Tải bản đầy đủ

The concepts practice of mathematical finance, mark joshi

Ì

ÓÒ ÔØ× Ó Å Ø Ñ Ø Ð
Ò Ò Ú¼º¿½

ź ˺ ÂÓ×


­Åº ˺ ÂÓ×

¾¼¼¾


ểềỉ ềỉì
ẩệ
ễỉ
ẵẵ
ẵắ

ẵẵ
ệ ẵ ấậ
ẽ ỉ ìệì
ệ ỉ ặ ề í
è
ẹểìỉ ẹễểệỉ ềỉ ìì ỉì
ệì ơ é ấ ì
è
ì ể ểễỉ ểềì
é ìì í ề ẹ ệ ỉ ễ ệỉ ễ ềỉì
í ẩể ềỉì
ệỉ ệ ấ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ ắ ẩệ ề ỉ ể ểéể
ắẵ ậểẹ ễểìì é ẹ ỉ ể ểéể
ắắ
éỉ

ắ ẽ ỉ ì ệ ỉệ
ắ è
ììẹễỉ ểềì ể ẹ ỉ

ề ĩ ẹễé ể ệ ỉệ

ắ è
ỉ ẹ é ể ẹểề í
ắ ỉ ẹ ỉ ééí ơề ề
ắ ì ề
ệ ỉệ
ỉể ểề

ểề éì ểề
ắẵẳ í ẩể ềỉì


ắẵẵ
ệỉ ệ ệ

ắẵắ ẫ ìỉ ểềì
ễỉ
ì ề
ìệ ỉệ

ẹ ỉ é ơề ề
ệ ễệ ề
ệ ỉệ
ểễỉ ểề ễệ

ệ èệ ì ề ầễỉ ểề ẩệ
ỉểạểệé ề ệì
ỉ ệ ạểệé ề ệì
éỉ ễé ỉ ẹ ìỉ ễì
ềí ỉ ẹ ìỉ ễì
ềểệẹ é ẹể é
ẩỉỉ ề ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ề
éể ạềểệẹ é ẹể é
ì


ầặè ặèậ


ểềì ế ề ì


ẵẳ í ễể ềỉì
ẵẵ
ệỉ ệ ệ

ẵắ ẫ ìỉ ểềì
ễỉ


ệ ẩệ ỉ é ỉ ì
ềỉệể ỉ ểề
èệ
ề ẻểé
ậẹ é ì
è

ì
éỉ ệề ỉ ẹể éì
èệ ềì ỉ ểề ểìỉì
í ễể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì


ẵẳ
ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ

ễỉ ệ è
ỉể
é éì
ẵ ềỉệể ỉ ểề

ệểề ề ẹểỉ ểề
ậỉể
ìỉ ẩệể ìì ì
ỉểì ẹẹ

ễễéí ề ỉểì ẹẹ
è
é
ạậ ểé ì
ệ ỉ ểề
ìỉ í ề ỉ
ệ ỉ ểề
ậểé ề ỉ
é
ạậ ểé ì ế ỉ ểề

ề ạẩ í ề
ìì ỉì
ẵẳ í ễể ềỉì
ẵẵ
ệỉ ệ ệ

ẵắ ẫ ìỉ ểềì

ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ
ẵắẳ
ẵắ
ẵắẵ ẵ
ễỉ ệ ấ ì ặ ỉệ é ỉí ề ệỉ ề é ìệ ì
ẵ ềỉệể ỉ ểề
ắ è
ĩ ìỉ ề ể ấ ì ạặ ỉệ é ìệ ì
è
ểề ễỉ ể ề ểệẹ ỉ ểề

ì ệ ỉ ệỉ ề é ẩệ ề

ểềỉ ềểì ẹ ệỉ ề é ì ề ơéỉệ ỉ ểềì
ềỉ í ề ểềỉ ềểì ẹ ệỉ ề é ì

ểềỉ ềểì ệỉ ề é ẩệ ề

ế é ề ỉể ỉ

ỉ ể


ẵẳ è ẹ ạ ễ ề ềỉ ẩ ệ ẹ ỉ ệì
ẵ ẵ

ầặè ặèậ

ẵẵ
ẵắ


ểẹễé ỉ ề ìì ề ỉ
ề ế ề ìì ể ỉ
ìệ
ề ề ặẹ ệ ệ
ề ạẩ í ề
ìì ỉì
ẽểệ ề ỉ ỉ
ểệ ệ
í ẩể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ è
ễệ ỉ é ễệ
ẵ ềỉệể ỉ ểề

ề éíỉ
ểệẹé
èệ ì
ặẹ ệ ềỉ ệ ỉ ểề
ểềỉ
ệéể

ẹ ỉ ể ì
ấ ễé ỉ ểề
í ẩể ềỉì

ệỉ ệ ệ

ẵẳ ẫ ìỉ ểềì

ề ể

ệểễ

ấ ì ạặ ỉệ é

ề ểễỉ ểề


ẵ ẳ
ẵ ắ
ắẳẵ
ắẳẵ
ắẳắ
ắẳ
ắẳ
ắẵắ
ắẵ
ắẵ
ắắẳ
ắắẳ
ắắẵ

ễỉ
ểềỉ ềểì
ệệ ệ ầễỉ ểềì
ắắ
ềỉệể ỉ ểề
ắắ
è

ễệ ề ể ểềỉ ềểì
ệệ ệ ểễỉ ểềì
ắắ
ĩễ ỉ ỉ ểề ễệ ề ể ểềỉ ềểì
ệệ ệ ểễỉ ểềì
ắẳ
è
ệ ư ỉ ểề ễệ ề ễé
ắẵ
ệì ềểì ỉ ểệ ẹ ệ ì ỉ
ắắ
è
ể ềỉ ìỉệ ỉ ểề ể ẹ ề ẹẹ ề ỉ ệẹ ề é é ểệ
ệểề ề ẹểỉ ểề ỉ
ệ ỉ

ẩệ ề ỉ
ểềỉ ềểì
ệệ ệ í ệ ì ạề ỉệ é ĩễ ỉ ỉ ểề ắ

ẹ ệ ề
ỉ é ểễỉ ểềì
ắ ắ
í ễể ềỉì
ắ ắ
ẵẳ
ệỉ ệ ệ


ẵẵ ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ éỉ ạéểể ĩểỉ ểễỉ ểềì
ẵ ềỉệể ỉ ểề
ắ ấ ì ạề ỉệ é ễệ ề
ề ểềỉ ạ ệéể ì ẹé ỉ ểề ểệ
ễ ỉ ạ ễ ề ềỉ ểễỉ ểềì

ễ ỉ ạ ễ ề ề
ẩ ỉ
ề ệ ỉ ểề ề
ẹ ềì ểề é ỉí ệ ỉ ểề
ểẹ ềỉ ẹ ỉ ề
èệ ìá ẩ
ì ề
ì ề ểễỉ ểềì

ắ ẳ
ầặè ặèậ

ẩệ ỉ é ìì ì ề ễệ ề ẹéỉ ạéểể ểễỉ ểềì


ì ể ẹéỉ ạéểể ểễỉ ểềì
í ễể ềỉì
ẵẳ
ệỉ ệ ệ

ẵẵ ẫ ìỉ ểềì


ắ ẳ
ễỉ ệ
ẵẳẵ
ẵẳắ
ẵẳ
ẵẳ
ẵẳ
ẵẳ
ẵẳ
ẵẳ
ẵẳ

ẵẳ ậỉ ỉ ấ ễé ỉ ểề
ềỉệể ỉ ểề
ểềỉ ềểì
ệệ ệ ầễỉ ểềì
ì ệ ỉ
ệệ ệì
ẩ ỉ ạ ễ ề ềỉ ĩểỉ ểễỉ ểềì
è
ễạ ề ạ ề ễỉ ỉ
ệệ ệ ỉ ìỉệ
ẩỉạ éé ìíẹẹ ỉệí
ểề éì ểề ề ệỉ ệ ệ

í ễể ềỉì
ẫ ìỉ ểềì
ắ ẵắ ẵễỉ ệ
ẵẵẵ
ẵẵắ
ẵẵ
ẵẵ
ắ ẳ

ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ
ẵẵ
ẵẵẵẳ
ẵẵẵẵ

ẵẵ éỉ ễé ìểệ ì ể ệ ì
ềỉệể ỉ ểề

ệạ ẹ ềì ểề é ệểề ề ẹểỉ ểềì
è
ệạ ẹ ềì ểề é ỉể é éì
è
ệạ ẹ ềì ểề é
ệì ềể ỉ ểệ ẹ
ề ỉệ é ễệ ề
ẩệ ỉ é ễệ ề
è
ệ ệ
ểễỉ ểề
ẫ ềỉể ểễỉ ểềì

ệạ ẹ ềì ểề é èệ ì
í ễể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ
ẵắẵ
ẵắắ
ẵắ
ẵắ
ẵắ
ẵắ
ẵắ
ẵắ
ẵắ

ẵắ ầễỉ ểềì ỉ
ệéí ĩ ệ ì
ỉệ ì
ềỉệể ỉ ểề
è
èệ
ễễệể
è

ễễệể
ỉể ẹ ệ ề ầễỉ ểềì
ẹ ệ ề ầễỉ ểềì í ấ ễé ỉ ểề
ẹ ệ ề ầễỉ ểềì í ểềỉ
ệéể
ễễ ệ ểề ì í ểềỉ
ệéể
í ẩể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ ẵ

ềỉ ệ ìỉ ấ ỉ

ệ ỉ ìệì ạ


ẳẳ
ẳắ
ẵẵ
ẵẵ


ắẳ
ắắầặè ặèậ

ẵẵ
ẵắ


ềỉệể ỉ ểề
è
ậ ẹễé ìỉ ềìỉệẹ ềỉì
ễé ỉì ề ậ ễỉ ểềì
ệ ì ề ẹểệ ệ ì
í ễể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ
ẵ ẵ
ẵ ắẵ ẵẳ
ẵ ẵẵ
ẵ ẵắ
ẵ ẵ
ẵ ẵ
ẵ ẵ

ẵ è
ẩệ ề ể ĩểỉ ềỉ ệ ìỉ ấ ỉ
ệ ỉ ì
ềỉệể ỉ ểề
ểẹễểì ề
ề ềìỉệẹ ềỉ ềỉể ểệ ệ ệ ỉ ì
ểẹễỉ ề ỉ
ệ ỉể
ểệ ệ ệ ỉ
è
ềìỉ ềỉ ề ểì ểé ỉ é ỉí ệ ì
è
ềìỉ ềỉ ề ểì ểệệ é ỉ ểềì
ỉ ề ểệ ệ ệ ỉ ì
ểề ỉ
ì ẹé ỉ ểề
ấ ễ ễệ ề ể ì ễỉ ểềì ề
ẹể é
ỉểẹ ỉ
é ệ ỉ ểề ỉể ểỉ ệẹ ề é ì ễỉ ểềì
ể ệ ểề ì ểệ
ệẹ ề ì ễỉ ểềì
ễễ ệ ểề ì ểệ
ệẹ ề ì ễỉ ểềì
ỉểệ ệ ỉ ểề ề
ệẹ ề ì ễỉ ểềì
ềỉ ệ ìỉạấ ỉ ậẹ é ì
í ễể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì


