Tải bản đầy đủ

Tiểu luận XA HOI HOC x

1
1. Mở đầu:
Dư luận xã hội được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng,
góp phần nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng, cũng như những bức
xúc, nổi cộm trong nhân dân; qua đó kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết
vấn đề. Với các chức năng vốn có của mình, như: đánh giá, giám sát, phản
biện… dư luận xã hội sẽ vừa đóng vai trò là kênh thông tin “tư vấn”, vừa là
“người kiểm định”; đồng thời là kênh thông tin mang tính hướng dẫn, định
hướng hành động. Dư luận xã hội xã tác động lên mọi tổ chức cá nhân, có thể
trực tiếp hoặc gián tiếp với một chừng mực và trong điều kiện lịch sử nhất
định; có thể thay đổi mục tiêu, lý tưởng hành động của cả cộng đồng người.
Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập đã coi việc nắm bắt
lòng dân (tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân) là một trong những công
việc quan trọng hàng đầu để đề ra các chủ trương, đường lối cách mạng phù
hợp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm
được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”.
Chính vì vậy, trong nhiều văn bản, quyết định của các cơ quan lãnh đạo
Đảng và Nhà nước đã khẳng định vị trí, vai trò của công tác năm bắt dư luận
xã hội trong việc đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo, quản lý. Gần đây nhất,
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí
trước yêu cầu mới, tiếp tục nhấn mạnh: “Chú trọng công tác nghiên cứu, điều

tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác tư tưởng”.
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hiểu rõ về nội dung và vị trí, vai trò
của của dư luận xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý và vận dụng trong
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, em lựa chọn chủ đề "Vấn đề
nắm dư luận xã hội trong quá trình lãnh đạo, quản lý" làm bài thu hoạch
môn Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, chương trình Hoàn chỉnh kiến thức
Cao cấp lý luận chính trị.


