Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ VĂN HẠNH
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG HỒNG KHÔNG HẠT PÁC BÓ
TẠI HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Trồng trọt
Khoa

: Nông học

Khóa học


: 2013 – 2015

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ VĂN HẠNH
Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC
VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG HỒNG
KHÔNG HẠT PÁC BÓ TẠI HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Trồng trọt
Khoa

: Nông học

Khóa học

: 2013 – 2015

Giảng viên HD : TS. Nguyễn Thế Huấn
Khoa Nông học – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên, Khoa Nông Học, các thầy giáo, cô giáo đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong


suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn TS Nguyễn Thế Huấn
người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên
cứu và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, các phòng ban
chuyên môn Huyện Hà Quảng. UBND xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng và các hộ gia đình ông Hoàng Văn Tính và ông Mạc Văn Lợi xã Trường Hà,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng có vườn để đặt thí nghiệm đã tạo điều kiện và nhiệt
tình giúp đỡ tôi trong quá trình theo dõi thu thập số liệu cho bản báo cáo này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới bạn bè, cơ quan và gia đình
đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành báo cáo này.

Thái nguyên, tháng
SINH VIÊN

Lê Văn Hạnh

năm 2014


DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Sản lượng trồng hồng của một số nước trên thế giới năm 2009 - 2012 ... 16
Bảng 2.2: Sự phân bố và sử dụng của các loài thuộc chi Diospyros ....................... 17
Bảng 2.3: Diện tích, sản lượng hồng ở Việt Nam đến năm 2000 ............................ 18
Bảng 2.4: Diện tích hồng của một số tỉnh trong cả nước năm 2004........................ 18
Bảng 2.5: Lượng phân bón cho hồng ở các cấp tuổi (kg/cây) ................................. 31
Bảng 4.1. Diễn biến khí hậu trung bình 10 năm và năm 2014 tại Cao Bằng ........... 42
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại Hà Quảng ................................. 44
Bảng 4.3: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây ăn quả chính năm 2011– 2013.... 45
Bảng 4.4: Diện tích, cấp độ tuổi cây hồng tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh
Cao Bằng năm 2014 .............................................................................................. 45
Bảng 4.5: Số hộ, tỷ lệ hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc hồng .............. 46
Bảng 4.6: Đặc điểm thân, cành hồng Pác Bó ......................................................... 47
Bảng 4.7: Đặc điểm lá của giống hồng Pác Bó ...................................................... 48
Bảng 4.8: Đặc điểm và khả năng sinh trưởng lộc hè năm 2014 .............................. 49
Bảng 4.9: Động thái tăng trưởng chiều dài các đợt lộc năm 2014 .......................... 49
Bảng 4.10: Một số chỉ tiêu liên quan đến năng suất, chất lượng quả hồng Pác Bó 50
Bảng 4.11:Tình hình sâu bệnh hại trên cây hồng tại Hà Quảng Cao Bằng.............. 51
Bảng 4.12: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến kích thước quả và năng suất hồng
Pác Bó ................................................................................................................... 52
Bảng 4.13: Hiệu quả kinh tế của biện pháp cắt tỉa cho hồng .................................. 53
Bảng 4.14: Ảnh hưởng của GA3 và phân bón dinh dưỡng qua lá đến kích thước quả
và năng suất quả hồng Pác Bó ............................................................................... 54
Bảng 4.15: Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế khi phun GA3 kết hợp phân bón dinh
dưỡng qua lá cho hồng .......................................................................................... 56


DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
Trang
Sơ đồ 1: Phân loại hồng theo Mori 1953 ................................................................ 14
Biểu đồ 4.1: So sánh lượng mưa và nhiệt độ giữa các tháng .................................. 43
Biểu đồ 4.2: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến số quả và năng suất .................. 53
Biểu đồ 4.3: Ảnh hưởng phun GA3 kết hợp phân bón qua lá đến năng suất của hồng
Pác Bó ................................................................................................................... 55