ễỉ ệ
ẵ ẵ
ẵ ắẵ ẵẳ
ẵ ẵẵ
ẵ ẵắ
ẵ ẵ

ẵ ề ểẹễé ỉ ẹ ệ ỉì ề ẹễạ
ềỉệể ỉ ểề
ể éé ề ẹễì ỉ
èệ
ể éé ề ẹễì ề
ểềỉ ềểì ệ
ệ ỉ ề ểẹễé ỉ ề ìì
ậễ ệạ ề ậ ạấ ễé ỉ ểề
ểểì ề ỉ
ẹ ìệ ề

ỉ ề ỉ
ệ ỉ
ẩệ ề ĩểỉ ểễỉ ểềì ì ề ẹễạ
ể ìỉ
ẹể é ẹ ỉỉ ệ
ể ạỉíễ ẹể éì
í ẩể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễỉ ệ ẵ ậỉể
ìỉ ẻểé ỉ é ỉí
ẵ ẵ ềỉệể ỉ ểề
ẵ ắ ấ ì ạề ỉệ é ễệ ề ỉ ìỉể

ìỉ

ôì ểề ễệể

ìì ì

ẹ ểệ

ĩểỉ

éì

ểé ỉ é ỉí ẹể

ẳẳ

ắẳ
ắắ
ểễỉ ểềì

ôì ểề ẹể
éì


ầặè ặèậ


ểềỉ
ệéể ề ệ é ỉ
ễễệể
ì ỉể ìỉể
ểé ỉ é ỉí ễệ ề

ề ìì ì

ễệ ề ề ỉệ ềì ểệẹ ẹ ỉ ể ì
ậỉể
ìỉ ểé ỉ é ỉí ìẹ é ì
ẩệ ề
ĩểỉ ầễỉ ểềì
í ễể ềỉì

ệỉ ệ ệ

ẵẳ ẫ ìỉ ểềì


ễỉ ệ


è
ẩệ
ẩệễỉ ệ


ẵ ậẹ é íề ẹ
ềỉệể ỉ ểề
ậẹ é íề ẹ ì ề
íề ẹ ì ẹễé
ỉ ề ỉ
ìẹ é


ỉ ề ỉ
ẹể
í ẩể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ìỉ

ẻ ệ ề
ẹẹ ể éì
ẻ ệ ề
ẹẹ ẩệể ìì
ề ầễỉ ểềì ỉ ẻ ệ ề
ẹẹ ể éì

ĩểỉ ầễỉ ểềì ỉ ẻ ệ ề
ẹẹ ể
ệề ỉ
ễệểễ ệỉ ì
ểề éì ểề
í ễể ềỉì
ệỉ ệ ệ

ẫ ìỉ ểềì

ễễ ề ĩề ề

é ề

ì ề
ễệ

ẹ ệ ỉ
í ẹể éì
ỉể ỉ
ẹể

é ỉể ỉ

ẹ ỉ

ề ể

ĩểỉ

éìểễỉ ểềì

é

ễệể ỉ

ẹ ỉ
é
ệ ểề

ễễ ề ĩ
ểẹễỉ ệ ẩệể ỉì
ẵ ềỉệể ỉ ểề
ắ èể ẹễểệỉ ềỉ ề ỉ ểềì
ẻ ề éé ểễỉ ểềì ề
é
ạậ ểé ì ểệé
ẻ ề éé

ì


ấ ểẹ ề ề ỉệ ì

ĩểỉ ểễỉ ểềì í ểềỉ
ệéể
ì ề éểạ ì ệ ễ ề í ềẹ ệì
ấ ễé ỉ ểề ẹể éì ểệ ểềỉ ềểì
ệệ ệ ểễỉ ểềì

ầặè ặèậ

ẵẳ
ẵẵ
ẵắ

éỉ ạ ìì ỉ ểễỉ ểềì
ậ ẹễé ềỉ ệ ìỉạệ ỉ
ệ ỉ ễệ
ầấạ ềạ ệệ ệì

ẹễạ ôì ểề ẹể éì
ậỉể
ìỉ ểé ỉ é ỉí
ẻ ệ ề
ẹẹẳẵ
ẳắ


ễễ ề ĩ
é ẹ ềỉì ể ễệể
é ỉí ỉ ểệí

ơề ỉ ểềì

ĩễ ỉ ỉ ểềì ề ẹểẹ ềỉì
ể ềỉ
ềì ỉí ề
ìỉệ ỉ ểề ề ỉ ểềì

ể ệ ề ì ề
ểệệ é ỉ ểềì
ẵắ


ễễ ề ĩ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ
ễỉ ệ


ắẳ
ắẵ
ắắ
ẵẳ
ẵẵ
ẵắ


éể ệ ễ í

ềỉì ề

ềì ệì ỉể ế ìỉ ểềì

ẩệ
èì
ể ỉể ỉ
ìỉ ề ề
ì ể ỉ

ệ ẹ ềí ô ệ ềỉ ẹễ ì ì ề
ễễệể
ì
ì ể ẹ ỉ ẹ ỉ é ơề ề í ể
ỉ ề ỉ
ề ìá ỉ
ơệìỉ ì ỉể ẹễ ệỉ ỉể ỉ


ểề
ể ỉ
ì
ì ề ẹ ỉ ẹ ỉ é ơề ề è

ệ ể ỉ ì
ì ệ ỉệ ềìé ỉ
ềỉể ễệ

ỉể ễệ ì ềỉ ề
ì ểể ì ỉể
ễỉ é ề ệạ
ì ểề ì ỉể
ỉ é ỉ ì

è ệ ì ề ễ ểệ ìẹ ỉ ỉ ể ì
ểềỉ ỉ ề ể ỉ ễệể é ẹá ỉ ề
ể ỉ
ìểéỉ ểề
é ỉ ỉ ỉ ì ễ ểệ ìẹ ì ể ỉ ề ỉ
ề ỉểể ẹ
ỉể
ệỉ ề ễệ ì ềỉ ề ẹ ỉ ẹ ỉ é ẹ ỉ ệ é ỉ
ìểéỉ ểề ì ể ỉ ề
ễệ ì ềỉ ỉ ểỉ ìỉ ỉ ề ỉ ễệể é ẹ ẽ ỉ ệ ểệ ìễ ề
ểễé ể
ễỉ ệì ể ề ể ệ ỉ
ì
ì ể ơề ề ề ễ ệỉ é ệá ơệìỉ ềạ
ỉệể ỉ
ểề ễỉ ể ệ ì ề ểệ ệ ỉể ỉ ệ
ệ ề ề ệìỉ ề ề
ể í ệ ì ì ẹễểệỉ ềỉ
ểệ ễệể ề ỉ
ìệễệ ì ề
ề ề ẹ ềạ
ỉ é ệ ìéỉ ỉ ỉ ềểệ ề ệ ì ì ỉ
í ỉể ễệ ề ẹ ềí ễệể ỉìá
ểẹ ì é ỉ ệ ề ỉ
ểể
è ệ ệ ỉ é ìỉ ỉ ệ
ễễệể
ì ỉể ẹ ỉ ẹ ỉ é ơề ề á ỉệ ìá

ì ề ẹ ệỉ ề é ì ấ ỉ ệ ỉ ề ễéẹễ ểệ ểề ể ỉ ì á ỉệí ỉể
ĩ ẹề
ễệể é ẹ ệểẹ ỉ
ễể ềỉ ể
ểề ề
ỉỉ ẹễỉ ỉể
ì ỉ
ẹéỉ ễé ễễệể
ì ỉể ẹễ ì ị ỉ
ề ệéí ề
ì
ỉ ẹ ỉ é ơề ề
ì
ệ ểề ề ơ é
ề ềể ểể
ề ể ệ
ệíỉ ề
ề ềểệ ỉ ì ểé ỉ ỉệí ỉể ể ìể í ề ễệ ề ễé
ì
ề ỉể ề é
ỉ ỉ ề
ểể ế ềỉ ể ỉ ỉể ềể ề ỉ éí
ẹ ềí ỉểễ ì ệ ềểỉ ể ệ
ề ễỉ ểệ ỉ éé ẽ ệ ễểìì é á

ỉệ
ỉể ề
ỉ ểỉ ệ ỉ ĩỉ ểể ì
ể ệ ỉ
ỉểễ ì ề ệ ềểỉ
ễểìì é ỉ
ểệ ề é ễ ễ ệì ỉ ẹ ìỉệ ìì ỉ ỉ ì ễể ềỉá ỉ ỉ ỉ ì ì
ỉ ĩỉ ểể ềểỉ
ệ ì ệ
é ỉỉ ệ ìể ỉ
ì ề

ệ ệ ề
ể ì
ềểỉ ẹ ề ỉ ỉ
é
ệ ìéỉ ì ề ể ệá ểề ỉ
ẹểệ ỉỉ ề
ỉểễ ì
ỉệ
ỉể ề
ỉ ỉ
ểệ ề é ễ ễ ệì ềí ệ

ì ểô ề
í ỉ
é

ệ ệ ề ẹí ễểéể ì ề ễé ì é ỉ ẹ
ềể ểệ ỉ
ì ểề
ỉ ểề è ệ
ểể ì
ệ ệí ìỉệểề ểề
ệ ệ ề ì ệ
ắáẵẵ


ẵắ

ẩấ

ỉ ệ ềỉệể ề ệ ì á ẹể ểề ề
ễỉ ệ ắ ỉể ỉ
ểề ễỉ ể
ệ ỉệ

ìỉ
ề ẹ ềỉ é
ể ẹể ệề
ệ ỉ ì ễệ ề
ỉ ểệí ặể ệ ỉệ
ì ỉ ề ì
ỉể
éểễ ẹể éạ ệ
ểề ì ểề
ểễỉ ểề ễệ ìá ề ỉể ì ể ỉ ỉ ỉ ệ ĩ ìỉ ệỉ ề ệ é ỉ ểềì ễì ỉ ề
ểễỉ ểề ễệ ì
èể ễ ìì
íểề
ểề ì ỉể
ơề ỉ ễệ ì ệ ế ệ ì ỉ
ềỉệể ỉ ểề

ẹể é ể ể ìì ỉ ễệ ì

éỉ ể
ề ẹ ềỉ é ìạ
ìẹễỉ ểề ì ỉ
ệ ề ểẹ
ệ ỉ ệ ể ìì ỉ ễệ
ẹể ẹ ềỉìá ểề ẹìỉ
ẹể é ỉ ề ỉệ ể ỉ ì ệ ề ểẹề ìì ề ểệ ệ ỉể éểễ ễệ ề ẹể éì

ễỉ ệ á ềỉệể ỉ
ì ẹễé ìỉ ể ẹể éì ỉ
ềểẹ é ỉệ
è
ềểẹ é ỉệ
ì ề ìì ềỉ ééí ì ệ ỉ ẹể é
ễểì ỉì ỉ ỉ ề
ỉẹ ễ ệể ỉ
ìì ỉ ẹể ì ễ ểệ ểề í ơĩ
ẹểềỉ ẽ
ề éíị ễệ ề ểề ềểẹ é ỉệ ì ệểẹ ệ ểì ễể ềỉì ể ề é ề
ệ ễé ỉ ểềá ệ ì ạề ỉệ é ễệ ề

ề ẽ ĩ ẹề ỉ
ìệễệ ìạ
ề ệ ìéỉ ỉ ỉ ỉ ễệể
é ỉ ì ề ệéí ề ỉ
ìì ỉì ẹể ẹ ềỉì
é ỉỉé ô ỉ ểề ỉ ễệ
ể ểễỉ ểềì ẽ ỉ ề ì
ể ỉ ì ì ệ ỉ ẹể é