2
2. Nội dung:
2.1. Một số vấn đề chung về dư luận xã hội
2.1.1. Định nghĩa về dư luận xã hội
Dư luận xã hội là từ ghép của Public Opinion, trong đó Public có nghĩa
là công chúng, công cộng, công khai và Opinion có nghĩa là kiến, quan niệm,
quan điểm của cá nhân, đám đông, công chúng. Dư luận xã hội được hiểu là ý
kiến chung của đám đông, của dân chúng, của xã hội và trong nhiều trường
hợp dư luận xã hội là ý kiến của nhân dân.
Trong đời sống xã hội, dư luận xã hội là tiếng nói công khai của quần
chúng nhân dân về những vấn đề công cộng. Trong xã hội phân chia thành
giai cấp thống trị và giai cấp bị trị thì tiếng nói của nhân dân bao giờ cũng là
tiếng nói ngợi ca cái đẹp, chân, thiện, mỹ và phê phán cái xấu, cái ác và bảo
vệ lợi ích của nhân dân chống lại lợi ích của giai cấp thống trị.
Trên cơ sở tích hợp với các khoa học khác, xã hội học đưa ra định nghĩa
xã hội học về dư luận xã hội như sau: Dư luận xã hội là hiện tượng xã hội đặc
biệt gồm phức thể các ý kiến phán xét, đánh giá biểu thị quan niệm, thái độ và
xu hướng hành động của nhóm xã hội đối với những vấn đề nảy sinh trong
cuộc sống của họ.
Dư luận xã hội không nhất thiết xuất hiện một cách trực tiếp từ các bằng
chứng, các sự vật hay sự kiện xã hội mà dựa vào sự hiểu biết, niềm tin, tình
cảm và nguyện vọng đối với những sự vật, hiện tượng xã hội. dư luận xã hội
là sản phẩm của các quá trình tâm lý-xã hội phức tạp của nhóm người, là sản
phẩm của quá trình trao đổi, thảo luận trong xã hội.
2.1.2. Thành phần, cấu trúc và chức năng của dư luận xã hội
* Thành phần của dư luận xã hội gồm ba yếu tố chủ yếu là:
- Thành phần nhận thức bao gồm tri thức, hiểu biết, thông tin, giao tiếp.
Với thành phần này dư luận xã hội luôn có khả năng cho ta biết chuyện gì xảy
ra, sự kiện gì diễn ra.3
- Thành phần thái độ bao gồm các trạng thái xúc cảm, cảm xúc, tình
cảm, các nhu cầu, động cơ, tâm tư, nguyện vọng. Với thành phần này dư luận
xã hội luôn bao hàm tình cảm ví dụ như yêu hay ghét, quan tâm chú ý hay thờ
ơ không chú ý, ủng hộ hay phản đối.
- Thành phần hành vi biểu hiện ra dưới hình thức các xu hướng hành
động, cư xử, thế ứng xử, sự sẵn sàng hành động theo một kiểu nhất định nào
đó. Với thành phần này dư luận xã hội luôn phản ánh xu hướng hành động ví
dụ hành động sẵn sáng bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối, sàng sàng lên tiếng
khen ngợi hay phê phán.
Việc phân biệt và nắm chắc ba thành phần nàycủa dư luận xã hội là rất
cần thiết và quan trọng đối với lãnh đạo, quản lý. Bởi vì nắm bắt được thông
tin hay nghe người khác nói ra một điều gì đó, ví dụ “nhất trí, đồng ý” là cần
thiết nhưng chưa đủ. Cần phải quan sát để hiểu thái độ gắn với câu nói đó là
gì? và thực chất xu hướng hành động gắn liền với thông tin đó là gì, họ sẽ ủng
hộ hay sẽ phản đối. Nếu không nắm chắc cả ba thành phần của dư luận xã hội,
rất có thể lãnh đạo quản lý chỉ đạt được ý kiến, lời nói suông, lời hứa hẹn mà
trên thực tế công việc lại khác hẳn.
* Cấu trúc của dư luận xã hội:
- Trên cấp độ vi mô, các thành phần của dư luận xã hội có cấu trúc phức
tạp gồm các mối liên hệ biện chứng của ba yếu tố: sự hiểu biết, thái độ và xu
hướng hành động. Các yếu tố này có mối liên hệ quy định lẫn nhau: từ tình cảm
đến hành động, từ nhận thức đến hành vi và ngược lại tạo thành một chỉnh thể
có tính hệ thống. Sử dụng dư luận xã hội làm công cụ quản lý ở đây có nghĩa là
sử dụng các thành phần của dư luận xã hội: thành phần nhận thức, thành phần
thái độ và thành phần hành vi. Cán bộ lãnh đạo quản lý cần cung cấp thông tin
chính xác, đầy đủ, kịp thời để nâng cao nhận thức cho các nhóm người tham gia
quản lý xã hội. Việc độc quyền thông tin, bưng bít thông tin là yếu tố kích thích
tin đồn xuất hiện và hạn chế các hành vitham gia quản lý của các bên.


4
- Trên cấp độ vĩ mô, dư luận xã hội là ý kiến chung được nhiều người,
nhiều cá nhân, nhiều nhóm xã hội chia sẻ và bày tỏ công khai, tranh luận công
khai. Cấu trúc dư luận xã hội bao giờ cũng chịu sự chi phối của yếu tố lợi ích,
vị thế xã hội. Dư luận xã hội còn có nghĩa là ý kiến của cơ quan có quyền lực
trong xã hội - công luận đối với vấn đề xã hội được phát biểu công khai về
những vấn đề xã hội. Dư luận xã hội là sự phản ánh chủ quan (bằng nhận
thức, thái độ và xu hướng hành vi) của nhóm người nhất định đối với những
vấn đề xã hội. Dư luận xã hội không phải là tổng số các ý kiến của cá nhân.
Nhưng một ý kiến của một cá nhân có thể trở thành dư luận xã hội trong
những hoàn cảnh, tình huống và điều kiện nhất định.
Lãnh đạo, quản lý dư luận xã hội có nghĩa là biến ý kiến đúng đắn của
một cá nhân, của một số ít người bao gồm cả ý kiến của bản thân và tập thể
lãnh đạo quản lý thành dư luận xã hội của cả đơn vị, tổ chức để có thể thực
hiện. Muốn vậy trước hết lãnh đạo quản lý phải có ý kiến đúng đắn, thái độ
tích cực và hành vi hợp lý.
* Chức năng của dư luận xã hội:
- Chức năng nhận thức: Dư luận xã hội có chức năng phản ánh thực tại
xã hội với các hiện tượng, sự kiện, vấn đề, quá trình xã hội. Xã hội có nhu cầu
nhận biết vàdư luận xã hội có chức năng đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết
về sự vật, hiện tượng xảy ra. Nhờ chức năng này mà chỉ cần lắng nghe dư
luận xã hội là có thể biết được chuyện gì, vấn đề gì đang được xã hội quan
quan tâm, chú ý, bàn luận.
- Chức năng định hướng và điều chỉnh hành vi: Chức năng này gắn liền
với chức năng kiểm soát hành vi của con người trong xã hội. Dư luận xã hội
kiểu trọng nam khinh nữ luôn đề cao giá trị con trai nên đã định hướng cho
nhiều cặp vợ chồng sinh con trai. Nhưng nhờ dư luận xã hội bình đẳng giới,
coi con gái cũng như con trai nên đã điều chỉnh hành vi kế hoạch hóa gia đình
của các cặp vợ chồng, cụ thể là không lựa chọn thai nhi theo giới tính.


