Tải bản đầy đủ

John campbell, luis viceira strategic asset allocation

5|h@|i}U tti| **LU@|L?
aL? v @4TMi** @?_ wt VUih@
Li4Mih 2fff


70+ DVD’s FOR SALE & EXCHANGE
www.traders-software.com
www.forex-warez.com
www.trading-software-collection.com
www.tradestation-download-free.com

Contacts
andreybbrv@gmail.com
andreybbrv@yandex.ru
Skype: andreybbrv


hiu@Ui
Wklv errn kdv lwv ruljlqv lq Mrkq Fdpsehoo*v judgxdwh fodvv lq dvvhw sulflqj
dw Kduydug Xqlyhuvlw| lq 4<<8~<91 Wkh frxuvh hpskdvl}hg d vlpsolhg
dssurdfk wr wkh glfxow sureohp ri lqwhuwhpsrudo dvvhw sulflqj/ lq zklfk

qrqolqhdu htxdwlrqv duh dssur{lpdwhg e| orjolqhdu htxdwlrqv wkdw fdswxuh
pxfk ri wkh hfrqrplfv ri wkh sureohp1 Oxlv Ylfhlud/ wkh whdfklqj ihoorz iru
wkh frxuvh/ sursrvhg wkdw d vlplodu dssurdfk frxog eh xvhg wr vwxg| sruwirolr
fkrlfh1 Wklv ehfdph wkh edvlv ri Ylfhlud*v Kduydug SkG wkhvlv/ rq oderu
lqfrph ulvn dqg sruwirolr fkrlfh/ dqg ri d vhulhv ri mrlqw sdshuv vwxg|lqj
ydulrxv w|shv ri dvvhw ulvn= wkh ulvn ri d fkdqjlqj htxlw| suhplxp +Fdpsehoo
dqg Ylfhlud 4<<<,/ wkh ulvnv ri fkdqjlqj uhdo lqwhuhvw udwhv dqg lqdwlrq
+Fdpsehoo dqg Ylfhlud 5333,/ dqg wkh ulvn ri fkdqjlqj yrodwlolw| +Fkdfnr
dqg Ylfhlud 4<<<,1 Dw wkh vdph wlph/ d qxpehu ri rwkhu qdqfldo hfrqrplvwv
uhdol}hg wkdw sruwirolr fkrlfh wkhru|/ orqj d udwkhu txlhw edfnzdwhu ri qdqfh/
zdv djdlq dq h{flwlqj iurqwlhu1 Sdshuv e| Nlp dqg Rpehuj +4<<9,/ Euhqqdq/
Vfkzduw}/ dqg Odjqdgr +4<<:,/ Euhqqdq +4<<;,/ Eduehulv +4<<<,/ Eudqgw
+4<<<, dqg rwkhuv kdyh udglfdoo| dowhuhg rxu xqghuvwdqglqj ri wklv lpsruwdqw
vxemhfw1
Lq 4<<pdul}lqj d odujh sduw ri wklv olwhudwxuh1 Klv uvw ohfwxuh fryhuhg wkh pdwhuldo
lq Fkdswhuv 4 wkurxjk 6 ri wklv errn> klv vhfrqg ohfwxuh suhvhqwhg wkh pdwh0
uldo lq Fkdswhu 7> dqg klv odvw ohfwxuh glvfxvvhg pdwhuldo lq Fkdswhuv 9 dqg
:1 Wklv errn ixuwkhu h{sdqgv wkh vfrsh ri wkh glvfxvvlrq lq dq dwwhpsw wr
vxuyh| doo wkh pdmru wkhphv ri wkh sruwirolr fkrlfh olwhudwxuh lq wkh |hduv
ohdglqj xs wr 53331
Wkhuh kdv dozd|v ehhq d whqvlrq lq hfrqrplfv ehwzhhq wkh dwwhpsw wr gh0
vfuleh wkh rswlpdo fkrlfhv ri ixoo| udwlrqdo lqglylgxdov +_srvlwlyh hfrqrplfv%,
dqg wkh ghvluh wr xvh rxu prghov wr lpsuryh shrsoh*v lpshuihfw fkrlfhv +_qru0
pdwlyh hfrqrplfv%,1 Wkh ghvluh wr lpsuryh wkh zruog zlwk hfrqrplfv zdv
zhoo h{suhvvhg e| Nh|qhv +4<63,= _Li hfrqrplvwv frxog pdqdjh wr jhw wkhp0
vhoyhv wkrxjkw ri dv kxpeoh/ frpshwhqw shrsoh/ rq d ohyho zlwk ghqwlvwv/
l


FKDSWHU 31 SUHIDFH
wkdw zrxog eh vsohqglg$% Iru pxfk ri wkh 53wk Fhqwxu|/ hfrqrplvwv frq0
fhqwudwhg rq lpsurylqj hfrqrplf rxwfrphv wkurxjk jryhuqphqw hfrqrplf
srolf|> Nh|qhv pd| kdyh lpdjlqhg wkh hfrqrplvw dv ruwkrgrqwlvw/ lqwhuyhq0
lqj zlwk wkh sdlqixo exw hhfwlyh wrrov ri prqhwdu| dqg vfdo srolf|1 Wrgd|/
ghqwlvwv vshqg pxfk ri wkhlu wlph jlylqj dgylfh rq rudo k|jlhqh> vlploduo|/
hfrqrplvwv fdq wu| wr surylgh xvhixo dgylfh wr lpsuryh wkh p|uldg hfrqrplf
ghflvlrqv wkdw sulydwh lqglylgxdov duh dvnhg wr pdnh1 Wklv errn uhsuhvhqwv
dq dwwhpsw dw qrupdwlyh hfrqrplfv ri wklv vruw1
Ri frxuvh/ rswlpdo sruwirolr ghflvlrqv ghshqg rq wkh ghwdlov ri wkh hqyl0


urqphqw= wkh qdqfldo dvvhwv wkdw duh dydlodeoh/ wkhlu h{shfwhg uhwxuqv dqg
ulvnv/ dqg wkh suhihuhqfhv dqg flufxpvwdqfhv ri lqyhvwruv1 Wkhvh ghwdlov
ehfrph sduwlfxoduo| lpsruwdqw iru orqj0whup lqyhvwruv/ zkr duh wkh vxemhfw
ri wklv errn1 Vxfk lqyhvwruv pxvw frqfhuq wkhpvhoyhv qrw rqo| zlwk h{0
shfwhg uhwxuqv dqg ulvnv wrgd|/ exw zlwk wkh zd| lq zklfk h{shfwhg uhwxuqv
dqg ulvnv pd| fkdqjh ryhu wlph1 Wkh| pxvw dovr frqvlghu wkhlu lqfrph
wrgd| dqg wkhlu lqfrph survshfwv iru wkh ixwxuh1 Dffruglqjo| wklv errn
hpskdvl}hv wkh vwdwlvwlfdo dqdo|vlv ri dvvhw uhwxuqv dqg ri lqfrph1
Dfdghplf hfrqrplvwv duh qrw wkh rqo|/ ru hyhq wkh ohdglqj vrxufh ri qdq0
fldo dgylfh iru orqj0whup lqyhvwruv1 D vl}hdeoh qdqfldo sodqqlqj lqgxvwu|
kdv dulvhq wr khos shrsoh vdyh iru uhwluhphqw1 Wklv lqgxvwu| lv kljko| vrsklv0
wlfdwhg lq vrph uhvshfwv +iru h{dpsoh lq wd{ sodqqlqj,/ exw whqgv wr uho| rq
uxohv ri wkxpe wr jxlgh wkh wudghr ehwzhhq ulvn dqg uhwxuq1 Frqvhuydwlyh
lqyhvwruv/ iru h{dpsoh/ duh dgylvhg wr krog ihzhu htxlwlhv dqg pruh erqgv
wkdq djjuhvvlyh lqyhvwruv> |rxqjhu lqyhvwruv duh wrog wkdw lw lv dssursuldwh
iru wkhp wr wdnh juhdwhu htxlw| ulvn wkdq roghu lqyhvwruv1 Dq lpsruwdqw
sxusrvh ri wklv errn lv wr hydoxdwh vxfk uxohv ri wkxpe dqg sodfh wkhp rq
d up vflhqwlf irxqgdwlrq1

ll


@T|ih 

W?|hL_U|L?
Rqh ri wkh prvw lpsruwdqw ghflvlrqv pdq| shrsoh idfh lv wkh fkrlfh ri d
sruwirolr ri dvvhwv iru uhwluhphqw vdylqjv1 Wkhvh dvvhwv pd| eh khog dv d
vxssohphqw wr ghqhg0ehqhw sxeolf ru sulydwh shqvlrq sodqv> ru wkh| pd|
eh dffxpxodwhg lq d ghqhg0frqwulexwlrq shqvlrq sodq/ dv wkh pdmru vrxufh
ri uhwluhphqw lqfrph1 Lq hlwkhu fdvh/ d gl}}|lqj duud| ri dvvhwv lv dydlodeoh1
Frqvlghu iru h{dpsoh wkh lqfuhdvlqj vhw ri fkrlfhv rhuhg e| WLDD0
FUHI/ wkh sulqflsdo shqvlrq rujdql}dwlrq iru xqlyhuvlw| hpsor|hhv lq wkh
Xqlwhg Vwdwhv1 Xqwlo 4<;;/ wkh wzr dydlodeoh fkrlfhv zhuh WLDD/ d wudgl0
wlrqdo qrplqdo dqqxlw|/ dqg FUHI/ dq dfwlyho| pdqdjhg htxlw| ixqg1 Ixqgv
frxog uhdglo| eh pryhg iurp FUHI wr WLDD/ exw wkh uhyhuvh wudqvihu zdv
glfxow dqg frxog rqo| eh dffrpsolvkhg judgxdoo|1 Lq 4<;;/ lw ehfdph
srvvleoh wr pryh ixqgv ehwzhhq wzr FUHI dffrxqwv/ d prqh| pdunhw ixqg
dqg dq htxlw| ixqg1 Vlqfh wkhq/ rwkhu fkrlfhv kdyh ehhq dgghg= d erqg
ixqg dqg d vrfldoo| uhvsrqvleoh vwrfn ixqg lq 4<<3/ d joredo htxlw| ixqg lq
4<<5/ htxlw| lqgh{ dqg jurzwk ixqgv lq 4<<7/ d uhdo hvwdwh ixqg lq 4<<8/ dqg
dq lqdwlrq0lqgh{hg erqg ixqg lq 4<<:1 Uhwluhphqw vdylqjv fdq hdvlo| eh
pryhg dprqj wkhvh ixqgv/ hdfk ri zklfk uhsuhvhqwv d eurdg fodvv ri dvvhwv
zlwk d glhuhqw suroh ri uhwxuqv1
Lqvwlwxwlrqdo lqyhvwruv dovr idfh frpsoh{ ghflvlrqv1 Vrph lqvwlwxwlrqv
lqyhvw rq ehkdoi ri wkhlu folhqwv/ exw rwkhuv/ vxfk dv irxqgdwlrqv dqg xqlyhu0
vlw| hqgrzphqwv/ duh pruh vlplodu wr lqglylgxdov lq wkdw wkh| vhhn wr qdqfh
d orqj0whup vwuhdp ri glvfuhwlrqdu| vshqglqj1 Wkh lqyhvwphqw rswlrqv iru
wkhvh lqvwlwxwlrqv kdyh dovr h{sdqghg hqruprxvo| vlqfh wkh gd|v zkhq d
sruwirolr ri jryhuqphqw erqgv zdv wkh qrup1
Zkdw grhv qdqfldo hfrqrplfv kdyh wr vd| derxw wkhvh lqyhvwphqw gh0
flvlrqvB Prghuq qdqfh wkhru| lv riwhq wkrxjkw wr kdyh vwduwhg zlwk wkh
4


