sơ đồ 3.2: Quy trình tổ chức kinh doanh Công ty Cổ phần Phú Hà Thành
( Phụ lục 11)........................................................................................................44
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Phú Hà Thành ( Phụ lục
12)........................................................................................................................45
Bảng 3.1.Bảng tài khoản ( Phụ lục 13)............................................................48
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức nhật ký chung ( Phụ lục
14)........................................................................................................................49
Bảng 3.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty CP
Phú Hà Thành ( Phụ lục 15).............................................................................49


Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu về tình hình tài sản và nguồn vốn trong các năm
gần đây ( Phụ lục 16).........................................................................................51
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ ( Phụ lục 17)..........................................................................53
Sơ đồ 3.5: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài chính
( Phụ lục 25).......................................................................................................54
Sơ đồ 3.6: Quy trình luân chuyển chứng từ thu nhập khác ( Phụ lục 30)....55
Sơ đồ 3.7: Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán ( Phụ lục 31)
.............................................................................................................................56
Sơ đồ 3.8: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí tài chính ( Phụ lục 33).58
Sơ đồ 3.9: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí quản lý kinh doanh( Phụ
lục 36)..................................................................................................................59
Sơ đồ 3.10: Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí khác( Phụ lục 40)......60
Báo cáo doanh thu tiêu thụ( Phụ lục 45)…………………………………….71


1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.

Lý do chọn đề tài

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh
về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước
và Quốc tế ngày càng khốc liệt hơn, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức
thương mại thế giới WTO, điều này đã đem lại nhiều cơ hội cũng như thử thách
lớn cho các Doanh nghiệp. Do đó, mỗi Doanh nghiệp không những phải tự lực
vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm
năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.
Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu
thụ với mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải
nắm bắt thông tin, số liệu cần thiết và chính xác về tình hình hoạt động kinh
doanh của Doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của Doanh nghiệp. Có thể công khai tài
chính thu hút các nhà đầu tư.
Đặc biệt, các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
nói chung và Công ty Cổ phần Phú Hà Thành nói riêng càng phải cố gắng nhiều
hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong
nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi các doanh
nghiệp phải quan tâm đến kết quả kinh doanh của mình hơn nữa, vì lúc này kết
quả kinh doanh đã trở thành thông tin quan trọng được nhiều đối tượng trong và
ngoài doanh nghiệp quan tâm như các nhà quản trị, các nhà đầu tư vào thị
trường chứng khoán, các nhà cung cấp, ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà
nước… Kết quả kinh doanh không chỉ nói lên hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp mà còn có vai trò giúp doanh nghiệp, có thể huy động vốn dễ dàng và
nhanh chóng thông qua thị trường chứng khoán, ngân hàng hay các nhà đầu tư
tài chính. Của công tác quản trị doanh nghiệp. Mọi hoạt động , mọi nghiệp vụ
phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công việc cuối cùng
là xác định kết quả kinh doanh. Do đó kế toán xác định lết quả kinh doanh trở


2

thành một trong những công cụ quan ttrong trong công tác quản lý và hoạch
định kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một công việc rất quan trọng ttrong
hệ thống kế toán của doanh nghiệp: cung cấp các thông tin về chi phí, doanh thu,
lợi nhuận, thực hiện công tá kiểm tra, tổng kết các hoạt động kinh tế trong doanh
nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lương.
Qua những năm hoạt động công ty từng bước khẳng định mình trên thị
trường và việc đẩy mạnh công tác kế toán chi phí, doanh thi, xác định kết quả
kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Điều đó không những giúp cho nhà
quản lý đưa ra những biện pháp tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu, bảo tồn vốn, đẩy
nhanh vòng quay vốn, đem đến cho Doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao mà còn
giúp cho Doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh.
Bởi vậy, cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng
luôn đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý, làm cơ sở cho các
thông tin kế toán cung cấp đảm bảo tinh đúng đắn và đáng tin cậy.
Xuất phát từ tầm quan trọng trên và qua thực tế tìm hiểu công tác kế toán ở
Công ty Cổ phần Phú Hà Thành cho thấy hạch toán doanh thu, chi phí tại công
ty còn một số vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng quản lý. Nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý, em xin chọn đề tài “ Kế toán Doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành” làm khóa
luận tốt nghiệp.
1.2.