5
- Chức năng giải toả tâm lý - xã hội: Dư luận xã hội luôn phản ánh tâm
tư, nguyện vọng và tình cảm của các các nhân. Do vậy, có thể thông qua dư
luận xã hội có thể chia sẻ, bày tỏ tình cảm hoặc thể hiện các bức xúc, nhờ vậy
mà giải tỏa tâm lý - xã hội.
Từ các chức năng cơ bản gắn liền với cấu trúc ba thành phần của dư
luận xã hội này có thể phát hiện và khai thác các chức năng khác của dư luận
xã hội như chức năng thực tiễn, chức năng giáo dục tư tưởng, chức năng dự
báo của dư luận xã hội.
2.1.3. Phân biệt dư luận xã hội với tin đồn
Lãnh đạo quản lý liên tục phải tiếp xúc với các luồng ý kiến khác nhau.
Vấn đề nan giải thường xuyên xuất hiện là phân biệt thật - giả, đúng - sai và
nhất là phân biệt dư luận xã hội với tin đồn. Cần hiểu rõ các tiêu chuẩn để
phân biệt và ứng xử phù hợp.
Tiêu chuẩn kiểm chứng: tin đồn là một dạng dư luận xã hội phi kiểm
chứng, khó kiểm chứng. Rất khó xác định ai là chủ thể, không rõ nguồn tin,
không biết về động cơ và không biết về sự vật, hiện tượng có thật hay không.
Do vậy, tin đồn có thể gây tổn hại tới uy tín xã hội và bóp méo bản chất, nội
dung sự kiện.
Tiêu chuẩn xác thực: Tin đồn là dư luận giả, ý kiến về “giả vấn đề” không có vấn đề, tưởng là có vấn đề nhưng hoá ra không có vấn đề và vì vậy
mà ý kiến về giả vấn đề luôn luôn là ý kiến sai sai lệch, méo mó nghĩa là tin
đồn thổi. Nhưng tin đồn cũng phản ánh một trạng thái tâm lý - xã hội và tình
huống xã hội nhất định của nhóm người. Tin đồn với các cơ chế truyền tin đặc
thù của nó như tỉ tê nói chuyện, xì xào bàn tán, đưa chuyện có thể tạo ra
những tai tiếng về cá nhân, tổ chức nhất định.
Tiêu chuẩn địa chỉ: Dấu hiệu cơ bản phân biệt đâu là tin đồn và đâu là
dư luận xã hội chính là địa chỉ của chúng. Tin đồn không có địa chỉ phát tin