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ
phdq0yduldqfh dqdo|vlv ri Pdunrzlw} +4<85,> wklv pdnhv sruwirolr fkrlfh wkh0
ru| wkh ruljlqdo vxemhfw ri prghuq qdqfh1 Pdunrzlw} vkrzhg krz lqyhvwruv
vkrxog slfn dvvhwv li wkh| fduh rqo| derxw wkh phdq dqg yduldqfhru htxly0
dohqwo| wkh phdq dqg vwdqgdug ghyldwlrqri sruwirolr uhwxuqv ryhu d vlqjoh
shulrg1
Wkh uhvxowv ri klv dqdo|vlv duh vkrzq lq wkh vwdqgdug phdq0vwdqgdug
ghyldwlrq gldjudp/ Iljxuh 4141 +D pxfk pruh fduhixo pdwkhpdwlfdo h{sod0
qdwlrq fdq eh irxqg lq wkh qh{w fkdswhu1, Iru vlpsolflw| wkh jxuh frqvlghuv
wkuhh dvvhwv/ vwrfnv/ erqgv/ dqg fdvk +qrw olwhudoo| fxuuhqf|/ exw d vkruw0whup
prqh| pdunhw ixqg,1 Wkh yhuwlfdo d{lv vkrzv h{shfwhg uhwxuq/ dqg wkh krul0
}rqwdo d{lv vkrzv ulvn dv phdvxuhg e| vwdqgdug ghyldwlrq1 Vwrfnv duh vkrzq
dv rhulqj d kljk phdq uhwxuq dqg d kljk vwdqgdug ghyldwlrq/ erqgv d orzhu
phdq dqg orzhu vwdqgdug ghyldwlrq1 Fdvk kdv d orzhu phdq uhwxuq djdlq/
exw lv ulvnohvv ryhu rqh shulrg/ vr lw lv sorwwhg rq wkh yhuwlfdo }hur0ulvn d{lv1
+Lq wkh suhvhqfh ri lqdwlrq ulvn/ qrplqdo prqh| pdunhw lqyhvwphqwv duh
qrw olwhudoo| ulvnohvv lq uhdo whupv/ exw wklv vkruw0whup lqdwlrq ulvn lv vpdoo
hqrxjk wkdw lw lv frqyhqwlrqdo wr ljqruh lw1 Zh iroorz wklv frqyhqwlrq khuh
dqg uhwxuq wr wkh lvvxh lq wkh qh{w fkdswhu1,
Wkh fxuyhg olqh lq Iljxuh 414 vkrzv wkh vhw ri phdqv dqg vwdqgdug
ghyldwlrqv wkdw fdq eh dfklhyhg e| frpelqlqj vwrfnv dqg erqgv lq d ulvn|
sruwirolr1 Zkhq fdvk lv dgghg wr d sruwirolr ri ulvn| dvvhwv/ wkh vhw ri
phdqv dqg vwdqgdug ghyldwlrqv wkdw fdq eh dfklhyhg lv d vwudljkw olqh rq
wkh gldjudp frqqhfwlqj fdvk wr wkh ulvn| sruwirolr1 Dq lqyhvwru zkr fduhv
rqo| derxw wkh phdq dqg vwdqgdug ghyldwlrq ri klv sruwirolr zloo fkrrvh d
srlqw rq wkh vwudljkw olqh looxvwudwhg lq wkh jxuh/ wkdw lv wdqjhqw wr wkh
fxuyhg olqh1 Wklv vwudljkw olqh/ wkh phdq0yduldqfh hflhqw iurqwlhu/ rhuv
wkh kljkhvw phdq uhwxuq iru dq| jlyhq vwdqgdug ghyldwlrq1 Wkh srlqw zkhuh
wkh vwudljkw olqh wrxfkhv wkh fxuyhg olqh lv d _wdqjhqf| sruwirolr% ri ulvn|
dvvhwv/ pdunhg lq wkh jxuh dv _Ehvw Pl{ ri Vwrfnv dqg Erqgv%1
Wkh vwulnlqj frqfoxvlrq ri wklv dqdo|vlv lv wkdw doo lqyhvwruv zkr fduh rqo|
derxw phdq dqg vwdqgdug ghyldwlrq zloo krog wkh vdph sruwirolr ri ulvn| dv0
vhwv/ wkh xqltxh ehvw pl{ ri vwrfnv dqg erqgv1 Frqvhuydwlyh lqyhvwruv zloo
frpelqh wklv sruwirolr zlwk fdvk wr dfklhyh d srlqw rq wkh phdq0yduldqfh h0
flhqw iurqwlhu wkdw lv orz grzq dqg wr wkh ohiw> prghudwh lqyhvwruv zloo uhgxfh
wkhlu fdvk kroglqjv/ prylqj xs dqg wr wkh uljkw> djjuhvvlyh lqyhvwruv pd|
hyhq eruurz wr ohyhudjh wkhlu kroglqjv ri wkh wdqjhqf| sruwirolr/ uhdfklqj d
srlqw rq wkh vwudljkw olqh wkdw lv hyhq ulvnlhu wkdq wkh wdqjhqf| sruwirolr1
Exw qrqh ri wkhvh lqyhvwruv vkrxog dowhu wkh uhodwlyh sursruwlrqv ri ulvn|
dvvhwv lq wkh wdqjhqf| sruwirolr1 Wklv uhvxow lv wkh pxwxdo ixqg wkhruhp ri
Wrelq +4<8;,1
5


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ

Expected
Return
Aggressive
Investor
Stocks

Best Mix of
Stocks and Bonds

Moderate
Investor

Conservative
Investor

Bonds

Cash

Risk

Iljxuh 414= Phdq0vwdqgdug ghyldwlrq gldjudp

6


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ
Ilqdqfldo sodqqhuv kdyh wudglwlrqdoo| uhvlvwhg wkh vlpsoh lqyhvwphqw dg0
ylfh hperglhg lq Iljxuh 4141 Wklv uhvlvwdqfh pd| wr vrph h{whqw eh vhoi0
vhuylqj> dv Shwhu Ehuqvwhlq srlqwv rxw lq klv 4<<5 errn Fdslwdo Lghdv/ pdq|
qdqfldo sodqqhuv dqg dgylvhuv mxvwli| wkhlu ihhv e| hpskdvl}lqj wkh qhhg
iru hdfk lqyhvwru wr exlog d sruwirolr uhhfwlqj klv ru khu xqltxh shuvrqdo
vlwxdwlrq1 Ehuqvwhlq fdoov wklv wkh _lqwhulru ghfrudwru idoodf|%/ wkh ylhz
wkdw sruwirolrv vkrxog uhhfw shuvrqdo fkdudfwhulvwlfv lq wkh vdph zd| wkdw
lqwhulru ghfru uhhfwv shuvrqdo wdvwh1
Ilqdqfldo sodqqhuv* dgylfh grhv krzhyhu iroorz vrph v|vwhpdwlf sdwwhuqv/
dqg wkhvh sdwwhuqv vkrxog eh wuhdwhg zlwk uhvshfw1 Zh vkdoo dujxh lq wklv
errn wkdw wkh wudglwlrqdo dfdghplf dqdo|vlv ri sruwirolr fkrlfh qhhgv wr eh
prglhg wr kdqgoh orqj lqyhvwphqw krul}rqv dqg oderu lqfrph> wkh qhfhvvdu|
prglfdwlrqv sduwldoo| mxvwli|/ exw dovr txdoli|/ vhyhudo ri wkh sdwwhuqv wkdw
zh vhh lq frqyhqwlrqdo qdqfldo sodqqlqj dgylfh1
Rqh vwurqj sdwwhuq lv wkh whqghqf| iru qdqfldo sodqqhuv wr hqfrxudjh
|rxqj lqyhvwruv/ zlwk d orqj lqyhvwphqw krul}rq/ wr wdnh pruh ulvn wkdq roghu
lqyhvwruv1 Wkh vlqjoh0shulrg phdq0yduldqfh dqdo|vlv looxvwudwhg lq Iljxuh
414 dvvxphv d vkruw lqyhvwphqw krul}rq1 Lq wklv errn zh vkdoo h{soruh wkh
frqglwlrqv xqghu zklfk d orqj lqyhvwphqw krul}rq lqghhg mxvwlhv juhdwhu
ulvn0wdnlqj1
D vhfrqg sdwwhuq lq qdqfldo sodqqlqj dgylfh lv wkdw frqvhuydwlyh lq0
yhvwruv duh w|slfdoo| hqfrxudjhg wr krog pruh erqgv/ uhodwlyh wr vwrfnv/ wkdq
djjuhvvlyh lqyhvwruv/ frqwudu| wr wkh frqvwdqw erqg0vwrfn udwlr looxvwudwhg lq
Iljxuh 4141 Fdqqhu/ Pdqnlz/ dqg Zhlo +4<<:, fdoo wklv wkh dvvhw doorfdwlrq
sx}}oh1 Iljxuh 415/ zklfk uhsurgxfhv Wdeoh 4 iurp Fdqqhu/ Pdqnlz/ dqg
Zhlo*v duwlfoh/ looxvwudwhv wkh dvvhw doorfdwlrq sx}}oh1 Wkh wdeoh vxppd0
ul}hv prgho sruwirolrv uhfrpphqghg e| irxu glhuhqw lqyhvwphqw dgylvhuv lq
wkh hduo| 4<<3*v= Ilgholw|/ Phuuloo O|qfk/ wkh qdqfldo mrxuqdolvw Mdqh Eu|dqw
Txlqq/ dqg wkh Qhz \run Wlphv1 Zkloh wkh sruwirolrv glhu lq wkhlu ghwdlov/
lq hyhu| fdvh wkh uhfrpphqghg udwlr ri erqgv wr vwrfnv lv kljkhu iru prghu0
dwh lqyhvwruv wkdq iru djjuhvvlyh lqyhvwruv/ dqg kljkhu djdlq iru frqvhuydwlyh
lqyhvwruv1

