Tải bản đầy đủ

Đề án tốt nghiệp quỳnh ( t10 2014)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

MỤC LỤC

I. Phòng và công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phòng..........................................1
1. Phòng...............................................................................................................................1
1.1 Vị trí, vai trò của cấp phòng:......................................................................................1
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phòng:.....................................................2
2. Công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phòng..........................................................................5
1. Đặc điểm tình hình...........................................................................................................7
3. Những hạn chế và nguyên nhân.....................................................................................10
1. Dự báo xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách thời gian tới......................12
4. Kiến nghị........................................................................................................................14

I. Phòng và công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phòng
1. Phòng
1.1 Vị trí, vai trò của cấp phòng:
Trong bộ máy quản lý nhà nước phòng là một cấp, là một bộ phận.
Chức năng chung của cấp phòng là truyền tải và tổ chức thực hiện các quyết
định của cấp trên trực tiếp và phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất
của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên. Trong quan hệ với các chủ trương,

chính sách của nhà nước, phòng là một cấp có chức năng tư vấn triển khai. Nội
dung công việc của phòng là các lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

Phòng là tổ chức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của một cơ quan,
đơn vị. Phòng được cơ cấu trong tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp
huyện và trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước Trung ương.
Phòng có chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản
lý các lĩnh vực công tác chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ mà phòng được phân
công.
Phòng Quản lý ngân sách là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có
chức năng tham mưu, giúp ban lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân
sách nhà nước, quản lý công tác thống kê, tin học tài chính theo qui định của
pháp luật. Và thực hiện các nhiêm vụ khác được lãnh đạo Sở ủy quyền.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phòng:
Cấp phòng nói chung có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Dự thảo các dự án, đề án và các văn bản: Theo nhiệm vụ chuyên môn
của mình và theo sự phân công của cấp trên trực tiếp, phòng có trách nhiệm dự
thảo các dự án, đề án, các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý của
cơ quan, đơn vị để cấp trên xem xét, trình lên các cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt. Nhiệm vụ đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó thể hiện chức năng
tham mưu chuyên môn của cấp phòng rất rõ rệt.
- Xây dựng, trình thủ trưởng cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn thực
hiện công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng, trình thủ trưởng cơ quan ban hành các quyết định, chỉ thị,
quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.
- Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn của phòng: Đôn đốc, hướng
dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện lĩnh vực công tác do phòng quản lý.
- Trực tiếp quản lý con người, cơ sở vật chất, tài chính được giao của
phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của lãnh
đạo cơ quan, đơn vị.
Đối với Phòng quản lý ngân sách là một phòng chuyên môn thuộc Sở
Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, cụ
thể như sau:


15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

* Giúp Giám đốc Sở Trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND
tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền
ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính;
- Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh
vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương;
- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp
ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa
phương; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của
pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
- Chủ trì xây dựng dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các
phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm
vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định
theo thẩm quyền;
* Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:
- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm
theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các huyện, thị xã,
thành phố; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi
ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
- Phối hợp với phòng liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền
cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất ....và
các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách
nhà nước trong lĩnh vực tài sản, tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước.
- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn
huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện;
- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán
ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội
đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản
lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;
- Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp
luật;
- Quản lý, phê duyệt quyết toán các nguồn kinh phí ủy quyền ngân sách
trung ương do địa phương thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia thực
hiện tại địa phơng theo qui định;
- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương
theo quy định của pháp luật, quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ
nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa
phương, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các
hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách
của nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh
vực tài chính ngân sách báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt
động của các quỹ, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các
vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay, lãi suất, cấp vốn điều lệ cho các quỹ
theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ. Kiểm tra, giám
sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác
theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định
của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương
uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài
chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các
mục tiêu đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn,
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính và
chuyên môn nghiệp vụ được giao:
+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin.
+ Tổ chức quản lý, vận hành mạng máy tính của Sở đảm bảo thông
suốt, bí mật, an toàn;
+ Là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu và quản lý công tác triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh.
+ Thực hiện công tác thống kê tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh
+ Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính - ngân sách,
chuyển giao các ứng dụng và phần mềm cho các đơn vị thuộc tỉnh và tài chính
cấp huyện, xã. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ tài
chính trong tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
2. Công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phòng
Người lãnh đạo là người đứng đầu, là người hướng dẫn, chỉ huy một cơ
quan, một tổ chức, một tập thể. Người lãnh đạo có khả năng dẫn dắt, chỉ huy
và hướng dẫn người khác trong phạm vi và trách nhiệm của mình. Để làm
được việc này, ngoài khả năng và kiến thức tốt, người lãnh đạo còn cần hội đủ
những đức tính cần thiết và nghệ thuật lãnh đạo một cách khôn khéo để đem
lại thành công và kết quả tốt đẹp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể mà mình
chịu trách nhiệm lãnh đạo.
Công tác lãnh đạo vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật,
công tác lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ
chức, là đưa ra những chủ trương, phương hướng phát triển tổ chức, nhằm thực
hiện mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong một giai đoạn, phù hợp với yêu cầu
và điều kiện trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.
Đối với công tác lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính lãnh
đạo phòng tham mưa giúp việc cho Giám đốc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị của Sở, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà
nước trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách đối với cấp huyện và các đơn
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

