Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá thích hợp đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

-----------------------------------

THÁI NGUYÊN - 2017


-------------------------------

Ngành
: 60 85 01 03

THÁI NGUYÊN - 2017


i

ung


ii

PGS.TS

Hùng,

Khoa

, phòng Tài nguyên và Môi tr

tr

Tài nguyên,

h

- KH và UBND các xã,


iii

....................................................................................................................1
...............................................................................................................1
................................................................................................2
.............................................................................2
..................................................................................2
...................................................................................................2
.......................................................................3
...................................................................................3
.......................................................................3
......................................................................4
.......................................................................5
................................................................6
...................................................................................6
.................................................................................8
..............................................10
..........................................14
........................................................................................14
..........................................................................................16
........16
.........................................................................16
..........................................20
1.5. T
...............................................................................................................23


....................................................................................................23
.....................................................................................................25
..........27
......................................................................27
......................................................................................27


iv
.........................................................................................27
..........................................................................................27
....................................................................................27
................................................27
...........................................................................28
....................................................................28
.........................................................28
................28
...................................30
-

-

...........................................30

lý ......................................................................................................30
3.1

............................................................................................30
..............................................................................................31
..........................................................................................................32

3.1.5

......................................................................................32
-

........................................................34
.......................................................................................40
............................40

............................................................................43
.....................44

...............................................................................................44
....................................44
.............................................46

.........................................................................................55
..................................58
3.4.1. Y

.....................................................................58


v
......................59
............................................65

.....................................................................................................66
................66
.......................68
.....................................................................................70
.................................................................................................................70
..................................................................................................................70
......................................................................................72


vi

..................40
..........................44
................................................46
.......................50
...........................................51
...........................................53
......54
g 3.8:

Các

(LMU) .....................................................................55
........................................................59
- Land characteristic)....................60

..............................................67


vii

Hình 1.1.

.........10

Hình 1.2.

...................11

Hình 1.3:

...............................................................18

Hình 3.1:

.............................................................30

Hình 3.2:

......................34

Hình 3.3:

................................48

Hình 3.4:

..............49

Hình 3.5:

.................51

Hình 3.6:

........................55

Hình 3.7:

................54

Hình 3.8:

...........576

Hình 3.9:

.............................................59

Hình 3.10: Khai báo các LUR...................................................................................60
Hình 3.11

...............................61

Hình 3.12

..............................................................................................61

Hình 3.13

........................................................................62

Hình 3.14

...................................................62

Hình 3.15

..............................................................63

Hình 3.16

..............................................................63

Hình 3.17

.................65

Hình 3.18
..............68


viii

FAO

(Food and Agriculture Organizati

LUT
GIS
CSDL
TIN
DEM

(Digital

ALES
LMU
LUR
LUT
LC
LQ
LS
N
S1
S2
S3
UBND

(Non Suitable): Không thích nghi
(Monderately Suitable): Thích nghi trung bình
(Marginally Suitable): Ít thích nghi


1

hàng ngày và
khác

(

[10].

(Ng

ng cho quy

.
2

.

và ALES
lúa
pháp

Lào Cai.
-

hình

- Thành
3.
-

-

-

cho cây lúa


3

bi

*

có M.Afonin, M.Komov

*


4

*

- 70

- Trung tâm FAO - UNESCO (UNE

-

2016) [9].

- UNESCO - WRB


5

-

-


[11].
*
-

.


6
*

-

-

-

-

.

Liên Xô, Can
].

,

n

[29]

1976) [28].
-

-

[23].


7
(Land Mapping Unit [28]
(FAO, 1976) [28].
-

-

- lâm m

[21].

[28].

(Do Thi
Hien and Hoang Van Hung, 2015) [27].

-


8

[14].

-

(Arens P.L, 1997) [24].
-

vùng/
-

Thu, 1998) [6].

2) Nguyên t

4)

6].


9

chính:

hình 1.1.
-

k

- xã
2016) [3].


10

-

-

t và quy ho ch s d

Theo FAO (1976) [28]

ng
sau:

-

-

t theo FAO


11
-

S1
S-

S1t

S2

S2i (*)

S3

S2s

S2s-1
S2s-2 (**)

S3f
N-

N1

N1i

N2

N2g

.

-1 < 10%, s-2=10-20%, s-3: >20%).

ung và Hoàng
].

2015) [20].


12

Hoàng

-

[20].

-

-

].

-


13

các LUT.
thích

giá

(Bùi Thanh H

2016) [3].


14
1.3
1.3

cao

20-30

Cc

2016) [3].
* Ánh sáng:

trong ngày.
-

ch tán) và

-


15
2016) [3].

lép, g

.

Tr

6-7
mm/ngày và 8 - 9 mm/ngày. T
g bình 1 tháng cây

vào tháng 7, trung bình
,2 mm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×