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Trong thời gian gần đây, có nhiều tác giả đã nghiên cứu về đề tài doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các đề
tài có thể ở phạm vi nghiên cứu khác nhau nhưng hầu hết đề chỉ ra được những
tồn tại chủ yếu của công tác kế toán nói chung về kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế và
đạt được mục tiêu nghiên cứu của mỗi đề tài.


3

Qua tìm hiểu các công trình đã nghiên cứu em nhận thấy rằng các đề tài đã
có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển công tác kế toán. Nhìn chung, về
mặt cơ sở lý luận, các đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận căn bản của kế
toán tài chính và hầu hết đều cho rằng hệ thống CSLL hiện tại là khá đầy đủ,
hợp lý không có nhiều các ý kiến phản đối mà là những gợi ý bổ sung về mặt lý
luận. Tuy nhiên, ở mỗi đề tài vẫn còn những hạn chế riêng mà theo em cần tiếp
tục đi sâu nghiên cứu hơn. Ví dụ:
(1)

Đề tài “ Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh của Công ty Thương mại và dịch vụ Tâm Việt”- Trần Thanh Tùng- Đại
học Kinh tế Đà Nẵng( 2014)
Ưu điểm:
- Tác giả đã nghiêm túc tìm hiểu và nắm rõ thực trạng về Kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty
- Những giải pháp, kiến nghị tác giả đề xuất thực sự cần thiết và khả thi với
tình hình công tác kế toán của Công ty lúc bấy giờ
Nhược điểm:
- Vẫn còn lan man những ý kiến không cần thiết
- Đưa ra quá nhiều thông tin về Doanh nghiệp mà không phục vụ cho bài
luận
(2)

Khóa luận “ Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH Tiên Phong” - Đào Lê Ngọc Anh- Đại học Nông
nghiệp 2015.
Ưu điểm:
- Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh được xác định đầy đủ, chặt chẽ
- Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả và hạch toán nghiệp vụ để
xác định kết quả kinh doanh, sử dụng phương pháp so sánh theo chiều ngang và
theo chiều dọc , phương pháp phân tích tỷ số để phân tích kết quả kinh doanh.


4

Nhược điểm:
- Tác giả áp dụng lý luận vào thực tế một cách rời rạc, không nhất quán
- Không đưa ra nhận xét chính xác về tình hình kế toán tại Công ty, từ đó
những giải pháp, kiến nghị tác giả đề xuất không phù hợp, không hiệu quả với
tình hình kinh tế tại Công ty
(3)

Đề tài “ hoàn thiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh Công ty TNHH May Thái Dương” - Ngô Xuân Hồng – Đại học kinh
tế kỹ thuật công nghiệp Hải Dương 2014.
Ưu điểm:
- Tác giả đã đưa ra được những đặc điểm về chi phí, doanh thu của công ty
- Những bất cập trong việc giảm thiểu chi phí sản xuất của Công ty, tác giả
đã nêu được trong bài viết của mình
- Đề ra được biện pháp giúp Công ty giải quyết vấn đề chi phí sản xuất quá
cao để thúc đẩy Doanh thu bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh
Nhược điểm:
- Phần bao quát chung về đề tài còn sơ sài, khiến người đọc không nắm bắt
rõ về bài viết của tác giả
- Đề nghị và biện pháp khắc phục vẫn còn chung chung
- Chưa ghi rõ quá trình ghi sổ chi tiết
(4)

Đề tài “ Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí,

kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế
trên địa bàn Hà Nội” - Nguyễn Thị Kim Oanh năm 2007.
Ưu điểm:
- Về mặt cơ sở lý luận, các đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận căn
bản của kế toán tài chính và hầu hết đều cho rằng hệ thống cơ sở lý luận hiện tại
là khá đầy đủ, hợp lý.
- Tác giả đã đi sâu nghiên cứu về thực tiễn và từ đó đưa ra được các giải
pháp hoàn thiện cụ thể về kế toán tài chính kết hợp kế toán quản trị.