ì
ì ề ễễệểĩ ẹ ỉ ểề ỉể
ểềỉ ềểì ẹể éá ề


é
ạậ ểé ì ểệẹé ểệ ỉ
ễệ

éé ểễỉ ểề
éẹỉề
ệ ẹ ềỉ

éểễ

é
ạậ ểé ì ểệẹé á ỉ ề ì ìì ề
ễỉ ệ
ỉì ư ì ề
ể ỉ ì ư ì ô ỉì ỉì ì ề ễệ ỉ
è ì
ễỉ ệ ì ệí ẹ
ểệ ỉ ìỉ ểệ
ễỉ ệì ề ệ ỉ
ề ể ỉ
ểể ệ ìỉ í éỉ ệề ỉ ẹể éì ể ễệ
ểéỉ ểề
ỉệí
ỉể ểẹễ ềì ỉ ểệ ỉ
ì ểệỉ ểẹ ề ì ể ỉ
é
ạậ ểé ì ẹể é

ễỉ ệ á ìỉ ễ ễ ẹ ỉ ẹ ỉ é
ệ ề ềỉệể ỉ
ỉể é éì ẽ ỉ ỉ ì é éì ềỉệể ỉ
ểẹ ỉệ
ệểề ề
ẹểỉ ểề ẹể é ể ìỉể
ễệ
ểéỉ ểề ề


é
ạậ ểé ì
ế ỉ ểề ẽ ỉ ề ì ể ể ỉ
é
ạậ ểé ì ế ỉ ểề ề

ỉể ỉ
ỉ ế ỉ ểề è ì í é ì
ệ ỉ ểề ể ỉ
é
ạậ ểé ì
ểệẹé

ễỉ ệ á ìỉ ễ ễ ềểỉ ệ ẹ ỉ ẹ ỉ é
ệ ề ỉ ì ìỉ
ẹểìỉ ẹ ỉ ẹ ỉ ééí
ẹ ề ề
ễỉ ệ ẽ ềỉệể ỉ
ểề ễỉ

ẹ ệỉ ề é ề ểỉ
ểềỉ ềểì ề
ì ệ ỉ ỉ ẹ á ề ì ẹ ệạ
ỉ ề é ì ỉể ĩ ẹ ề ỉ
ểề ễỉ ể ệ ì ạề ỉệ é ễệ ề ẽ ểẹẹ ề
í ì ể ề ỉ ỉ ểễỉ ểề ễệ ì
ỉ ệẹ ề ìíềỉ ỉ ễệể
éỉ ì ềỉ
ểềỉ ĩỉ ể
ìề é ỉẹ
ểệ ịểề ẹể é ẽ ỉ ề ẹể ểề ỉể ìỉ í
ì ệ ỉ ễệ ề ề ẹ ệỉ ề é ỉ ệẹì ề ẹểỉ ỉ ỉ
ơề ỉ ểềì
ì ề ỉ
ì ệ ỉ
ì á ẹể ểề ỉể ỉ
ểềỉ ềểì ì á ề ì ể
ể ẹ ệỉ ề é ì

ì
ỉể
éểễ ệ ỉệ
ạệ
ễệ ì ề ỉ
ểềỉ ềểì ệ ẹ ểệ ẽ ì ể ỉ ỉ ỉ
é
ạậ ểé ì ẩẩấ

ểề
ì
ỉể ìỉ í ềểềì ế ề ể ỉ
ẹ ệỉ ề é ẹ ỉ ể ẽ ỉ ề ẹể ểề
ề ì ể ềẹ ệ ệ ề ẹ ệ ỉ ểẹễé ỉ ề ìì

ỉ ệ ỉ
ệ ểệì ể
ễỉ ệ á ì ỉ
ỉể ỉ
ễệ ỉ é ề
ễỉ ệ ề ỉ ì
ễỉ ệá ĩ ẹ ề
ể ỉ
ễệ

ệểễ ề
ểễỉ ểề ề
éểễ
ì ề ỉ ệ ểì ễểìì é ễệ ề ễễệể
ì
ề ễ ệỉ é ệá
ì ìì ề éíỉ ểệẹé ìá ỉệ ìá ểềỉ
ệéểá ềẹ ệ
ềỉ ệ ỉ ểềá ẩ
ì ề ệ ễé ỉ ểề

ễỉ ệ á ìỉ í ỉ
ễệ ề ể ỉ
ì ẹễé ìỉ ể ĩểỉ ểễạ
ỉ ểềìá ỉ
ểềỉ ềểì
ệệ ệ ểễỉ ểềá ề
éểễ ề éíỉ
ểệẹé ì ểệ
ỉì ễệ
ề ỉ
é
ạậ ểé ì ểệé ì ề
ểỉ ẩ
ề ẹ ệỉ ề é

ề ế ì
ì ễ ệỉ ể ỉ
ìỉ íá ìỉ í ỉ
ểề ễỉ ể


ẹ ìệ ề ỉ
ệ ư ỉ ểề ễệ ề ễé

ễỉ ệ á ểẹẹ ề

ìỉ í ể ềểềạ ề éé ểễỉ ểềì í
ìỉ í ề ỉ ễệ ề ể ễ ỉ ạ ễ ề ềỉ ĩểỉ ểễỉ ểềì ễ ề ề ểề ỉ
é ể ỉ
ề ệéí ề

ơề ỉ ềẹ ệ ể ỉ ẹ ì ẽ ểề ềỉệ ỉ
ểề ì ề ểễỉ ểềì ề
ì ệ ỉ
ệệ ệ ểễỉ ểềì ểệ ểề ệ ỉ ề ìì ẽ
ì ìì ễệ ề ì ề ểềỉ
ệéể ề ẩ
ẹ ỉ ể ì ẽ éìể éểể


ểẹễỉ ỉ ểề ể

ì í ểềỉ
ệéể

ễỉ ệ ẵẳá ìỉ í ỉ
ì ể ìỉ ỉ ệ ễé ỉ ểề ì ỉểểé ểệ
ễệ ề

ề ề ệ
ệ ỉí ể ììẹễỉ ểềìá ìỉ í ỉ
ệ ễé ỉ ểề ể ểềỉ ềểì
ệệ ệ ểễỉ ểềìá ì ệ ỉ
ệệ ệ ểễỉ ểềìá ề
ề ệ é ễ ỉ ạ ễ ề ềỉ ĩểỉ ểễỉ ểềì

ễỉ ệ ẵẵá ĩỉ ề ỉ
ỉ ểệí ỉể ểễ ỉ ì ệ é ìểệ ì
ể ề ệỉ ềỉí ề
éểễ ễệ ề ẹể éì
ề ểễ ỉ
ệ ạ
ỉ ì ểì ễệ
ễ ề ì ểề ỉ
ễệ
ểệ ể ì ệ é ìì ỉì ì
ễễé ỉ ểềì ể ỉ
ỉ ểệíá ìỉ í ỉ
ễệ ề ể ệ ệ
ểễỉ ểềì
ề ế ềỉể ểễỉ ểềì
ẽ éểể
ỉ ể ỉể ềỉệể
ệéí ểễỉ ểề é ỉí ề
ễỉ ệ ẵắ ẽ
ì ìì ỉ
ì ể ỉệ
ề ẩ
ẹ ỉ ể ì
ểệ éểể ề
ỉ ỉ
ặạ
éỉ ì ềểé
ề ễệ ề ì ề ểềỉ
ệéể ẽ
éểễ ẹ ỉ ể ì ểệ
ểỉ éể ệ ề ễễ ệ ểề ì ì ề ểềỉ
ệéể
ẽ ì ỉ ểệ ẹễ ì ì ề
ễỉ ệ ẵ ỉể éểể ỉ ỉ ễệ ề ể ì ẹễé
ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ
ệ ỉ ì ẽ ềỉệể
ểệ ệ ạệ ỉ
ệ ẹ ềỉì ề
ì ễìá ề ỉ ệ ểễỉ ểề é ề éể ì ỉ
ễé ỉ ề ỉ
ì ễỉ ểề ẽ
éểễ ễệ ề ểệẹé ì ề ệ ì ẹễé ììẹễỉ ểềì

ễỉ ệ ẵ á ìỉ í ỉ
ễệ ề ể ĩểỉ
ỉ ì ì ề ỉ
ầấ ẹ ệ ỉ ẹể é ẽ ìỉ í

ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ
ệ ạ
ểỉ
é ệ ỉ ểề ề
ẩấ

ẹễé ẹ ềỉ ỉ ểề è ì
ễỉ ệ ệ ì ểề
éểỉ ể ỉ
ì
ểệ á ề ơề ì ễ ỉ
ề ĩ ẹ ề ỉ ểề ể ỉ ễệ ề ể
ì ễỉ ểềì í ểềỉ
ệéể

ểề
ệẹ
ẽ ểẹẹ ề ểệ ìỉ í ể éỉ ệề ỉ ễệ ề ẹể éì ề
ễỉ ệ
ẵ ệ ìỉ í ỉ
ẹễạ ôì ểề ẹể é ề
éểễ
ễệ ề
ểệẹé ẽ éìể ì ìì ỉ
ỉ ểề é ìì ì ệ ì
í ễệ ề ề
ẹể é ỉ ỉ ể ì ềểỉ ééể ễ ệ ỉ
ẽ ểềỉ ề ểệ ìỉ í ể éỉ ệề ỉ ẹể éì ề
ễỉ ệ ẵ ệ
ềỉệể ìỉể
ìỉ ểé ỉ é ỉí ẽ
éểễ ễệ ề ễễệể
ì ì ề
ề ểềỉ
ệéể ỉ
ề ế ì ểệ ề éé ề
ĩểỉ ểễỉ ểềì


ễỉ ệ ẵ á ềỉệể
ỉ ỉể ìỉ í ỉ
ễệ ề ể ề éé
ẻ ệ ề
ẹẹ ẹể
ĩểỉ ểễỉ ểềì

é ề

ì

èể ệểề ểô ỉ
ẹ ề ễ ệỉ ể ỉ
ểể á ơề ì ỉ
ỉ ệ ểề ỉ
ễ éểìểễ
é ề ễệ ỉ é ìì ì ề ệ ềỉ ề ì ề ìểễ
ỉ ỉ
ẹể éì ỉể ễệ
ĩểỉ ểễỉ ểềì ẽ éểể
ỉ ỉ
ệ é ỉ ểềì
ỉ ề ẹể éì ề ìẹ é
íề ẹ ìá ề
ểẹễ ệ ỉ ì
íề ẹ ì
ỉ ểì ểề ề ỉ ẹ ệ ỉ ẽ éìể ì ỉ ỉ ểệ ệỉ ề ễệể ỉì ỉ

ỉệ ì
ệ ệ é ỉể ễỉệ

ễạ
ìạ

ỉểẩè ấ ẵ

ấậ
ẵẵ ẽ
ỉ ì ệ é ỉ ỉ ệ ì ì ỉ
ỉệ ềì ỉ ểề ề

ìỉ
ể ề ểệ ề ị ỉ ểề ì ỉ ệẹ ề
ề é é ể ệì
ểệ
ỉể
ìểẹ ề ệìỉ ề ề ể

ỉ ìệì
í ểề ễỉ ề ẹể ệề ơề ề ệí
í ề ểệ ì éé ề ể ệ ì è
ì
ìì
í ể ẹ ệ ỉệề ỉ ề
ểệ
ề ìỉ í ỉ ì ìỉ ỉ ẹ ềỉìá ề
ỉ ệ ì ì