vị liên quan, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan theo chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Trong công tác lãnh đạo phòng Quản lý ngân sách thực hiện những
nhiệm vụ sau:
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án,
phương án thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm
quyền ban hành hoặc phê duyệt.
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn
nghiệp vụ được giao.
Đề xuất cơ chế, chính sách về lĩnh vực phòng quản lý, cụ thể:
- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, người lãnh đạo cấp phòng phải triển
khai công việc đến cho các chuyên viên trong phòng, phân công nhiệm vụ cụ
thể. Định hướng theo nhiệm vụ chung của Sở Tài chính.
- Quyết toán ngân sách phải theo đúng tiến độ và theo hướng dẫn của
Bộ Tài chính, phân bổ và điều hành ngân sách phải tuân thủ về thời gian, khối
lượng.
- Xác định rõ quan điểm đánh giá của cấp trên đối với lãnh đạo cấp
phòng
- Xây dựng hệ thống chế tài thích hợp, tạo điều kiện cho sự thăng tiến
của lãnh đạo cấp phòng và các chuyên viên trong phòng.
- Khích lệ bằng tinh thần đối với chuyên viên của phòng: Khen ngợi,
động viên khi chuyên viên có thái độ làm việc tích cực và có kết quả. Đánh giá
khách quan và công bằng giữa các chuyên viên. Quan tâm đời sống và gia đình
nhằm tạo điều kiện, môi trường làm việc đoàn kết và bầu không khí lành mạnh
trong phòng. Đó là điều kiện nhằm khích lệ sức làm việc và trách nhiệm cá
nhân với tập thể.
Đó là sự thành công trong vận dụng khoa học và nghệ thuật làm việc
của người lãnh đạo với mỗi thành viên trong phòng.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