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
NS

: Năng suất

SL

: Sản lượng

DT

: Diện tích

PTNT

: Phát triển nông thôn

CAQ

: Cây ăn quả

TGST

: Thời gian sinh trưởng

Cành TT

: Cành thành thục


MỤC LỤC
Trang
Phần 1: MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 1
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................. 2
3. YÊU CẦU VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ....................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................ 3
2.1. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.................................................. 3
2.1.1. Cơ sở khoa học của biện pháp cắt tỉa ............................................................. 3
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón qua lá.......................................... 5
2.1.2.1. Biện pháp sử dụng phân bón qua lá ............................................................. 5
2.1.2.2. Hiệu quả của biện pháp sử dụng phân bón qua lá ........................................ 6
2.1.2.3. Ưu điểm, nhược điểm của việc sử dụng phân bón qua lá ............................. 6
2.1.2.4. Các nghiên cứu về việc sử dụng phân bón qua lá ........................................ 8
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng chất điều hoà sinh trưởng ........................... 8
2.1.3.1. Cơ sở khoa học của biện pháp sử dụng chất điều hoà sinh trưởng ............... 8
2.1.3.2. Vai trò sinh lý của chất điều tiết sinh trưởng ............................................. 10
2.1.3.3. Phân loại chất điều hoà sinh trưởng........................................................... 10
2.1.3.4. Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng trong sản xuất cây ăn quả .................... 11
2.1.3.5. Các kết quả nghiên cứu sử dụng chất điều tiết sinh trưởng cho cây trồng và
cây ăn quả ............................................................................................................. 12
2.2. Nguồn gốc, phân bố và tình hình sản xuất hồng ăn quả ................................... 12
2.2.1. Nguồn gốc và phân loại ............................................................................... 12
2.2.2. Tình hình phân bố và sản xuất hồng ăn quả.................................................. 15
2.2.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới ..................................................................... 15
2.2.2.2.Các nghiên cứu ở Việt Nam ....................................................................... 17
2.3. Những nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học liên quan đến phạm vi của đề
tài .......................................................................................................................... 24
2.3.1. Nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học cây hồng ............................................ 24


2.3.1.1. Đặc điểm rễ và hệ rễ ................................................................................. 24
2.3.1.2. Đặc điểm thân cành hồng .......................................................................... 24
2.3.1.3. Đặc điểm về lá .......................................................................................... 25
2.3.1.4. Đặc điểm về hoa ....................................................................................... 26
2.3.2. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh cây hồng ................................................... 28
2.3.2.1. Nhiệt độ .................................................................................................... 28
2.3.2.2. Ẩm độ và mưa .......................................................................................... 28
2.3.2.3. Yêu cầu về ánh sáng ................................................................................. 29
2.3.2.4. Yêu cầu về đất đai..................................................................................... 30
2.3.3. Nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho hồng .................................... 31
2.3.4. Nguồn gốc, đặc tính một số chất điều hoà sinh trưởng và phân bón qua lá sử
dụng trong nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 32
2.3.5. Một số đặc điểm của giống hồng Pác Bó...................................................... 33
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........... 34
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 34
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................... 34
3.3. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 34
3.4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 34
3.4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tình hình sản xuất cây ăn quả và cây hồng
tại Hà Quảng - Cao Bằng. ...................................................................................... 34
3.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học ..................................................................... 35
3.4.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống hồng
không hạt Pác Bó tại Hà Quảng - Cao Bằng. ......................................................... 35
3.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ................................................. 36
3.5.1. Theo dõi đặc điểm sinh học của giống hồng Pác Bó..................................... 36
3.5.2. Nghiên cứu năng suất, chất lượng quả.......................................................... 37
3.5.3. Các chỉ tiêu về sâu bệnh............................................................................... 37
2.6. Phương pháp xử lý số liệu và tính toán ........................................................... 39


Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................... 40
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sản xuất hồng tại huyện Hà
Quảng tỉnh Cao Bằng ............................................................................................ 40
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................... 40
4.1.2.Tình hình sản xuất hồng tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng ........................ 44
4.1.3. Tình hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc ....................... 46
4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống hông Pác Bó .......... 47
4.2.1. Những nghiên cứu về đặc điểm hình thái ở cây hồng Pác Bó ....................... 47
4.2.1.1. Đặc điểm thân, cành, dạng tán giống hồng Pác Bó .................................... 47
4.2.1.2. Đặc điểm lá của cây hồng Pác Bó năm 2014 ............................................. 48
4.2.1.3. Sinh trưởng đợt lộc hè ở cây hồng Pác Bó năm 2014 ................................ 49
4.2.1.4.Động thái tăng trưởng chiều dài đợt lộc hè năm 2014 ................................ 49
4.2.2. Đặc điểm hình thái quả và năng suất quả hồng Pác Bó................................. 50
4.2.3.Tình hình sâu bệnh hại trên cây hồng Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng .......... 50
4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT HẠN CHẾ
HIỆN TƯỢNG RỤNG QUẢ TRÊN GIỐNG HỒNG PÁC BÓ TẠI HÀ QUẢNG
CAO BẰNG .......................................................................................................... 51
4.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất chất
lượng cây hồng Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng .................................................... 51
4.3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng của chế phẩm điều tiết sinh trưởng và phân bón
qua lá đến năng suất của cây hồng Pác Bó ............................................................. 54
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................... 57
1. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 57
2. ĐỀ NGHỊ .......................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 58
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây hồng (Diospyros) thuộc họ thị (Ebenaceae), phân lớp sổ (Dilleniaceae),
thuộc lớp hai lá mầm (Dicotylledoneae), ngành thực vật hạt kín (Angiospermae).
Cây hồng được trồng rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số vùng
khí hậu ôn hoà, cận nhiệt đới như Califonia (Mỹ), Italia, Israen, Braxin, Niudilân,
Úc... có hai nhóm hồng chính là hồng chát và hồng không chát.
Hồng ở Việt Nam có mã quả đẹp, vị ngọt, không chua nên rất hợp với khẩu
vị của người Á đông. Cây hồng được đánh giá rất cao vì giá trị dinh dưỡng của nó
vì là loại quả chứa nhiều đường 12 - 16%, trong đó chủ yếu là đường glucoza và
fructo, vì thế hồng thuộc loại quả ăn kiêng. Lượng axit 0,1% (ít khi tới 0,2%).
Trong 100g thịt quả chín (phần ăn được) chứa 16 mg vitamin C, 0,16 mg caroten;
Ngoài ra còn có Vitamin PP; B1, B2,…, các hợp chất hữu cơ, sắt và chất chát (tanin)
có 0,25 - 0,3%.
Hiện nay tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng có giống hồng không hạt (mà
người dân thường gọi là hồng Pác Bó) là loại quả đặc sản địa phương được nhiều
người biết đến khi đến thăm địa danh này. Tuy nhiên còn các địa phương khác người
dân biết đến sản phẩm này không nhiều vì nó chưa được nghiên cứu và giới thiệu như
các giống hồng khác thậm chí các tài liệu viết về cây hồng này cũng rất ít.
Giống hồng không hạt Pác Bó khi chín quả có mầu vàng, thịt quả khi ăn có mùi
thơm, vị ngọt, giòn...), quả chín vào đúng dịp tết trung thu hàng năm (đáp ứng nhu cầu
thị trường ngày rằm tháng tám) và có thời gian thu hoạch bảo quản tương đối dài. Do
vị trí địa lý, kinh tế xã hội, tập quán canh tác... Đặc biệt là giao thông và thông tin thị
trường làm hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của giống hồng này. Bên cạnh đó hiện
nay do người dân chưa đầu tư thời gian, nhân lực, vật lực để phát triển nên diện tích
còn rất khiêm tốn và sản phẩm chưa được bán rộng rãi trên thị trường cả nước. Qua
theo dõi thực tế, phần lớn diện tích Hồng không hạt Pác Bó được người dân trồng theo
cách truyền thống, thiếu chăm sóc, bón phân không đầy đủ và chưa cân đối, kịp thời


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×