5

Nhược điểm:
- Tác giả chủ yếu đi sâu về chi phí ngoài sản xuất, chưa đi sâu vào chi phí
sản phẩm
- Tác giả không đề cập đến hoạt động tài chính và hoạt động khác.
- Phương pháp tiết kiệm chi phí mà tác giả kiến nghị chỉ mới dừng lại về
mặt giảm giá trị, chưa có phương pháp cụ thể về kiểm soát chi phí hiệu quả.
(5)

Khóa luận “ kế toán xác định kết quả kinh doanh công ty Cổ phần

Công nghệ và Truyền thông Biển xanh” - Nguyễn Thị Thùy Dương – Đại học
kinh tế Quốc dân năm 2010.
Ưu điểm:
- Tác giả phân tích khá chi tiết về các thông tin liên quan đến quá trình phát
triển của Công ty, tình hình tài chính cũng như cả về tình hình lao động của
Công ty.
- Khi nói đến công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh, em cũng đưa vào các ví dụ và minh họa qui trình hạch toán nghiệp vụ chi
phí, doanh thu bằng các chứng từ, các sổ sách liên quan đầy đủ và rõ ràng.
Nhược điểm:
- Trong phần thực trạng, tác giả xen lẫn nhiều phần lý thuyết đã có ở
chương 1, như vậy là không cần thiết và gây sự trùng lặp trong khóa luận. Các
sơ đồ, bảng biểu trong khóa luận trình bày thiếu thấm mĩ, gây rối mắt và thiếu
khoa học.
- Đặc biệt, tac giả không đánh số các sơ đồ, bảng biểu, không lập danh mục
từ viết tắt, danh mục sơ đồ, bảng biếu đã sử dụng trong bài. Như vậy người đọc
sẽ khó khăn trong việc tiếp cận, nghiên cứu khóa luận.
- Những kiến nghị mà tác giả đã đưa ra trong chương 3 mặc dù có tính khả
thi cao, nhưng lại không đúng trọng tâm nhằm hoàn thiện kế toán xác định kết
quả kinh doanh mà nghiêng về hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.


6

(6)

Chuyên đề” Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác

định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH MTV kỹ thuật và dịch vụ LTK”- Bùi
Thu Thúy – Học viện tài chính Hà Nội năm 2013.
Ưu điểm:
- Chương 1 khi nêu lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh, tác giả đã viết rõ ràng, mạch lạc, hệ thống hóa cơ sở lý luận một các
logic, toàn diện, đầy đủ và không bị thừa quá nhiều thông tin, bào chuyên đề
không bị loãng như đa số các khóa luận khác gặp phải.
Nhược điểm:
- Sang chương 2, chuyên đề không liền mạch, đứt quãng, số liệu không
khớp nhau và có những sai sót nghiêm trọng. Cụ thể là khi phân tích tình hình
tài chính của Công ty, tác giả dùng số liệu năm 2015, năm 2010, nhưng khi phân
tích công tác kế toán em lại dung số liệu năm 2013. Khi lập bảng kê tiền lương
và các khoản trích theo lương, tác giả ghi tháng 9 năm 2013 nhưng tỷ lệ các
khoản trích theo lương trong bảng lại được tính theo năm 2010. Điều này cho
thấy bài chuyên đề đã sử dụng số liệu không đúng với thực tế. Các số liệu trong
bài bị cắt ghép, chỉnh sửa cẩu thả.
- Trong chuyên đề, tác giả không đánh số các bảng biểu, sơ đồ sử dụng và
không lập danh mục sơ đồ, bảng biểu.
- Các chứng từ, sổ sách đưa ra cũng chưa đầy đủ. Sau khi viết về phần hành
xác định kết quả kinh doanh, tác giả mới nói về chi phí và dooanh thu, thu nhập
liên quan, nên viết phần này trước để người đọc đẽ theo dõi và phân tích.
- Tên chương 3 trong lời mở đầu và mục lục không khớp với chương 3
trong nội dung chuyên đề. Phần nhận xét, kiến nghị trong chương 3 khá ngắn,
chưa sát với công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công
ty.