II. Thực trạng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách trong thời gian
qua
1. Đặc điểm tình hình
Bộ máy biên chế của phòng quản lý ngân sách gồm 11 đồng chí, đa số
cán bộ đều kiêm nghiệm nhiều công việc, nên bước đầu không tránh khỏi
những khó khăn nhất định trong việc thực thi nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.
Nhưng nhờ sự đoàn kết, cố gắng của tập thể Cán bộ công chức cũng như mỗi
cá nhân trong phòng nên vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ ban lãnh đạo
Sở giao.
Trong tổ chức bộ máy của phòng có cơ cấu 18% là trình độ thạc sỹ,
82% là trình độ Đại học, còn dân tộc thiểu số chiếm 45%.
Đồng chí trưởng phòng giữ vai trò phụ trách chung, chịu trách nhiệm
mọi công việc của phòng và tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở thực hiện các
nhiệm vụ của phòng được Giám đốc Sở giao.
3 đồng chí phó trưởng phòng có trách nhiệm giúp đồng chí Trưởng
phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng được Giám đốc Sở giao.
Thực hiện một số công việc chuyên trách (theo sự phân công của Trưởng
phòng)
1 đồng chí theo dõi tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh nhu cầu
kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tham mưu cho lãnh Sở phân bổ nguồn
kinh phí tiền lương và các chế độ chính khác thuộc khối huyện.
1 đồng chí theo dõi tình hình rút dự toán từ ngân sách trung ương về
ngân sách địa phương, từ ngân sách tỉnh về ngân sách huyện, nhập hệ thống
TABMIS đối với các khoản kinh phí bằng lệnh chi tiền, các khoản chi chuyển
giao đối với ngân sách cấp dưới và thực hiện công tác giao dịch kho bạc.
1 đồng chí theo dõi cốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia, vônd trái
phiếu chính phủ, vốn vay kho bạc, vốn tín dụng ưu đãi, báo cáo định kỳ tình
hình vay nợ, trả nợ. Theo dõi phối hợp thực hiện dự án PSARD.
1 đồng chí theo dõi thu trợ cấp từ ngân sách trung ương cho ngân sách
tỉnh, tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và ngân sách
tỉnh cho ngân sách huyện, vốn đối ứng ODA, dự án SEQAP. Theo dõi , tổng
hợp và báo cáo nguồn đảm bảo xã hội theo quy định hiện hành của nhà nước.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

