Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 23

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
TUẦN 23:

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thủ công
ÔN TẬP CHƯƠNG II
PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
2. Kĩ năng : Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
3. Thái độ : HS có hứng thú với giờ học thủ công. Có ý thức giữ vệ sinh trong giờ học.
* Riêng học sinh khéo tay biết phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.
Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
- Gíao viên: Bài mẫu các loại hình đã học.

- Học sinh: GiấyA4, kéo, hồ dán, bút màu.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, động não,.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học: cả lớp, nhóm, cá nhân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút)
- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát
đầu tiết.
- Cả lớp hát đầu tiết.
- Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu,
đồ dùng học tập cho nhóm mình.
- Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ
- Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học.
dùng học tập cho nhóm mình.
2. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện - Học sinh đọc mục tiêu bài học.
tập:. (25 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức về
cách gấp, cắt, dán một số hình đã học ở chương
II.
* Cách tiến hành:
a. Ôn tập nội dung kiến thức đã học ở chương
II (5 phút)
Hoạt động cả lớp
- Hãy nêu lại tên các bài đã học ở chương 2.
- Nhắc lại.
- Ghi các bài lên bảng.
- H/S nêu:
1. Gấp, cắt, dán hình tròn.
+ Bài 14: Gấp, cắt, dán hình tròn.
2. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông…
+ Bài 16: Gấp, cắt, dán biển báo giao
3. Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
thông.
4. Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng.
+ Bài 18: Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ
5. Gấp, cắt, dán phong bì.
xe.


- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.
+ Bài 20: Gấp, trang trí thiếp chúc mừng.
b. HD HS nhắc lại quy trình (5 phút)
+ Bài 22: Gấp, cắt, dán phong bì.
Hoạt động nhóm 4.
- Học sinh lắng nghe.
- Cho các nhóm quan sát nêu lại quy trình gấp

1


GIÁO ÁN THỦ CÔNG

LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

các loại hình đã học ở chương II.

Yêu cầu mỗi nhóm nêu cách gấp đủ 5 loại hình.
c. Học sinh thực hành: (10 phút)
Hoạt động cá nhân, nhóm.
- Yêu cầu học sinh thực hiện gấp một trong 5 - Các nhóm thực hiện.
loại hình đã học.
d..Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút)
Hoạt động cá nhân, cả lớp:
- Đại diện trình bày.
- Nhóm bạn nhận xét, bổ sung.
- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,
hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, bạn nhận xét.
đánh giá.
- Học sinh lắng nghe, thực hiện.
3. Hoạt động vận dụng, mở rộng: (5 phút)
Mục tiêu: Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm
mới có tính sáng tạo.
Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm
thêm sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của
cha mẹ gấp, cắt, dán một sản phẩm tùy chọn
theo cách sáng tạo.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe, thực hiện.
nhóm học tập tích cực.
- Chuẩn bị bài sau: Phối hợp gấp, cắt, dán
hình(t2)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×