Tải bản đầy đủ

chủ đề game online với giới trẻ hiện nay

LỚP : KH18A4 - NAPA
NHóm: Bông hoa nhỏ
Thành viên :

VŨ, MINH ,ĐẠT
LƯƠNG ,THẾ ,ANH
HOÀNG ,KIÊN ,PHÚC
ĐỨC ,TRƯỜNG ,AN

Chủ đề : Game với giới trẻ hiện nay


Giớ thiệu về chủ đề game nói chng


Một số hình ảnh về game mang tính giải trí , tư duy ...


Một số hình ảnh về game ảnh hưởng
đến lối sống , nhân phẩm đạo đức cá
nhân



Hình ảnh được google tài trợ
100% free

.

Thực Trạng nghiện Game hiện
nay của bộ phận giới trẻ


Hậu quả của việc chơi trò chơi quá mức độ dẫn
đến nghiện

.

. chất minh họa
Hình ảnh mang tính

..


Thực Trạng Hiện Nay

Số Liệu Thống Kê

Lợi ích

Nôi Dung
Chính

Tác hại

Nguyên nhân

Biện Pháp

Định hướng kế hoạch lâu dài



Thực trạng hiện nay

Đạo đức

Ý Thức con

Lối sống

người
Tư tưởng


Những gì game online mang lại nếu biết dùng đúng
cách

Phản xạ
nhanh và
tốt hơn


Cải thiện tư duy
 

Hình ảnh được tài trợ bởi
google
 

 


Tác hại của game online tới một bộ phận giới trẻ

Đạo đức
Tốn thời gian
Đầu ốc mê muội ảo tưởng
Cận thị
Thiệt hại về kinh tế


Tác hại của game online tới một bộ phận
giới trẻ


Tác hại của game online


Môi trường
Thiếu sự quan
tâm quản lý của
gia đình nhà
trường xã hội

Nguyên nhân

Sức hấp dẫn


Biện Pháp
Cấm các game mang tính chất cực đoan , phản khoa học ...

Giáo dục về tác hại của online

Chơi các trò chơi lành mạnh

Ý thức của mỗi cá nhân


Định hướng kế hoạch lâu dài

khích
n
ế
y
u
Kh

me
m
a


d
i
Kh ơ

ng

r
Mở

ác
t
p
hợ


Thank you !


Goodbye



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×