? @4t?} hiUi?| i @4T*i t |i @?i`iMMih @_ih|ti4i?| |@| h@? ? |i i
vLh!ih ? bbHG RWu Lh U*i?|t ihi @** |i t@4ic |ih TLh|uL*Lt L*_ Mi |LL Ai)
t@) |i hiti@hU @t Mii? tu|i_ Ai ?4Miht @i Mii? Uh?Ui_ Ai @?@*)t|t @i
tTL!i?G iL*_- Ai _i@* TLh|uL*L `i t@) M*_?} @ TLh|uL*L t ?L| L?i t3i €|t @**<
W| Mi}?t | !?L?} )LQL )L uii* @ML| 4L?i)c L 4U ht! )L U@? |L*ih@|ic
)Lh LTit uLh )Lh u@4*)c @?_ uLh )Lh u|hi ) t|@h|?} | |i 4@? i*i4i?|c
Lh 6?@?U@* _tLht U@? _L tL4i|?} @ M*@U! ML U@?<| _LQ|@!i |i Mi?i€|t Lu @|
@?i`iMMih @t |L Lgih @?_ Uhi@|i @? ?it|4i?| T*@? ?^i |L )L

7


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ

Iljxuh 415= Wkh Dvvhw Doorfdwlrq Sx}}oh
8


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ
Rqh srvvleoh h{sodqdwlrq iru wklv sdwwhuq ri dgylfh lv wkdw djjuhvvlyh
lqyhvwruv duh xqdeoh wr eruurz dw wkh ulvnohvv lqwhuhvw udwh/ dqg wkxv fdqqrw
uhdfk wkh xsshu uljkw sruwlrq ri wkh vwudljkw olqh lq Iljxuh 4141 Lq wklv
vlwxdwlrq/ djjuhvvlyh lqyhvwruv vkrxog pryh dorqj wkh fxuyhg olqh/ lqfuhdvlqj
wkhlu doorfdwlrq wr vwrfnv dqg uhgxflqj wkhlu doorfdwlrq wr erqgv1 Wkh
glfxow| zlwk wklv h{sodqdwlrq lv wkdw lw rqo| dssolhv rqfh wkh frqvwudlqw rq
eruurzlqj vwduwv wr elqg rq lqyhvwruv/ wkdw lv/ rqfh fdvk kroglqjv kdyh ehhq
uhgxfhg wr }hur> exw wkh erqg0vwrfn udwlr lq Fdqqhu/ Pdqnlz/ dqg Zhlo*v
Wdeoh 4 ydulhv hyhq zkhq fdvk kroglqjv duh srvlwlyh1 Howrq dqg Juxehu
+5333, uhvsrqg wr wklv glfxow| e| dujxlqj wkdw wkhvh fdvk kroglqjv duh d
vshfldo oltxlglw| uhvhuyh ghwhuplqhg rxwvlgh wkh phdq0yduldqfh dqdo|vlv1 Lw
lv txlwh sodxvleoh wkdw wkh 8( fdvk kroglqjv vxjjhvwhg e| Ilgholw| dqg Phuuloo
O|qfk duh d oltxlglw| uhvhuyh/ exw wkh rwkhu fdvk kroglqjv lq wkh wdeoh dsshdu
wrr odujh wr eh h{sodlqhg lq wklv pdqqhu1
Wklv errn dujxhv wkdw lw lv srvvleoh wr pdnh vhqvh ri erwk wkh dvvhw door0
fdwlrq sx}}oh/ dqg wkh whqghqf| ri qdqfldo sodqqhuv wr uhfrpphqg ulvnlhu
sruwirolrv wr |rxqj lqyhvwruv1 Wkh nh| lv wr uhfrjql}h wkdw rswlpdo sruwir0
olrv iru orqj0whup lqyhvwruv qhhg qrw eh wkh vdph dv iru vkruw0whup lqyhvwruv1
Orqj0whup lqyhvwruv/ zkr ydoxh zhdowk qrw iru lwv rzq vdnh exw iru wkh vwdq0
gdug ri olylqj wkdw lw fdq vxssruw/ pd| mxgjh ulvnv yhu| glhuhqwo| iurp
vkruw0whup lqyhvwruv1 Fdvk/ iru h{dpsoh/ lv ulvn| lq wkh orqj whup hyhq
wkrxjk lw lv vdih lq wkh vkruw whup/ ehfdxvh fdvk kroglqjv pxvw eh uhlqyhvwhg
lq wkh ixwxuh dw xqnqrzq uhdo lqwhuhvw udwhv1 Lqdwlrq0lqgh{hg erqgv/ rq
wkh rwkhu kdqg/ surylgh d nqrzq vwuhdp ri orqj0whup uhdo sd|phqwv hyhq
wkrxjk wkhlu fdslwdo ydoxh lv xqfhuwdlq lq wkh vkruw whup1 Wkhuh lv frq0
vlghudeoh hylghqfh wkdw vwrfnv/ wrr/ fdq vxssruw d vwdeoh vwdqgdug ri olylqj
pruh vxffhvvixoo| wkdq wkhlu vkruw0whup sulfh yduldelolw| zrxog lqglfdwh1 Iru
wkhvh uhdvrqv d orqj0whup lqyhvwru pd| eh zloolqj wr krog pruh vwrfnv dqg
erqgv/ dqg ohvv fdvk/ wkdq d vkruw0whup lqyhvwru zrxog gr> dqg d frqvhu0
ydwlyh orqj0whup lqyhvwru pd| krog d sruwirolr wkdw lv grplqdwhg e| erqgv
udwkhu wkdq fdvk1
Oderu lqfrph lv dovr lpsruwdqw iru orqj0whup lqyhvwruv1 Rqh fdq wklqn
ri zrunlqj lqyhvwruv dv lpsolflwo| kroglqj dq dvvhw/ kxpdq fdslwdo/ zkrvh
glylghqgv htxdo oderu lqfrph1 Wklv dvvhw lv qrqwudgdeoh/ vr lqyhvwruv fdqqrw
vhoo lw> exw wkh| fdq dgmxvw wkhlu qdqfldo dvvhw kroglqjv wr wdnh dffrxqw
ri wkhlu lpsolflw kroglqjv ri kxpdq fdslwdo1 Iru prvw lqyhvwruv/ kxpdq
fdslwdo lv vxflhqwo| vwdeoh lq ydoxh wr wlow qdqfldo sruwirolrv wrzdugv juhdwhu
kroglqjv ri ulvn| dvvhwv1
Wkh uhvw ri wkh errn lv rujdql}hg dv iroorzv1 Fkdswhu 5 uvw uhylhzv
wkh wudglwlrqdo phdq0yduldqfh dqdo|vlv/ vkrzlqj krz lw fdq eh irxqghg rq
9


