Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 25

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 25:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ

(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Biết cách làm dây xúc xích trang trí.
2. Kĩ năng : Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt,
dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng dây xúc xích
đều nhau. Màu sắc đẹp.


II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
- Gíao viên: Dây xúc xích mẫu bằng giáy thủ công. Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ
minh họa cho từng bước
- Học sinh: Giấy thủ công, kéo , bìa dán

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, cá nhân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Hoạt động của học sinh

- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu
tiết.

- Cả lớp hát đầu tiết.

- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
dùng học tập cho nhóm mình.

- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ

- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.

dùng học tập cho nhóm mình.
- Học sinh đọc mục tiêu bài học.

2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập:.
* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và biết sơ bộ cách
làm dây xúc xích trang trí.

- HS nhắc lại

* Cách tiến hành:
a, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10


phút)

- Học sinh lấy mẫu.

Hoạt động nhóm.
- Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và
thảo luận theo nhóm:
1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

+ Các vòng của dây xúc xích làm bằng hình gì ?

- Thư kí tổng hợp ý kiến.

+ Để có được dây xúc xích trang trí ta làm thế nào ?

- Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả

- Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến.

hoạt động 2.

- Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả - Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của
hoạt động 2.

nhóm.

- Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của
nhóm.
- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 2.
b. Xem tài liệu và làm thử: (15 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách cắt, dán được
dây xúc xích đúng kĩ thuật.

- Học sinh em hướng dẫn quy trình thực

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.

hiện các bước.

- Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên
công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước.

cạnh về quy trình làm.

- Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh - 2 em lên bảng thực hiện. Các bạn khác
về quy trình làm.

quan sát cách làm của bạn.

- Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em
khác quan sát cách làm của bạn.
- Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:
 Bước 1. Cắt thành các nan giấy: Lấy 3, 4 tờ giấy
thủ côngcắt thành các nan rộng 1 ô, dài 20 ô, mỗi tờ
giấy cắt thành 4-6 nan.
 Bước 2. Dán các nan giấy thành dây xúc xích: Bôi
hồ vào 1 đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng
tròn. Luồn nan thứ 2 khác màu vào vòng nan thứ
nhất sau đó bôi hồ vào 1 đầu nan và dán tiếp thành
vòng tròn nan thứ 2. Luồn tiếp nan thứ 3 khác màu
vào vòng nan thứ 2 bôi hồ vào 1 đầu nan và dán
thành vòng tròn thứ 3. Làm giống như vậy với các
vòng nan còn lại.
c.Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)

- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn

Hoạt động cá nhân, cả lớp:

nhận xét.

- Yêu cầu học sinh nêu tiêu chí đánh giá, trình bày - Học sinh lắng nghe.
các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn
nhận xét, đánh giá.
3. Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu thêm
mẫu mã sản phẩm mới dưới sự hướng dẫn của cha
mẹ để làm dây xúc xích một cách sáng tạo vào tiết
2


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

sau cùng với cả lớp.

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Học sinh lắng nghe và thực hiện.

- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự
tiến bộ, sáng tạo của học sinh.

- Chuẩn bị bài: Làm dây xúc xích trang trí (t2).
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×