ề ỉíễ é ễệ ẹ ỉ ẹ ỉ é ễéểíá é ỉ ì ìỉ ệỉ í ỉệí ề ỉể ềạ
ệìỉ ề ỉ
ì ề
ể ệì
ệ ì é ìì ìì ỉ ì ề ìì ỉ
ì
ễệ ì éí
ỉ ệẹ ề
ỉệ é
ể ì
ìì ỉì ĩ ìỉ è
ềạ
ẹ ềỉ é ĩ ẹễé ì ỉ ỉ ể
ể ệềẹ ềỉ ểề ẽ
ề í
ểạ
ệềẹ ềỉ ểề ểệ ì í
ề ệ
ễểề ì ỉể í ề
ềể ỉ ỉ éé

ì í ơ ễểề ì í ệá éé
ểễểề ễ íẹ ềỉàá ềỉ é ễệ ạ
ỉ ệẹ ề
ỉ á ề ệ
ểệ ề ệ
ễểề ì
ì ỉ ì
ìì ỉ ỉệéí ệ ì é ìì è ệ ì ể ểệì
ễểìì é ỉí ỉ ỉ ỉ
ể ệềẹ ềỉ
éé ệ ề
ểề ỉì ễệểẹ ì ỉể ễ í è ì ì ềểề ì
éỉ ề à ỉ

ỉ ệ ỉ ể ệềẹ ềỉ ỉ ì ễểìì é ỉí ì ìặ ềỉéí ệ ẹểỉ ỉ ỉ

ề ểệ ễệ ỉ é ễệễểì ì ề é ỉ ỉ ỉ ì ì ẹì ềệ ìểề é á
ểềì ệ ỉ ỉ ểệ ỉ
ệ ỉ ì á ẹ ệ ề ểệ
ệẹ ề ể ệềẹ ềỉ ỉể

ì
ìỉệ ỉìá ỉ
ểệé ì ơề ề é ìíìỉ ẹ ểé
ỉể

ì
ẹ ìì ỉ ỉ ỉ ệ ểé
ễệ ểì
ề ì é ỉ ỉể ẹễéểí
ơề ề é ẹ ỉ ẹ ỉ
ềì ề
ỉá ỉ
ĩ ìỉ ề ể ì
ệ ì é ìì ìì ỉì
ì ìể ề ẹ ềỉ é ểỉ ỉể ơề ề é ẹ ỉ ẹ ỉ ì ề ỉể ỉ
ẹể ệề
ơề ề
ề ìỉệíá ỉ ỉ ỉ
ệệ ềỉ ơì é ệ ìễểềì é ỉí ể ỉ
ẹ ệ ề

ệỉì
ể ệềẹ ềỉì ể ệềề ề

ỉ ìệễéì ìá ề ỉ ệ ểệ
ệ ề ỉ
ềẹ ệ ể ểề ì ỉ í
ìì á ì ì ề
ệ ỉ ểềạ
ìỉ ệề ỉ ểề è

ệ ể ì ỉ ẹễỉ
ỉể é ỉ ỉ
ễệ
ẹ ềỉ
ể ỉ ơề ề
ề ìỉệí ì ểé ểềì ệ ỉ ỉ ơề ề é ềìỉ ỉỉ ểềì ề
ễ ềì ểềì í í ề éểề ạẹ ỉệ ỉí ể ệềẹ ềỉ ểề ì ề ì ề ỉ
ềỉ ệ ìỉ ểễểềì ỉể ễ í ỉ
ễ ềì ểề è
ì ểệỉ
ể éểề ạẹ ỉệ ỉí
ểề ì ỉ ệ ểệ ẹ
ì ễ ềì ểềì
ệ ệ ỉể ề
ề éỉ ẹ ỉ éí ệ ìéỉì
ề ìẹ éé ệ ễ ềì ểềì

ẵ ấậ


ề ềể ơề
ệ ì í ìì ỉ ỉể
ề ìì ỉ
ì ềểỉ ệ ì é ìì
è ỉ ì ỉ ì ề ìì ỉ ể ề ệỉ ề ỉệ é è ẹểìỉ ì
ĩ ẹễé
ể ì
ề ìì ỉ ì ì ệ ể
ễ é é ẹ ỉ
ểẹễ ềí ề ì éé
ệ ỉệề ỉể ỉ ì ĩ ẹễé
ề ề
ề ể ệá ỉ ì ẹễểệỉ ềỉ ỉể
ệ é ị ỉ ỉ éẹểìỉ ềíỉ ề ĩ ễỉ ệ ì é ìì ể ệềẹ ềỉ ểề ì ì
ề ìì ỉ ểệ ĩ ẹễé á ểé
ểé ểệ ề ệệ ề í ề
ĩễểì
ỉể ỉ
ệì ỉ ỉ ỉ
ĩ
ề ệ ỉ éé

ềìỉ ìá ểệ ểé
í ư ỉ ề ểề ểề ề
ĩễểì
ỉể ỉ
ễểìì é ỉí ỉ ỉ ỉ ệ ì
ễệểễ ệỉí ệ ì á ì ể ệệ
ềỉ
ệéí ẳì
è
ì ệễ ệ
ệ éé
ềểỉ
ỉ ỉ ỉ
ơề ỉ ểề ề ỉ
ễ ệ ạ
ệ ễ ì ềểỉ ế ỉ ệ ỉá ề ỉ ỉ ề ề ìỉểệ ểé ềểỉ
ỉ ééí

ểỉ ỉ ệ ì ề ìì ể ề ìì ỉ ỉ ểệìỉ ễểìì é ỉệ é ể ỉ
ìì ỉ ì ệ ỉ ệ ỉ ề ỉể íì é
ể ệá
ỉể
ìé ỉéí
ệ é
ểỉ ỉ ẹ ề í
é
ệ ềé ìì ỉ ệ ì ềể ềư ỉ ểềá ễểề
í ệ ệểẹ ềể éé
í é ìì ỉ ề ễểề ỉể í è ì ẹ ềì ỉ ỉ ễểề
í ệ ệểẹ
ềể ì ô ỉ éí ểệỉ é ìì ỉ ề ễểề ỉể í ề
ỉ ểềá ề ề
ềểềạ ềư ỉ ểề ệí ểệé á ẹểìỉ ễ ểễé ễệ ệ ẹ ỉể í ỉể ẹ ỉểẹểệệể
ề ìể ểé ềểỉ
ễễí ỉể ệ
ỉ ì ẹ ẹểềỉ ể ẹểề í
ề í ệ ỉ ềể ểẹễ ềì ỉ ểề
ỉỉ ệ ểề ễỉ ể ệ ì ề ìì ì ỉ ỉ

ìì ỉ
ề ệ ỉệề é ìì ỉ ề ỉ
ì ẹ ẹểềỉ ề ìỉ
ề ệ ì é ìì
ể ệềẹ ềỉ ểề ểệ ỉ
ì ẹ ễ ệể
ểể
ĩ ẹễé ể ì

ìì ỉ ì ỉ
ễệ ẹ ẹ ểề ề ỉ
ề ỉ
ề ểẹá ểề
ề í
ể ệềẹ ềỉ ểề á
éé
ễệ ẹ ẹ ểề á ệ
ẹ é
ỉ ềí ỉ ẹ

ễ íì ềể ểễểề ỉ ềìỉ

ểé ệ
ỉì

ềỉệí ề
ễệ ị
ệ ễ í ề ễ ỉể
ẹ éé ểề ễểề ì
ẹểềỉ è ì ì ẹì ỉểể
ểể ỉể
ỉệ
ỉ ơệìỉá ỉ ỉ
ìì ìá ể ểệì á ỉ ỉ ỉ
ểề ì
ềểỉ ệí ô ệ ềỉ ệểẹ ề ìỉ ề ìểẹ ẹểề í ề ì ề ỉ
ềỉ ệ ìỉ ỉể
í éểỉỉ ệí ỉ
ỉì è ỉ ì
á ỉ
ĩễ ỉ
ềề ề ì ểệ ỉ
ẹểềỉ
ể ềỉ ệ ìỉ ểệ ểề ì ẹ
ỉỉ ệ ểệ ễệ ẹ ẹ ểề ì ỉ ề ểệ éểỉỉ ệí

ỉì è
ề ìỉểệ ì ô ỉ éí í ề ệ ì

ẵắ ệ ỉ ặ

ề í

ểệ
ề ề ệìỉ ề í ệ ì ì ìể ẹễểệỉ ềỉ ơệìỉ
ỉể
ề ệìỉ ề ỉ
ểề ễỉ ể ẹ ệ ỉ ặ ề í ểìỉ ể ơề ề é ẹ ỉ ạ
ẹ ỉ ì ề ẹể ệề ểềểẹ ì ì
ì
ểề ỉ
ểề ễỉ ể ẹ ệ ỉ ặạ
ề í è ì ệể éí ìỉ ỉ ì ỉ ỉ ề
ệ ẹ ệ ỉá éé é é ề ểệẹ ạ
ỉ ểề
ểỉ ề ìì ỉ ì éệ
í ề é
ề ỉì ễệ è ệ ểệ ỉ ệ ì
ềể ì ỉ ề ì
ểể
í ò ỉ ểềéí é ề ìì ỉ
ì ì ỉì ẹ ệ ỉ
é ề ỉ ì ẹ ề ề é ìì ỉể ỉỉ ẹễỉ ỉể ỉ ề ểỉ ệ ì


ẵắ ấ è

ì ỉ ì íễểỉ ì ì ểệệ ỉ èể ì ỉ ỉ ỉ ềềểỉ
ểééí ểệệ ỉá
ểềì ệ ỉ
ễể ệíễ é ìỉểệí ể ỉ
ỉể
ểềểẹ ìỉì ể ì
ỉ ề
ểéé ệ éé éí ề ề ỉ
ỉỉ ệ è
ơệìỉ ểề ể ì ỉể ễ
ỉ ễ ỉ ỉ
ì ểề ểề ỉ ééì ẹ ềểỉ ỉể
ì ééí ì
ỉ ệ ệ éá ìểẹ ểề éì ểé
éệ
íễ
ỉ ễ ể ệá ỉ ỉệ ẹểệ é ể ỉ ì ìỉểệí ì ỉ ỉ
ẹ ệ ỉ ặ ề í ểềéí ểệ ì ìểẹ ểề ể ì ềểỉ é ề ỉ ò ỉ ơệìỉ
ễ ệìểề ể ể ì ềểỉ é ề ẹ ệ ỉ ặ ề í ễ ì ễ ỉ ỉ ề ểéé ệ
éé ề ỉ ệ ỉ ệ ỉ ì ềể éểề ệ éí ề ề ỉ
ỉỉ ệ ẽ ệệ ề ô ỉỉ
ìỉ
ẹểìỉ ẹểì ĩ ẹễé ể
ềểềạ é ệ ể
ì ệí ô ỉ éí

éểỉ ể ẹểề í ỉ ệể
ì ì é
ì é ệ éí ểề ìể í
í ề ì ệ ì ề ểẹễ ề ì
é ì ệ ề ệ é
í ỉ ẹ ệ ỉ

á ềỉ é
éé
ỉ ì ể ệỉểể

ì ỉ

ìỉ ẹ ề ề ỉ
ểệé á ề

ì ẹểề í í
ỉề ỉ
ẹ ệ ỉ
ậể éỉ ể ẹ ệ ỉ ặ ề í ì ềểỉ ểééí ểệệ ỉá ỉ ệ ệ ềể
ễ ểễé ỉỉ ẹễỉ ề ỉể
ỉ ề ĩỉ ô ỉỉá ểệ ỉ ỉể
ìặ ềỉéí ểệệ ỉ
ỉ ỉ
ề ểệ ề ệ ỉ
ììẹễỉ ểề ỉ ỉ ỉ ì ỉệ ẽ ỉ ể ì ỉ ì
ẹ ề ểệ ì ẽ ééá ỉ ơệìỉ ỉ ề ỉ ẹ ềì ì ỉ ỉ ỉ ì ễể ềỉé ìì ỉể ểệ
ì ỉể ỉệí ỉể ễệ
ỉ ỉ
ỉệ ễệ