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ
xwlolw| wkhru|1 Wkh fkdswhu dujxhv wkdw wkh ehqfkpdun prgho ri xwlolw|
vkrxog dvvxph wkdw uhodwlyh ulvn dyhuvlrq lv lqghshqghqw ri zhdowk1 Zlwk
wklv dvvxpswlrq/ wkhuh duh zhoo0nqrzq frqglwlrqv xqghu zklfk orqj0whup lq0
yhvwruv vkrxog lqyhvw p|rslfdoo|/ fkrrvlqj wkh vdph sruwirolrv dv vkruw0whup
lqyhvwruv1 Fkdswhu 5 h{sodlqv wkhvh frqglwlrqv/ gxh ruljlqdoo| wr Phuwrq
+4<9<, dqg Vdpxhovrq +4<9<,= P|rslf sruwirolr fkrlfh lv rswlpdo li lqyhvwruv
kdyh qr oderu lqfrph dqg lqyhvwphqw rssruwxqlwlhv duh frqvwdqw ryhu wlph1
Li lqyhvwruv kdyh uhodwlyh ulvn dyhuvlrq htxdo wr rqh/ wkhq p|rslf sruwirolr
fkrlfh lv rswlpdo hyhq li lqyhvwphqw rssruwxqlwlhv duh wlph0ydu|lqj1 Do0
wkrxjk wkhvh frqglwlrqv duh vlpsoh/ wkh| duh zlgho| plvxqghuvwrrg dqg wkh
fkdswhu pdnhv dq hruw wr dgguhvv idoodflhv wkdw frpprqo| dulvh lq srsxodu
glvfxvvlrq1
Ohjlwlpdwh dujxphqwv iru krul}rq hhfwv rq sruwirolr fkrlfh ghshqg rq
ylrodwlrqv ri wkh Phuwrq0Vdpxhovrq frqglwlrqv1 Fkdswhuv 6 wkurxjk : h{0
soruh vxfk ylrodwlrqv1 Fkdswhu 6 dujxhv wkdw lqyhvwphqw rssruwxqlwlhv duh
qrw frqvwdqw ehfdxvh uhdo lqwhuhvw udwhv pryh ryhu wlph1 Hyhq li h{shfwhg
h{fhvv uhwxuqv rq ulvn| dvvhwv ryhu vdih dvvhwv duh frqvwdqw/ wlph0yduldwlrq
lq uhdo lqwhuhvw udwhv lv hqrxjk wr jhqhudwh odujh glhuhqfhv ehwzhhq rswlpdo
sruwirolrv iru orqj0whup dqg vkruw0whup lqyhvwruv1 Wkh fkdswhu vkrzv wkdw
frqvhuydwlyh orqj0whup lqyhvwruv vkrxog krog sruwirolrv wkdw frqvlvw odujho|
ri orqj0whup erqgv1 Wkhvh erqgv vkrxog eh lqdwlrq0lqgh{hg li srvvleoh>
krzhyhu qrplqdo erqgv pd| eh dghtxdwh vxevwlwxwhv iru lqdwlrq0lqgh{hg
erqgv li lqdwlrq ulvn lv prghvw/ dv lw kdv ehhq lq wkh Xqlwhg Vwdwhv vlqfh
wkh hduo| 4<;3*v1
Wkh dvvxpswlrq ri frqvwdqw ulvn suhpld lq Fkdswhu 6 lpsolhv wkdw rs0
wlpdo sruwirolrv duh frqvwdqw ryhu wlph iru erwk vkruw0whup dqg orqj0whup
lqyhvwruv1 Fkdswhu 7 doorzv iru wlph0yduldwlrq lq wkh h{shfwhg h{fhvv uhwxuqv
rq vwrfnv dqg erqgv/ zklfk jhqhudwhv wlph0yduldwlrq lq rswlpdo sruwirolrv1
Erwk vkruw0whup dqg orqj0whup lqyhvwruv vkrxog vhhn wr _wlph wkh pdunhwv%/
kroglqj pruh ulvn| dvvhwv dw wlphv zkhq wkh uhzdugv iru grlqj vr duh kljk1
Exw lq dgglwlrq/ orqj0whup lqyhvwruv zlwk uhodwlyh ulvn dyhuvlrq juhdwhu wkdq
rqh vkrxog lqfuhdvh wkhlu dyhudjh kroglqjv ri ulvn| dvvhwv zkrvh uhwxuqv duh
qhjdwlyho| fruuhodwhg zlwk wkh uhzdugv iru ulvnehdulqj> iru h{dpsoh/ wkh|
vkrxog lqfuhdvh wkhlu dyhudjh doorfdwlrq wr vwrfnv ehfdxvh wkh vwrfn pdu0
nhw dsshduv wr phdq0uhyhuw/ grlqj uhodwlyho| srruo| diwhu sulfh lqfuhdvhv dqg
uhodwlyho| zhoo diwhu sulfh ghfolqhv1 Wkhvh qglqjv duh dq hpslulfdo ghyho0
rsphqw ri Phuwrq*v +4<:6, wkhruhwlfdo frqfhsw ri lqwhuwhpsrudo khgjlqj e|
orqj0whup lqyhvwruv1
Fkdswhu 8 vhhnv wr uhodwh wkh uhvxowv ri Fkdswhuv 6 dqg 7 pruh forvho| wr
wkh h{whqvlyh wkhruhwlfdo olwhudwxuh vhw lq frqwlqxrxv wlph1 H{solflw vroxwlrqv
:


FKDSWHU 41 LQWURGXFWLRQ
iru rswlpdo sruwirolrv duh surylghg lq Fkdswhuv 6 dqg 7 e| wkh xvh ri orjolq0
hdu dssur{lpdwlrqv wr glvfuhwh0wlph Hxohu htxdwlrqv dqg exgjhw frqvwudlqwv1
Fkdswhu 8 fodulhv wkh frqglwlrqv xqghu zklfk vxfk dssur{lpdwh vroxwlrqv
krog h{dfwo|/ dqg vkrzv krz htxlydohqw dssur{lpdwlrqv fdq eh xvhg lq frq0
wlqxrxv wlph1 Wklv fkdswhu dovr h{soruhv rswlpdo sruwirolr fkrlfh lq wkh
suhvhqfh ri wlph0ydu|lqj vwrfn pdunhw ulvn1 Fkdswhu 8 lv wkh prvw whfk0
qlfdoo| ghpdqglqj fkdswhu lq wkh errn/ dqg ohvv pdwkhpdwlfdo uhdghuv fdq
vnls lw zlwkrxw orvv ri frqwlqxlw|1
Fkdswhuv 9 dqg : lqwurgxfh oderu lqfrph lqwr wkh orqj0whup sruwirolr
fkrlfh sureohp1 Fkdswhu 9 glvfxvvhv oderu lqfrph lq d vw|ol}hg wzr0shulrg
prgho dqg d idluo| devwudfw lqqlwh0krul}rq vhwwlqj/ zkloh Fkdswhu : hpehgv
oderu lqfrph lq d olih0f|foh prgho dqg dvnv krz lqyhvwruv vkrxog dgmxvw
wkhlu sruwirolrv dv wkh| djh1 Wklv fkdswhu dovr uhylhzv wkh h{lvwlqj hpslulfdo
hylghqfh rq krz lqyhvwruv dfwxdoo| gr lqyhvw ryhu wkh olih f|foh1 Wkh fxuuhqw
gudiw ri wklv errn rplwv Fkdswhuv 9 dqg :1

;


@T|ih 2

)LTU Lh|uL*L LUi
Lq wklv fkdswhu zh uhylhz wkh wkhru| ri sruwirolr fkrlfh iru vkruw0whup lq0
yhvwruv/ dqg h{sodlq wkrvh vshfldo fdvhv lq zklfk orqj0whup lqyhvwruv vkrxog
pdnh wkh vdph fkrlfhv dv vkruw0whup lqyhvwruv1 Lq wkhvh vshfldo fdvhv wkh
lqyhvwphqw krul}rq lv luuhohydqw> sruwirolr fkrlfh lv vdlg wr eh p|rslf/ eh0
fdxvh lqyhvwruv ljqruh zkdw zloo kdsshq eh|rqg wkh lpphgldwh qh{w shulrg1
Wkurxjkrxw wkh fkdswhu zh dvvxph wkdw lqyhvwruv kdyh qdqfldo zhdowk exw
qr oderu lqfrph1
Vhfwlrq 514 ghvfulehv rswlpdo sruwirolr fkrlfh iru vkruw0whup lqyhvwruv1
Zh ehjlq lq vhfwlrq 51414 zlwk wkh fodvvlf phdq0yduldqfh dqdo|vlv/ dvvxplqj
wkdw lqyhvwruv fduh gluhfwo| derxw wkh phdq dqg yduldqfh ri sruwirolr uhwxuqv
ryhu rqh shulrg1 Wkhq lq vhfwlrq 51415 zh ghulyh vlplodu uhvxowv dvvxplqj
wkdw lqyhvwruv kdyh d xwlolw| ixqfwlrq ghqhg ryhu zhdowk dw wkh hqg ri rqh
shulrg1 Zh glvfxvv dowhuqdwlyh dvvxpswlrqv wkdw fdq eh pdgh derxw xwlo0
lw|/ dujxlqj wkdw wkhuh duh jrrg uhdvrqv wr suhihu vfdoh0lqghshqghqw xwlolw|
ixqfwlrqv lq zklfk uhodwlyh ulvn dyhuvlrq grhv qrw ghshqg rq zhdowk1 Wkh
vlpsohvw vfdoh0lqghshqghqw xwlolw| ixqfwlrq lv srzhu xwlolw|/ dqg zh vkrz krz
wr ghulyh sruwirolr uhvxowv dqdorjrxv wr wkrvh ri wkh phdq0yduldqfh dqdo|vlv/
dvvxplqj srzhu xwlolw| dqg orjqrupdoo| glvwulexwhg uhwxuqv1
Lq vhfwlrq 515 zh ghulyh frqglwlrqv xqghu zklfk wkh vdph sruwirolr fkrlfh
lv rswlpdo iru orqj0whup lqyhvwruv1 Zh uvw dvvxph lq vhfwlrq 51514 wkdw
lqyhvwruv kdyh srzhu xwlolw| ghqhg ryhu zhdowk pdq| shulrgv dkhdg/ dqg
vkrz wkdw li lqyhvwruv fdq uhedodqfh wkhlu sruwirolrv hdfk shulrg/ wkh| vkrxog
lqyhvw p|rslfdoo| li dvvhw uhwxuqv duh lqghshqghqw dqg lghqwlfdoo| glvwulexwhg
+LLG, ryhu wlph/ ru li xwlolw| wdnhv wkh orj irup1 Orj xwlolw| lv wkh vshfldo
fdvh ri srzhu xwlolw| lq zklfk erwk wkh frhflhqw ri uhodwlyh ulvn dyhuvlrq
dqg wkh hodvwlflw| ri lqwhuwhpsrudo vxevwlwxwlrq lq frqvxpswlrq htxdo rqh1
<


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
Wkh frqglwlrqv iru p|rslf sruwirolr fkrlfh duh txlwh vlpsoh/ dqg fdq
eh ghulyhg zlwkrxw wkh xvh ri dgydqfhg pdwkhpdwlfv1 Qrqhwkhohvv wkhvh
frqglwlrqv duh zlgho| plvxqghuvwrrg/ dqg rqh riwhq vhhv vshflrxv dujxphqwv
wkdw wkhuh vkrxog eh krul}rq hhfwv hyhq zkhq wkh frqglwlrqv krog1 Lq
vhfwlrq 51515 zh wu| wr h{srvh wkh idoodflhv lq wkhvh dujxphqwv1
Lq vhfwlrq 51516 zh frqvlghu lqyhvwruv zkr kdyh srzhu xwlolw| ghqhg ryhu
frqvxpswlrq/ dqg vkrz wkdw sruwirolr fkrlfh zloo eh p|rslf xqghu wkh vdph
frqglwlrqv dv ehiruh1 Ilqdoo|/ lq vhfwlrq 51517 zh lqwurgxfh d jhqhudol}dwlrq
ri srzhu xwlolw|/ Hsvwhlq0]lq xwlolw|/ zklfk doorzv xv wr glvwlqjxlvk ehwzhhq
wkh frhflhqw ri ulvn dyhuvlrq dqg wkh hodvwlflw| ri lqwhuwhpsrudo vxevwlwxwlrq
lq frqvxpswlrq1 Srzhu xwlolw| olqnv wkhvh frqfhswv wljkwo| wrjhwkhu/ pdnlqj
rqh wkh uhflsurfdo ri wkh rwkhu/ exw wkh| duh glhuhqw frqfhswv wkdw sod| txlwh
glhuhqw urohv lq wkh dqdo|vlv1 Zh vkrz wkdw sruwirolr fkrlfh lv p|rslf li
uhodwlyh ulvn dyhuvlrq htxdov rqh/ uhjdugohvv ri wkh ydoxh ri wkh hodvwlflw| ri
lqwhuwhpsrudo vxevwlwxwlrq lq frqvxpswlrq1 Hsvwhlq0]lq xwlolw| zloo eh xvhg
h{whqvlyho| lq wkh uhvw ri wkh errn1
Wkurxjkrxw wkh fkdswhu wkhuh lv d vwurqj hpskdvlv rq wkh glhuhqfh
ehwzhhq vlpsoh uhwxuqv dqg orj uhwxuqv/ dqg rq wkh dgmxvwphqwv wkdw duh
qhhghg wr wudqvodwh iurp rqh w|sh ri uhwxuq wr wkh rwkhu1 Hohphqwdu|
wuhdwphqwv ri sruwirolr fkrlfh riwhq jorvv ryhu wklv glhuhqfh/ exw lw lv fhqwudo
wr wkh wkhru| ri sruwirolr fkrlfh iru orqj0whup lqyhvwruv1