1 đồng chí tổng hợp công văn đi, đến của phòng, tổng hợp biểu mẫu
báo cáo theo quy định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008.
2 đồng chí chịu trách nhiệm triển khai công tác tin học của ngành và
Sở, cấp mã số sử dụng ngân sách cho các đơn vị, dự án sử dụng ngân sách nhà
nước.
Ngoài ra các đồng chí trong phòng đều phải có trách nhiệm thực hiện
các công việc đột xuất khác theo sự phân công của đồng chí Trưởng phòng.
2. Những kết quả đạt được
Phát huy tính dân chủ sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn, tích cực tham mưu, đề xuất và tự chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng
về tính chính xác trung thực của số liệu thu - chi ngân sách, kế hoạch và dự án
trước khi trình duyệt đối với phần việc được giao. Chấp hành tốt chế độ quản
lý hồ sơ, tài liệu ngăn nắp, gọn gàng. Cán bộ trong phòng chấp hành quyết
định của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng. Có ý thức tổ chức, kỷ luật và trách
nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, giữ gìn và
bảo vệ tài sản công, bảo vệ bí mật của nhà nước theo quy định của pháp luật.
Các thành viên trong phòng ý thức thường xuyên học tập, nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo. Đoàn kết phối hợp trong
công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia các hoạt động phong
trào đoàn thể, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi gia đình cán bộ có việc
hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản. v..v.
Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô
tư, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền tham nhũng.
Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng cán bộ phòng
quản lý ngân sách đều được tham gia học tập, nghiên cứu các chủ trương,
chính sách pháp luật của nhà nước phục vụ cho công tác chuyên môn và những
vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Được tham dự các cuộc họp của
Ban lãnh đạo phòng với các ngành, các huyện về những vấn đề có liên quan
đến lĩnh vực được theo dõi. Chuyên viên khi được tham gia phải chuẩn bị
những ý kiến, các tài liệu liên quan cho lãnh đạo.
Hướng dẫn cụ thể các văn bản, chính sách của Bộ Tài chính và các bộ
ngành liên quan cho cấp huyện.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh về quy định tỷ lệ phân
chia các khoản thu điều tiết và định mức chi tiêu thường xuyên làm cơ sở để
các huyện thực hiện và là căn cứ để xây dựng dự toán của các năm tiếp theo.
Hướng dẫn phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố tổng hợp
thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, thực hiện lập và chấp hành quyết toán
ngân sách hàng năm của huyện theo đúng Luật ngân sách, trình UBND tỉnh.
Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân
dân ra các loại văn bản quy định về thu phí, lệ phí, vay, trả nợ, huy động vốn
đóng góp của cá nhân và tổ chức tập thể.
Phối kết hợp với phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố mở các
lớp tập huấn, nghiệp vụ triển khai, hướng dẫn, thực hiện chế độ kế toán ngân
sách huyện, xã trên toàn tỉnh.
Những chỉ tiêu đạt được trong năm ngân sách 2013: Thu ngân sách
trên địa bàn thực hiện là 1.826 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Thủ tướng Chính
phủ giao và đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó :
Thu cân đối : Thực hiện đạt 104% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao
bằng 99% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm
2012.
Các khoản thu được để lại qua ngân sách nhà nước : thực hiện 234 tỷ
đồng bằng 125% Nghị quyết HĐND tỉnh.
Chi ngân sách địa phương: Kết quả chi ngân sách địa phương thực
hiện đến hết 31/12/2013 là 8.256 tỷ đồng, bằng 139% dự toán Thủ tướng
Chính phủ và bằng 133% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.
Trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản, giúp tham mưu cho Ủy ban
nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thu, chi ngân sách định
kỳ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban, trực tuyến với các ngành, các cấp.
Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đề ra các biện pháp và kế
hoạch quản lý thu, triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố.
Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu theo Quyết định số
1526/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu của các huyện trong việc
tổ chức thực hiện các giải pháp trong ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết
số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013.
Chủ động chỉ đạo, triển khai tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản
lý tài chính ngân sách cấp huyện. Thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính
tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.
Với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cá nhân và tập thể cán bộ, công
chức phòng quản lý ngân sách nói riêng và toàn thể cán bộ công chức Sở Tài
chính nói chung các kết quả thu, chi ngân sách qua các năm đã đạt và vượt dự
toán HĐND tỉnh giao, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Những hạn chế và nguyên nhân
3.1. Những hạn chế, khó khăn:
Xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội chung: Hòa Bình vẫn còn là một
tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, hạ tầng
cơ sở còn thiếu nhiều, chưa được đầu tư đồng bộ, các vấn đề xã hội còn nhiều
bất cập cần phải quan tâm giải quyết( Chế độ chính sách cho vùng kinh tế xã
hội khó khăn, thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc, trong đó chú trọng
quan tâm đến đồng bào người mông ở 02 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai
Châu...). Tiềm năng về du lịch, sản xuất hàng hóa và thương mại dịch vụ còn
hạn chế do vốn đầu tư. Nguồn thu của ngân sách địa phương chủ yếu là từ dịch
vụ cung ứng điện lưới thông qua Nhà máy thủy điện Hòa Bình và Khu công
nghiệp huyện Lương Sơn cho nên chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy
chương trình phát triển kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản lý Ngân
sách trên địa bàn.
Xuất phát từ đặc thù ngành tài chính: Ngân sách cấp huyện là một
trong các nguồn tài chính góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội trên
toàn tỉnh. Do chịu ảnh hưởng của các quy luật kinh tế khách quan như: Việc
cấp phát kinh phí qua nhiều khâu trung gian, làm cho nguồn kinh phí đi vòng
vèo mất thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung như: Chi trả
chính sách cho các đối tượng thụ hưởng (Học sinh, sinh viên, người nghèo....)
hoặc trong vấn đề thi công công trình, mặc dù đã có văn bản hướng dẫn thực
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