7

(7)

Khóa luận “ Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông NCS”- Đặng Thị Trang –
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2014.
Ưu điểm:
- Đã phản ánh chi tiết cách thức hạch toán các nghiệp vụ chi phí, doanh thu
của Công ty từ chứng từ vào sổ sách cũng như việc tổng hợp doanh thu, chi phí
để kết chuyển kết quả kinh doanh của Công ty.
- Tác giả đã đưa ra những lý luận về chi phí, doanh thu và xác định kết quả
kinhd oanh đầy đủ và chi tiết, đồng thời nhấn mạnh vào việc đưa ra nhưng lý
luận về hạch toán chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp thông tin truyền thông.
- Tác giả cũng liệt kê chi tiết các khoản chi phí, thu nhập hay doanh thu liên
quan, các tài khoản sử dụng về kế toán xác định kết quả kinh doanh.
- Ở chương tiếp theo của bài luận, công ty truyền thông NCS được giới
thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, bộ máy kế
toán, các chế độ và nguyên tắc kế toán được áp dụng tại công ty.
- Ở phần kế toán xác định kết quả kinh doanh, tác giả đã liệt kê và cho ví
dụ minh họa cho các khoản chi phí. Doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp
cùng các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan. Sau đó, tác giả đưa vào các phiếu
kế toán được dùng để kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh cùng sổ cái của
các tài khoản liên quan.
- Các ưu, nhược điểm được đưa ra bám sát vào phần hành kế toán chi phí,
doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Tác giả đã đưa ra các ưu điểm một
cách rõ ràng trên các khía cạnh.
- Chương cuối, tác giả đưa ra định hướng phát triển của Công ty trong thời
gian tới và những kiến nghị của bản than giúp hoàn thiện công tác kế toán chi
phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty truyền thông NCS.


8

Nhược điểm:
- Ở chương thực trạng, phần kế toán xác định kết quả kinh doanh, tác giả
chưa đưa ra được thuế thu nhập doanh nghiệ, chưa xác định công thức tính kết
quả kinh doanh cuối kỳ của Công ty cũng như lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận
sau thuế của Công ty.
(8)

Khóa luận “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần truyền thông thủ đô” - Phạm Minh Anh –
Viện đại học MỞ Hà Nội năm 2013.
Ưu điểm:
- Khóa luận đã đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông thủ đô từ đó đưa ra các
giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại đây.
- Các đánh giá tại chương 3 được đưa ra phù hợp với thực trạng công việc
kế toán. Dựa vào những ý kiến đánh giá này, tác giả cũng đưa ra được một vài ý
kiến nhằm hoàn thiện hơn.
Nhược điểm:
- Chương 2 khi nói về kế toán doanh thu, chi phí, tác giả chưa đưa ra được
những ảnh hưởng của chi phí, doanh thu đến công việc kế toán của toàn đơn vị.
- Chương 3, các kiến nghị được đưa ra vẫn còn sơ sài, chưa bám sát vào
những tồn tại hiện có trong kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh của Công ty.
- Khóa luận vẫn còn mắc một số lỗi trình bày, trong khóa luận dung hai font
chữ khác nhau, đôi chỗ bị sai chính tả, các dấu ngắt câu được dung tùy tiện, một
số sơ đồ kẻ lệch, mất nét. Chứng từ của Công ty được scan lên quá mờ, không
đọc được số liệu.
(9)

Khóa luận “ Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Cường Phương” Vũ Thị Loan – Đại học kinh tế Quốc dân năm 2011.


9

Ưu điểm:
- Bài khóa luận trình bày bố cục rõ ràng, nêu đầy đủ chi tiết về cơ sở lý
luận về công tác kế toán chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp, tác giả đã trình
bày được phương pháp hạch toán, quy trình ghi sổ kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh.
- Khai thác phân tích đầy đủ nội dung về thực trạng trong công tác tổ chức
bộ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kih doanh tại Công ty. Đưa ra
được một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán hơn nữa.
- Tác giả đề xuất giải pháp mở thêm sổ chi tiết để theo dõi riêng biệt giá
vốn của từng mặt hàng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều này rất phù hợp vói
điều kiện nội tại doanh nghiệp.
Nhược điểm:
- Tuy vậy, bài luận vẫn bị hạn chế về mặt sổ sách, chứng từ thực tế. Cần chỉ
ra các nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế trong công tác tập hợp chi phí, cần có
các bài toán phân bổ chi phí.
- Giải pháp vẫn bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, mà yếu tố chủ đọa ở đây chính
là việc em chưa có sự tìm hiều kỹ về điều kiện doanh nghiệp.
(10)