2
2

5Lh||ih4 TLh|uL*L ULUi
i@?@h@?Ui @?@*)tt

Fkrrvlqj wkh zhljkw rq d vlqjoh ulvn| dvvhw
Frqvlghu wkh iroorzlqj fodvvlf sruwirolr fkrlfh sureohp1 Wzr dvvhwv duh
dydlodeoh wr dq lqyhvwru dw wlph w1 Rqh lv ulvnohvv/ zlwk vlpsoh uhwxuq Usc|n
iurp wlph w wr wlph w . 4/ dqg rqh lv ulvn|1 Wkh ulvn| dvvhw kdv vlpsoh
uhwxuq U|n iurp wlph w wr wlph w . 4/ zlwk frqglwlrqdo phdq H| U|n dqg
frqglwlrqdo yduldqfh 2| 1 Qrwh wkh wlplqj frqyhqwlrq wkdw uhwxuqv duh jlyhq
wlph vxevfulswv iru wkh gdwh dw zklfk wkh| duh uhdol}hg> wkh ulvniuhh lqwhuhvw
udwh lv uhdol}hg dw w . 4 exw lv nqrzq rqh shulrg lq dgydqfh dw wlph w1
Wkh frqglwlrqdo phdq dqg frqglwlrqdo yduldqfh duh wkh phdq dqg yduldqfh
frqglwlrqdo rq wkh lqyhvwru*v lqirupdwlrq dw wlph w/ wkxv wkh| duh jlyhq w
vxevfulswv1
Wkh lqyhvwru sxwv d vkduh | ri klv sruwirolr lqwr wkh ulvn| dvvhw1 Wkhq

43


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
wkh sruwirolr uhwxuq lv
URc|n @ | U|n . +4 | ,Usc|n @ Usc|n . | +U|n Usc|n ,=

+514,

Wkh phdq sruwirolr uhwxuq lv H| URc|n @ Usc|n . | +H| U|n Usc|n ,/ zkloh
wkh yduldqfh ri wkh sruwirolr uhwxuq lv 2R| @ 2| 2| 1
Wkh lqyhvwru suhihuv d kljk phdq dqg d orz yduldqfh ri sruwirolr uhwxuqv1
Zh dvvxph wkdw wkh lqyhvwru wudghv r phdq dqg yduldqfh lq d olqhdu idvklrq1
Wkdw lv/ wkh lqyhvwru pd{lpl}hv d olqhdu frpelqdwlrq ri phdq dqg yduldqfh/
zlwk d srvlwlyh zhljkw rq phdq dqg d qhjdwlyh zhljkw rq yduldqfh=
n
pd{+H| URc|n 2R| ,1
k|
5

+515,

Vxevwlwxwlqj lq wkh phdq dqg yduldqfh ri sruwirolr uhwxuqv/ dqg vxewudfw0
lqj Usc|n +zklfk grhv qrw fkdqjh wkh pd{lpl}dwlrq sureohp,/ wklv fdq eh
uhzulwwhq dv
n
+516,
pd{ | +H| U|n Usc|n , 2| 2| 1
k|
5
Wkh vroxwlrq wr wklv pd{lpl}dwlrq sureohp lv
| @

H| U|n Usc|n
=
n2|

+517,

Wkh sruwirolr vkduh lq wkh ulvn| dvvhw vkrxog htxdo wkh h{shfwhg h{fhvv uh0
wxuq/ ru ulvn suhplxp/ glylghg e| frqglwlrqdo yduldqfh wlphv wkh frhflhqw
n wkdw uhsuhvhqwv dyhuvlrq wr yduldqfh1 Zh zloo vhh vlplodu h{suhvvlrqv
iuhtxhqwo| lq wklv errn1
D xvhixo frqfhsw lq sruwirolr dqdo|vlv lv wkh Vkdush udwlr V| / ghqhg dv
wkh udwlr ri phdq h{fhvv uhwxuq wr vwdqgdug ghyldwlrq=
V| @

H| U|n Usc|n
=
|

+518,

Wkh sruwirolr vroxwlrq fdq eh uhzulwwhq dv
| @

V|
=
n|

+519,

Wkh phdq h{fhvv uhwxuq rq wkh sruwirolr lv V|2 @n dqg wkh yduldqfh ri wkh
sruwirolr lv V|2 @n2 / vr wkh udwlr ri phdq wr yduldqfh lv 4@n1 Wkh vwdqgdug
ghyldwlrq ri wkh sruwirolr lv V| @n/ dqg vr wkh Vkdush udwlr ri wkh sruwirolr lv
V| 1 Lq wklv vlpsoh prgho/ doo sruwirolrv kdyh wkh vdph Vkdush udwlr ehfdxvh
wkh| doo frqwdlq wkh vdph ulvn| dvvhw lq juhdwhu ru vpdoohu dprxqw1
44


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
Phdq0yduldqfh dqdo|vlv zlwk pdq| ulvn| dvvhwv
Wkhvh uhvxowv h{whqg vwudljkwiruzdugo| wr wkh fdvh zkhuh wkhuh duh pdq|
ulvn| dvvhwv1 Zh ghqh wkh sruwirolr uhwxuq lq wkh vdph pdqqhu dv ehiruh/
h{fhsw wkdw zh xvh orzhufdvh erogidfh ohwwhuv wr ghqrwh yhfwruv dqg xsshufdvh
erogidfh ohwwhuv wr ghqrwh pdwulfhv1 Wkxv U|n lv qrz d yhfwru ri ulvn|
uhwxuqv zlwk Q hohphqwv1 Lw kdv d phdq yhfwru H| U|n dqg d yduldqfh0
fryduldqfh pdwul{ | 1 Dovr/ | lv qrz d yhfwru ri doorfdwlrqv wr wkh ulvn|
dvvhwv1 Wkh pd{lpl}dwlrq sureohp +516, qrz ehfrphv
n
pd{ | +H| U|n Usc|n , | | | 1
|
5

+51:,

Khuh lv d yhfwru ri rqhv/ dqg +H| U|n Usc|n , lv wkh yhfwru ri h{fhvv
uhwxuqv rq wkh Q ulvn| dvvhwv ryhu wkh ulvnohvv lqwhuhvw udwh1 Wkh yduldqfh
ri wkh sruwirolr uhwxuq lv | | | 1
Wkh vroxwlrq wr wklv pd{lpl}dwlrq sureohp lv
| @

4 3
+H| U|n Usc|n ,=
n |

+51;,

Wklv lv d vwudljkwiruzdug jhqhudol}dwlrq ri wkh vroxwlrq zlwk d vlqjoh ulvn|
dvvhw1 Wkh vlqjoh h{fhvv uhwxuq lv uhsodfhg e| d yhfwru ri h{fhvv uhwxuqv/ dqg
wkh uhflsurfdo ri yduldqfh lv uhsodfhg e| 3
| / wkh lqyhuvh ri wkh yduldqfh0
fryduldqfh pdwul{ ri uhwxuqv1
Wkh lqyhvwru*v suhihuhqfhv hqwhu wkh vroxwlrq +51;, rqo| wkurxjk wkh vfdodu
whup 4@n1 Wkxv lqyhvwruv glhu rqo| lq wkh ryhudoo vfdoh ri wkhlu ulvn| dvvhw
srvlwlrq/ qrw lq wkh frpsrvlwlrq ri wkdw srvlwlrq1 Frqvhuydwlyh lqyhvwruv
zlwk d kljk n krog pruh ri wkh ulvnohvv dvvhw dqg ohvv ri doo ulvn| dvvhwv/ exw
wkh| gr qrw fkdqjh wkh uhodwlyh sursruwlrqv ri wkhlu ulvn| dvvhwv zklfk duh
ghwhuplqhg e| wkh yhfwru 3
| +H| U|n Usc|n ,1 Wklv lv wkh pxwxdo ixqg
wkhruhp ri Wrelq +4<8;,/ dv looxvwudwhg lq Iljxuh 4141
Wkh uhvxowv dovr h{whqg vwudljkwiruzdugo| wr wkh fdvh zkhuh wkhuh lv qr
frpsohwho| ulvnohvv dvvhw1 Zh fdq vwloo ghqh d ehqfkpdun dvvhw zlwk uhwxuq
Ufc|n / dqg ghqh h{fhvv uhwxuqv uhodwlyh wr wklv ehqfkpdun uhwxuq1 Wkh
yduldqfh ri wkh sruwirolr uhwxuq lv Ydu| +Ufc|n , . | | | . 5| f| / zkhuh
| lv qrz ghqhg wr eh wkh frqglwlrqdo yduldqfh0fryduldqfh pdwul{ ri h{fhvv
uhwxuqv ryhu wkh ehqfkpdun dvvhw/ dqg f| lv d yhfwru frqwdlqlqj wkh frydul0
dqfhv ri wkh h{fhvv uhwxuqv rq wkh rwkhu dvvhwv zlwk wkh ehqfkpdun uhwxuq1
+Zh xvh d erogidfh orzhufdvh udwkhu wkdq d erogidfh xsshufdvh vljpd iru f|
ehfdxvh wklv lv d yhfwru udwkhu wkdq d pdwul{1 Wkurxjkrxw wkh errn zh zloo
xvh d erogidfh orzhufdvh vljpd/ zlwk d vxlwdeoh vxevfulsw/ wr ghqrwh d yhfwru
45