ì ệ
í éểể ề
ỉ ệ ễ ì
ể ỉì ễ ìỉ ễệ ì éé ỉ ì ề ểệẹ ỉ ểề ì éệ
í ề ể
ềỉ
ì ệ
ễệ è ì ì ìểẹ ỉ ẹ ì éé ỉ ệ ể ễệểễ ệỉíá ề ì éìể éé


ặ ề í ể ẹ ệ ỉì
ì ỉì
ểềì ế ề
ể ỉ
ìỉệểề
ểệẹ ẹ ềỉ ểề

ỉ ì ềỉ ệ ìỉ ề ỉể ềểỉ ỉ ỉ ỉ ẹể ệề ỉ ểéé ệ ệ ẹ ể ềì ệ
ỉệ
ề ì ệ ééí
ì
ểề ỉ
ễệ ề ễé ể ẹ ệ ỉ ặ ề í ềì ệ
ỉệ
ề ì ỉệ

ì
ểề ềểé

ì ềểỉ ễ é éí é é
ề ỉ ệ ểệ ềểỉ ề é
ề ỉ ì ệ ễệ ểệ ĩ ẹễé ề ẹễéểí

ểẹễ ềí ẹ ỉ ềể ỉ ỉ ỉ
ểẹễ ềí ì
ểỉ ỉể ềềểề
ề ĩễ ỉ éí é ệ éểìì ì ểệ ễệểơỉì
ểé ẹể ỉ ì ệ ễệ

ề ể ểì ệ ỉ ểềá ề ỉ
ềỉ

ề è
ễ ệ ễỉ ểề
ể ỉ ì ì
ệ ẹ ệ ỉ ệ ỉ ề ề ỉệ é ỉ ểề ì
ệéí ệ
ềỉá ề ì
ì
ểề ỉ
ế ỉí ể ỉ
ểề ễỉ ể ẹ ệ ỉ ặ ề í
ề ỉ ỉ éé ìì ỉì ệ ểệệ ỉéí ễệ
í ỉ ẹ ệ ỉá ể ề
ìỉ ề ì ểề ệểẹ ềểỉ ệ ẩ ệỉ ể ỉ
ề ểệẹ ỉ ểề ỉ
ẹ ệ ỉ
ì
ểỉ ề ìì ỉ ì ỉì ệ ì ề ìì è ì ỉ ệ ì ề ìì ì éệ
í ề é


ễệ è ì ẹ ềì ỉ ỉ ì ề ệ ì ề ìì éé ệ ễệ á ỉ
é
ể ỉ
ìì ỉ ỉ ểỉ ỉ ề ềỉể
ểềỉ ỉì ệ ì ề ìì ẹìỉ

ỉ ềỉ ỉể
é ìì ệ ì í ìì ỉ è ì ẹ ềì ỉ ỉ ề í ệ ệểẹ ềể
ề ĩễ ỉ ỉ ệ ì í ìì ỉ ỉể
ểệỉ ẹểệ ỉ ề ỉ é ìì ệ ì í ểề ậể
ề ệ ì
ệ ì ề ìì ẹ ềì ệ ỉ ệ ệ ỉệềì ỉ ểềéí ểề ệ
ò ỉ éìể
ẹ ềì
ệ ỉ ệ
ề ể éểì ề ẹểề í ệểẹ ỉ ì ễể ềỉ ể á ề
ẵ ấậ

ìì ỉì ễệ
ệ ư ỉì ỉ
é ỉ ì é éí ỉể
í
ỉểệ ễ ề ề ễểề ỉì ệ ì ề ììềỉ

ỉệ ệèể ééìỉệ ỉ ỉ ì
ìá é ỉ ì ểềì ệ ì ẹễé
ẹ ậễễểì
ỉểìì
ể ềá
ỉ ểẹ ì ễ
ì íể ỉ ệ ễểề ìá
ỉ ểẹ ì
ễ ỉ éì íể ẹ ểề ễểề ềé ìì
ì ỉ í ẹểệ é ế éẹìá íể
ểé ểềì ệ ỉ ì ẹ
ệí ểể
é ề ễé í ỉ ò íểệ ĩễ ỉ
ềề ề ì ểéề íểệ ẹ ĩ ẹẹ éểìì ì ểé ểềéí
ểề ậễễểì ễé í
ìé ỉéí ô ệ ềỉ
ẹ á ễ í íể ỉ ệỉ ề ễểề ì ểề
ìá íể ễ í
ẹ é ề ểề ỉ éì ểệ ĩễ ỉ ềề ề ì ệ ìỉ éé ểề ễểề
ỉ ệ
íể ìỉ éé ìể
ề ỉể ễé í ềểỉ í ềểỉ íể ệ ìỉ éé
ềá é ỉì


ễ íẹ ềỉ ểề
ì ỉể
ểề
ề ệ
ề ỉ ệ á ề ểề ỉ éì
ỉể
ểề
ề ệ
ề ểề
ỉ ìểẹ ễể ềỉá ề ỉ
ìỉ
ì
ểẹ
ềể
íể éé ìỉểễ ệ
ệ ề ỉ

ì
ểể
é è
ễể ềỉ ệ íể ìỉểễ ì íểệ ễ ệìểề é ễệ
ể ệì ò ỉ
ễể ềỉ ệ

ĩễ ỉ
ềì ìỉểễ ểỉ
ề íểệ ệì ểề ỉể ỉ ễểìì é ỉí ể
éểì ề ẹểề íặể ìễễểì ỉ
ẹ ì

é ỉỉé
ề è
ìẹ íể éểì
ì ễ
ỉể ẹ ỉể í ề ỉểìì
ể ề í ệ ệểẹ ềể ỉ
ểề
ểẹ ì ễ
ìá ệ ỉệề íểệ ẹểề í ỉể íể ề ễ í íể ẹí éểìì ìá
ểỉ ệ ì
ễ íểệ ẹểề í ẽ ỉ
ì

ệ ề ỉ
í ệ

ỉ ềá
ễỉ ỉ
ẹểề í ểề
ễểì ỉ ỉ


ệề
ìểẹ ềỉ ệ ìỉ íể ệ ềểỉ ễé í ề ỉ
ẹ íể ểé
ểề ìể
éìể è
ẹểềỉ ể ệ ỉệề íể ểé ềỉ ệểẹ ỉ ệ ì í ẹ ểé
ề ệ ì ỉể ĩễệ ìì ỉ
ềỉ ệ ìỉ ểệ ểề
ề ì ề íể ểé


ẹểề í ệểẹ ỉ
ềỉ ệ ìỉ ễ íẹ ềỉ ỉ ểỉ ỉ ề
ềí ệ ì ìá íể
éé
ẹ ề ỉ ỉ ỉ
ĩễ ỉ
ềề ề ì
ệ ỉ ệ ỉ ề ỉ
ẹểềỉ
ể ềỉ ệ ìỉ íể ểé

ệề
è ẹểệ é ì ỉ
è

ệ ểé
ì ì
ệ ềỉ

ỉ ỉ ệ ì ềể ì ỉ ề ì
ệ ềỉ
ệ ỉệề
ééạ ì
ỉể ệ ẹ ẹ ệ ỉ ì ỉ
ề ĩỉ ỉ ẹ
ệ ỉệề ề ề ìễ ễ ệ ểệ ềỉ ệề ỉ
ệỉ

ỉì ệ ỉệề ỉể ỉ
ểề ễỉ ể
ẹ ệ ỉ ặ ề í è ì ì íì
ỉ ỉ éé ỉ
ễ ìỉ ẹể ẹ ềỉì ể ề ìì ỉì ẹ ệ ỉ ễệ
ì éệ
í ĩạ
ễệ ìì
í ỉể íì ễệ
ỉ ỉ ì ễể ềỉá ỉ
ễệểìễ ỉì ể
ơề ề é
ẹ ỉ ẹ ỉ
ề ểé


ì
ề ễệ ỉỉí é
ẽ í è ì
ỉ ééì ì ỉ ỉ ỉệí ề ỉể ễệ
ỉỉ
ỉệ ễệ
ệểẹ ễ ìỉ
ỉ ì ìỉ
ể ỉ ẹ ò ỉ ệ ì ềể ễ ệ ể
ỉí ềểệ ỉệ ề ì ỉể

è ểềéí ẹ ỉ ạ
ẹ ỉ é ề ểệẹ ỉ ểề ì ỉể íì ễệ

ỉ ééì ì ệí é ỉỉé ề ỉ ỉ


ẵ è

ầậè ẩầấè ặè

ì á í ì ơề ề é ẹ ỉ ẹ
ơề ề é ẹ ỉ ẹ ỉ
ề ì ềểỉ

ẹể ẹ ềỉì ể ễệ
ề ểề
ẹể ẹ ềỉì ệ
ì

ẹ ệ ỉ ề ìề
ỉ ỉ ề ểệẹ
ệệ ìá
ề ỉ ì


ậậ èậ

ỉ ì
ệ ểề ề ơ é
è
ể ể
ỉể ễệ
ỉ ễệ ì ỉ ềìỉ
ỉể ệ é ỉ
ìì ỉ ỉể ỉ ỉ ể ềểỉ ệ è ì ễệ
ệ ề í ề ểệẹ ỉ ểề ệệ ề ề ỉ
ỉ ểề ì í
ơề ỉ ểề ề ềểề ềỉ é ỉ
ệ ề ểẹ

è
í ễể ềỉ ề ẹ ỉ ẹ ỉ é ơề ề
ì ỉể ì ẹ ệ ỉ

ệ ô ỉ
íỉ
ì ẹ ề ểệẹ ỉ ểề ề ì
í
ểỉ ệ ề ểẹề ìì è ì ễệể ìì ì éé
ề è ể

ẹ ỉ é ơề ề
ì ỉể ề ệìỉ ề
ể ỉể ể ỉ ì ề ỉể ề
ểềì ế ề ì

ẵ è

ìềìỉệẹ ềỉì
ì ỉể ề é
ể ẹ ỉ ạ
ệìỉ ề ỉ

ẹểìỉ ẹễểệỉ ềỉ ìì ỉì


ề ì ìì ề ề ìì ỉ ệ ỉ ệ éí ìể é ỉì éểể
ìì ỉì ề ơề ề
ệểẹ ỉ
ễể ềỉ ể ể ệ ì

ỉỉ

ẵẵ ểề ì è ì ẹễé ìỉ ìì ỉá ẹ ềỉ ểề
ể á ì
ể ệềạ
ẹ ềỉ ểề ìì
í ệ é
é ể ệềẹ ềỉ èíễ ééíá ỉ
ể ệềẹ ềỉ
ìì ì
ểề ể ì í ỉ ệỉí í ệì ề é ề ỉ
ễ íì ìẹ ệí í ệ
éé ỉ
ểễểề ề
ìỉ
ề ìỉểệ ì ểệ ề é ề ìỉẹ ềỉ