Khóa luận “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hương Giang” Nguyễn Thị Thu Hằng – Viện đại học Mở Hà Nội năm 2011.
Ưu điểm:
- Bài luận đã đưa ra những nễ hiểu không khiến nội dung cần thiết bám sát
đề tài, phương thức trình bày khoa học dễ hiểu không khiến người đọc cảm thấy
quá lan man về lý thuyết mà vẫn đứng với chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Phần thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hương Giang tác giả trình bày chi tiết rõ
ràng, lột tả được hết công tác kế toán tại Doanh nghiệp.


10

- Tác giả thực hiện lấy dẫn chứng từ các chứng từ thực tế phát sinh và tiến
hành quy trình ghi sổ trên phần mềm kế toán, có cả phần hỉnh ảnh minh họa làm
cho bài khóa luận thêm sinh động, khoa học và mang tính hiệu quả cao.
- Tác giả cũng chỉ ra được những hạn chế từ phía doanh nghiệp cần phải
khắc phục đó là doanh nghệp chưa phân bổ chi phí kinh doanh trong kỳ, từ hạn
chế tác giả đã đề xuất ra các giải pháp phân bổ, phương pháp hạch toán có sức
thuyết phục cao. Tác giả đã trình bày cả phần ví dụ mô phỏng cho nghiệp vụ
phát sinh phân bổ chi phí. Bên cạnh đó tác giả cũng đề xuất phương pháp chính
sách tiêu thụ hàng hóa, sử dụng các khoản chiết khấu thương mại kích thích tiêu
thụ, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
Nhược điểm:
- Tác giả chỉ đưa ra hình ảnh màn hình nhập liệu cho mỗi nghiệp vụ kinh tế
phát sinh nhưng lại không có sự mô tả sơ qua, nếu ai chưa biết về phần mềm kế
toán thì sẽ rất khó hiểu.
Kết luận
Qua quá trình tham khảo rút kinh nghiệm các khóa luận cùng đề tài kể trên,
em đã ứng dụng vào khóa luận của bản thân như sau:
Các ưu điểm cần phát huy:
- Các chương có sự liên quan tương ứng với nhau.
- Đi đúng vào trọng tâm của đề tài “ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh của công ty”.
- Các giải pháp đưa ra có tính khả thi, chi phí thấp và tương ứng với thực tế
của doanh nghiệp
Khắc phục các nhược điểm:
- Chỉ đính kèm chứng từ gốc của công ty mà không hạch toán cụ thể.
- Không làm nổi bật được tính cấp thiết, vai trò quan trọng của đề tài đối
với sự phát triển của Công ty.
- Sơ đồ, bảng biểu không đưa xuống phụ lục cho khoa học và tiện theo dõi.


11

1.3.

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu.
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành, từ đó đưa ra các
nhận xét, giải pháp giúp bộ máy kế toán nói chung và bộ máy kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng có hoạt động hiệu quả
- Mục tiêu cụ thể:
+

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán Doanh thu, chi phí và

xác định kinh doanh trong các Doanh nghiệp sản xuất.
+

Nghiên cứu thực trạng kế toán Chi phí, doanh thu và xác định kết

quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.
+

Phân tích, đánh giá thực trạng về kế toán Doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phâng Phú Hà Thành.
+

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phú Hà Thành, phục vụ cho
quản trị Doanh nghiệp và quản lý vĩ mô của Nhà nước trong điều kiện hội nhập
và toàn cầu hóa.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian nghiên cứu: Khóa luận thực hiện nghiên cứu kế toán
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phú
Hà Thành.
- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Khóa luậnkhảo sát, nghiên cứu về kế toán
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh các hoạt động bán hàng và
cung cấp dịch vụ, các hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.
Cụ thể:
+

Về kế toán Doanh thu: Khảo sát, nghiên cứu về kế toán Doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
+

Về kế toán Chi phí: Khảo sát, nghiên cứu về chi phí giá vốn, chi phí

kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính.