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
ri fryduldqfhv ehwzhhq h{fhvv uhwxuqv dqg wkh vxevfulswhg yduldeoh1 Dexvlqj
wklv qrwdwlrq voljkwo|/ zh zloo dovr zulwh 2| iru wkh yhfwru ri h{fhvv0uhwxuq
yduldqfhv1,
Zlwk qr ulvnohvv dvvhw/ wkh vroxwlrq ehfrphv
| @

4 3
+H| U|n Ufc|n , 3
| f| =
n |

+51<,

Wklv kdv doprvw wkh vdph irup dv ehiruh/ h{fhsw wkdw wkh uhodwlrq ehwzhhq
sruwirolr zhljkwv dqg dyhudjh h{fhvv uhwxuqv lv qrz olqhdu udwkhu wkdq sur0
sruwlrqdo1 Wkh lqwhufhsw lv wkh plqlpxp0yduldqfh sruwirolr ri doo dvvhwv/
3
| f| / zklfk grhv qrw sodfh 433( zhljkw lq wkh ehqfkpdun dvvhw li wkh
ehqfkpdun dvvhw lv ulvn|1 Lw lv qr orqjhu wuxh wkdw doo lqyhvwruv krog ulvn|
dvvhwv lq wkh vdph sursruwlrqv> lqvwhdg wkh| krog vrph frpelqdwlrq ri wzr
ulvn| pxwxdo ixqgv/ zkrvh sursruwlrqv duh jlyhq e| wkh wzr whupv rq wkh
uljkw0kdqg vlgh ri +51<,1 Li wkh ehqfkpdun dvvhw kdv orz ulvn/ krzhyhu/
dv lv wkh fdvh hpslulfdoo| iru Wuhdvxu| eloov dqg rwkhu vkruw0whup ghew lq0
vwuxphqwv/ wkhq wkhuh lv olwwoh glhuhqfh ehwzhhq wkh vroxwlrq +51<, dqg wkh
ulvnohvv0dvvhw vroxwlrq +51;,1

22

5TiUu)?} |*|) Lu i@*|

Edvlfv ri xwlolw| wkhru|
Vr idu zh kdyh dvvxphg wkdw lqyhvwruv fduh gluhfwo| derxw wkh phdq dqg
wkh yduldqfh ri sruwirolr uhwxuqv1 Vlplodu uhvxowv duh dydlodeoh li zh dvvxph
lqvwhdg wkdw lqyhvwruv kdyh xwlolw| ghqhg ryhu zhdowk dw wkh hqg ri wkh
shulrg1 Lq wklv fdvh zh uhghqh wkh pd{lpl}dwlrq sureohp dv

vxemhfw wr

pd{ H| X+Z|n ,

+5143,

Z|n @ +4 . URc|n ,Z| =

+5144,

Khuh X+Z|n , lv d vwdqgdug frqfdyh xwlolw| ixqfwlrq/ dv looxvwudwhg lq
Iljxuh 5141 Wkh fxuydwxuh ri wkh xwlolw| ixqfwlrq lpsolhv wkdw wkh lqyhvwru lv
dyhuvh wr ulvn1 Frqvlghu iru h{dpsoh dq lqyhvwru zlwk lqlwldo zhdowk Z| zkr
lv rhuhg d ulvn| jdpeoh wkdw zloo hlwkhu dgg ru vxewudfw dq dprxqw J wr
zhdowk/ zlwk htxdo suredelolwlhv ri wkh wzr rxwfrphv1 Li wkh lqyhvwru wxuqv
grzq wkh jdpeoh/ zhdowk lv fhuwdlq dqg xwlolw| lv X+Z| ,1 Li wkh lqyhvwru
dffhswv wkh jdpeoh/ wkhuh lv d rqh0kdoi fkdqfh wkdw zhdowk zloo jr xs wr
Z| . J dqg d rqh0kdoi fkdqfh wkdw lw zloo idoo wr Z| J1 H{shfwhg xwlolw| lv
46


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
+4@5,X+Z| . J, . +4@5,X+Z| J,/ zklfk lv ohvv wkdq X+Z| , ehfdxvh ri wkh
fxuydwxuh ri wkh xwlolw| ixqfwlrq1 Wkxv wkh lqyhvwru wxuqv grzq wkh jdpeoh>
lw rhuv rqo| ulvn zlwkrxw dq| dffrpsdq|lqj uhzdug/ dqg lv xqdwwudfwlyh wr
d ulvn0dyhuvh lqyhvwru1
Wkh ghjuhh ri fxuydwxuh ri wkh xwlolw| ixqfwlrq ghwhuplqhv wkh lqwhqvlw|
ri wkh lqyhvwru*v ulvn dyhuvlrq1 Fxuydwxuh fdq eh phdvxuhg e| wkh vhfrqg
ghulydwlyh ri wkh xwlolw| ixqfwlrq zlwk uhvshfw wr zhdowk/ vfdohg e| wkh uvw
ghulydwlyh wr holplqdwh dq| ghshqghqfh ri wkh phdvxuh ri fxuydwxuh rq wkh
duelwudu| xqlwv lq zklfk xwlolw| lv phdvxuhg1 Wkh frhflhqw ri devroxwh ulvn
dyhuvlrq lv wkhq ghqhg dv
D+Z , @ 

X +Z ,
>
X +Z ,

+5145,

dqg wkh frhflhqw ri uhodwlyh ulvn dyhuvlrq lv ghqhg dv
U+Z , @ Z D+Z , @ 

Z X +Z ,
=
X +Z ,

+5146,

Wkh uhflsurfdov ri wkhvh phdvxuhv duh fdoohg devroxwh dqg uhodwlyh ulvn wrohu0
dqfh1
Fodvvlf uhvxowv ri Sudww +4<97, vd| wkdw iru vpdoo jdpeohv/ wkh frhflhqw
ri devroxwh ulvn dyhuvlrq ghwhuplqhv wkh devroxwh groodu dprxqw wkdw dq
lqyhvwru lv zloolqj wr sd| wr dyrlg d jdpeoh ri d jlyhq devroxwh vl}h1 Lw lv
frpprqo| wkrxjkw wkdw devroxwh ulvn dyhuvlrq vkrxog ghfuhdvh/ ru dw ohdvw
vkrxog qrw lqfuhdvh/ zlwk zhdowk1 Lqwurvshfwlrq vxjjhvwv wkdw d eloolrqdluh
zloo eh uhodwlyho| xqfrqfhuqhg zlwk d ulvn wkdw pljkw zruu| d srru shuvrq/
dqg zloo sd| ohvv wr dyrlg vxfk d ulvn1
Wkh frhflhqw ri uhodwlyh ulvn dyhuvlrq ghwhuplqhv wkh iudfwlrq ri zhdowk
wkdw dq lqyhvwru zloo sd| wr dyrlg d jdpeoh ri d jlyhq vl}h uhodwlyh wr zhdowk1
D sodxvleoh ehqfkpdun prgho pdnhv uhodwlyh ulvn dyhuvlrq lqghshqghqw ri
zhdowk1 Lq wklv fdvh shrsoh dw doo ohyhov ri zhdowk pdnh wkh vdph ghflvlrqv/
zkhq erwk ulvnv dqg wkh frvwv ri dyrlglqj wkhp duh h{suhvvhg dv iudfwlrqv
ri zhdowk1
Wkh orqj0uxq ehkdylru ri wkh hfrqrp| vxjjhvwv wkdw uhodwlyh ulvn dyhuvlrq
fdqqrw ghshqg vwurqjo| rq zhdowk1 Shu fdslwd frqvxpswlrq dqg zhdowk
kdyh lqfuhdvhg juhdwo| ryhu wkh sdvw wzr fhqwxulhv1 Vlqfh qdqfldo ulvnv
duh pxowlsolfdwlyh/ wklv phdqv wkdw wkh devroxwh vfdoh ri qdqfldo ulvnv kdv
dovr lqfuhdvhg zkloh wkh uhodwlyh vfdoh lv xqfkdqjhg1 Lqwhuhvw udwhv dqg
ulvn suhpld gr qrw vkrz dq| hylghqfh ri orqj0whup wuhqgv lq uhvsrqvh wr
wklv orqj0whup jurzwk> wklv lpsolhv wkdw lqyhvwruv duh zloolqj wr sd| doprvw
47


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH

U (Wt +1 )

U (Wt + G )

U (Wt )

1 U (Wt + G )
2
+ 1 U (Wt − G )
2

U (Wt − G )