6
hoặc nếu có địa chỉ thì rất mù mờ, không rõ ràng như “nghe nói”, “họ nói”,
“có người nói”. Trong khi đó dư luận xã hội luôn có địa chỉ phát tin rõ ràng: ý
kiến này là nghe được từ anh A nói, nghe chị B nói.
2.2. Vị trí, vai trò của dư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý
2.2.1. Dư luận xã hội là đối tượng của lãnh đạo, quản lý
Tại sao dư luận xã hội là đối tượng của lãnh đạo, quản lý các cấp, các
lĩnh vực xã hội? Bởi vì lãnh đạo, quản lý luôn ảnh hưởng và tác động trực tiếp
đến nhận thức, thái độ và ý kiến của người khác, tức là tác động tới “ý kiến”
(opinion) của cá nhân và dư luận (ý kiến) xã hội.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thường xuyên phải đối mặt với các
luồng ý kiến của các nhân viên dưới quyền và của những người khác. Do đó,
cán bộ lãnh đạo quản lý có nhu cầu nắm bắt, hiểu biết và có cách ứng xử phù
hợp với các loại ý kiến đó để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ
được giao.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vĩ mô thường xuyên phải đối mặt với các
luồng ý kiến của các nhóm người từ các nhân viên dưới quyền và từ các giai
tầng xã hội khác nhau. Do đó, cán bộ lãnh đạo quản lý này tất yếu cần nắm
chắc và có cách ứng xử phù hợp với các loại ý kiến, tức là nắm bắt, định
hướng và điều chỉnh dư luận xã hội nhằm đạt được mục đích đã đề ra.
Việc định hướng, điều chỉnh dư luận xã hội nhằm vào mục đích kép: vừa
khuyến khích dư luận xã hội tích cực, tiến bộ và vừa kiểm soát, kiềm chế,
ngăn chặn những luồng dư luận xã hội tiêu cực, những tin đồn thất thiệt.
2.2.2. Dư luận xã hội là phương tiện, công cụ của lãnh đạo quản lý
Trên thế giới dư luận xã hội thường xuyên được điều tra, nắm bắt để bộ
máy lãnh đạo, cầm quyền có thể dự báo, soạn thảo, ban hành hoặc đổi mới
đường lối, chủ trương, chính sách. Việt Nam đang xây dựng Luật Trưng cầu
dân ý, càng chứng tỏ xu hướng hội nhập thế giới và áp dụng khoa học về dư
luận xã hội trong lãnh đạo quản lý.


7
Dư luận xã hội là công cụ để ra quyết định trong quản lý xã hội. Dựa
vào các ý kiến khác nhau nêu ra trong dư luận xã hội để ra quyết định đúng
đắn được nhiều người ủng hộ.Dư luận xã hội là công cụ để thực hiện quyết
định: Dựa vào sư hiểu biết, sự nhất trí, đồng lòng và sự sẵn sàng hợp tác cùng
chia sẻ để thực hiện quyết định quản lý.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nắm bắt thường xuyên, liên tục và kịp thời
dư luận xã hội vì đó là công cụ để làm việc. Lãnh đạo, quản lý dư luận xã hội
cần tuân theo nguyên tắc: “Cung kính không bằng tuân lệnh”, nghĩa là theo
nguyên tắc nhấn mạnh vào thực hành công việc, thực hiện các quyết định, đề
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động chứ không phải dựa vào lời nói
mang tính hình thức. Do đó, cần tạo ra những luồng dư luận xã hội tích cực và
ủng hộ việc thực hiện thành công những quyết định để lãnh đạo quản lý xã hội.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay cần tạo ra dư luận xã hội nhằm thực
hiện mục tiêu chung là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Dư luận xã hội là nguồn thông tin công cộng rất cần cho việc phát hiện vấn đề
và những phương án giải quyết vấn đề.
Dư luận xã hội là một loại thiết chế xã hội đặc biệt với nghĩa là dư luận
xã hội bao gồm cả các bộ máy tổ chức truyền thông đại chúng với các quy
định liên quan. Dư luận xã hội có khả năng tạo ra những hệ giá trị, những quy
tắc và những chuẩn mực có thể tạo dựng, kiến tạo, củng cố, duy trì, ủng hội,
phê phán, xoá bỏ những hệ giá trị, quy tắc và chuẩn mực cũ lạc hậu lỗi thời.
Cán bộ lãnh đạo quản lý cần có kỹ năng khai thác đồng thời hai loại khả năng
này, đặc biệt là khả năng kiến tạo xã hội của dư luận xã hội.
Dư luận xã hội là một nguồn lực to lớn do kết hợp được các yếu tố nhận
thức, thái độ và hành động của vô số người thuộc các giai tầng, các thành phần
trong xã hội trong nước và quốc tế. Do đó, nếu biết cách tạo dựng, định hướng,
điều chỉnh thì dư luận xã hội là một loại nguồn lực, một loại sức mạnh, một
loại quyền lực rất quan trọng và cần thiết đối với lãnh đạo, quản lý.


