Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 27

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 27:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách làm đồng hồ đeo tay.
2. Kĩ năng : Làm được đồng hồ đeo tay.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay làm được đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối.

II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
- Gíao viên: Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy. Quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy có hình vẽ
minh họa cho từng bước

- Học sinh: Giấy thủ công, kéo hồ gián, bút chì thước kẻ.

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Hoạt động của học sinh

- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng - Cả lớp hát đầu tiết.
học tập cho nhóm mình.

- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ

- Giới thiệu bài - Ghi bảng

dùng học tập cho nhóm mình.

- Yêu cầu học sinh đọc tên bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:

- Học sinh đọc tên bài học.

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và biết sơ bộ cách làm
dây xúc xích trang trí.
* Cách tiến hành:
Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10 phút)
Hoạt động nhóm.
- Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và
thảo luận theo nhóm:
+ Vật liệu làm đồng hồ bằng gì?
+ Đồng hồ gồm những bộ phận nào?

1GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Thư kí tổng hợp ý kiến.

- Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến.

- Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả
- Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt hoạt động 2.
- Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của
động 2.
- Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. nhóm.
- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 2.
3. Hoạt động luyện tập và vận dụng:
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết làm đồng hồ đeo tay
đúng kĩ thuật.
* Cách tiến hành:
a. HS Xem tài liệu và làm thử (12 phút)
Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.

- Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên

- Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ công cạnh về quy trình làm.
- 2 em lên bảng thực hiện. Các bạn khác
2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước.
- Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh quan sát cách làm của bạn.
về quy trình làm.
- Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác
quan sát cách làm của bạn.
- Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:
 Bước1. Cắt thành các nan giấy: Cắt 1 nan giấy dài 24
ô rộng 3 ô để làm mặt đồng hồ. Cắt và dán 1 nan giấy
màu khác dài 30 đến 35 ô cắt vác 2 bên của 2 đầu nan
để làm dây đồng hồ. Cắt 1 nan giấy dài 8 ô rộng 1 ô để
làm đai cái dây.
 Bước 2. Làm mặt và dây đồng hồ: Gấp 1 đầu nan giấy
làm mặt đồng hồ vào 3 ô. Gấp cuốn tiếp cho đến hết
nan giấy. Gài 1 đầu nan giấy làm nan dây đeo vào khe
giữa các nếp gấp mặt đồng hồ. Gấp nan giấy này đè lên
nếp gấp cuối của mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua 1
khe khác ở phía trên khe vừa gài. Dán nối 2 đầu của nan
giấy dài 8 ô để giữ dây đồng hồ.
 Bước 3. Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ: Vẽ kim ngắn
chỉ giờ, kim dài chỉ phút, có thể sáng tạo bằng cách vẽ
trang trí dây đồng hồ.
b. Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)

- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,

Hoạt động cá nhân, cả lớp:

bạn nhận xét.

- Yêu cầu học sinh nêu tiêu chí đánh giá, trình bày các - Học sinh lắng nghe.
kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận
xét, đánh giá.
2


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự
tiến bộ, sáng tạo của học sinh.

4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:(5 phút)
- Yêu cầu HS tìm hiểu về những mẫu đồng hồ
trong gia đình, trong cuộc sống thực tế. Tự làm
và trang trí đồng hồ theo sáng tạo riêng hơặc
làm có sự hỗ trợ của gia đình .
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau:.

- HS nghe và về nhà thực hành.

Làm được đồng hồ đeo tay.(t2)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×