Tải bản đầy đủ

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống sắn mới có triển vọng tại huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THU DUNG

Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG
SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Liên thông chính quy

Chuyên ngành : Trồng trọt
Khoa

: Nông học


Khóa học

: 2013 - 2015

THÁI NGUYÊN - 2014


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THU DUNG

Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG
SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Liên thông chính quy

Chuyên ngành : Trồng trọt
Khoa

: Nông học

Lớp

: K9LT - TT

Khóa học

: 2013 - 2015

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng


THÁI NGUYÊN - 2014


LỜI CẢM ƠN
Ngày nay chúng ta đang sống trong thế kỷ mới – thế kỷ của khoa học
phát triển với trình độ công nghệ cao. Để đáp ứng được yêu cầu đó đòi hỏi
mỗi người cán bộ khoa học kỹ thuật phải trang bị đầy đủ kỹ năng kiến thức
không chỉ giỏi về lý thuyết mà còn phải vững về tay nghề. Do vậy thực tập
tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng trong trương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật
của các trường đại học, cao đẳng. Nó là bước đệm cần thiết cho mỗi sinh viên
làm quen và gắn kết dần dần lý thuyết vào thực tiễn sản xuất. Từ đó cũng tạo
cho người kỹ sư tương lai có phẩm chất và năng lực làm việc tốt. Góp phần
thúc đẩy sản xuất phát triển làm tăng năng suất thực hiện mục tiêu công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Xuất phát từ những cơ sở trên, được sự giúp đỡ nhất trí của Ban giám
hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy cô giáo trong
khoa Nông học, trường Đại Học Nông Lâm. Em được phân công thực hiện đề
tài “Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống sắn mới có triển vọng
tại huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên”.
Qua một thời gian thực tập đến đây em đã hoàn thành khóa luận nhân
đây em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban chủ nhiệm khoa, các
thầy giáo, cô giáo trong khoa và đặc biệt em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu
sắc, chân thành nhất tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Viết Hưng
người đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành tốt bài khóa luận này.
Mặc dù đã rất cố gắng song do điều kiện thời gian và trình độ chuyên
môn còn hạn chế nên báo cáo của em không thể tránh khỏi những khuyết
điểm thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, phê bình và bổ sung của các
thầy cô và bạn bè để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày...tháng...năm 2014
Sinh viên

Hoàng Thị Thu Dung


MỤC LỤC
Trang
Phần 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................... 1
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..................................................................... 2
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..................................................................... 2
1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .......................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ................................ 2
1.4.2. Ý nghĩa trong sản xuất. .................................................................... 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .............................................................. 3
2.1. NGUỒN GỐC GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CÂY SẮN ...................... 3
2.1.1. Nguồn gốc ....................................................................................... 3
2.1.2. Giá trị kinh tế ................................................................................... 4
2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẮN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM......... 6
2.2.1. Tình hình sản xuất sắn trên thế giới ................................................ 6
2.2.2. Tình hình sản xuất sắn ở Việt Nam .................................................. 9
2.2.3. Tình hình sản xuất sắn tại Thái Nguyên ......................................... 16
2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO GIỐNG SẮN TRÊN THẾ
GIỚI VÀ VIỆT NAM ................................................................................... 16
2.3.1. Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn trên thế giới .................. 16
2.3.2. Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn ở Việt Nam ................. 18
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ............................................................................................................. 21
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................ 21
3.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU......................................... 21
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................... 21
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................... 21


3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm....................................................... 21
3.4.2. Quy trình kỹ thuật thí nghiệm ........................................................ 22
3.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ............................................ 22
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 24
4.1. ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHÍ HẬU ....................................................... 24
4.2. ĐẶC ĐIỂM SINHTRƯỞNG CỦA CÁC GIỐNG SẮN ......................... 26
4.2.1. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của các giống sắn tham gia thí nghiệm26
4.2.2.Tốc độ ra lá của các giống sắn tham gia thí nghiệm ........................ 29
4.2.3. Tuổi thọ của các giống sắn tham gia thí nghiệm ............................ 31
4.2.4. Một số đặc điểm nông học của các giống sắn tham gia thí nghiệm 33
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................... 37
5.1. Kết luận .................................................................................................. 37
5.2. Đề nghị ................................................................................................... 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 38


DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng trong một số loại cây trồng dùng làm thức
ăn cho gia súc ................................................................................. 5
Bảng 2.2: Diện tích, năng suất và sản lượng sắn trên thế giới từ năm
1995 - 2012 ......................................................................... 6
Bảng 2.3: Diện tích, năng suất và sản lượng sắn của những châu lục trồng sắn
trên thế giới năm 2013 (sản lượng trên 1 triệu tấn). ........................ 8
Bảng 2.4: Diện tích, năng suất và sản lượng sắn ở Việt Nam từ năm 1995
đến 2013 .............................................................................. 10
Bảng 2.5: Diện tích, năng suất và sản lượng sắn của các vùng trong cả nước
năm 2012 ...................................................................................... 12
Bảng 2.6. Diện tích, năng suất và sản lượng sắn của Thái Nguyên giai đoạn từ
năm 2007- 2012 ............................................................................ 16
Bảng 4.1.Thời tiết khí hậu năm 2014 tại huyện Phú Lương .......................... 25
Bảng 4.2. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của các giống sắn tham gia thí nghiệm 27
Bảng 4.3. Tốc độ ra lá của các giống sắn tham gia thí nghiệm...................... 30
Bảng 4.4. Tuổi thọ lá của các giống sắn tham gia thí nghiệm ....................... 32
Bảng 4.5. Một số đặc điểm nông học của các giống sắn tham gia thí nghiệm ....33


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Đồ thị tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của các giống sắn tham gia
thí nghiệm .................................................................................... 28
Hình 4.2: Đồ thị tốc độ ra lá của các giống sắn tham gia thí nghiệm ............ 30
Hình 4.3: Biểu đồ tuổi thọ lá của các giống sắn tham gia thí nghiệm............ 32
Hình 4.4: Biểu đồ đường kính gốc của các giống sắn tham gia thí nghiệm ... 34
Hình 4.5: Biểu đồ chiều cao cuối cùng của các giống sắn tham gia thí nghiệm..... 35
Hình 4.6: Biểu đồ tổng số lá trên cây của các giống sắn tham gia thí nghiệm...... 36


DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Đ/C

: Đối chứng

CIAT

: Trung tâm quốc tế nông nghiệp nhiệt đới

FAO

: Tổ chức nông nghiệp và lương thực thế giới

IITA

: Viện quốc tế nông nghiệp nhiệt đới

NSSVH : Năng suất sinh vật học
NSTB

: Năng suất tinh bột

NLSH

: Năng lượng sinh học


1

Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây sắn có tên khoa học là ( Manihot esculenta crantz ) là cây có giá trị
kinh tế lớn về nhiều mặt. Sắn là nguồn lương thực, thực phẩm chính của hơn
500 triệu người trên thế giới, là nguồn thức ăn dồi dào cho nghành chăn nuôi và
là nguồn nguyên liệu cho một số nghành công nghiệp chế biến như: Tinh bột,
bột ngọt, rượu cồn, bánh kẹo, mì ăn liền...
Trên thế giới cây sắn được trồng ở 300 vĩ Nam đến 300 vĩ bắc ở các nước
nhiệt đới thuộc các Châu như: Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Ngoài ra sắn là
cây lương thực dẽ trồng có thể trồng trên những vùng đất nghèo kiệt không yêu
cầu cao về điều kiện sinh thái và chăm sóc.
Ở Việt Nam, sắn là cây lương thực quan trọng sau lúa và ngô. Năm 2010
diện tích sắn toàn quốc là 496,10 nghìn ha, năng suất bình quân 17,18 tấn/ha,
sản lượng là 8,522 nghìn tấn. Cả nước hiện có hơn 60 nhà máy chế biến tinh bột
sắn, trong đó có 41 nhà máy đã đi vào hoạt động với tổng công suất 2,2 - 3,8
triệu tấn sắn củ tươi/năm. Tổng sản lượng tinh bột sắn của Việt Nam hiện đạt
600 - 800 nghìn tấn, trong đó có khoảng 70% dành cho xuất khẩu và 30% tiêu
thụ trong nước [11].
Để đáp ứng nguồn nguyên liệu hiện nay thì giống tốt cho năng suất cao, chất
lượng tốt và thích ứng rộng đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy các nhà khoa
học trên thế giới và trong nước đang rất quan tâm đến công tác chọn lọc và cải tạo
giống sắn mới có triển vọng và đáp ứng nhu cầu hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó
em tiến hành đề tài “ Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống sắn mới
có triển vọng tại Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên”.


2

1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu so sánh, đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất
lượng của các giống sắn tham gia thí nghiệm nhằm chọn tạo các giống sắn mới
có năng suất cao, phẩm chất tốt đáp ứng được nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu
cho công nghiệp chế biến đồng thời phù hợp với điều kiện sinh thái ở Thái
Nguyên cũng như các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Đánh giá khả năng sinh trưởng của các giống sắn mới tham gia thí nghiệm
1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
- Giúp sinh viên củng cố và hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học, áp
dụng vào thực tế tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi thêm kiến thức cũng như
kinh nghiệm trong sản xuất.
- Trên cở sở học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn đã giúp
cho sinh viên nâng cao được chuyên môn, nắm được phương pháp và tổ chức
tiến hành nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
1.4.2. Ý nghĩa trong sản xuất.
Góp phần tìm ra giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào sản
xuất đại trà ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×