8
2.3. Vấn đề nắm dư luận xã hội và một số giải pháp chủ yếu để nâng
cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội phục vụ quá trình lãnh đạo quản
lý trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Thạch Thành là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa.
Huyện có diện tích đất tự nhiên là 55.811,31ha; dân số hiện nay trên 14 vạn
người; có 26 xã và 02 thị trấn. Đảng bộ huyện có 61 tổ chức cơ sở đảng, 421
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đảng viên toàn huyện là 7.485 đồng chí. Xác
định rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình tư tưởng của
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; kịp thời định
hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp
nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền
để nhân dân nắm bắt được các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước và cùng tham gia tổ chức thực hiện.
Để nâng cao chất lượng nắm dư luận xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy
đã ban hành Quyết định số 186-QĐ/HU ngày 08/8/2016 về việc thành lập đội
ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện Thạch Thành (gồm 18 đồng chí) là
cán bộ, đảng viên đang công tác tại các xã, thị trấn và các, ngành, đoàn thể
trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng quyết định
thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp huyện là các cán bộ, đảng viên công tác ở
các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ triển khai, truyền đạt các
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin thời sự,
chính sách và nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chỉ đạo,
hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo
viên. Do đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên cấp huyện


9
luôn thực hiện tốt việc nắm tình hình dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền định hướng, xử lý dư luận xã hội, nhất là dư luận không
tích cực ngay từ cơ sở, không để bùng phát thành “điểm nóng” chính trị.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nắm dư luận xã hội trên
địa bàn huyện vẫn có những hạn chế nhất định, vẫn còn có những vụ việc
không nắm bắt kịp thời. Do đó, để thực hiện tốt công tác nắm và vận dụng dư
luận vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện cần thực
hiện một số giải pháp sau:
- Về công tác thông tin, tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân. Qua đó cung cấp và làm giàu thêm nguồn thông
tin; đồng thời nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho nhân dân, từ đó tạo
thành nhận thức chung, sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. Tiếp tục quán
triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở về vị trí,
vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm và định hướng dư luận xã hội.
- Về công tác tổ chức, cán bộ: tiếp tục duy trì và thường xuyên quan tâm
đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện. Bên
cạnh đó cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nắm bắt và phân
tích thông tin cho đội ngũ công tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục duy trì chế
độ, chính sách hỗ trợ (hệ số 0.2 mức lương cơ bản/người/tháng) cho cộng tác
viên dư luận xã hội.
- Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa
các ban, ngành có liên quan trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, đảm bảo
hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, từng bước đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, tăng cường công
tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 17-HD/TGTU, ngày
21/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-


10
KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác
điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Qua đó kịp thời nắm bắt và giải
quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng
chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ ở, không để bức xúc kéo dài.
- Từng bước tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ
trương, chính sách bằng những hình thức, biện pháp thích hợp; qua đó nhận
định, đánh giá, dự báo tình hình và chỉ đạo, định hướng tư tưởng, DLXH;
đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách để đảm
bảo phù hợp hơn.
3. Kết luận
Dư luận xã hội là hiện tượng đặc biệt của xã hội thuộc lĩnh vực đời sống
tinh thần của xã hội. Dư luận xã hội phản ánh những vấn đề liên quan trực
tiếp đến lợi ích của các nhóm xã hội, cộng đồng dân cư nhất định. Đồng thời
dư luận xã hội cũng là một trong những công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội.
Bởi vậy, việc nắm bắt và giải quyết những vấn đề mà dư luận xã hội quan
tâm, chính là giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng mà cộng đồng xã hội
quan tâm. Do đó, dư luận xã hội có vai trò quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại
của một tổ chức.
Trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền
không thể xem nhẹ việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và
nhân dân; đồng thời phải thực hiện tốt việc định hướng dư luận xã hội nhằm
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra. Dó đó việc nắm được các
nhân tố tác động đến sự hình thành của dư luận xã hội; xác định rõ con đường
hình thành của dư luận xã hội; trên cơ sở đó giải quyết tốt các vấn đề mà dư
luận xã hội quan tâm trên địa bàn quản lý của mình là rất cần thiết. Thực hiện
tốt nhiệm vụ này không chỉ đảm bảo, mà còn góp phần tăng cường vai trò, sự
lãnh đạo, quản lý của các cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với xã hội./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×