Tải bản đầy đủ

vai trò đại đoàn kết dân tộc

VAI TRÒ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP
CÁCH MẠNG:

a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết
định thành công của cách mạng:
-Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, trong thời đại mới, để đánh bại các
thế lực đế quốc thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp và giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước
thì chưa đủ; cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi,
phải tập hợp đươc tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng
được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững. Chính vì vậy, trong tư
tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa
chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình
cách mạng.
-Đoàn kết là một chiến lược chứa đựng hệ thống những luận
điểm thể hiện những nguyên tắc, biện pháp giáo dục, tập hợp
những lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm phát huy cáo nhất sức
mạnh dân tộc và quốc tế trong sự nghiệp độc lập dân tộc, dân
chủ và chủ nghĩa xã hội.
-Để quy tụ được mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân,
cần phải có chính sách và phương pháp phù hợp với rừng đốitượng. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, trước
những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau, chính sách và phương
pháp tập hợp có thể và cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với
từng đối tượng khác nhau, đoàn kết dân tộc phải luôn luôn được
nhận thức là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách
mạng.
-Chính sách mặt trận của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt
ra là để thực hiện đoàn kết dân tộc. Nhờ tư tưởng nhất quán và
chính sách mặt trận đúng đắn. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc, đưa cách
mạng Việt Nam dành được nhiều thắng lợi to lớn. Hồ Chí Minh
viết: "Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm
Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa.
-Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến
thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng
miền Bắc
-Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã
giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo


xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc"1.
-Từ thực tiễn, như vậy, Hồ Chí Minh đã khái quát thành nhiều
luận điểm có tính chân lý về vai trò của khối đại đoàn kết:
Đoàn kết làm ra sức mạnh. Hồ Chí Minh rất nhiều lần nhấn
mạnh luận điểm này. Người viết: "Đoàn kết là sức mạnh của
chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc
phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm
vụ nhân dân giao phó"1; "Đoàn kết là một lực lượng vô địch của
chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi":; "Đoàn
kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi" ’ "Đoàn kết là sức mạnh,
là then chốt của thành công"[1]...
"Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ, Điểm
này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết"
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công"*'...b) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của
Đảng, của dân tộc:
-Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước nhân nghĩa - đoàn kết
là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi. Do đó, đại đoàn
kết dân tộc phải được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu
của Đảng, phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ
đường lối, chủ trương, chính sách tới hoạt động thực tiễn của
Đảng. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt
Nam ngày 3-3-1951, Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng tuyên bố
trước toàn thể dân tộc: "Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam
có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ
quốc”. Để thực hiện mục tiêu này, Người thường xuyên nhắc
nhở cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm quần chúng,
phải gần gũi quần chúng, lắng nghe quần chúng; vận động, tổ
chức và giáo dục quần chúng, coi sức mạnh của cách mạng là ở
nơi quần chúng; phải thấm nhuần lời dạy "dễ trăm lần không
dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".
-Đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, đồng thời
cũng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Nhấn


mạnh vấn đề này là nhấn mạnh tới vai trò của thực lực cách
mạng. Bởi vì, cách mạng muốn thành công nếu chỉ có đường lối
đúng thì chưa đủ, mà trên cơ sở của đường lối đúng, Đảng phải
cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp
cách mạng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử để lôi kéo, tập
hợp quần chúng, tạo thực lực cho cách mạng. Thực lực đó chính
là khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 1963, khi nói chuyện với cán
bộ tuyên truyền và huấn luyện miền núi về cách mạng xã hội
chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Trước Cách mạng Tháng Tám
và trong kháng chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm cho đồng
bào các dân tộc hiểu được mấy việc: Một là đoàn kết. Hai là làm
cách mạng hay kháng chiến để đòi độc lập. Chỉ đơn giản thế thôi
Bây giờ mục đích của tuyên truyền huấn luyện là: Một là đoàn
kết Hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba là đấu tranh thống nhất
nước nhà"1.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×