12

+ Về kế toán xác địn kết quả kinh doanh: Khảo sát, nghiên cứu về Doanh
thu, chi phí, thu nhập khác và chi phí khác.
- Phạm vi thời gian nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu, khảo sát, thu thập
số liệu về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
Cổ phần Phú Hà Thành trong thời gian 5 tháng ( tháng 1/2016 – tháng 5/2016)
1.4.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là cơ sở lý luận và thực tiễn của kế
toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
1.4.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
 Đối với dữ liệu sơ cấp:
Để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu, em sử dụng bảng hỏi được
chuẩn bị trước, nội dung chứa đựng lượng thông tin lớn liên qua đến kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đề phỏng vấn.
Ngoài ra, em cũng sử dụng bảng hỏi để thực hiện phỏng vấn đối với các
kiểm toán viên ở các Công ty kiểm toán độ lập đã từng thực hiện kiểm toán đối
với Công ty Cổ phần Phú Hà Thành. Em cũng thực hiện phỏng vấn đối với giám
đốc và phó giám đốc của công ty để thu thập các dữ liệu liên quan đến kế toán
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Để thu thập thêm các thông tin liên quan, em thực hiện phỏng vấn không
cấu trúc đối với một số nhà quản lý Nhà nước đối với hoạt động này. Em cũng
sử dụng phương pháp khảo sát, ghi chép để nghiên cứu đối với hệ thống sổ sách,
cơ sở vật chất thực hiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh của Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.
 Đối với dữ liệu thứ cấp:
Em thu thập thông tin qua các thông tin có sẵn: Báo cáo tài chính, Niên
giám thống kê. Ngoài ra em còn thực hiện khai thác thông tin từ nhiều nguồn


13

khác nhau gồm: Tổng cục Thống kê điều tra và phát hành, một số trang web của
các tổ chức hành nghề kiểm toán.
Khóa luận cũng tham khảo kết quả điều tra, phân tích về kế toán Doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở một số khóa luận tốt nghiệp, luận
án tiến sĩ,.. để tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho việc vận dụng vào kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần
Phú Hà Thành.
1.4.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
Số liệu thu được từ điều tra, quan sát, phỏng vấn, ghi chép,.. được em tổng
hợp lại, phương pháp phân tích thống kế sẽ được sử dụng để xử lý thông tin.
Trên cơ sở đó em thực hiện đánh giá, phân tích thực trạng kế toán Doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành, mặt
mạnh, mặt yếu, các nguyên nhân chủ quan, khách quan, Để từ đó em đưa ra các
giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.
Khóa luận cũng vận dụng các phương pháp cụ thể trong quá trình nghiên
cứu như: phương pháp quy nạp, diễn giải, so sánh, phương pháp thống kế để
phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó đánh giá và ra kết luận
từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện phù hợp và khả thi.
- Phương pháp thống kê mô tả: Sau khi thu thập được các thông tin liên
quan đến đề tài, em tóm tắt và trình bày lại để mô tả các đặc trưng khác nhau để
phản ánh tổng quát đối tượng nghiên cứu được sử dụng để mô tả thực trạng kế
toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Phú
Hà Thành.
- Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các số liệu đã thu thập được ( Báo cáo
kết quả kinh doanh, bảng cân đối tài sản, danh sách lao động,…) em tiến hành
tính toán chênh lệch các dữ liệu giữa các năm và so sánh tình hình doanh thu,
chi phí tại Công ty qua các năm để có thể thấy được thực trạng và tình hình kinh
doanh của Công ty qua các năm. Đồng thời, em tiến hành so sánh giữa việc thực


14

hiện công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh nói riêng của công ty với chế độ kế toán hiện hành (quyết định
48/QĐ-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/9/2006), chuẩn mực kế toán
có liên quan và các kiến thức đã được học để đưa ra đánh giá và nhận xét về
thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty
từ đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
- Phương pháp tổng hợp: Từ những bảng hỏi và phỏng vấn tại Công ty Cổ
phần Phú Hà Thành,… trong quá trình tìm hiểu tại Công ty, em tiến hành tổng
hợp lại thành một bản tổng quát các câu trả lời để từ đó có thể năm bắt rõ hơn
đặc điểm hoạt động kinh doanh và tình hình hoạt động hiện tại của Công ty nói
chung và tình hoạt động tại bộ phận kế toán nói riêng.
1.5.