Wt − G

Wt

Wt + G

Iljxuh 514= Frqfdyh xwlolw| ri zhdowk

48

Wt +1


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
wkh vdph uhodwlyh frvwv wr dyrlg jlyhq uhodwlyh ulvnv dv wkh| glg zkhq wkh|
zhuh pxfk srruhu/ zklfk lv rqo| srvvleoh li uhodwlyh ulvn dyhuvlrq lv doprvw
lqghshqghqw ri zhdowk1
Wkh irup ri wkh xwlolw| ixqfwlrq
Wudfwdeoh prghov ri sruwirolr fkrlfh uhtxluh dvvxpswlrqv derxw wkh irup
ri wkh xwlolw| ixqfwlrq/ dqg srvvleo| glvwulexwlrqdo dvvxpswlrqv derxw dvvhw
uhwxuqv1 Wkuhh dowhuqdwlyh vhwv ri dvvxpswlrqv surgxfh vlpsoh uhvxowv wkdw
duh frqvlvwhqw zlwk wkrvh ri phdq0yduldqfh dqdo|vlv=
41 Lqyhvwruv kdyh txdgudwlf xwlolw| ghqhg ryhu zhdowk1 Lq wklv fdvh
X+Z|n , @ d . eZ|n 1 Xqghu wklv dvvxpswlrq pd{lpl}lqj h{shfwhg
xwlolw|/ dv lq +5143,/ lv htxlydohqw wr pd{lpl}lqj d olqhdu frpelqdwlrq
ri phdq dqg yduldqfh/ dv lq +515,1 Qr glvwulexwlrqdo dvvxpswlrqv duh
qhhghg rq dvvhw uhwxuqv1 Txdgudwlf xwlolw| lpsolhv wkdw devroxwh ulvn
dyhuvlrq dqg uhodwlyh ulvn dyhuvlrq duh lqfuhdvlqj lq zhdowk1
51 Lqyhvwruv kdyh h{srqhqwldo xwlolw|/ X+Z|n , @ h{s+Z|n ,/ dqg
dvvhw uhwxuqv duh qrupdoo| glvwulexwhg1 H{srqhqwldo xwlolw| lpsolhv
wkdw devroxwh ulvn dyhuvlrq lv d frqvwdqw / zkloh uhodwlyh ulvn dyhuvlrq
lqfuhdvhv lq zhdowk1
3
 4,@+4 ,/ dqg
61 Lqyhvwruv kdyh srzhu xwlolw|/ X+Z|n , @ +Z|n
dvvhw uhwxuqv duh orjqrupdoo| glvwulexwhg1 Srzhu xwlolw| lpsolhv wkdw
devroxwh ulvn dyhuvlrq lv ghfolqlqj lq zhdowk/ zkloh uhodwlyh ulvn dyhuvlrq
lv d frqvwdqw 1 Wkh olplw dv dssurdfkhv rqh lv orj xwlolw|= X+Z|n , @
orj+Z|n ,1

Zh kdyh douhdg| dujxhg wkdw devroxwh ulvn dyhuvlrq vkrxog ghfolqh/ ru
dw wkh yhu| ohdvw vkrxog qrw lqfuhdvh/ zlwk zhdowk1 Wklv uxohv rxw wkh
dvvxpswlrq ri txdgudwlf xwlolw|/ dqg idyruv srzhu xwlolw| ryhu h{srqhqwldo
xwlolw|1 Wkh srzhu0xwlolw| surshuw| ri frqvwdqw uhodwlyh ulvn dyhuvlrq lv
lqkhuhqwo| dwwudfwlyh/ dqg lv uhtxluhg wr h{sodlq wkh vwdelolw| ri qdqfldo
yduldeohv lq wkh idfh ri vhfxodu hfrqrplf jurzwk1
Wkh fkrlfh ehwzhhq h{srqhqwldo dqg srzhu xwlolw| dovr lpsolhv glvwulex0
wlrqdo dvvxpswlrqv rq uhwxuqv1 H{srqhqwldo xwlolw| surgxfhv vlpsoh uhvxowv
li dvvhw uhwxuqv duh qrupdoo| glvwulexwhg/ zkloh srzhu xwlolw| surgxfhv vlpsoh
uhvxowv li dvvhw uhwxuqv duh orjqrupdo +wkdw lv/ li wkhlu orjv duh qrupdo,1
Wkh dvvxpswlrq ri qrupdo uhwxuqv lv dsshdolqj iru vrph sxusrvhv/ exw lw
lv lqdssursuldwh iru wkh vwxg| ri orqj0whup sruwirolr fkrlfh ehfdxvh lw fdqqrw
49


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
krog dw pruh wkdq rqh wlph krul}rq1 Li uhwxuqv duh qrupdoo| glvwulexwhg dw
d prqwko| iuhtxhqf|/ wkhq wzr0prqwk uhwxuqv duh qrw qrupdo ehfdxvh wkh|
duh wkh surgxfw ri wzr vxffhvvlyh qrupdo uhwxuqv dqg vxpv ri qrupdov/ qrw
surgxfwv ri qrupdov/ duh wkhpvhoyhv qrupdo1 Wkh dvvxpswlrq ri orjqrupdo
uhwxuqv/ rq wkh rwkhu kdqg/ fdq krog dw hyhu| wlph krul}rq vlqfh surgxfwv
ri orjqrupdo udqgrp yduldeohv duh wkhpvhoyhv orjqrupdo1
Wkh dvvxpswlrq ri orjqrupdo uhwxuqv uxqv lqwr dqrwkhu glfxow|/ krz0
hyhu1 Lw grhv qrw fduu| ryhu vwudljkwiruzdugo| iurp lqglylgxdo dvvhwv wr sruw0
irolrv1 D sruwirolr lv d olqhdu frpelqdwlrq ri lqglylgxdo dvvhwv> li hdfk dvvhw
uhwxuq lv orjqrupdo/ wkh sruwirolr uhwxuq lv d zhljkwhg dyhudjh ri orjqrupdov
zklfk lv qrw lwvhoi orjqrupdo1 Wklv glfxow| fdq eh dyrlghg e| frqvlghulqj
vkruw wlph lqwhuydov1 Dv wkh wlph lqwhuydo vkulqnv/ wkh qrq0orjqrupdolw| ri
wkh sruwirolr uhwxuq glplqlvkhv/ dqg lw glvdsshduv dowrjhwkhu lq wkh olplw ri
frqwlqxrxv wlph1 Lq wklv dqg wkh qh{w ihz fkdswhuv zh xvh d glvfuhwh0wlph
dssur{lpdwlrq wr wkh uhodwlrq ehwzhhq wkh orj uhwxuq rq d sruwirolr dqg wkh
orj uhwxuqv rq lqglylgxdo dvvhwv1 Wkh dssur{lpdwlrq ehfrphv pruh dffxudwh
dv wkh wlph lqwhuydo vkulqnv1 Lq Fkdswhu 8 zh ghyhors h{solflw prghov vhw
lq frqwlqxrxv wlph1

2


 *L}?Lh4@* 4L_i* | TLih |*|)

Zh qrz ghyhors sruwirolr fkrlfh uhvxowv xqghu wkh dvvxpswlrq wkdw lqyhvwruv
kdyh srzhu xwlolw| dqg wkdw dvvhw uhwxuqv duh orjqrupdo1 Zh uhshdwhgo|
dsso| d nh| uhvxow derxw wkh h{shfwdwlrq ri d orjqrupdo udqgrp yduldeoh [=
4
4
orj H| [|n @ H| orj [|n . Ydu| orj [|n @ H| {|n . 2%| =
5
5

+5147,

Khuh dqg wkurxjkrxw wkh errn/ wkh qrwdwlrq orj uhihuv wr wkh qdwxudo orjd0
ulwkp/ dqg orzhu0fdvh ohwwhuv duh xvhg wr ghqrwh wkh orjv ri wkh fruuhvsrqglqj
xsshu0fdvh ohwwhuv1 Htxdwlrq +5147, fdq eh xqghuvwrrg lqwxlwlyho| e| uhihu0
hqfh wr Iljxuh 5141 Wkh orj lv d frqfdyh ixqfwlrq olnh wkh xwlolw| ixqfwlrq
looxvwudwhg lq Iljxuh 5141 Wkxv wkh phdq ri wkh orj ri d udqgrp yduldeoh [
lv vpdoohu wkdq wkh orj ri wkh phdq/ dqg wkh glhuhqfh lv lqfuhdvlqj lq wkh
yduldelolw| ri [1 Wkh htxdwlrq txdqwlhv wklv glhuhqfh iru wkh vshfldo fdvh
lq zklfk orj [ lv qrupdoo| glvwulexwhg1
Xqghu wkh dvvxpswlrq ri srzhu xwlolw|/ htxdwlrq +5143, fdq eh zulwwhq dv
3
@+4 ,=
pd{ H| Z|n

+5148,

Pd{lpl}lqj wklv h{shfwdwlrq lv htxlydohqw wr pd{lpl}lqj wkh orj ri wkh h{0
shfwdwlrq/ dqg wkh vfdoh idfwru 4@+4 , fdq eh rplwwhg vlqfh lw grhv qrw
4:


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
dhfw wkh vroxwlrq1 Xqghu wkh dvvxpswlrq wkdw qh{w0shulrg zhdowk lv orj0
qrupdo/ zh fdq dsso| htxdwlrq +5147, wr uhzulwh dv
4
3
@ +4 ,H| z|n . +4 ,2 2| =
pd{ orj H| Z|n
5

+5149,

Wkh exgjhw frqvwudlqw +5144, fdq eh uhzulwwhq lq orj irup dv
z|n @ uRc|n . z| >

+514:,

zkhuh uRc|n @ orj+4 . URc|n , lv wkh orj uhwxuq rq wkh sruwirolr/ wkh qdwxudo
orjdulwkp ri wkh jurvv vlpsoh uhwxuq/ dovr nqrzq dv wkh frqwlqxrxvo| frp0
srxqghg sruwirolr uhwxuq1 Glylglqj +5149, e| +4 , dqg xvlqj +514:,/ zh
uhvwdwh wkh sureohp dv
4
pd{ H| uRc|n . +4 , 2R| >
5

+514;,

zkhuh 2R| lv wkh frqglwlrqdo yduldqfh ri wkh orj sruwirolr uhwxuq1
Wr xqghuvwdqg wklv htxdwlrq/ lw lv khosixo wr qrwh wkdw
H| uRc|n . 2R| @5 @ orj H| +4 . URc|n ,

+514<,

ehfdxvh wkh sruwirolr uhwxuq lv orjqrupdo1 Wkxv +514;, fdq eh uhzulwwhq dv
4
pd{ orj H| +4 . URc|n , 2R| =
5