hiện của Sở Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn
ngân sách nhà nước.
Đồng thời khi lập dự toán ngân sách cấp huyện đơn vị chưa xây dựng
được dự toán xác thực với tình hình phát triển về kinh tế, dân số và các vấn đề
khác liên quan như tăng trưởng, trượt giá, môi trường, địa hình ... nên dẫn đến
chuyên viên của phòng hàng năm gặp khó khăn trong việc thẩm định dự toán.
Công tác thu chưa khai thác triệt để, chưa có biện pháp xử lý mạnh đối
với các đối tượng vi phạm làm thất thu nguồn ngân sách địa phương.
Công tác chi ngân sách còn lỏng lẻo, khả năng kiểm soát chi qua Kho
bạc còn chưa cao dẫn đến một số khoản chi chưa đúng đối tượng, nhiệm vụ
được giao dẫn đến hàng năm vẫn xảy ra tình trạng chi sai chế độ, không đúng
định mức trong công tác quyết toán ngân sách, khó khăn cho chuyên viên
phòng thực hiện công tác quyết toán. Làm tiến độ quyết toán hàng năm theo
đúng định kỳ quy định chưa được đảm bảo.
3.2 Nguyên nhân:
* Nguyên nhân khách quan:
Những bất cập trong văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các chế độ
chính sách của các Bộ, ngành và việc phân cấp quản lý ngân sách còn nhiều
hạn chế làm cho khó xác định đối tượng và làm cho ngân sách luôn ở trong thế
bị động.
Một số đơn vị dự toán cấp huyện còn chưa chủ động sắp xếp bố trí
nhiệm vụ chi từ nguồn dự phòng và trong phạm vi dự toán được giao để xử lý
các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào ngân sách cấp
trên.
Các quy trình, thủ tục vẫn còn rườm rà mặc dù đã thực hiện cải cách
hành chính, chưa tạo cho đơn vị tính chủ động trong việc báo cáo số liệu.
Các quy định về hóa đơn chứng từ, sổ sách ghi chép còn có một số chi
tiết chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, gây
khó khăn trong việc quyết toán chứng từ chi của đơn vị thụ hưởng ngân sách.
Đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện về chuyên môn cũng còn nhiều hạn
chế nên việc lấy thông tin, dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu lập
dự toán.
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

* Nguyên nhân chủ quan:
Là một phòng có số biên chế tương đối trẻ nên việc giải quyết công
việc nghiệp vụ chuyên môn bị hạn chế và đôi khi vẫn bị chậm tiến độ do cán
bộ có nhiều kinh nghiệm và năng lực vừa phải hướng dẫn cán bộ mới vừa
kiêm nghiệm nhiều công việc.
Trong khâu thẩm định, xét duyệt dự toán chưa tổ chức đi kiểm tra thực
trạng thường xuyên tại các đơn vị dự toán cấp huyện nên cũng gặp khó khăn
trong việc thẩm định dự toán và lập phương án phân bổ dự toán của các huyện,
thành phố.
Trình độ chuyên môn của chuyên viên chưa đồng đều
III. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của phòng Quản lý ngân sách.
1. Dự báo xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách thời gian tới.
- Xu hướng hoạt động của Phòng Quản lý ngân sách trong thời gian tới
như sau: Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.
Từng bước hoàn thiện cải cách hành chính tốt hơn, phục vụ nhân dân
tốt hơn và chống phiền hà .
2. Mục tiêu
Toàn thể cán bộ công chức trong phòng là yếu tố quan trọng để phòng
tồn tại, vận động và phát triển. Tất cả nhân viên trong phòng được đầu tư thỏa
đáng để phát triển các năng lực riêng nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, đồng
thời tạo ra năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt cho tổ
chức.
Tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức: Đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức trong phòng 100% đảng viên và tỷ lệ cán bộ quản lý
trình độ thạc sĩ chiếm 50%.
Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính đối với việc ban hành văn bản
quy phạm pháp luật;
Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của phòng,
hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Giám đốc Sở giao.
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

Thực hiện tốt hiện đại hóa nền hành chính và văn hóa nơi công sở.
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phòng với nhân dân.
Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời các ý kiến, đề xuất
của đơn vị.
3. Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của phòng Quản lý ngân sách trong thời gian tới:
Tăng cường sự lãnh đạo của Lãnh đạo phòng về nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của phòng:
- Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm sự nhận thức sâu
sắc và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo việc xây dựng
các thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế và chủ trương, Nghị quyết
của Đảng;
- Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra đôn đốc uốn nắn kịp thời việc hoàn
thiện và thực hiện, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của phòng. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của toàn thể
cán bộ công chức trong phòng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác quản lý.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy
phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước, các văn bản pháp luật phải
quán triệt tinh thần đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hoạt động
của Sở. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên
trong phòng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống và ngăn chặn tệ nạn tham nhũng,
cửa quyền, hối lộ.
- Đảm bảo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt từ cấp tỉnh đến
cấp xã, đề cao trách nhiệm người trực tiếp giải quyết công việc.
- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về quản lý tài chính các Dự
án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước huy động từ đóng
góp nhân dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tiếp nhận và bổ nhiệm
cán bộ.