ề ể ỉ ỉ ệỉí í ệì è
ểệ ề é ề ìỉẹ ềỉ ì éé

ễệ ềạ
ễ é è
í ỉ
ề ìỉểệ
ỉì ỉ
ễệ ề ễ é
ì
éé


ể ẹ ỉệ ỉíá ề ỉ
ểề ì ì
ỉể ẹ ỉệ ề ỉ
ẹ ềỉ ẹ á
í ệỉ
ề ìỉểệ ệ
ì ềỉ ệ ìỉ ễ íẹ ềỉì ỉể ểẹễ ềì ỉ
ẹ ểệ ỉ
ỉỉ
ể ệềẹ ềỉ
ì ì ẹểề í ệểẹ ẹ ỉ ẹ ỉ é ễể ềỉ ể
ể ệ ỉ
ểễểềì ìỉ ểề ì ỉ ề ìá ìể ẹ ỉ ẹ ỉ
ềì ỉíễ ééí
ìỉ í ị ệểạ ểễểề ểề ì éỉ ể
ỉ í ệ ề
ỉệ ỉ ệệ ệ
ị ệểạ
ểễểề ểề ì
ểề
ễ íì ềể ềỉ ệ ìỉ ỉ ềìỉ
ìỉ ệ ỉệềì

ề ìỉểệ ì ề ìỉẹ ềỉ ểề ỉ
ỉ ể ẹ ỉệ ỉí ẽ í ểé ềíểề
í ì
ểề
ậễễểì ỉ
ễệ ề ễ é ì ểề
ểéé ệ è
ễể ềỉ ì
ỉ ỉỉ
ề ìỉểệ ể ì ềểỉ ễ í
ểéé ệ ểệ ỉ
ểề á ỉ ềìỉ
ễ íì
ìẹ éé ệ ẹểềỉ
ỉ ì ề ìỉ
ề ềỉ ệ ìỉạễ í ề
ểề ì ểé

ểéé ệ ề ỉểỉ é ề é ề ỉ
ểẹễểề ềỉ ệ ìỉà ỉ ẹ ỉệ ỉí
è
ềỉ ệ ìỉ ề ỉ ề
ểỉ ỉ
ệ ì é ìì
ệ ì ề ỉ ặểỉ ề ỉ
ễểìì é ỉí ể
éỉá
é ỉí ỉ ỉ ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ẹ ỉ

ề ỉ
ể ệ ỉ ề á ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ệ ế ỉ éể í
ề ìỉểệ ẹ ỉ
ệí ể í ề
ểề ỉ
ì éể
ề ỉể íì ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ề

ểệì á
ệ ỉ ì ể ểề
ềì è ệ ệ

ểề ì ỉ ỉ ỉ ệ ì ìểẹ
ỉ ềìỉ
ề ỉ
ễểìì ạ
ẹ ềỉ ẹ ỉ ỉ
ỉẹ
ìỉểệ é ìỉ ề ệ ì ìể ề
éểề ỉ ẹ ỉể ẹ ỉệ ỉí
ỉ ì ể ễ
éểì ì ểỉ ầ
ééạ ìỉ é ì
ẹ ệ ỉì


ắẳ

ẵ ấậ

ề ỉ ẹ ểệ ể ệềẹ ềỉ ểề ì ìể ểệ ề ìỉểệ ề
ềểỉ ểé
ì ểề
ềỉ é ẹ ỉệ ỉí ềìỉ
ề ìỉ ì éé ỉ ề ỉ ẹ ệ ỉ ỉ ỉ ễệ
éé
ỉ ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì
ểề ễá ỉ ẹ ệ ỉ ễệ
éé
é ìì
ỉ ề

ểệ ỉ ì ểỉ ệ ề ìỉểệì éé ềỉ ỉ ơĩ ìẹ ểề ẹ ỉạ
ệ ỉí ỉể ệ ư ỉ ể ẹ ẹểề í ỉ í ểé
ểỉ ỉ í ề ìỉ ề ỉ
ẹểề í ề ề éí ìì ệ ì é ìì ểề è ì ì éé ì ỉ
ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ
ệ ư ỉ
í ỉ
ểễểề ễ íẹ ềỉá ỉ
ễệ

ểề ệ ư ỉì ỉể íì
ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ề ề
ệ ư ỉì ỉể íì ĩễ ỉ ỉ ểềì ể ỉệ ềỉ ệ ìỉ
ệ ỉ ì è
ô ỉ ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ẹễé
í ỉ
ẹ ệ ỉ ễệ
ì éé

í é ể ỉ
ểề
ề ỉ ì ề
ệí ô ệ ềỉ ệểẹ ỉ
ểễểề
ậề ỉ í é ể
ểề ệ ư ỉì ĩễ ỉ ỉ ểềì ể ỉệ ệ ỉ ìá ểề ì ể
ô ệ ềỉ ẹ ỉệ ỉ ì ề

ô ệ ềỉ í é ì ẹễé
íỉ
ẹ ệ ỉ
ìỉ
ỉ ể ẹ ỉệ ỉí ể
ểề
ễễệể
ìá ỉ ệ ì é ìì ề é ìì
ề ệỉ ềỉí é ỉ è ễệ ề ễ é ể ỉ
ểề ì ềểề ề éé

ểề

ỉ ể ẹ ỉệ ỉíá ề ỉ
ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ềé éí ỉể ẹể ẹ

ì ểệỉ ễ ệ ể ể ỉ ẹ ìể ỉ ệ ì é ìì ề é ìì ề ệỉ ềỉí ì ỉ ẹ ỉệ ỉí

ỉì éểì ệ ề éểì ệ
ểề ể éểề ệ ẹ ỉệ ỉí éé
ĩễểì
ỉể ẹểệ ề ệỉ ềỉíá ỉ ỉ ì ệ ì á ỉ ề ểề ể ì ểệỉ ẹ ỉệ ỉí ẽ

ỉ ệ ểệ ĩễ ỉ éểề ạ ỉ
ểề ì ỉể

ệ í é ì ỉể ểẹễ ềì ỉ
ề ìỉểệì ểệ ỉ ì
ỉ ểề é ệ ì è ì ì ề ệ ééí ỉ ềểỉ é íì ỉệ

ỉ ỉ ỉ ẹ ể ệ ỉ ề á éỉì éỉì ì ỉ ơề ề é ệ ểề ỉ ệẹ ểệ
ể ệềẹ ềỉ ểề ìà ìễé í
ẹễá ỉ
í é ì ơệìỉ ệ ì ề ỉ ề
ệ ì ấ
éé ỉ ỉ ỉ í é
éìể ệ ư ỉì ĩễ ỉ ỉ ểềì ể ỉệ ệ ỉ ì
ìể ểề ĩễé ề ỉ ểề ì ỉ ỉ ỉ ẹ ệ ỉ ĩễ ỉì ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ì ỉể ệ ì
ề ỉ ì ểệỉ ỉ ệẹá ỉ ỉể
ệ ì ề ỉ éểề ỉ ệẹ ề éỉ ệề ỉ ề
ễệể
éí ẹểệ ểệệ ỉ ĩễé ề ỉ ểề ì ỉ ỉ ỉ ệ ì ệệ ềỉéí ì ểệỉ
ể éểề ạ ỉ
ểề ì
ệ ì ỉ ệ ễệ ì ễ ề
ề ỉ ệí é ì
ểề

ẵắ ậỉể ì ề ì

ệ ì

ẩệể
éí ỉ
ẹểìỉ ế ỉểì ìểệỉ ể
ỉệ
ìì ỉ ì ỉ
ì ệ ểệ ìỉể

ểẹễ ềí ậ ệ
ề ìỉể
ệ ế é ềỉ ỉ ệẹìà ẽ é ỉ

ệ ì éẹểìỉ ệỉ ềéí ẹ é ệ ỉể
ìểẹ ĩỉ ềỉ ỉ ì ệ ìá ỉ ì ểệỉ
ĩ ẹ ề ề ễệ ì éí ỉ ì ệ
ì è
ểé ệ ể
ì ệ ể
ểẹễ ềí ểềì
ệ ỉ ểề ể ỉ
ểẹạ
ễ ềí ểẹễ ề ì ỉệ
ểề ỉ ìỉể
ĩ
ề ỉíễ ééí ễé
ỉ ệ
ỉ ệ ề ẹ ệ ư ỉề ỉ
ỉ ỉ ỉ ỉ í ệ ễ é é ẹ ỉ
ểẹễ ề ì
ẩ é ìỉ ẹ ềì ỉ ỉ ềíểề
ề í ì ệ ì ề ỉ ẹ ẹ ỉ ẹ ềì
ỉ ỉ ỉ í ệ ể éẹỉ é
é ỉí è ì ẹ ềì ỉ ỉ ỉ
ểề ệì ể ì
ểẹễ ềí
ềể é
é ỉí ểệ ỉì
ỉì
ỉ ể ì
ề ệễỉ è
ẹạ
ễểệỉ ề ể ỉ ì
ỉ ì ểé ềểỉ
ề ệ ìỉ ẹ ỉ ề ỉ
ỉ ểệì
ểễ ề ểề ỉ
ĩ ìỉ ề ể é ẹ ỉ é
é ỉí ểẹễ ề ì ì ỉ
ểề ỉ ểề ể


ẵ è

ầậè ẩầấè ặè

ậậ èậ

ắẵ

5.00%
4.80%
4.60%
4.40%
4.20%
4.00%
3.80%
3.60%
3.40%
3.20%
3.00%
0

5

ệ ẵẵ

éỉìà ề ầ ỉể
ẹể ệề ễ ỉ é

ểẹễ ềí

ểẹễ ềí
ì ệ ểé ệ ệ
ì ệ ì

ìẹ ẽ
í
ễễ
ì ì
ềểỉ é

10

15

20

25

è
í é ì ểề ể ệềẹ ềỉ
ệ ắẳẳẵ ì
ề ỉ ểề ể í ệì

30

ểề ì

í
ì ỉ ệ ì ỉ ệ ì ề ìì ể ề ìỉ ề
ề ỉ
ỉểỉ é éểìì ì ỉể

ẹểềỉ ề ìỉ
ểệ
éé ểề ểéé ệì ề
ể ì
ề ệễỉá íể ỉ
é íể ểé
é
é ểé íể ìỉ éé í

èể ẹễ ì ị ỉ ì ễể ềỉá ểềì ệ ỉ
ặ ẹ ì
ỉ éểí ì è
éểí ì ềìệ ề ẹ ệ ỉ ểệ
ềỉ
ểééể ề í
ễ ệìểề ểé
ệ ỉể ì ỉ ì
ỉ é ìỉ
ề ệ
ỉ ểì ề ễểề ì
ềìỉ é ẹì
í ễ ểễé ềìệ
ề ỉ éểí ì ẹ ệ ỉ ề ệ ỉệề ểệ
ỉ í ểé


é ệ ỉ ìỉệ ẹ ể ềìệ ề ễệ ẹ ẹì è
ề ệ
ỉ ểạ
ì ề
ểé
éìể
ễễ éí ề ìỉ
ề ểỉ ệ ìì ỉì ééể ề ỉ
ặ ẹ
ỉể ể ễ ệỉ é ệéí éé è
ặ ẹ ểỉ ệí
ệ ỉ ể ệ ỉệề ỉ
ìề
ềể
ệ ỉệềì ế éì
ệì á
ì ỉ ề ểề
éểỉ
ể ệ ì ỉểể ề
á ỉ
ễ ệỉ é ệ
ỉệ ể ỉ
éểí ì ẹ ệ ỉ