+5153,

Mxvw dv lq wkh phdq0yduldqfh dqdo|vlv/ wkh lqyhvwru wudghv r phdq djdlqvw
yduldqfh lq wkh sruwirolr uhwxuq1 Wkh uhohydqw phdq uhwxuq lv wkh phdq
vlpsoh uhwxuq/ ru dulwkphwlf phdq uhwxuq/ dqg wkh lqyhvwru wudghv wkh orj ri
wklv phdq olqhduo| djdlqvw wkh yduldqfh ri wkh orj uhwxuq1 Wkh frhflhqw ri
uhodwlyh ulvn dyhuvlrq/ / sod|v wkh vdph uroh khuh dv wkh sdudphwhu n sod|hg
lq wkh phdq0yduldqfh dqdo|vlv1
Htxdwlrq +514;, vkrzv wkdw wkh fdvh @ 4 sod|v d vshfldo uroh lq wkh
dqdo|vlv1 Zkhq @ 4/ wkh lqyhvwru kdv orj xwlolw| dqg fkrrvhv wkh sruwirolr
zlwk wkh kljkhvw dydlodeoh orj uhwxuq +vrphwlphv nqrzq dv wkh _jurzwk0
rswlpdo% sruwirolr,1 Zkhq A 4/ wkh lqyhvwru vhhnv d vdihu sruwirolr e|
shqdol}lqj wkh yduldqfh ri orj uhwxuqv> zkhq ? 4/ wkh lqyhvwru dfwxdoo|
vhhnv d ulvnlhu sruwirolr ehfdxvh d kljkhu yduldqfh/ zlwk wkh vdph phdq orj
uhwxuq/ fruuhvsrqgv wr d kljkhu phdq vlpsoh uhwxuq1 Wkh fdvh @ 4 lv
wkh erxqgdu| zkhuh wkhvh wzr rssrvlqj frqvlghudwlrqv h{dfwo| fdqfho rqh
dqrwkhu rxw1 Wklv fdvh sod|v dq lpsruwdqw uroh wkurxjkrxw wkh errn1
4;


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
Dssur{lpdwlrq ri wkh sruwirolr uhwxuq
Wr surfhhg ixuwkhu/ zh qhhg wr uhodwh wkh orj sruwirolr uhwxuq wr wkh orj
uhwxuqv rq xqghuo|lqj dvvhwv1 Frqvlghu uvw wkh vlpsoh fdvh zkhuh wkhuh duh
wzr dvvhwv/ rqh ulvn| dqg rqh ulvnohvv1 Wkhq iurp +514, wkh vlpsoh uhwxuq
rq wkh sruwirolr lv d olqhdu frpelqdwlrq ri wkh vlpsoh uhwxuqv rq wkh ulvn|
dqg ulvnohvv dvvhwv1 Wkh orj uhwxuq rq wkh sruwirolr lv wkh orj ri wklv olqhdu
frpelqdwlrq/ zklfk lv qrw wkh vdph dv d olqhdu frpelqdwlrq ri orjv1
Ryhu vkruw wlph lqwhuydov/ krzhyhu/ zh fdq xvh d Wd|oru dssur{lpdwlrq
ri wkh qrqolqhdu ixqfwlrq uhodwlqj orj lqglylgxdo0dvvhw uhwxuqv wr orj sruwirolr
uhwxuqv1 Ixoo ghwdlov duh jlyhq lq wkh Dsshqgl{> wkh uhvxowlqj h{suhvvlrq lv
4
+5154,
uRc|n usc|n @ | +u|n usc|n , . | +4 | ,2| =
5
Wkh glhuhqfh ehwzhhq wkh orj sruwirolr uhwxuq dqg d olqhdu frpelqdwlrq
ri orj lqglylgxdo0dvvhw uhwxuqv lv jlyhq e| | +4 | ,2| @51 Wkh glhuhqfh
glvdsshduv li wkh sruwirolr zhljkw lq wkh ulvn| dvvhw lv }hur +iru wkhq wkh orj
sruwirolr uhwxuq lv mxvw wkh orj ulvnohvv uhwxuq,/ ru li wkh zhljkw lq wkh ulvn|
dvvhw lv rqh +iru wkhq wkh orj sruwirolr uhwxuq lv mxvw wkh orj ulvn| uhwxuq,1
Zkhq 3 ? | ? 4/ wkh sruwirolr lv d zhljkwhg dyhudjh ri wkh lqglylgxdo dvvhwv
dqg wkh whup | +4 | ,2| @5 lv srvlwlyh1 Wr xqghuvwdqg wklv/ uhfdoo wkdw wkh
orj ri dq dyhudjh lv juhdwhu wkdq dq dyhudjh ri orjv dv looxvwudwhg lq Iljxuh
5141
Wkh dssur{lpdwlrq lq +5154, fdq eh mxvwlhg uljrurxvo| e| frqvlghulqj
vkruwhu dqg vkruwhu wlph lqwhuydov1 Dv wkh wlph lqwhuydo vkulqnv/ wkh kljkhu0
rughu whupv wkdw duh qhjohfwhg lq +5154, ehfrph qhjoljleoh uhodwlyh wr wkrvh
wkdw duh lqfoxghg1 Lq wkh olplw ri frqwlqxrxv wlph zlwk frqwlqxrxv sdwkv
+glxvlrqv, iru dvvhw sulfhv/ +5154, lv h{dfw dqg fdq eh ghulyhg xvlqj Lwr*v
Ohppd1 Zh glvfxvv wkh frqwlqxrxv0wlph dssurdfk lq pruh ghwdlo lq Fkdswhu
81
Rqh lpsruwdqw surshuw| ri wkh dssur{lpdwh sruwirolr uhwxuq lv wkdw lw
uxohv rxw wkh srvvlelolw| ri edqnuxswf|/ hyhq zkhq wkh lqyhvwru krogv d vkruw
srvlwlrq +| ? 3, ru d ohyhudjhg srvlwlrq lq wkh ulvn| dvvhw qdqfhg e| eru0
urzlqj +| A 4,1 Wkh orj sruwirolr uhwxuq lv dozd|v qlwh/ qr pdwwhu zkdw
wkh uhwxuqv rq wkh xqghuo|lqj dvvhwv/ dqg wkxv lw lv qhyhu srvvleoh wr h{0
kdxvw zhdowk frpsohwho|1 Frqwlqxrxv0wlph glxvlrq prghov dovr kdyh wklv
surshuw|> lq vxfk prghov sruwirolrv duh uhedodqfhg ryhu vxfk vkruw lqwhu0
ydov wkdw orvvhv fdq dozd|v eh vwhpphg e| uhedodqflqj ehiruh wkh| ohdg wr
edqnuxswf|1 Lq prvw dssolfdwlrqv lw lv uhdvrqdeoh wr h{foxgh wkh srvvlelo0
lw| ri edqnuxswf|/ exw wklv dssurdfk pd| qrw eh vxlwdeoh zkhq lw lpsolhv
rswlpdo sruwirolrv zlwk h{wuhpho| kljk ohyhudjh1
4<


FKDSWHU 51 P\RSLF SRUWIROLR FKRLFH
Wkh dssur{lpdwlrq +5154, jhqhudol}hv vwudljkwiruzdugo| wr wkh fdvh zkhuh
wkhuh duh pdq| ulvn| dvvhwv/ mrlqwo| orjqrupdoo| glvwulexwhg zlwk frqglwlrqdo
yduldqfh0fryduldqfh pdwul{ ri orj uhwxuqv | 1 Zh zulwh 2| iru wkh yhfwru
frqwdlqlqj wkh gldjrqdo hohphqwv ri | / wkh yduldqfhv ri dvvhw uhwxuqv1 +Uh0
fdoo rxu qrwdwlrqdo frqyhqwlrqv wkdw erogidfh orzhufdvh ohwwhuv ghqrwh yhf0
wruv/ erogidfh orzhufdvh vljpd ghqrwhv d yhfwru ri fryduldqfhv/ dqg zlwk d
voljkw dexvh ri qrwdwlrq 2| ghqrwhv d yhfwru ri yduldqfhv1, Wkh dssur{lpd0
wlrq wr wkh sruwirolr uhwxuq ehfrphv
4
4
uRc|n usc|n @ | +u|n usc|n , . | 2| | | | =
5
5

+5155,

Wklv dssur{lpdwlrq krogv lq h{dfwo| wkh vdph irup li zh uhsodfh wkh ulvnohvv
uhwxuq usc|n zlwk d ulvn| ehqfkpdun uhwxuq ufc|n / h{fhsw wkdw lq wklv fdvh
wkh yhfwru 2| dqg wkh pdwul{ | pxvw frqwdlq yduldqfhv dqg fryduldqfhv ri
h{fhvv uhwxuqv rq wkh rwkhu ulvn| dvvhwv ryhu wkh ehqfkpdun uhwxuq/ udwkhu
wkdq yduldqfhv dqg fryduldqfhv ri wrwdo uhwxuqv rq wkhvh dvvhwv1 +H{fhvv dqg
wrwdo uhwxuqv rqo| kdyh wkh vdph yduldqfhv dqg fryduldqfhv zkhq wkh| duh
phdvxuhg uhodwlyh wr d ulvnohvv uhwxuq1,
Vroxwlrq ri wkh prgho
Lq d wzr0dvvhw prgho/ htxdwlrq +5154, lpsolhv wkdw wkh phdq h{fhvv sruw0
irolr uhwxuq lv H| uRc|n usc|n @ | +H| u|n usc|n , . 2 | +4 | , 2| / zkloh
wkh yduldqfh ri wkh sruwirolr uhwxuq lv 2| 2| 1 Vxevwlwxwlqj lqwr wkh remhfwlyh
ixqfwlrq +514;,/ wkh sureohp ehfrphv
4
4
pd{ | +H| u|n usc|n , . | +4 | , 2| . +4 ,2| 2| =
5
5
Wkh vroxwlrq lv
| @

H| u|n usc|n . 2| @5
=
2|

+5156,

+5157,

Wklv htxdwlrq lv wkh htxlydohqw/ lq d orjqrupdo prgho zlwk srzhu xwlolw|/
ri wkh phdq0yduldqfh vroxwlrq +517,1 Wkh wrs olqh lv wkh h{shfwhg h{fhvv
orj uhwxuq rq wkh ulvn| dvvhw/ zlwk wkh dgglwlrq ri rqh0kdoi wkh yduldqfh wr
frqyhuw iurp orj uhwxuqv wr vlpsoh uhwxuqv wkdw duh xowlpdwho| ri frqfhuq
wr wkh lqyhvwru1 +Wkh irupxod iru wkh h{shfwdwlrq ri orjqrupdo udqgrp
yduldeohv lpsolhv wkdw H| u|n usc|n . 2| @5 @ orjH| +4 . U|n ,@+4 . Us | ,1,
Wkh erwwrp olqh lv wkh frhflhqw ri uhodwlyh ulvn dyhuvlrq wlphv wkh yduldqfh
ri wkh ulvn| dvvhw uhwxuq1 Wkxv/ mxvw dv lq d vlpsoh phdq0yduldqfh prgho/
53


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×