15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên về sử dụng và phân bổ nguồn
ngân sách cấp huyện, xã nhằm tránh tình trạng đơn vị cấp dưới sử dụng lãng
phí và không đúng mục tiêu, tiêu chuẩn, định mức
- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo
công tác cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền.
- Phát huy tính tự giác của cán bộ, công chức trong việc thi hành công
vụ.
- Tập trung chỉ đạo chặt chẽ và đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Nâng cao chất lượng của từng loại văn
bản pháp luật cần ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầy
đủ cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đúng quy định;
- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công
chức; thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định rõ người
đủ và không đủ tiêu chuẩn.
- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán
bộ, công chức trong phòng
- Quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân
trong phòng ý thức phục vụ dân, gần dân, giúp dân, học dân. Khắc phục tình
trạng vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của cán bộ, công chức với dân và
doanh nghiệp.
4. Kiến nghi
Nâng cao chất lượng hoạt động của phòng Quản lý ngân sách cũng như
công tác quản lý ngân sách là một tất yếu đòi hỏi phải thực tiễn khách quan.
Để có thể thực hiện tốt công tác này đòi hỏi phải có sự ủng hộ của các cấp chỉ
đạo và ban lãnh đạo Sở, trợ giúp cho công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà
nước của phòng Quản lý ngân sách thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, với tư cách
vừa là một cán bộ chuyên môn, vừa là người lãnh đạo cấp phòng trong ngành
tài chính tôi xin nêu lên một số kiến nghị như sau:
Kiến nghị với huyện:
- Cần đổi mới phân cấp quản lý ngân sách cho các cấp ngân sách để
cấp đó chủ động, sáng tạo trong quản lý thu - chi có hiệu quả cao nhất, đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, xã.
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là đối với đội
ngũ kế toán ngân sách xã cần được đầu tư về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Khi lập kế hoạch xây dựng dự toán cần đạt chỉ tiêu mang tính đồng
đều, ví dụ như: Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, trang thiết bị làm việc,
tuyển dụng biên chế ngành giáo dục, y tế, cán bộ văn hóa....
- Công tác tuyển dụng cán bộ cần thực hiện tuyển đúng người, đúng
chuyên môn...
Kiến nghị với nhà nước:
- Cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến chế độ tiền lương, tiền thưởng
cho cán bộ công chức nhà nước, nhằm tạo động lực thúc đẩy tạo ra năng suất
lao động tối đa của các chuyên viên trong bộ máy nhà nước.
- Có chính sách hỗ trợ chiến lược phát triển đối với tỉnh miền núi, đặc
biệt là các chính sách về phát triển văn hóa, xã hội nhằm nâng cao dân trí, trí
thức.
Kiến nghị với ban lãnh đạo Sở Tài chính:
- Trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong Sở nói
chung và Phòng quản lý ngân sách nói riêng cần phù hợp với thực tế, hướng
vào các vấn đề thiết thực, trong đó phải chú trọng đến phẩm chất chính trị và
đạo đức nghề nghiệp.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua tăng năng suất lao động, phong trào
văn nghệ, thể dục thể thao... tạo sự gắn bó giữa các cán bộ công chức các
phòng thuộc Sở với nhau, giữa các cán bộ, công chức trong Sở với cán bộ,
công chức các Sở, ban ngành và các huyện, thành phố.
Cuối cùng với vai trò là một công chức nhà nước trong lĩnh vực quản
lý tài chính tôi rất mong đóng góp một phần sức lực vào công cuộc đổi mới và
nâng cao chất lượng của công tác quản lý ngân sách nhà nước.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
........................................................................................................................................................
...................................................
15


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QLNS

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×