ề ìỉ ề ệí ô ệ ềỉ ệểẹ í ề ì ệ ì ề ề ềìệ ề
ểẹạ
ễ ềí ì ỉ ỉ ặ ẹ
ềé ẹ ỉ é
é ỉí ặểỉ ểềéí ểé
éểì

ề ệ
ỉ ểì ề ễểề ìá
ểé éểì ệíỉ ề ề é ề
ì
ểì

ì ì ệỉ
ề ề

ễ ệỉ é ệéí
í ệắắ

ẵ ấậ

ỉ ỉ ì ễệ ì
ể ỉ ì ìỉểệí
ệ ề ệ
ỉ ề ệ ì

éí ỉ
ễễ ề ẩ ệ ễì ỉ
ẹểìỉ ềỉ ệ ìỉ ề
ìễ ỉ
ì ỉ
ềẹ ệ ể ặ ẹ ì ể ễệểỉ ìỉ
ỉ ỉ ỉ ệ éểìì ì
ậểẹ ể ỉ í
é
ỉể ễễệ
ỉ ỉ
ểềề ỉ ểề
ề ệ ỉệề


ì ề ỉ ỉ ỉ
ểé ệ ể
ì ệ ểềì ễ ệỉ ể
ểẹễ ềí
ề ỉ ìểé ệ ì
ệì ì ỉ ỉ ỉ é ẹ í ệểễ ỉể ị ệể è ì ệ
ẹ í ệề ỉ
ề ìỉểệ ẹểề í ề ỉể íì è
ơệìỉ ì ì ẹễéí ỉ ỉ

é ể ỉ
ì ệ ẹ í ể ễá ỉ
ểỉ ệ ì ỉ ỉ ỉ
ểẹễ ềí éé
ề ệ ééí ễ í ề ì ỉ ỉ ì ễ íẹ ềỉìá ể ỉ ề ềề éá ỉể ì ệ ểé ạ
ệì ìễ ềì ề ỉ
ễệểơỉì ể ỉ
ểẹễ ềí
ì ểề ẹ ỉ ĩễ ỉá ỉ
ỉểỉ é ệ ỉệề ỉể ì ệ ểé ệì ểề ệ
ì ẹ
ệ ỉ ệ ỉ ề ỉ
ệ ỉ

ểề ễểì ỉ ề ỉ ẹểề í ề ệ ì é ìì ểề ểệ

ểềỉ
ỉể ểẹễ ềì ỉ ểệ ỉ
ề ệ ỉ ỉ ỉ
ểẹễ ềí éé ể ề ệ ểệ ìỉ
ềểỉ ể ệí éé

ểệễểệ ỉ ểề ềểỉ ệ ìì ỉ ểẹẹểềéí ỉệ

ẹ ệ ỉì ì ỉ
ểệễểệ ỉ ểề è ì é ì ìểẹ ệ
ỉ ề ì ệ

ể ệềẹ ềỉ ểề
ểẹễ ềí ì ề
éể ề ìì ì ểề ì ề ỉ
ẹ ệ ỉ ễ í ề ìểẹ ểễểề ề ềỉ ệ ìỉ è
ểễểề ì ề ệ ééí

ỉ ề ỉ ỉ ể
ệ ì é ìì ểề è
ề ìỉểệì ệ ì ì ỉ ỉ ỉ
ểẹễ ềí
ẹ í
éỉ ểề ỉì ễ íẹ ềỉì ì ỉ
ì ểề
ề ệễỉ ề ỉ ẹ ềỉ ẹ
ể ệá ểề ểé ệì
ẹểệ é ẹ ểề ỉ
ểẹễ ềíì ìì ỉì ỉ ề
ì ệ ểé ệì ìể ỉ
ệ ì ề ìì ì ệ
è
ẹ ề ì ềỉ

ểề ì ỉ ỉ

ểẹễ ềí ì ệ ễệ
ìể ệì ỉ
ểề ểé ệ ể ì
ềểỉ
ề ỉ éé è ì ểỉ ỉ
ệ ỉệềì ề ỉ
ệ ì ề ìì ể ểề ì ệ
éể ệ ỉ ề ỉ ểì ể ì ệ ì ề ểệ ệ ỉể ềỉ
ề ìỉểệì ỉể í ểề ìá
ểẹễ ề ì ìểẹ ỉ ẹ ì ìì ểề ệỉ é
ểề ì ỉ ỉ ì ểề ì ỉ ỉ

ểề ệỉ
ềỉể ì ệ ì

ề ìỉểệ ìể
ểểì ì è ì ééểì ỉ
ề ìỉểệ ỉ ễì ì ể ểỉ
ểề ì ề ì ệ ì ò ể ểệì á ỉíễ ééí ỉ
ểễểề ểệ í é ểề ì
ểề ểé
ề ệ ééí
é ìì ỉ ề ỉ ỉ ể ề
ểệ ề ệí ểềẵ è

ẵ ẩểì ỉ ỉí

éé ỉ
ìì ỉì ì ìì
ìể ệ
ểề ì ẹ ạ
é ệ ỉíá ỉ í éé ệệí ệ ỉì ỉ ểỉ é
é ỉ ì è ì
ì ề ẹễểệỉ ềỉ
ểềì ế ề
ểệ ỉ
ẹ ỉ ẹ ỉ
ề ỉ ệ é ì ệ
é íì ễểì ỉ
ề ề ĩỉệ ẹ
ì á ỉ
é ểé
ểẹ ị ệể ểề
ề ệễỉ í ỉ

ẹễểệỉ ềỉ ễể ềỉ ì ỉ ỉ ỉ í éé ề ệ


ỉ ì ẹễểệỉ ềỉ ỉể ệ é ị ỉ ỉ ỉ
ểề ễỉ ể ệ ì ì ề ệ ềỉ
ề ìỉẹ ềỉ
ì ểềì ềểỉ ìỉ ỉ ểì ể ỉ ỉể ễệ
ì ề ỉ ơề
ẹ ệ ỉì ểệ ĩ ẹễé á ìễễểì
ểẹễ ềí ì ì ỉể ề ìỉ ề
ễé ềỉ ỉể ễệể
ề ễệể ỉ ỉ éé ìỉ ẹ ỉ ỉ
ẹểềỉ ể ệ

ề éé
ề é

ỉệề
ẻ ấậấậỉ éé ệ
ểề ỉ
ề ìỉ
ễ ỉ é ẽ ỉ é é ể ệ ỉệề ì ểé ỉ
ẹ ề
ẽ éé ỉể ềì ệ ỉ ỉ ế ìỉ ểề ỉ ề
ì ỉể ìì ìì ỉ
ệ ì ề ìì
ể ỉ
ễệể ỉ ề ỉ ì ểé
ẹ ề ỉ
ì ẹ ệ ỉệề ì ẹ ệ ỉ ềạ
ìỉệẹ ềỉ ể ểẹễ ệ é ệ ì ề ìì ầỉ ệ ì á ỉ ểé

ỉỉ ệ ìỉ
ỉể í ỉ
ệ é ềỉ ẹ ệ ỉ ềìỉệẹ ềỉ ề ểệ ỉ
ểỉ ỉ
ễé ềỉệì ơ

é ấì


ỉệ ỉ
éé ệ ì ì ì

ế éá ể ệ ìểẹ ệ ì ì ệ
ỉỉ ệ ỉ ề ểỉ ệì ểềì ệ
ểềỉệ ỉ ỉ ỉ ễ íì ểề ề ệ ễểề ì
ểề ưễ ì
ì ề ị ệể ểỉ ệ ì ệểẹ ỉ
ì
ìể
ệá ểé ĩễ ỉ ỉ ì ỉể ỉệ
ểệ é ìì ỉ ề ơ ỉí ễểề ì ễ ề ề
ểề ỉ ệ ì ệì ểề ể ề ìỉểệì ẽ
ề éìể ểềì ệ ỉ
ểẹễé ẹ ềạ
ỉ ệí ểềỉệ ỉ ỉ ỉ ễ íì ểề
ề ệ
ễểề ì

ì ẹ
ểề ưễ ì
ỉ éì ẽ éìể ĩễ ỉ ỉ ì ỉể
ểệỉ é ìì ỉ ề ơ ỉí ễểề ì ểạ
ệá
ểỉ ỉ ì
ểềỉệ ỉì ệ ỉệ
ề ề ỉ
ẹ ệ ỉá
ề í
ểỉ

ệ ềỉ
ểề
ề ệ
ễểề ì ỉ ệ
ễễ ềì è
ệì
ì ì ễễ ệ
ề ìề
ể ềểỉ ĩễ ỉ ỉể
é ỉể ẹ
ệ ì é ìì ễệểơỉìá ểề é ỉ ỉ ỉ ểệ ề é ểềỉệ ỉì ệ ểệỉ ơ ỉí
ễểề ì ỉ ệ éé ẽ

ễ ệ ểĩá ỉ ệ ệ ề
ỉ ệ ỉ é ề ỉ
ỉ ỉ ì
ểềỉệ ỉ ểé
ỉể
ểệỉ é ìì ỉ ề ơ ỉí ễểề ìá
ểề é
ỉ ỉ ệ ệểề
ề ỉ ỉ ỉ ì ểệỉ ơ ỉí ễểề ì ẽ ỉ
ì

è
ỉ ểề ể
ì ểề
ểềỉệ ỉ
ì ề ẹ ỉ ể

ệì í ề ỉ
ệì
í
ì éểề
ì ểềéí ểề ể ỉ
ểềỉệ ỉì ì
ỉệ
é á ỉì é ì é ìì ỉ ề ơ ỉí ễểề ì ỉ ì ìểểề ì ểỉ
ệ á

ệ ì ìỉểễì
ề ề ệì ơ é ề ỉ
ệ ì ễệ ẹ ẹ ì ễễ ệì
è é ììểề ể ỉ ì ĩ ẹễé ì ỉ ỉ ỉ ẹ ệ ỉ éé ểềéí ểẹễ ềì ỉ ềạ
ìỉểệì ểệ ỉ ề ệ ì ì
ệ ềểỉ ệì ơ é ề ệì ơ é ệ ì
ì ềểề ì ìíìỉ ẹ ệ ì è
ể ể ề ề ìỉểệ ì ỉ ệ ểệ ỉể


ẹ ĩ ẹẹ ẹểềỉ ể ìíìỉ ẹ ệ ì ểệ
ề é é ể ệ ì ề ìì í
ệì í ề
ì ễểệỉ ểé ể
ầề ễ ệ ểĩ é ì ạ ô ỉ ể ề ìỉểệì ề
ỉể
ệì í ì ỉ
ề ệ ìề
ẹ ề ểệ ễệể ỉì
ĩễệ ìì ễệ ỉí ể ệ ì

ề ìỉểệ ể
éì
ì ể ệạ ĩễểì
ỉể ểề ìểệỉ ể ệ ì éé ềỉ ỉể
í ểỉ ệ ệ ì ì ỉể ểôì ỉ ỉ èể
ễệ ì éí ỉ
é ề ể ệì ì
ìệ á
éé ỉ ệ ểệ éểể ểệ ễệể ỉì
ĩễệ ìì ểềéí ểề ìểệỉ
ể ệ ì ầễỉ ểềì ệ ểề ìểệ ể ì ễệể ỉì
ẵ ấậ