Kết cấu của khóa luận.

Đề tài “ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công
ty Cổ phần Phú Hà Thành” có kết cấu gồm 4 chương, cụ thể là:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành
Chương 4: Đánh giá, giải pháp, kiến nghị về kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phú Hà Thành.
1.6.

Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.

Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta:
- Nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp
- Đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp như thế nào.
Việc hạch toán đó có khác với ở trường đã học hay không.


15

- Rút ra được những ưu, nhược điểm của hệ thống kế toán doanh thu, chi
phí và xácđịnh kết quả kinh doanh, đồng thờiđưa ra một số kiến nghị nhằm góp
phần hoàn thiện kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.


16

CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
2.1.

Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh
2.1.1.1. Doanh thu
a/ Khái niệm
Theo chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác” ban hành
và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ
trưởng Bộ tài chính quy định như sau: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh
tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất,
kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở
hữu”.
Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động bất thường.
b/ Điều kiện ghi nhận doanh thu
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, doanh thu bán hàng được ghi
nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở
hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch
bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
2.1.1.2. Chi phí
Chi phí là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí bằng lao động vật hóa phát
sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.


17

Chi phí của doanh nghiệp bao gồm: chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác.
2.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp là kết quả cuối cùng của
các hoạt động trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định ( tháng, quý,
năm) được thực hiện bằng tiền lãi lỗ, bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác
2.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong
những phần hành quan trọng của doanh nghiệp. Trên thực tế quản lý doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh là việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực
trạng về việc sử dụng các nguồn vốn và chi phí, từ đó đưa ra các quyết định
ngắn hạn cũng như dài hạn của Công ty. Thông qua các thông tin kinh tế về
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các đối
tượng sử dụng thông tin sẽ đánh giá được trình độ, tổ chức kinh doanh, hiệu quả
kinh doanh, khả năng cạnh trang, chiếm lĩnh thị trường, tiềm năng phát triển của
Doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, sự biến
động của doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã ghi nhận ở doanh
nghiệp sẽ góp phần tằn cường quản lý tài sản, tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá
thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh. Với tầm quan trọng của công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, bộ máy kế toán cần
được doanh nghiệp tổ chức một cách hợp lý, trang thiết bị và ứng dụng công
nghệ quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại.
2.1.3. Yêu cầu của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh.
Để thông tin kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là
công cụ tốt trong điều hành và quản lý quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
và phục vụ cho các nhu cầu khác của đối tượng khác ngoài doanh nghiệp thì


18

quản lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải
đáp ứng yêu cầu sau:
Phải xác định đúng đắn, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh nhằm cung cấp thông tin chính xác, đầy chính
xác cho các nhà quản trị. Việc xác định kịp thời, đúng đắn, chính xác các khoản
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ quyết định sự sống còn của
doanh nghiệp.
Phải quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo từng
hoạt động, từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp. Việc theo dõi chính xác
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ xác định được những hoạt
động kinh doanh đem lại hiệu quả thấp cũng như những hoạt động kinh doanh
đem lại lợi nhuận cao. Để từ đó có những phương án thúc đẩy những hoạt động
kinh doanh đem lại hiệu quả cao, khắc phục hoặc thay đổi phương án kinh
doanh đem lại hiệu quả thấp.
Cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp trên cơ sở đó các nhà quản trị ra quyết định phù hợp
với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh và phục vụ cho việc ra quyết định của
các nhà quản trị doanh nghiệp. Việc lập kế hoạch nhằm xây dựng mục tiêu đạt
được trong tương lai và phương án để thực hiện kế hoạch đó.
Có thể nói, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong các doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong việc tạo dựng hệ thống thông
tin kinh tế tài chính cung cấp cho quản lý. Chất lượng thông tin của kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh được coi là một trong những
tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi
cho các quyết định kinh doanh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x