ẵ è

ì ể ểễỉ ểềì

ề ỉ ỉ ệ ì ì ề ệ ềỉ ỉể éé ơề ề
ểệ ểẹễ ềí éé ềỉ ỉể ẹ ề
ỉì ệ ì

ềỉ ỉể í ệỉ ề ìểệỉì ể ơề ề é ềìỉệẹ
ệỉ ề ỉíễ ể ệ ì è ì ì ệ ểễỉ ểềì

ễ ỉệ è ì ễệể ỉì ề
ì
ỉể
ỉ ẽ ỉ ệ ỉ í ệ
ểể ểệ
ỉ ề
ỉ í ệ ì

é
ì ểề ẹ ề á

ééí ề ễ ệỉ é ệá ỉ ẹ í
ềỉì ỉể ề ệ ì ểệ
ệ ì
ề ệ é ỉ ễệể ỉì ềỉ ệ
ệ ệ ì ểệ ỉể ề ệ ì
ễ ề ì ễệ éí ểề ỉ í

èể ề ĩ ẹễé
ểệ ìỉ ệỉ ẹ ề
ơề ỉ ểềìá ểềì ệ ề
ẹ ệ ề ểẹễ ềí
ĩễểệỉì ỉể ễ ề è
ễ ề ì ẹễểệỉ ệ
ễ íì ỉ
ểẹễ ềí ề í ề ỉ ỉ
ểẹễ ềí ễệ ệì ểéé ệì è
ểẹạ
ễ ềí ìỉ ẹ ỉ ì ỉ ỉ ỉ éé ệ

ỉ ề ểề ề ỉể éé ểề í ề ề ĩỉ
í ệá
ỉ éé ề
ỉể ĩ

ểệ ểéé ệì è

é ỉí ể ỉ
ĩ

ệ ỉ
ỉ ề ểéé ệ ề í ề ẹ ềì ỉ ỉ ỉ
ểẹễ ềí ì ĩạ
ễểì
ỉể ìểẹ ĩỉệ ệ ì
ỉ ểé ễệ ệ ỉể ể ầề ìểéỉ ểề
ì ỉể ềỉ ệ
ểệ ệ
ểềỉệ ỉ è ì ì
ểềỉệ ỉ ỉể ĩ

ơĩ
ẹểềỉ ể í ề ểệ ểéé ệì ỉ
ơĩ
ỉệ

ỉ ỉể íì ĩ

ệ ỉ ẹể ơ
ìé ỉéí ỉể ỉ
ểềỉ ể ềỉ ệ ìỉ ệ ỉ ìà è
ểẹạ
ễ ềíì ễệể é ẹ ì ỉ ỉ ỉ ể ì ềểỉ ềể ễệ ì éí ể ẹ ềí í ề ỉ éé
ì ỉể ì éé ìể ỉ ềềểỉ ệ ẹể ểệ
à éé ỉ
ệ ì ầề ìểéỉ ểề
ểé
ỉể ềỉ ệ
ểệ ệ
ểềỉệ ỉ ểệ
éé ểề í ềá ì ề
ỉ ì ìệ
ỉ éé ề
ỉể ì éé ỉ é ìỉ ỉ ỉ ẹ
ề ỉệ ỉ ỉ ệ ìỉ ì ễ ệ ỉ éí èể
éỉ ỉ
ệ ìỉ ể ỉ
í ề
ì ệ
é ẹểềỉ
ỉ ề ị ệể
ề ểề
éé ểềá ỉ
ểẹễ ềí ểé
í ề ểễỉ ểề
ẽ ỉ ì ề ểễỉ ểề
ề ểễỉ ểề ì ỉíễ ééí ề ềìỉệẹ ềỉ
ìỉ
ểé ệ ỉ
ệ ỉ ỉể í ểệ ì éé ế ềỉ ỉí ể ìểẹ ơĩ
ìì ỉ
ệ ề
ìễ ơ ễ ệ ể ể ỉ ẹ ỉ ễệ
ơĩ ỉể í è
ẹễểệỉ ềỉ
ễể ềỉ ì ỉ ỉ ềé
ểệ ệ ểềỉệ ỉ ỉ ệ ì ềể ể é ỉ ểề ỉể í ểệ
ì éé è
ểễỉ ểề ệệ ì ệ ỉì ỉ ềểỉ ể é ỉ ểềìá ề ỉ ệ ểệ éé
é íì

ễểì ỉ é
ểệ ỉ
ỉ ẹ ể ĩễ ệí
ề ỉ ì
ì á ỉ
ểẹễ ềí ểé ỉ ệ ểệ
í ề ểễỉ ểề ỉể ì éé
éé ểề í ề ỉ ỉể íì ễệ
í ệ ệểẹ ềể í ề ỉ ểễỉ ểề ểé á
ể ểệì á ểìỉ ỉ
ểẹễ ềí ỉ ỉ ểé
ễ ỉ
ẹểềỉ ể éểìì ì ỉ
ẹ ỉ ẹ

ĩ

ệ ỉ ẹể
ề ỉ
ệểề
ệ ỉ ểềá ỉ ì
ệ ề ỉ
ểẹễ ềíì ệ ì è
ẹễểệỉ ềỉ ỉ ề ỉể ệ é ị ì ỉ ỉ

ểẹễ ềí éé ềểỉ
ỉ ệ ỉể ì ỉ
ểễỉ ểề ểề ỉ
ììể
ể ẹ ềí í ề ỉ ề
ì ỉể ểề ệỉ ỉ ềìỉ
ểề ỉ
ììể ỉ ệ

ẹ ệ ỉ ễệ
ì
ệ ểệ éể ệ ỉ ề ỉ
ễệ


ểễỉ ểề
ệ ềỉ ì ềí ĩ ìì í ề ề é íì
ìểé ề ỉ
ẹ ệ ỉ


ẵ è

ầẩèầặậè
ơề ề é
ệ ỉ ì ẹ ệ ỉ ì éé ể
ệ ểề
ề ểễỉ ểề ỉể
í ì éé
éé ểễỉ ểề ề ểễỉ ểề ỉể ì éé ì éé
ễỉ ểễỉ ểề
è
ì ìỉ í ỉể ệ ẹ ẹ ệ
ì
ìỉ ỉ
ì éểì ỉể
ểệ
í ề ỉ
éễ
ỉ ì ề
ề ểễỉ ểề ì
éé
ĩ ệ ìề

è ễệ

ì ệ ềỉ
í ỉ ểễỉ ểề ì éé ỉ
ìỉệ
ễệ
ề ỉ
ểễỉ ểề ì ì
ỉể

ề ìỉệ
ỉ ỉ ỉ ễệ è ệ ệ
ẹ ềí ô ệ ềỉ ìểệỉì ể ệé ì ểệ ề ỉ ểễỉ ểề ề
ĩ ệ ì è
ì ẹễé ìỉ ìểệỉ ì ỉ
ệểễ ề ểễỉ ểề

ĩ ệ ì
ểề ểề
ìễ ơ
ỉ ềỉ
ỉệ ề
ẹ ệ ề ểễỉ ểề ề
ĩ ệ ì ểề
ềí í
ểệ
ìễ ơ
ỉ ềỉ
ỉệ ặểỉ ỉ ỉ ì ề
ề ẹ ệạ
ề ểễỉ ểề ệệ ì éé ỉ
ì ẹ ệ ỉì ì
ệểễ ề ểễỉ ểề ề ẹểệ
ểề ỉểễá ỉ éé é íì
ểệỉ
ỉ é ìỉ ỉ ẹ
ì
ệểễ ề ểễỉ ểề

ề ệ ééí ẹểệ ầề ỉ ề éé
ẹểềìỉệ ỉ é ỉ ệ ề ỉ
ểể
ìỉ
ìệễệ ì ề ệ ìéỉ ỉ ỉ ề ệ ệỉ ề ế ỉ ề ỉệ é ệ ẹìỉ ề ì
ẹ ệ ề ề
ệểễ ề éé ểễỉ ểềì ỉ ì ẹ é è ểễỉ ểềì

ẹ ềỉ ểề ìể ệ ệ ệí ẹ ỉ
ềề ề ể ỉ
é ìỉá ề

é ìỉ ể ễểìì é ểễỉ ểềì ể ì ểề ề ểềá ệể ề
ệí
í è
ểễỉ ểềì
ẹ ềỉ ểề
ể ệ
ề ệ ééí éé
ề éé ểễỉ ểềì
ỉể ĩễệ ìì ỉ
ỉ ỉ ỉ ỉ í ệ ìỉ ề ệ ị
ề é ìì ềỉ ệ ìỉ ề ỉ ề
ĩểỉ
ểễỉ ểềì
ề ìểỉ ề
ỉể ô ệ ềỉ ỉ ẹì ể ẹ ỉ ẹ ỉ ạ
ềìá ểề ìỉ í ề ỉ ễệ ề ể ề éé ì ề ỉ ểỉ ệ ĩểỉ ì ềí
ĩểỉ ểễỉ ểềì ệ ềểỉ ệ ééí ểễỉ ểềì ề ỉ
ì ềì ỉ ỉ ỉ
ểé ệ ể ì
ềểỉ ỉ

ỉ ềìỉ

ì ễ íểôá
ì ễểìì éí ề

ỉ á
ễ ề ềỉ ểề ỉ
ểệ ể ỉ
ề ệéí ề è
ề ệ ỉ ệẹ
ểệ éé ềìỉệẹ ềỉì ểì é ì
ơề
ề ỉ ệẹì ể ỉ
ểệ ể
ìểẹ ểỉ ệ ìì ỉ ì
ệ ỉ ì è ì ề ẹ ĩễệ ìì ì ỉ
ỉ ỉ
ỉ ệ é ì ệ ỉ ể ỉ
ểệ ể ỉ ễệ
ể ỉ ề ệéí ề
éỉ ẹ ỉ éíá ề ểễỉ ểề ì ễể ệ é ềìỉệẹ ềỉ ỉể
ề ểề ì ĩạ
ễểìệ ỉể ệ ì è
ô ệ ề
ỉ ề í ề ề ểễỉ ểề ểề ìỉể

í ề ỉ ìỉể
ì ỉ ỉ ỉ ìỉể ễệ
ẹể ì ỉ ệểề í ỉ
ểễỉ ểề éé
é é ìì ệ ì ỉ
ìỉể
éé ềểỉá ỉ ểề ỉ
ểỉ ệ


ìỉể
ẹể ì ỉ
ệ ỉ íá ỉ
ểễỉ ểề ểé ệ éé


ẹ ẹểệ ẹểề í ểệ ỉ
ẹểềỉ ể ẹểề í ìễ ềỉ ỉ ề ỉ ìỉể
ểé ệ ầề ỉỉệ ỉ ểề ể ìễ é ỉ ề ì ề ểễỉ ểềì ì ỉ ỉ ỉ
ẹ ĩạ
ẹẹ ểềì
ì ỉ éểìì ể ỉ
ề ỉ é ễệ ẹ ẹá ệ ì ỉ ễạì
ì
ềé ẹ ỉ ầ ểệì á ỉ ì ẹễểệỉ ềỉ ỉể ễễệ
ỉ ỉ ỉ ểệ ỉ
ểễỉ ểề
ì éé ệ ỉ
ễểì ỉ ểề ì ệ ệì
ềểỉ ệ í ề ề ìỉểệ ểé ì
ề ểễỉ ểề ỉể ệ ệ ì ì ì
ểééểì ậễễểì
ểé ì é ệ ềẹ ệ ể ìỉể ì
ềểì
ẹ ỉề
ỉể ì éé í ệ ệểẹ ềểá ỉ
ì ểệệ
ểỉ
ệ ì ề
ỉ ẹ ềỉ ẹ ẽ éìỉ
ềểì ỉ ỉ
ề é íì ỉ ểệ ỉ ẹ ệ ỉ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×